RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-932 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ leidimO įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T-999

Radviliškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija), Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus, patvirtintus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-932 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-216 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-932 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Čepononis

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-932

(2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-999

redakcija)

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ leidimO įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Rinkliavos nuostatai) nustato šios rinkliavos dydžius, lengvatas, mokėjimo tvarką ir įmokų grąžinimo atvejus rinkliavos mokėtojams.

2. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą (toliau – rinkliava) – tai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką įrengti išorinę reklamą.

3. Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas, reklama įrengiama ir išorinės reklamos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu (toliau – Reklamos įstatymas), Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija) patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašu.

4. Dokumentų pateikimo, derinimo, leidimo išdavimo ir viešinimo tvarka, reklamos projekto sudėtis numatyta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija) patvirtintose Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse bei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos apraše.

5. Rinkliavos nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

5.2. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

5.2.1. reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

5.2.2. iškaboje pateikiama informacija.

5.3. Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turo įsigijimą, turtinių teisinių ir įsipareigojimų perėmimą.

5.4. Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.).

5.5. Reklaminės veiklos subjektas – reklamos davėjas, reklamos paslaugų teikėjas.

5.6. Reklamos davėjas – asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama.

5.7. Reklamos gamintojas – reklamos paslaugų teikėjas, teikiantis reklamos gamybos paslaugas.

5.8. Reklamos paslaugų teikėjas – Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, teikiantys reklamos gamintojo, reklamos skleidėjo ar (ir) reklamos tarpininko paslaugas.

5.9. Reklamos plotas – išorinės reklamos paviršiaus plotas erdvėje, kuris yra lygus visų reklamos išorinių šonų plotų sumai (žymimas kvadratiniais metrais).

5.10. Rinkliavos mokėtojas – reklaminės veiklos subjektas, pateikęs paraišką Leidimui gauti.

5.11. Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

5.12. Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą, galiojanti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

5.13. Kitos šiuose Rinkliavos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija).

 

IIRINKLIAVOS DYDIS IR APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

6. Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Rinkliava) apskaičiuojama taikant nustatytą tarifą už kiekvieną kvadratinį metrą reklamos ploto.

7. Reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius įrenginio paviršiaus, skirto reklamai eksponuoti, taškus. Jeigu naudojamas daugiau negu vienas įrenginys reklamai skleisti ir tokiai reklamai įrengti išduodamas vienas Leidimas, reklamos plotas apskaičiuojamas sumuojant visų įrenginių reklamos plotus.

8. Rinkliavos tarifai:

Eil. Nr.

Reklamos vieta, tipas

Rinkliavos dydis Radviliškyje, Šeduvos kultūros paveldo teritorijos vizualinės apsaugos zonoje

Rinkliavos dydis kitose rajono vietose

1.

Tvirtinimas ant savivaldybei priklausančių objektų, statinių arba įrengimas valstybinėje žemėje vieniems metams

20 Eur už kv. m

10 Eur už kv. m

2.

Tvirtinimas ant privačių objektų arba įrengimas privačioje žemėje vieniems metams

6,0 Eur už kv. m

 

3,0 Eur už kv. m

 

3.

Trumpalaikė reklama (iki 1 mėn.), kilnojama reklama (statymas ant šaligatvio, skveruose, aikštėse ir kitose viešosiose erdvėse), tvirtinimas ant šaligatvio, infrastruktūros objektų, mažosios architektūros elementų mėnesiui

 

 

4,0 Eur už kv. m

 

2,0 Eur už kv. m

 

IIILENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

9. Rinkliava netaikoma:

9.1. Reklaminės veiklos subjektams įrengiant iki 2,0 kv. m dydžio iškabą.

9.2. Reklaminės veiklos subjektams įrengiant išorinę reklamą ant transporto priemonių, kai išorinė reklama įrengiama ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi.

9.3. Reklaminės veiklos subjektams ant savivaldybei priklausančių objektų, kai reklaminės veiklos subjektas yra viešo konkurso būdu atrinktas reklaminio ploto nuomininkas, o Radviliškio rajono savivaldybės seniūnija – nuomotojas.

9.4. Radviliškio rajono savivaldybei ir jai pavaldžioms įmonėms bei įstaigoms, biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms.

9.5. Socialinei reklamai, kai jos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos, savivaldybės įmonės ir įstaigos.

9.6. Reklaminės veiklos subjektams renginio metu, renginio vietoje, kai subjektas yra savivaldybės ar nevyriausybinės organizacijos organizuojamo renginio rėmėjas.

9.7. Stadionuose ir sporto aikštynuose įmonėms ir organizacijoms remiančioms rajono sporto organizacijas.

 

IVRINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

10. Rinkliava sumokama į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188726247) Finansų skyriaus sąskaitą, esančią „Swedbank“, AB, Nr. LT94 7300 0100 0256 9931, nurodant mokėjimo paskirtį „Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą (objekto ar teritorijos adresas) išdavimą“.

11. Rinkliava už leidimo išdavimą turi būti sumokėta iki leidimo išdavimo. Rinkliavos sumokėjimą patvirtina reklaminės veiklos subjektų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

12. Sumokėta vietinė Rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

12.1. jeigu sumokėta didesnė suma nei nurodyta šiuose nuostatuose;

12.2. jeigu išaiškėja priežastys, kliudančios įrengti reklamą, kurios nepriklauso nuo leidimą derinusių institucijų, grąžinama visa suma.

13. Sumokėta Rinkliava ar jos dalis aukščiau nurodytais atvejais grąžinama tik pateikus Rinkliavos mokėtojo prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

14. Panaikinus Leidimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių išorinę reklamą, pažeidimus, sumokėta Rinkliava negrąžinama.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už Rinkliavos surinkimą ir Leidimų išdavimą atsakingas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

15.1. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

16. Išorinės reklamos įrengimo stebėseną ir kontrolę vykdo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurių teritorijoje ji įrengiama.

17Atsakomybė už reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus:

17.1. reklaminės veiklos subjektai, išskyrus fizinius asmenis, pažeidę reklamos įstatyme numatytus reikalavimus, atsako reklamos įstatymo nustatyta tvarka;

17.2. fiziniams asmenims už reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus taikoma įstatymų nustatyta administracinė atsakomybė.

18. Rinkliavos nuostatai papildomi ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.