LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu:

T v i r t i n u Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372

 

REKOMENDACIJOS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – Rekomendacijos) yra skirtos padėti mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, (toliau – mokyklos) bendruomenėms pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokyklos gali ugdyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

3. Svarbu, kad mokyklos pasirengtų ir pateiktų aiškią informaciją apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

4. Mokyklos, remdamosi Rekomendacijų II skyriaus nuostatomis, iki kovo 20 d. įsivertina mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, parengia priemonių planą ir susitaria dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių, o, remdamosi Rekomendacijų III skyriaus nuostatomis, iki kovo 27 d. parengia ir sukaupia skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, mokytojai pasiruošia mokyti nuotoliniu būdu.

5. Mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkai), savininkai koordinuoja mokyklų pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu ir teikia mokykloms pagalbą.

 

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

 

6. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla privalo:

6.1. įsivertinti mokyklos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį. Mokykla turėtų pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;

6.2. įvertinti, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, todėl mokykloje reikia susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Siūloma, kad mokykla mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudarytų galimybę jam namuose naudotis mokyklos kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju telefonu arba nupirktų jų papildomai, kartu aprūpinant ir internetiniu ryšiu, pvz., mobiliojo ryšio kortelę su mobiliais duomenims;

6.3. paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais;

6.4. paskelbti mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos;

6.5. nuspręsti, kaip bus rengiami pasitarimai mokykloje ir su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (dalininkais), savininku.

6.6. susitarti:

6.6.1. dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: kokia aplinka bus naudojama komunikuojant mokytojams ir mokiniams, kaip bus prisijungiama prie jos, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga;

6.6.2. dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan.;

6.6.3. dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

6.6.4. dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz, internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.);

6.7. ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.

 

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

 

7. Mokytojai ir mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Rekomenduojama aptarti su mokytojais galimybes dirbti iš namų arba atvykstant į mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, kur jie galėtų prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos, turėdami kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis (rekomenduojamas laidinis ryšys, ne mažiau kaip 10 Mb/s).

8. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, (pvz., „Padlet“, „Google“ dokumentai ir kt.).

9. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.

10. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų kviečiami dalintis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorius.

11. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

 

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 

12. Organizuojant nuotolinį mokymą, reikėtų įvertinti jau mokykloje taikomas informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas. Šiuo metu rinkoje galima rasti įvairių galimybių kaip el. dienynai, virtualios mokymo aplinkos, bendradarbiavimo / veiklos platformos ir pan.

13. Ugdymo programos įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

13.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;

13.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

13.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/);

13.4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).

14. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

15. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.

16. Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni.

17. Siūloma kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan.

18. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais  kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (https://www.khanacademy.org/), European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guest, https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.)

 

 

_____________________________