LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIMS PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE 2020 METAIS REIKIA ATLIKTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĘ, NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 1 d. Nr. 1K-160

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“, 8 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. 31P-2 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2020 metų III ketvirtį reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, sąrašo projekto svarstymo ir pateikimo finansų ministrui“,

n u s t a t a u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kurių akcijų valdytoja yra Finansų ministerija arba kurių savininko teises ir pareigas ji įgyvendina, veiklos sritis, kuriose 2020 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę:

1. Finansų ministerija – numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas).

2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos – saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas.

3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas.

4. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – vidaus administravimas (ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir valdymas).

5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas.

6. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – su projektų įgyvendinimu susijusių pažeidimų valdymas.

7. Lietuvos statistikos departamentas – įstaigos sudaromų sutarčių projektų derinimas.

8. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

8.1. licencijų organizuoti lošimus ir didžiąsias bei mažąsias loterijas išdavimas;

8.2. lošimų reglamentų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimas ir didžiųjų bei mažųjų loterijų taisyklių, jų papildymų ir pakeitimų derinimas.

9. Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“ – ūkio subjektų veiklos patikrinimai.

10. Valstybės įmonė Turto bankas – valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perėmimas ir valdymas bei privatizavimas.

11. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ – atstovavimas įmonei teismuose ir bankrutavusių kredito įstaigų bankrotų procesuose.

12. Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ – bendrovės sudaromų sutarčių projektų derinimas.

13. Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra – projektų patikrų organizavimas.

14. Uždaroji akcinė bendrovė „Ignitis grupė“:

14.1. teisės aktų rengimas ir derinimas pagal kompetenciją;

14.2. darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijose.

15. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras – personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

16. Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla – personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka