LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-1872

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Pakeičiu 1.2.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3.2. Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;“.

2. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. šio sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytų asmenų, kurių ėminių paėmimą iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos organizavo institucija, įstaiga ar įmonė, kurioje jie dirba ar eina pareigas, ar kuriai buvo pavesta organizuoti šių asmenų ėminių paėmimą, ėminių paėmimas po šio sprendimo įsigaliojimo dienos vykdomas šių institucijų, įstaigų ar įmonių nustatyta tvarka. Organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 1.2.3.2 papunktyje nurodytiems asmenims ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, 1.2.3.3, 1.2.3.7 ir 1.2.3.9 papunkčiuose nurodytiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnus – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras,  šio sprendimo 1.2.3.8 papunktyje nurodytiems asmenims – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine, šio sprendimo 1.2.3.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga