LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. spalio 5 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-759 „DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 25 d. Nr. ĮV-1408

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. ĮV-759 „Dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 8 straipsnio 4 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu:

1. T v i r t i n u Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioju Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinį direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus bibliotekos nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.“

 

 

 

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas                                                  Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-759

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m. lapkričio 25 d. Nr. ĮV-1408 redakcija)

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka) yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

2. Nacionalinė biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ir šiais Nacionalinės bibliotekos nuostatais (toliau – Nuostatai).

3. Nacionalinė biblioteka yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Nacionalinės bibliotekos buveinės adresas − Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Nacionalinė biblioteka yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Nacionalinė biblioteka gali turėti ir kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių.

5. Nacionalinės bibliotekos savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri vykdo Lietuvis Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas ir sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Nacionalinės bibliotekos vieši pranešimai skelbiami Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.lnb.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais jie skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Nacionalinė biblioteka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi logotipą, vėliavą ir kitą atributiką.

8. Nuostatus tvirtina ir juos keičia kultūros ministras.

 

II SKYRIUS

NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS veiklos tikslai IR FUNKCIJOS

 

9. Nacionalinės bibliotekos veiklos tikslai yra šie:

9.1. kaupti, saugoti ir aktualinti nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą, užtikrinti jo sklaidą bei integravimą į Europos skaitmeninio turinio erdvę;

9.2. užtikrinti prieigą prie informacijos ir žinių, plėtoti visuomenės informacinę ir kultūrinę kompetenciją;

9.3. skatinti naujų žinių kūrimą, sklaidą ir naudojimą;

9.4. vykdyti socialinių ir humanitarinių mokslų sričių taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą.

10. Nacionalinė biblioteka, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. kaupdama, saugodama ir aktualindama nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą, užtikrindama jo sklaidą bei integravimą į Europos elektroninio turinio erdvę:

10.1.1. komplektuoja nacionalinį publikuotų dokumentų archyvinį fondą, užtikrina jo apskaitą, tinkamas ilgalaikio išsaugojimo sąlygas ir apsaugą, vykdo šio fondo dokumentų restauravimą, konservavimą, mikrofilmavimą ir skaitmeninimą;

10.1.2. kontroliuoja privalomųjų nemokamų dokumentų pateikimą nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui ir bibliotekoms;

10.1.3. administruoja, kaupia ir pildo dokumentinio kultūros paveldo registrus: Nacionalinės bibliografijos duomenų banką ir Autoritetinių įrašų duomenų bazę;

10.1.4. vykdo bibliotekų srities nacionalinio skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijas;

10.1.5. atlieka virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) ir virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (VEPIS) valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

10.1.6. koordinuoja Lietuvos atminties institucijų suskaitmeninto turinio pateikimą į Europos kultūros paveldo skaitmeninę platformą Europeana;

10.1.7. vykdo nenustatytų teisių turėtojų kūrinių paiešką ir rezultatų registravimą Europos Komisijos Vidaus rinkos derinimo tarnybos duomenų bazėje;

10.1.8. rengia ir įgyvendina dokumentinio kultūros paveldo sklaidos, išvestinių produktų kūrimo programas ir projektus;

10.1.9. atlieka Lietuvoje publikuotų dokumentų tarptautinę standartinę numeraciją (ISBN, ISSN, ISMN), vykdo jų bibliografinę ir statistinę apskaitą;

10.2. užtikrindama prieigą prie informacijos ir žinių, plėtodama visuomenės informacinę ir kultūrinę kompetenciją:

10.2.1. formuoja ir saugo šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui aktualių spausdintinių ir elektroninių Lietuvos ir užsienio informacijos išteklių fondą, sudaro galimybes ir skatina gyventojus juo naudotis;

10.2.2. kaupia tradicinių bei skaitmeninių informacijos išteklių kolekcijas;

10.2.3. atlieka šalies universalaus tarpžinybinio depozitoriumo funkcijas;

10.2.4. prenumeruoja Lietuvos ir pasaulio elektroninius informacijos išteklius ir užtikrina vartotojams nuotolinę prieigą prie jų;

10.2.5. vykdo Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

10.2.6. atlieka šalies ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento centro funkcijas;

10.2.7. teikia lankytojų aptarnavimo paslaugas bibliotekoje;

10.2.8. teikia ir koordinuoja neformaliojo ugdymo paslaugas medijų ir informacinio raštingumo, skaitymo skatinimo, kultūrinės edukacijos srityse;

10.2.9. rengia parodas, organizuoja kitus kultūros renginius (knygų pristatymus, filmų peržiūras, paskaitas, viešas diskusijas, edukacinius užsiėmimus ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje;

10.2.10. įgyvendina nacionalinę skaitymo skatinimo priemonę „Knygų startas“, vykdo kitas skaitymo skatinimo ir knygų populiarinimo veiklas;

10.2.11. kuria bei viešina vaizdo ir garso informaciją (analitinę, mokslo populiarinimo ir kitą vaizdo ir garso produkciją);

10.2.12. atlieka parlamentinės bibliotekos funkcijas:

10.2.12.1. renka teminę, bibliografinę, faktografinę informaciją ir teikia ją pagal Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų, kitų valstybės įstaigų užklausas;

10.2.12.2. rengia Lietuvos ir užsienio spaudos temines bibliografines apžvalgas, ruošia medžiagą analitinėms apžvalgoms;

10.2.12.3. leidžia recenzuojamų mokslo darbų žurnalą „Parlamento studijos“;

10.3. skatindama naujų žinių kūrimą, sklaidą ir naudojimą:

10.3.1. sudaro ir leidžia Lietuvos valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos leidinius, įvairių mokslo sričių bibliografines rodykles, informacinius biuletenius, statistikos ir metodinius leidinius, recenzuojamų mokslo darbų žurnalus, profesinį žurnalą bibliotekininkams, kitus leidinius;

10.3.2. rengia ir vykdo literatūros leidybos programas;

10.3.3. teikia informacijos analitikos, valdymo sprendinių ir intelektines paslaugas šalies valstybės institucijoms, įstaigoms, verslo subjektams ir kitoms organizacijoms;

10.3.4. dalyvauja mokslo publikacijų ir duomenų atvirosios prieigos, didžiųjų duomenų apdorojimo modelių ir įrankių kūrimo, informacinės žinių infrastruktūros ir informacinių išteklių sąveikumo plėtojimo veiklose;

10.3.5. sudaro sąlygas ir teikia organizacinę paramą bendruomenių, kūrybinių industrijų, jaunų profesionalų darbui bei bendradarbiavimui;

10.3.6. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kultūrinę diplomatiją: vykdo Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, inicijuoja ir įgyvendina pasaulio kultūrinę įvairovę pristatančius projektus, kaupia ir saugo užsienyje publikuotus lituanistinius dokumentus bei Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių kultūros atašė archyvus, vykdo kultūrinės diplomatijos procesų tyrimus;

10.3.7. rengia ir įgyvendina nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų finansuojamus projektus bibliotekų plėtros, kultūros, valstybės informacijos išteklių valdymo srityse;

10.4. vykdydama socialinių ir humanitarinių mokslų sričių taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą:

10.4.1. savarankiškai ir (ar) kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir (ar) nepriklausomais mokslininkais atlieka lituanistikos, medijų ir informacinio raštingumo, vaikų ir jaunimo literatūros, skaitybos ir kitus su bibliotekų veikla susijusius mokslinius tyrimus;

10.4.2. viešina šalies bibliotekų veiklą per vykdomų projektų viešinimo kampanijas, nacionalines ir tarptautines konferencijas, seminarus bei forumus;

10.4.3. atlieka Lietuvos bibliotekų metodinio centro funkcijas: teikia konsultacijas bibliotekų specialistams, organizuoja dalijimosi gerąja praktika veiklas, teikia pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl bibliotekų srities teisinio reglamentavimo ir darbuotojų kompetencijų tobulinimo;

10.4.4. dalyvauja rengiant bibliotekų, dokumentavimo ir informacijos, bibliografavimo ir referavimo, archyvų ir dokumentų, informacijos mokslų ir leidybos sričių Lietuvos ir tarptautinių standartų ir kitų teisės aktų projektus, nustatyta tvarka rengia ir teikia kultūros ministrui tvirtinti teisės aktų projektus, nustatančius privalomą šių sričių Lietuvos standartų taikymą bibliotekų veikloje;

10.4.5. vykdo Lietuvos bibliotekų veiklos statistikos duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojo funkcijas, koordinuoja statistinių duomenų surinkimą;

10.4.6. atlieka bibliotekų ir spaudos statistikos darbus (tyrimus) vykdančios institucijos funkcijas šalies Oficialiosios statistikos darbų programoje;

10.4.7. dalyvauja plėtojant šalies bibliotekų darbuotojų kompetencijų modelį, rengia, vykdo ir koordinuoja bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;

10.4.8. vykdo kultūros informacijos ir komunikacijos kompetencijų centro funkcijas;

10.5. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS TEISĖS

 

11. Nacionalinė biblioteka turi teisę:

11.1. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina kultūros ministras, ir nustatyti teikiamų mokamų paslaugų įkainius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė ar Europos Sąjungos teisės aktai;

11.2. sudaryti komisijas, darbo grupes iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovų, specialistų ir kitų suinteresuotųjų asmenų Nacionalinės bibliotekos veiklos klausimams spręsti;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka iš Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių ar fizinių asmenų gauti visą reikiamą informaciją, dokumentų nuorašus ar kitus duomenis, taip pat susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, reikalingais Nacionalinės bibliotekos funkcijoms vykdyti;

11.4. sudaryti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis bei susitarimus su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis;

11.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

11.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nemokamai gauti Lietuvoje leidžiamų spaudinių ir kitų dokumentų privalomuosius egzempliorius ir kontroliuoti jų pristatymą Nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui;

11.7. teisės aktų nustatyta tvarka pirkti ar kitais būdais įsigyti Lietuvoje ir užsienyje publikuotus dokumentus ir rankraščius;

11.8. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti vidaus ir tarptautinius dokumentų mainus dubletiniais ar specialiai šiam tikslui įsigytais dokumentais;

11.9. dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių bibliotekinių ir informacijos organizacijų, jų valdymo ir vykdomųjų organų veikloje, atstovauti Lietuvos bibliotekoms tarptautinėse bibliotekinėse organizacijose;

11.10. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į literatūros ir meno kūrinius;

11.11. vykdyti leidybinę veiklą;

11.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus įgyvendinti kitų biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas;

11.13. turėti kitas teisės aktų suteiktas teises.

 

IV SKYRIUS

NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Nacionalinės bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro įsakymu tvirtinamu Nacionalinės bibliotekos strateginiu veiklos planu ir Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu, kurie skelbiami Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje.

13. Nacionalinės bibliotekos veikla reguliuojama Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus tvirtinamais: Nacionalinės bibliotekos darbo reglamentu, Nacionalinės bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais vidaus administravimo teisės aktais.

14. Nacionalinei bibliotekai vadovauja generalinis direktorius, kurį Darbo kodekso, Bibliotekų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

15. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius gali turėti pavaduotojų, kuriuos jis priima į pareigas ir atleidžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui, kuris nustato jiems administravimo sritis ir paveda atitinkamas funkcijas.

16. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius:

16.1. vadovauja Nacionalinei bibliotekai, organizuoja jos darbą, užtikrina Nacionalinės bibliotekos tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą, pavestų uždavinių vykdymą;

16.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Nacionalinei bibliotekai teismuose, kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;

16.3. užtikrina, kad Nacionalinės bibliotekos veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

16.4. teikia kultūros ministrui Nacionalinės bibliotekos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas;

16.5. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus Nacionalinės bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

16.6. tvirtina Nacionalinės bibliotekos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Kultūros ministerijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

16.7. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Nacionalinės bibliotekos darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir (ar) kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

16.9. tvirtina įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas, užtikrina, kad Nacionalinės bibliotekos finansiniai įsipareigojimai neviršytų įstaigos finansinių galimybių;

16.10. organizuoja vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sistemos sukūrimą, jos tinkamą veikimą bei tobulinimą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia finansines ir kitas privalomas ataskaitas, užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

16.12. sudaro ir tvirtina redakcinių kolegijų, LIBIS valdybos, kitų patariamųjų tarybų, darbo grupių ir komisijų nuostatus, sudėtis, jų planus ir darbo ataskaitas;

16.13. atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

17. Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojai:

17.1. pagal jiems nustatytas administravimo sritis atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

17.2. pagal jiems nustatytas administravimo sritis koordinuoja struktūrinių padalinių veiklą;

17.3. atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus jiems pavestas funkcijas.

18. Nacionalinės bibliotekos darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas ir kiti teisės aktai.

19. Nacionalinėje bibliotekoje sudaroma patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija − Mokslo taryba. Ji teikia pasiūlymus Nacionalinės bibliotekos strategijos, paslaugų, leidybos, mokslo tiriamosios veiklos, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais veiklos bei darbo organizavimo klausimais. Mokslo tarybos narių skaičių, sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius. Į Mokslo tarybos sudėtį įeina du Kultūros ministerijos atstovai, iš kurių vienas – kultūros viceministras.

 

V SKYRIUS

NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Nacionalinės bibliotekos valstybinį finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Nacionalinės bibliotekos vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Nacionalinė biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––