HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. D1-219

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 131 punktu:

131. Šešupės upėje tarp užtvankų Marijampolės m. Marių g. ir Užtvankos g. privaloma paleisti visus sugautus vaivorykštinius upėtakius.“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedo 8 punktą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Mažeika