r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2021 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 21 d.  Nr. T-22

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-22  

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2021 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

23.700

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

108.000

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

90.382

Iš viso:

222.082

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

-

-

-

-

-

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

2.1

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – 1

222.082

215.006,47

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

3.1

Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; burnos higiena ir sveikata

6

7.550

7.550

3.2

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė (Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo)

8

9.550

9.549,41

3.3

Aplinkos sveikata (maudyklų vandens stebėsena, smėlio tyrimai)

2

2.500

2.009,37

3.4

Fizinio aktyvumo skatinimas

37

26.670

25.350,80

3.5

Psichikos sveikatos stiprinimas (savižudybių, smurto, streso kontrolė, lytinė sveikata, priklausomybių prevencija)

5

6.225

6.183,79

3.6

Kitos sritys: 1) savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas; sveikos aplinkos kūrimas,  2) rizikos grupės asmenų skiepijimas 3) gydytojų pritraukimo programa; 4) VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro veiklos užtikrinimas; 5) lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms rajone spręsti

5

169.587

164.362,92

 

 

Iš viso lėšų:

222.082

215.006,47