KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 17 d. Nr. T-708

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“:

1. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.

2. Pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Visvaldas Matijošaitis


 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo

priedas

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 17 d.

sprendimo Nr. T-708 redakcija)

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

___________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

 

_____________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Kauno miesto švietimo įstaigos direktoriui

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTOS BIUDŽETINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO GRUPĘ

20__ m. _______________ ____ d.

Kaunas

 

Prašau priimti mano vaiką (sūnų, dukterį) (globotinį, globotinę) _____________________

_______________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

nuo 20__ m. ___________________ ____ d. į (įrašyti įstaigos pavadinimą)

(I pasirinkimas)__________________________________________________________________

lopšelio (darželio, priešmokyklinio ugdymo) grupę.

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę

sistemą ________________________________________________________________________ .

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

 

nuo 20__ m. ___________________ ____ d. į (įrašyti įstaigos pavadinimą)

(II pasirinkimas)__________________________________________________________________

lopšelio (darželio, priešmokyklinio ugdymo) grupę.

 

Pageidauju, kad vaikas būtų ugdomas taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę

sistemą ________________________________________________________________________

(nurodyti metodikos ar pedagoginės sistemos pavadinimą)

 

Pirmenybė priimant vaiką į švietimo įstaigą (pažymėti √):

       brolis (broliai) ir (ar) sesuo (seserys) lanko tą pačią švietimo įstaigą;

       įvaikintas 1,5–6 metų amžiaus vaikas;

       vaikas turi lankyti nurodytą įstaigą Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus siūlymu;

       vaikui nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas);

       vaikas iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei;

       vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų.

_______________________________________________________________________________

 

       Prašyme pateikta informacija teisinga.

       Sutinku, kad prireikus mano asmens duomenis būtų galima gauti, tikslinti ar kitaip tvarkyti.

       Sutinku, kad duomenys būtų paskelbti internete.

 

 

___________________               ____________________________________

(parašas)                                           (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)

 

 

 

 

Prašymo gavimo patvirtinimas

(pildo švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas)