LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ BAIGTINUMO MOKĖJIMO IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMO SISTEMOSE ĮSTATYMO NR. IX-1597 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 20 d. Nr. XIII-466

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sistemos operatoriumi gali būti tik Lietuvos bankas, Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės finansų įstaiga ar tokios įstaigos dukterinė įmonė arba sistemos, kurios dalyvių teisėms ir įsipareigojimams, atsirandantiems dėl dalyvavimo sistemoje, taikoma kitos valstybės narės teisė, operatorius.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė