LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 2, 10, 12 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. XIV-2171

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip:

27. Ūkinis gyvūnas – gyvūnas, laikomas ar veisiamas maistui, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbo ir kitais ūkininkavimo tikslais.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Draudžiama laikyti ir (ar) veisti gyvūnus kailių gavybos ar pardavimo tikslu.“

2. Buvusią 10 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi.

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Papildyti 12 straipsnį 6 dalimi:

6. Draudžiama parduoti ar kitaip perleisti gyvūnus kailių gavybos tikslu.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Ūkinių gyvūnų skerdimas, paukščių jauniklių ir embrionų nužudymas“.

2. Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Paukščių peryklose paukščių jaunikliai iki 72 valandų amžiaus ir embrionai turi būti nužudomi teisės aktuose nustatytais metodais, laikantis žudomų gyvūnų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 dalis, įsigalioja 2027 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Ūkio subjektams, iki 2026 m. gruodžio 31 d. nutraukusiems iki 2022 m. sausio 1 d. pradėtą vykdyti komercinę veiklą, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija nuo 2024 m. balandžio 1 d. skiria, apskaičiuoja ir moka kompensacijas už šios komercinės veiklos nutraukimą. Kompensacijos už komercinės veiklos, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, nutraukimą dydis nustatomas pagal ūkio subjekto Ūkinių gyvūnų registre deklaruotų kailinių žvėrelių skaičių, skaičiuojant vidutinį metinį kailinių žvėrelių, ūkio subjekto laikytų metais, einančiais prieš šio įstatymo oficialaus paskelbimo metus, skaičių, už vieną kailinį žvėrelį išmokant: 3 Eur dydžio kompensaciją, jeigu ši komercinė veikla nutraukiama iki 2025 m. sausio 1 d., 2 Eur dydžio kompensaciją, jeigu ši komercinė veikla nutraukiama iki 2026 m. sausio 1 d., 1 Eur dydžio kompensaciją, jeigu ši komercinė veikla nutraukiama iki 2026 m. gruodžio 31 d. Vienkartinė kompensacija už komercinės veiklos, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, nutraukimą skiriama nuo dokumentų, patvirtinančių šios komercinės veiklos nutraukimą, gavimo dienos.

4. Vieno ūkio subjekto vidutinis metinis kailinių žvėrelių skaičius apskaičiuojamas sudedant to ūkio subjekto Ūkinių gyvūnų registre deklaruotų kailinių žvėrelių, laikytų metais, einančiais prieš šio įstatymo oficialaus paskelbimo metus, skaičių ir gautą sumą padalijant iš tais metais ūkio subjekto atliktų deklaravimų skaičiaus.

5. Už komercinę veiklą, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, vykdžiusiems ūkio subjektams nuosavybės teise priklausančių statinių, kurie tinkami tik šiai komercinei veiklai vykdyti, nugriovimą ir juos nugriovus likusių statybinių atliekų sutvarkymą ir išvežimą pagal galiojančius teisės aktus ir (ar) įrenginių, skirtų komercinei veiklai, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, vykdyti, sunaikinimą bei atliekų sutvarkymą ir išvežimą pagal galiojančius teisės aktus nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d. skiriama vienkartinė kompensacija už tokių statinių nugriovimą, įrenginių sunaikinimą bei atliekų sutvarkymą ir išvežimą. Ši vienkartinė kompensacija skiriama nuo dokumentų, patvirtinančių komercinės veiklos, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, nutraukimą, ir dokumentų, patvirtinančių statinių nugriovimą, įrenginių sunaikinimą ir atliekų sutvarkymą bei išvežimą pagal galiojančius teisės aktus, gavimo dienos. Ši nuostata taikoma ūkio subjektams, komercinę veiklą, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, vykdžiusiems šio įstatymo priėmimo dieną.

6. Šio straipsnio 3, 5 ir 8 dalyse nurodytos kompensacijos ir išeitinės išmokos skiriamos laikotarpiu nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d., išskyrus šio straipsnio 9 dalyje nurodytus atvejus.

7. Sprendimai dėl šio straipsnio 3, 5 ir 8 dalyse nurodytų kompensacijų ir išeitinių išmokų skyrimo priimami nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2027 m. kovo 1 d.

8. Ūkio subjekto, vykdančio komercinę veiklą, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, darbuotojui, kuris yra atleidžiamas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 1 punktą, iš valstybės biudžeto skiriama ir išmokama Darbo kodekso 57 straipsnio 8 dalyje numatyta išeitinė išmoka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

9. Ūkio subjektams, gavusiems lengvatinę (-es) paskolą (-as) pagal skatinamųjų finansinių priemonių „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ ir „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemas, šio straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytos kompensacijos išmokamos tik visiškai grąžinus šioje dalyje nurodytas paskolas.

10. Nuo 2024 m. sausio 1 d. parama iš nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos lėšų komercinei veiklai, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, vykdyti neteikiama jokiomis formomis, išskyrus šio straipsnio 3, 5 ir 8 dalyse nurodytas kompensacijas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda