LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LABORATORINIUS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) TYRIMUS ATLIEKANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, PIRMINES AMBULATORINES IR KAI KURIAS SPECIALIZUOTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, MOBILIŲ PUNKTŲ, KARŠČIAVIMO KLINIKŲ IR VAISTINIŲ DARBO TAM TIKROMIS DIENOMIS

 

 

2020 m. gruodžio 21 d. Nr. V-2985

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 7 straipsniu, Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 ir 28 punktais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“,
n u s p r e n d ž i u:

Pavesti:

1.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, atliekančioms infekcijų molekulinės diagnostikos tyrimus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – tyrimas) – 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. užtikrinti tyrimų valstybės poreikiui patenkinti atlikimą ir savalaikį rezultatų suvedimą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (forma E200-a).

2.  Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – LNSS PAASPP teikiančios įstaigos):

2.1. 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. teikti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant mobilių komandų paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, skubios odontologijos ir psichikos sveikatos priežiūros) prie LNSS PAASPP teikiančios įstaigos prisirašiusiems gyventojams įprastu LNSS PAASPP teikiančios įstaigos darbo laiku. Pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdas (tiesioginio kontakto ar nuotoliniu būdu) pacientui, kuris kreipėsi į  LNSS PAASPP teikiančią įstaigą, parenkamas atsižvelgiant į to paciento sveikatos būklę. LNSS PAASPP teikianti įstaiga šiame papunktyje nurodytais laikotarpiais negali teikti paslaugų tik nuotoliniu būdu ir (ar) tik užtikrindama LNSS PAASPP teikiančios įstaigos prisirašiusių gyventojų aptarnavimą pagal sutartį su stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Jeigu LNSS PAASPP teikiančios įstaigos medicinos punktas teikia paslaugas tik nuotoliniu būdu, paslaugos atitinkamo medicinos punkto aptarnaujamiems pacientams tiesioginio kontakto būdu turi būti teikiamos LNSS PAASPP teikiančioje įstaigoje ar jos struktūriniame padalinyje.

2.2. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (įstaigos personalas yra izoliacijoje, atostogauja, laikinai nedarbingas ar kt.) 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. LNSS PAASPP teikianti įstaiga neturi galimybės pati teikti pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ji turi sudaryti sutartį (susitarimą) su kita toje pačioje gyvenamojoje vietovėje (mieste, gyvenvietėje) esančia LNSS PAASPP teikiančia įstaiga dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų šiame papunktyje nurodytaisiais laikotarpiais teikimo prie LNSS PAASPP teikiančios įstaigos, kuri dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės dirbti, prisirašiusiems gyventojams;

2.3. šio sprendimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytoms LNSS PAASPP teikiančioms įstaigoms ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 22 d. paskelbti informaciją apie LNSS PAASPP teikiančios įstaigos darbo laiką ir darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją) 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. teikiant pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie jos prisirašiusiems gyventojams įstaigos interneto puslapyje pagrindiniame puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje bei prie pagrindinio (-ių) įėjimo (-ų) į įstaigą.

3. Savivaldybių administracijų direktoriams:

3.1. Užtikrinti ir kontroliuoti savivaldybės teritorijoje esančių LNSS PAASPP teikiančių įstaigų darbą ir informacijos paskelbimą šio sprendimo 2 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Paskelbti informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančių LNSS PAASPP teikiančių įstaigų darbo laiką ir darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją) 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. teikiant pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie atitinkamos LNSS PAASPP teikiančios įstaigos prisirašiusiems gyventojams savivaldybės interneto svetainės pagrindiniame puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje;

3.3. Informuoti savivaldybės teritorijoje esančias greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas apie šio sprendimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytų LNSS PAASPP teikiančių įstaigų darbo laiką ir darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją) 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. teikiant pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie jų prisirašiusiems gyventojams;

3.4. Užtikrinti asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie išrašomi iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tęsti COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo ambulatoriškai, transportavimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą, jeigu tokie asmenys neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų transportu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. V-2811 „Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo“.

4. Pavesti savivaldybių, kuriose yra įsteigti mobilūs punktai, administracijų direktoriams užtikrinti mobilių punktų veiklą 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. kasdien arba kas antrą dieną ne trumpiau kaip po 2 valandas per dieną.

5. Pavesti savivaldybių, kuriose yra įsteigtos karščiavimo klinikos, administracijų direktoriams  užtikrinti karščiavimo klinikų veiklą 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

6. Pavesti savivaldybių poliklinikoms ir miestų ar rajonų savivaldybių ligoninių konsultacinėms poliklinikoms 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. teikti šias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, chirurgijos ir medicininės laboratorijos.

7. Pavesti Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms vaistinėms dirbti 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys