LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTSTOLIŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO 8 punkto pakeitimo ir Asociacijos lietuvos antstolių rūmų įstatų PASKELBIMO

 

2014 m. balandžio 23 d. Nr. 1R-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. S k e l b i u Teisės aktų registre pridedamus:

1.1. Antstolių profesinės etikos kodekso 8 punkto pakeitimą;

1.2. Asociacijos Lietuvos antstolių rūmų įstatus.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 83 „Dėl Lietuvos antstolių rūmų įstatų ir Antstolių profesinės etikos kodekso paskelbimo“ 1 punktą.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Juozas Bernatonis


 

PRIIMTA

2014 m. sausio 24 d.

Antstolių susirinkime

 

 

 

ANTSTOLIŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSO 8 PUNKTO PAKEITIMAS

 

Pakeisti Antstolių profesinės etikos kodekso 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Pagarbos įstatymui ir žmogaus teisėms principas. Šis principas reiškia, kad antstolis savo veiksmus grindžia pagarba žmogui, visuomenei ir valstybei. Veikdamas pagal valstybės suteiktus įgaliojimus antstolis gerbia ir laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat gerbia ir nepažeidžia kitų asmenų teisių, o savo veiksmais ir siūlomais sprendimais neskatina visuomenėje nepasitikėjimo teismais, antstoliais ar kitomis valstybės institucijomis. Šis principas taip pat apima pagarbą teismui bei kitų institucijų vykdytiniems sprendimams. Antstolis nevengia vykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų ir kitų institucijų vykdytinų sprendimų priimtų jo atžvilgiu.“

 

 


 

PRIIMTA

2014 m. sausio 24 d.

Antstolių susirinkime

 

 

ASOCIACIJOS LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMAI ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šie įstatai reglamentuoja Asociacijos Lietuvos antstolių rūmai (toliau Lietuvos antstolių rūmai) veiklos organizavimą, Lietuvos antstolių rūmų veiklos tikslus ir funkcijas, rūmų narių teises ir pareigas bei kitus klausimus, susijusius su Lietuvos antstolių rūmų veikla.

 

1 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmai

1. Lietuvos antstolių rūmai – Lietuvos antstolių profesinės savivaldos institucija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu ir vienija visus Lietuvos antstolius. Kiekvienas antstolis yra Lietuvos antstolių rūmų narys. Lietuvos antstolių rūmai vykdo antstolių savivaldos funkcijas ir atstovauja į juos susivienijusiems antstoliams.

2. Lietuvos antstolių rūmų veikla grindžiama savivaldos, viešumo ir teisėtumo principais.

 

2 straipsnis. Antstolių rūmų juridinis statusas ir buveinė

1. Lietuvos antstolių rūmai yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą (sąskaitas), emblemą ir kitus simbolius. Lietuvos antstolių rūmai veikia kaip profesinė asociacija.

2. Lietuvos antstolių rūmų buveinės adresas yra Konstitucijos pr. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Lietuvos antstolių rūmų teisinė forma – asociacija.

3. Pavadinimas – Asociacija Lietuvos antstolių rūmai.

 

3 straipsnis. Antstolių rūmų teisinės veiklos pagrindas

Lietuvos antstolių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais bei šiais įstatais.

 

4 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos santykiai

Lietuvos antstolių rūmai, vykdydami savo uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

II. LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų veiklos tikslai ir funkcijos

1. Lietuvos antstolių rūmų veiklos tikslai yra šie:

1) antstolių savivaldos įgyvendinimas;

2) bendros antstolių profesinės veiklos koordinavimas;

3) efektyvios sprendimų vykdymo sistemos kūrimas, kitų antstolių funkcijų bei teikiamų paslaugų populiarinimas visuomenėje;

4) bendradarbiavimas su valstybinėmis ir visuomeninėmis Lietuvos, užsienio bei tarptautinėmis institucijomis;

5) dalyvavimas rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su antstolių veikla;

6) antstolių korpuso profesinių tradicijų kūrimas bei puoselėjimas;

7) antstolių ir antstolių padėjėjų kvalifikacijos kėlimas;

8) kitų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme, šiuose Įstatuose bei kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimas.

2. Lietuvos antstolių rūmų funkcijos yra šios:

1) bendros antstolių veiklos koordinavimas ir organizavimas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo, šių Įstatų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

2) antstolių interesų atstovavimas valstybės valdžios institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;

3) teisės aktų projektų, susijusių su antstolių veikla, rengimas bei dalyvavimas jų rengime;

4) antstolių veiklos kontrolė teisės aktų nustatyta tvarka;

5) antstolių ir antstolių padėjėjų mokymų, kvalifikacijos kėlimo, stažuočių organizavimas ir vykdymas;

6) siūlymų dėl antstolių skaičiaus ir jų veiklos teritorijų, kitų antstolių veiklos organizavimo klausimų rengimas ir teikimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

7) antstolių vykdomų funkcijų praktikos apibendrinimas, informacinių ir kitų leidinių, susijusių su antstolių veikla, leidyba, centralizuota kitų antstolių veiklos reikmenų gamyba;

8) Antstolių informacinės sistemos duomenų tvarkymas;

9) Antstolių ir kitų informacinių sistemų, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų, duomenų teikimas teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą;

10) Kitų Lietuvos antstolių rūmų valdymo organų sprendimų, susijusių su antstolių funkcijomis bei paslaugomis, įgyvendinimas.

 

III. LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų narių teisės ir pareigos

1.Lietuvos antstolių rūmų narių teisės:

1) dalyvauti Lietuvos antstolių rūmų ir Lietuvos antstolių rūmų apygardų skyrių renginiuose;

2) dalyvauti Lietuvos antstolių rūmų organų rinkimuose;

3) būti išrinktais į Lietuvos antstolių rūmų organus;

4) prašyti Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo ar Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo atstovo apygardoje suteikti konsultaciją dėl teisių įgyvendinimo, o prireikus ir pagalbą.

2. Lietuvos antstolių rūmų nariai privalo:

1) laikytis šių Įstatų reikalavimų;

2) savo elgesiu ir veikla didinti Lietuvos antstolių rūmų vaidmenį visuomenėje;

3) saugoti Lietuvos antstolio rūmų nario garbę, nežeminti jos autoriteto;

4) reguliariai mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

5) vykdyti Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pavedimus, susijusius su savivaldos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu;

6) dalyvauti Lietuvos antstolių rūmų komisijų veikloje;

7) dalyvauti Lietuvos antstolių rūmų apygardų skyrių veikloje.

 

7 straipsnis. Narystė Lietuvos antstolių rūmuose

Asmuo, įgijęs teisę vykdyti antstolio veiklą, tampa Lietuvos antstolių rūmų nariu. Asmens narystė Lietuvos antstolių rūmuose nutrūksta pasibaigus antstolio įgaliojimams.

 

IV. LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLA

 

8 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų organai

Lietuvos antstolių rūmų organai yra šie:

- antstolių susirinkimas;

- Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas;

 

9 straipsnis. Antstolių susirinkimas

1. Antstolių susirinkimas yra aukščiausias Lietuvos antstolių rūmų organas.

2. Antstolių susirinkimą šaukia Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas.

3. Antstolių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

4. Neeilinis antstolių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip trečdalis visų antstolių.

5. Pranešimas apie šaukiamą Antstolių susirinkimą kiekvienam antstoliui turi būti išsiųstas antstolio viešai skelbiamu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki susirinkimo pradžios.

6. Antstolių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų antstolių.

7. Antstolių susirinkimas sprendimus priima atviru balsavimu paprasta dalyvaujančių antstolių balsų dauguma. Antstolių susirinkimui nusprendus sprendimai gali būti priimami slaptu balsavimu.

8. Balsams skaičiuoti Antstolių susirinkimas išrenka balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudaro komisijos pirmininkas ir du nariai.

9. Antstolių susirinkimui pirmininkauja Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas arba pirmininko pavedimu – kitas Prezidiumo narys.

10. Antstolių susirinkimo darbotvarkės projektą sudaro Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Į darbotvarkės projektą turi būti įtraukti Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininko, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo įgaliotų atstovų apygardose pasiūlyti klausimai, taip pat klausimai, kuriuos siūlo įrašyti ne mažiau kaip pusė visų antstolių ar susirinkime dalyvaujančių antstolių balsų dauguma.

11. Antstolių susirinkimo svarstomus klausimus protokoluoja susirinkimo išrinktas sekretorius. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

 

10 straipsnis. Antstolių susirinkimo kompetencija

Antstolių susirinkimas:

1) renka Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narius ir pirmininką;

2) renka du Antstolių garbės teismo narius;

3) išklauso Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo veiklos ataskaitą;

4) tvirtina Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo darbo reglamentą;

5) priima Lietuvos antstolių rūmų įstatus, Antstolių profesinės etikos kodeksą, juos keičia ir pildo;

6) nustato Lietuvos antstolių rūmų organizacinės ir finansinės veiklos kryptis;

7) Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo teikimu tvirtina įmokų Lietuvos antstolių rūmams dydį;

8) tvirtina Lietuvos antstolių rūmų metinę finansinę ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą;

9) renka Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisiją;

10) steigia Lietuvos antstolių rūmams priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, priima sprendimą tapti įmonių, kurių veikla susijusi su Lietuvos antstolių rūmų ir antstolių vykdoma veikla, dalyviu;

11) sprendžia kitus su antstolių veikla susijusius klausimus.

 

11 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas

1. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas yra Lietuvos antstolių rūmų valdymo organas, veikiantis pagal antstolių susirinkimo patvirtintą Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo reglamentą.

2. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumą sudaro penki nariai, įskaitant Prezidiumo pirmininką, kuriuos iš antstolių ketveriems metams išrenka antstolių susirinkimas.

3. Lietuvos antstolių rūmų Prezidiumo nariu, įskaitant Prezidiumo pirmininką, antstolis gali būti išrinktas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

4. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nariams Antstolių susirinkimo nustatyta tvarka gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su veikla Lietuvos antstolių rūmuose.

 

12 straipsnis.  Mirusio, atsistatydinusio ar dėl kitų priežasčių negalinčio eiti savo pareigų Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nario perrinkimas

1. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nariui mirus, atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų iki kadencijos pabaigos, kuriai jis buvo išrinktas, naujas Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narys renkamas artimiausiame Antstolių susirinkime.

2. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkui mirus, atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų iki kadencijos pabaigos, kuriai jis buvo išrinktas, iki artimiausio Antstolių susirinkimo naująjį Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininką atviru balsavimu ir paprasta balsų dauguma iš savo tarpo išrenka prezidiumo nariai.

 

13 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nario įgaliojimų sustabdymas, nario atšaukimas

1. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nario įgaliojimai gali būti sustabdyti Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu, jei už įgaliojimų sustabdymą balsuoja visi prezidiumo nariai, išskyrus balsavime nedalyvaujantį prezidiumo narį, dėl kurio įgaliojimų sustabdymo yra balsuojama. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nario įgaliojimai gali būti sustabdomi, jei paskiriamas šį narį pavaduojantis antstolis, antstolio atstovas, sustabdomi jo, kaip antstolio, įgaliojimai.

2. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narys, nepasibaigus kadencijai, gali būti atšauktas iš pareigų 2/3 antstolių susirinkimo balsų dauguma.

 

14 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų padaliniai

1. Siekiant užtikrinti aktyvią Lietuvos antstolių rūmų veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, apygardų teismų veiklos teritorijose gali būti steigiami Lietuvos antstolių rūmų padaliniai – Lietuvos antstolių rūmų apygardų skyriai. Lietuvos antstolių rūmų apygardų skyrių veiklos teritorija sutampa su apygardų teismų veiklos teritorijomis.

2. Lietuvos antstolių rūmų apygardų skyriai neturi juridinio asmens statuso. Lietuvos antstolių rūmų apygardų skyriai, įgyvendindami Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimus, vykdo šias funkcijas:

1) aktyvina antstolių savivaldą;

2) apibendrina apygardos teismų veiklos teritorijos antstolių veiklos praktiką;

3) renka, sistemina ir teikia informaciją apie antstolių veiklą Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui;

4) vykdo kitas funkcijas, kurias nustato Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas.

3. Lietuvos antstolių rūmų apygardos skyriui vadovauja Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo paskirtas antstolis.

 

15 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų administracija

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumą aptarnauja, rūmų einamąją veiklą techniškai užtikrina Lietuvos antstolių rūmų administracija, kurios darbo reglamentą, struktūrą, darbuotojų funkcijas ir skaičių, atlyginimus tvirtina Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas.

 

V. LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ TURTAS IR JO TVARKYMAS

 

16 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų lėšos ir kitas turtas

1.Lietuvos antstolių rūmų turtą sudaro:

1) Antstolių susirinkimo nustatytos įmokos ir savanoriški antstolių įnašai;

2) valstybės (savivaldybių) tikslinės paskirties lėšos;

3) fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas bei suteikta parama;

4) paveldėjimo būdu įgytas turtas;

5) įsteigtų įmonių pelnas;

6) kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, kitas iš finansinės, ūkinės ar kitos Lietuvos antstolių rūmų veiklos gautas turtas ar pajamos.

2. Lietuvos antstolių rūmų lėšos ir kitas turtas naudojami Lietuvos antstolių savivaldai užtikrinti, Lietuvos antstolių rūmų uždaviniams ir funkcijoms vykdyti.

 

17 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų turtinės teisės

Lietuvos antstolių rūmai, vykdydami savo uždavinius, turi teisę:

1) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose;

2) pirkti ar kitais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, keisti ar kitaip disponuoti;

3) būti įmonių steigėja ar dalyve, jei šių įmonių veikla yra susijusi su Lietuvos antstolių rūmų ir antstolių vykdoma veikla;

4) sudaryti sandorius, skolinti ir skolintis lėšas bei kitą turtą.

 

18 straipsnis. Antstolių įmokos Lietuvos antstolių rūmų veiklai vykdyti

Lietuvos antstolių rūmų funkcijoms atlikti iš antstolių imamos nario įmokos, kurių dydį, pasiūlius Lietuvos antstolių rūmų prezidiumui, nustato Antstolių susirinkimas.

 

19 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų finansinės veiklos patikrinimas

1. Lietuvos antstolių rūmų finansinės veiklos patikrinimą kasmet pasibaigus finansiniams metams iki eilinio Antstolių susirinkimo atlieka Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija.

2. Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir keturi nariai, renkami antstolių susirinkime ketverių metų kadencijai.

3. Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija savo darbe vadovaujasi šiais Įstatais ir darbo reglamentu, kurį tvirtina Antstolių susirinkimas.

4. Revizijos komisija klausimus sprendžia kolegialiai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

5. Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija Lietuvos antstolių rūmų finansinės veiklos patikrinimo aktą pateikia Antstolių susirinkimui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų įstatų keitimo tvarka

1. Lietuvos antstolių rūmų įstatai keičiami Antstolių susirinkimo sprendimu.

2. Lietuvos antstolių rūmų įstatai gali būti keičiami, jeigu Antstolių susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ visų Lietuvos antstolių rūmų narių ir jeigu už jį atviru balsavimu balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Antstolių susirinkime dalyvaujančių antstolių.

 

21 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų buveinės keitimo tvarka

Lietuvos antstolių rūmų buveinė keičiama Antstolių susirinkimo sprendimu.

 

22 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų finansiniai metai ir metinė finansinė ataskaita

1. Lietuvos antstolių rūmų finansiniai metai trunka dvylika mėnesių – nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

2. Kiekvienais metais iki birželio 1 dienos Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas pateikia Antstolių susirinkimui tvirtinti praėjusių metų Lietuvos antstolių rūmų metinę finansinę ataskaitą.

 

23 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Lietuvos antstolių rūmų veiklą pateikimo nariams tvarka

Dokumentai ir kita informacija apie Lietuvos antstolių rūmų veiklą nariams teikiami Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Lietuvos antstolių rūmų reorganizavimas ir likvidavimas

1. Lietuvos antstolių rūmai reorganizuojami ar likviduojami įstatymo pagrindu.

2. Apie Lietuvos antstolių rūmų reorganizavimą ar likvidavimą paskelbiama Asociacijų įstatymo, Antstolių įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

3. Likvidavus Lietuvos antstolių rūmus, lėšos ir turtas, likę atsiskaičius su visais kreditoriais, naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vilnius, 2014 m. sausio 24 d.

 

Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

 

 

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas                                Aleksandras Selezniovas

 

 

Prezidiumo narys                                                             Andrius Bublys

 

 

Prezidiumo narys                                                            Valdas Čeglikas

 

 

Prezidiumo narė                                                          Neringa Lipeikienė