herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

Dėl pritarimo projektui „SOCIALINIO BŪSTO plėtra Joniškio rajone“

 

2015 m. gruodžio 17 d.  Nr. T-242

Joniškis

 

 

Atsižvelgdama į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės  08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1-525, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą „Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone“.

2. Užtikrinti, kad Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojama ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų ir nenumatytos ir netinkamos finansuoti, bet šio sprendimo 1 punkte nurodytam projektui įgyvendinti būtinos išlaidos.

3. Užtikrinti, kad po projekto „Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone“ įgyvendinimo 5 metus nebūtų keičiama patalpų, pritaikytų socialiniam būstui, paskirtis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis