ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. T1-161

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu, 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsniu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Jonas Gudauskas


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 22 d. sprendimu

Nr. T1-161

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa (toliau – programa) parengta ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsniu bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. Al-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu.

2. Šioje programoje numatomas programos tikslas, uždaviniai, darbų pobūdis ir apimtys, vykdymo terminai, organizavimas ir trukmė, skiriamos lėšos ir lėšų šaltiniai. Prireikus užimtumo didinimo programa gali būti tikslinama Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Programos tikslas – sudaryti galimybę bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims, įsiregistravusiems Darbo biržoje, užsidirbti lėšų pragyvenimui, esant galimybei įdarbinti moksleivius iš socialiai remtinų šeimų, padėti bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką, susirasti nuolatinį darbą, mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, plėtoti rajono infrastruktūrą. Šilalės rajono savivaldybėje didžiąją dalį sudaro kaimo gyventojai, daliai jų, ypač gyvenantiems atokiau nuo rajono centro, laikini darbai yra viena patraukliausių aktyvios darbo rinkos politikos priemonių. Šioje programoje pageidauja dalyvauti nemažai vyresnio amžiaus asmenų, ilgalaikių bedarbių.

4. Programos uždaviniai:

4.1. Darbo biržos siuntimu įdarbinti ieškančius darbo asmenis laikiniems darbams atlikti ir sudaryti galimybę laikinai integruotis į darbo rinką, ypatingai darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis;

4.2. organizuoti laikinų darbų atlikimą ir  užtikrinti finansavimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4.3. sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, atlikti socialiai naudingus darbus siekiant palaikyti ir (ar) plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą.

5. Programa organizuojama laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti.

6. Pirmenybė dalyvauti programoje bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje.

7. Šios programos organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės administracija. Programos vykdytojai – Šilalės rajono savivaldybės atrankos būdu parinktos savivaldybės biudžetinės įstaigos, Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos bei kiti rajono darbdaviai.

8. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

9. 2016 m. Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriuje įregistruoti 1264 bedarbiai. 2017 m. sausio 1 d. registruoti 1139 bedarbiai, 2017 m. birželio 1 d. registruoti 958 bedarbiai.

9.1. Šilalės rajono savivaldybėje registruotas nedarbas pagal seniūnijas skiriasi, didžiausias nedarbas – Pajūrio, Bijotų, Žadeikių, Laukuvos, Šilalės kaimiškojoje, Traksėdžio seniūnijose.

 

Šilalės rajono savivaldybėje nedarbas 2017 m. birželio 1 d.

Seniūnijos pavadinimas

Bedarbiai

Nedarbas

Bijotų

40

7,0

Bilionių

12

3,8

Didkiemio

10

5,6

Kaltinėnų

62

4,2

Kvėdarnos

106

5,1

Laukuvos

123

6,6

Pajūrio

107

8,3

Palentinio

6

3,4

Šilalės miesto

200

5,6

Šilalės kaimiškoji

120

6,5

Traksėdžio

67

6,3

Tenenių

18

5,8

Upynos

56

5,0

Žadeikių

31

6,8

Iš viso

958

6,3

 

9.2. Vidutinis metinis 2016 m. bedarbių procentas nuo darbingų amžiaus gyventojų – 7,5 proc.

10. Bedarbių poreikis dalyvauti programoje nustatomas:

10.1. atsižvelgiant į ieškančių darbo asmenų, turinčių sunkumų integruojantis į darbo rinką dėl nepakankamos kvalifikacijos, darbo patirtį, ilgalaikį nedarbą, amžių, šeimynines aplinkybes;

10.2. įvertinant prognozuojamą įregistruoti darbo biržoje ieškančių darbo asmenų skaičių, galinčių dalyvauti užimtumo didinimo programoje.

11. Įvertinus rajono bendrą socialinę ekonominę ir demografinę situaciją, padėtį darbo rinkoje, bedarbių poreikį dalyvauti programoje numatoma, kad programoje dalyvaus 65 bedarbiai.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

12. Programoje numatyti laikini darbai skirti vietos socialinei infrastruktūrai plėtoti ir jai palaikyti. Bus vykdomi iš valstybinėms (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijoms atlikti skirtų lėšų šie laikino pobūdžio darbai:

12.1. Šilalės rajono savivaldybei priskirtos valstybinės žemės teritorijų laikini tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, miško, parkų, skverų tvarkymas, gėlynų  priežiūra,  medžių genėjimas,  gyvatvorių karpymas, lapų grėbimas);

12.2. savivaldybei priskirtose valstybinėse žemėse esančių viešųjų erdvių prie upių, ežerų ir kitų vandens telkinių, poilsiaviečių priežiūra ir tvarkymas;

12.3. valstybinėse žemėse esančių istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių kapinių, pilkapių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų ir jų teritorijų priežiūros tvarkymo pagalbiniai darbai;

12.4. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių, griovių šlaitų nušienavimas rankiniu būdu, atžalų, krūmų išpjovimas, hidrotechnikos statinių bei jų teritorijų priežiūros pagalbiniai darbai;

12.5. valstybei nuosavybės teise priklausančio miško atsodinimas, rekreacinių objektų sutvarkymas;

12.6. sporto ir turizmo objektų, dviračių takų, vaikų žaidimo aikštelių valstybinėje žemėje tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.

13. Programa įgyvendinama nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

14. Darbdaviai, pageidaujantys laikinai įdarbinti asmenis pagal programą, pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (programos 1 priedas).

15. Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia vietinėje spaudoje bei Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt informaciją apie galimybę dalyvauti programoje. Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti programoje, pateikia prašymus Šilalės rajono savivaldybės administracijai. Prašymuose darbdaviai nurodo planuojamų vykdyti darbų pavadinimą, pobūdį, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus.

16. Programos vykdytojus parenka Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbdavių atrankos komisija (toliau – Komisija). Bedarbius dalyvauti programoje siunčia Tauragės  teritorinės darbo biržos Šilalės skyrius, atsižvelgdamas į jų galimybes šiuos darbus dirbti (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę, kelionės į darbą ir atgal trukmę).

17. Darbdaviai su Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriaus atsiųstais ieškančiais darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. Komisija sudaroma Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

19. Komisijos pirmininkas inicijuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja. Jeigu komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pasiūlytas narys.

20. Apie rengiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi Komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu iki jo likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms (esant reikalui posėdžio darbotvarkę galima patikslinti ir apie tai pranešti iki posėdžio pradžios). Su posėdyje numatomų svarstyti klausimų dokumentais komisijos narys gali susipažinti iš anksto Šilalės rajono administracijos Personalo ir ūkio skyriuje.

21. Komisija savo sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ paskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

22. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu.

23. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Posėdžio protokolai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

24. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Šilalės rajono administracijos Personalo ir ūkio skyriaus vedėjas. Jis rašo posėdžio protokolą, derina posėdžio darbotvarkę, informuoja komisijos narius apie posėdžio laiką ir darbotvarkę.

25. Šilalės rajono savivaldybės administracijai pateiktos paraiškos turi būti išnagrinėtos Komisijos posėdžiuose per 20 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

26. Komisija, įvertinusi kiekvieną paraišką, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą dėl paraiškų finansavimo.

27. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, kuris įforminamas Šilalės rajono savivaldybės administracijos įsakymu, kurio projektą parengia Šilalės rajono administracijos Finansų skyrius.

V SKYRIUS

FINANSAVIMAS, ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA

 

28. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal terminuotą darbo sutartį Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos:

28.1. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;

28.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija;

28.3 piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

28.4. programos dalyviams kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal išlaidos.

29. Kompensacijas darbdaviams ir programos dalyviams moka Šilalės rajono savivaldybė.

30. 2017 m. programos įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybė planuoja skirti 61,8 tūkst. Eur, iš jų 2,5 tūkst. Eur administravimo išlaidoms, 1,0 tūkst. Eur kelionės išlaidoms kompensuoti.

31. Planuojama, kad 2017 m. programoje dalyvaus 65 bedarbiai.

32. Numatoma vidutinė laikinų darbų trukmė vienam asmeniui 2 – 3 mėn. (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis).

33. Darbdaviai užtikrina tikslingą skirtų lėšų panaudojimą.

34. Programos administravimui Šilalės rajono savivaldybėje skiriama iki 4 proc. nuo užimtumo didinimo programai skirtų lėšų.

35. Šilalės rajono savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis (programos 2 priedas).

36. Visos išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

37. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka darbdavių patikras vietoje, surašomas patikros aktas.

38. Priemonės turi būti įgyvendintos, išlaidos faktiškai patirtos ir apmokėtos iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

39. Įgyvendinę programą darbdaviai Šilalės rajono administracijos Finansų skyriui pateikia ataskaitą, kurią sudaro informacija apie panaudotas lėšas, įdarbintus asmenis bei atliktus darbus.

40. Šilalės rajono administracija bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš programos vykdytojo apie atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą įgyvendinant priemonę.

VI SKYRIUS

TĘSTINUMAS IR PROGNOZĖ

41. Prognozuojama, kad bedarbių skaičius Šilalės rajono savivaldybėje 2018-2020 m. nežymiai mažės, bet bus mažesnis už šalies vidurkį. Labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys bus laikinai įdarbinti, atstatys darbo įgūdžius bei užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų, sumažės socialinių pašalpų mokėjimas. Programos dalyviai bus sugrąžinti į darbo rinką, kas padidins jų galimybes tapti aktyviais ir rasti nuolatinį darbą.

42. Poreikis naudotis laikino įdarbinimo galimybėmis asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių negali integruotis į darbo rinką kitomis priemonėmis, išliks ir ateinančiais metais.

43. Atsižvelgiant į prognozuojamą bedarbių skaičių, 2018 m. lėšų poreikis – 105,0 tūkst. Eur.

VII SKYRIUS

VIEŠINIMAS

 

44. Informacija apie programą, jos įgyvendinimo pasiektus rezultatus, gerosios patirties pavyzdžius bus skelbiama Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje, rajono vietinėje spaudoje, Darbo biržos atviro informavimo zonose bei aptariama susitikimų su darbdaviais.

_____________________________________


 

Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų

užimtumo didinimo programos

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PARAIŠKA

20___m. __________________d.

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ:

 

Įstaigos pavadinimas______________________________________________________________

 

Įstaigos adresas _______________________________________________________________

 

Telefonas__________________Faksas_____________________El. paštas________________

 

Banko pavadinimas________________________________________Banko kodas____________

 

Atsiskaitomoji sąskaita____________________________________________________________

 

II. ORGANIZUOJAMŲ DARBŲ ATLIKIMO VIETA (adresas):__________________________

_______________________________________________________________________________

 

III. DARBŲ APIBŪDINIMAS IR APIMTIS:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. ORGANIZUOJAMŲ DARBŲ NAUDA:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V. DARBUOTOJAMS KELIAMI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

 

Eil. Nr.

Atliekami darbai

Dirbs asmenų

Darbų pradžia ir pabaiga

Kvalifikaciniai reikalavimai

Darbo laikas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. APMOKĖJIMO SĄLYGOS:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________ ________________ _________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

A.V.


 

Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų

užimtumo didinimo programos

2 priedas

 

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS

 

__________________ Nr. _____________

                                                             (data)

 

(vieta)

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama

_______________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________________________  (toliau  – darbdavys),

                                              (darbdavio pavadinimas)

atstovaujama(-as)_________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamos į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ________________ įsakymą Nr. _____, sudarėme šią Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartį (toliau – ši Sutartis):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas ir finansavimas.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Darbdavys įsipareigoja:

1.1. įgyvendinti šiuos darbus:

Eil. Nr.

Darbų pavadinimas

Pradžia

Pabaiga

Trukmė (darbo dienos/valandos)

Orientacinis darbo vietų skaičius

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais asmenimis, atitinkančiais darbdavio pateiktus reikalavimus (toliau – darbuotojai), terminuotas darbo sutartis laikotarpiui nuo šios Sutarties 1.1 papunktyje nurodytiems darbams atlikti, apie sudarytą sutartį raštu informuoti Savivaldybę;

1.3. užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;

1.4. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti darbus, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis;

1.5. tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą;

1.6. išmokėti įdarbintam asmeniui darbo sutartyje darbams atlikti nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, darbo sutarčiai darbams atlikti pasibaigus arba ją nutraukus – kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir laiku sumokėti nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

1.7. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo jų atleidimo dienos raštu apie tai informuoti Savivaldybę, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;

1.8. įdarbinti laikiniems darbams pasibaigus ________ asmenų ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (šis punktas privalomas darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė šį įsipareigojimą);

1.9. pateikti Savivaldybei jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su laikinųjų darbų įgyvendinimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip įgyvendinami viešieji darbai;

1.10. išlaidų kompensavimui pateikti Savivaldybei lėšų gavimo paraišką ir papildomus dokumentus (darbo sutartis, darbo laiko apskaitos, apmokėjimo dokumentus);

1.11. įgyvendinus užimtumo didinimo programą Savivaldybei pateikti ataskaitą, kurią sudaro informacija apie panaudotas lėšas, įdarbintus asmenis bei atliktus darbus.

2. Savivaldybė įsipareigoja:

2.1. išlaidas (darbo užmokestį, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, bei kelionių į darbą ir atgal išlaidos) apmokėti išlaidų kompensavimo būdu per 30 kalendorinių nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos;

2.2. tikrinti, kaip darbdavys naudoja skirtas lėšas bei įgyvendina užimtumo didinimo programą.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

3. Savivaldybė gali nutraukti šią Sutartį, įspėjusi darbdavį prieš 10 dienų, kai:

3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;

3.2. darbdavys nutraukia su laikinus darbus dirbančiu asmeniu darbo sutartį jai nepasibaigus.

4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai Savivaldybė nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų, įspėjęs Savivaldybę prieš 10 dienų.

5. Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Ši Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

7. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

Šalių adresai ir rekvizitai:

 

Savivaldybė

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.

Darbdavys

___________________

(adresas, kodas, telefonas)

_______________________

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)

_______________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

A. V.