LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO NR. I-920 61 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. XIII-1316

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

61 straipsnis. Bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų darbo santykių reglamentavimo ypatumai

1. Bibliotekų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai į darbą priimami konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų (išskyrus Vilniaus universiteto biblioteką) vadovai į pareigas skiriami 5 metų kadencijai. Lietuvos nacionalinės bibliotekos vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

3. Kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytų bibliotekų vadovams nustato kultūros ministras.

4. Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovai, taip pat pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusikaltimo padarymo ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

3) yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

4) yra uždraustos organizacijos narys;

5) yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, darbo pareigų pažeidimų ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

6) piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

7) yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

8) yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs kultūros ministro patvirtintas Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles (toliau – Taisyklės) ir nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo 3 metai. Taisyklių šiurkščiu pažeidimu laikomas du ir daugiau kartų per vienus metus kultūros įstaigos darbuotojo padarytas Taisyklių pažeidimas, kai toks pažeidimas žemina žmogaus orumą, diskredituoja kultūros įstaigos reputaciją.

5. Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovams leidžiama dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą, jeigu tai:

1) nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto;

2) nediskredituoja bibliotekos autoriteto.

6. Sprendimą dėl leidimo šio straipsnio 5 dalyje nurodytų bibliotekų vadovams dirbti kitą darbą ir už šį darbą gauti atlyginimą priima šių įstaigų vadovus į pareigas skiriančių institucijų vadovai jų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministras iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo į bibliotekų vadovų pareigas tam tikram terminui priimti asmenys toliau eina atitinkamos bibliotekos vadovo pareigas iki šio termino pabaigos. Šių asmenų pirma kadencija pradedama skaičiuoti laimėjus konkursą ir priimtiems į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai, iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti neterminuotai, jų sutikimu toliau eina atitinkamos bibliotekos vadovo pareigas iki 2023 m. birželio 30 d. Šioje dalyje nurodytas penkerių metų nuo šio įstatymo įsigaliojimo laikotarpis yra laikomas pirmąja atitinkamos bibliotekos vadovo kadencija.

5. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 61 straipsnio 4 dalis netaikoma Lietuvos nacionalinės, apskričių, savivaldybių viešųjų ir valstybinės reikšmės bibliotekų vadovams, priimtiems į pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo, jeigu Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 61 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė