Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 750 „DĖL Ateities ekonomikos DNR plano VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ įgyvendinimo TVARKOS aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 994

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.         Papildyti 2.4 papunkčiu:

2.4. ministerijoms ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Ateities ekonomikos DNR plano pakeitimo dienos Apraše nustatyta tvarka parengti ir Investicijų komitetui pateikti veiksmų įgyvendinimo koncepcijas dėl papildomai į Ateities ekonomikos DNR planą įtrauktų veiksmų.“

2.         Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Atliekant Apraše nustatytas funkcijas, vadovaujamasi lygiateisiškumo, veiksmingumo ir orientavimosi į rezultatus, įrodymais grįsto valdymo, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo, efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo, bendradarbiavimo, atvirumo ir įtraukimo principais, nustatytais Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, asmens duomenys veiksmų ir (veiksmų) projektų administravimo tikslu tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų ir vykdoma dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencija.“

2.2. Papildyti 3.7 papunkčiu:

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.“

2.3.      Pakeisti 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.2. gauti iš veiksmo plėtotojų ir administruojančiosios institucijos veiksmo plėtotojų informaciją, susijusią su veiksmo ir (ar) projektų įgyvendinimu ar administravimu, kurios reikia Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti;“.

2.4.      Pakeisti 10.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.3. įsitikina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos, sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklių reikšmės pasiektos ir kad veiksmo plėtotojų su veiksmo įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos teisėtai:

10.3.1. tikrina veiksmo plėtotojo teikiamus dokumentus, kuriais pagrindžiamas stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimas; veiksmo plėtotojui nepasiekus stebėsenos rodiklių reikšmių, vadovaudamasi Aprašo 9 priede nustatyta tvarka, apskaičiuoja veiksmo plėtotojo turimą sugrąžinti lėšų dalį;

10.3.2. tikrina veiksmo plėtotojų teikiamus išlaidų pagrindimo dokumentus (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);

10.3.3. atlieka patikras vietose;

10.3.4. atlieka pirkimų priežiūrą (tik tuo atveju, kai veiksmai galimai bus finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis);“.

2.5.      Pakeisti 10.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.4. vykdo išlaidų finansavimo priežiūrą, kad būtų išvengta dvigubo tos pačios veiklos ar tų pačių išlaidų finansavimo;“.

2.6.      Pakeisti 10.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.5. nustačiusi pažeidimą, Aprašo 2 priede nustatyta tvarka priima sprendimus dėl veiksmui ir (ar) projektui įgyvendinti išmokėtų lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos įgyvendinančiąją ministeriją – už veiksmo įgyvendinimą atsakingą ministeriją – ir veiksmo plėtotoją, imasi veiksmų dėl šių lėšų grąžinimo įgyvendinančiajai ministerijai;“.

2.7.      Pakeisti 10.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.9. teikia DNR plano koordinatoriui informaciją, reikalingą DNR plano stebėsenai atlikti, taip pat informaciją apie DNR planui administruoti reikalingas lėšas DNR plano koordinatoriaus nurodyta forma;“.

2.8.      Pakeisti 10.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.12. rengia ir DNR plano koordinatoriui teikia DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašui parengti reikalingą informaciją pagal DNR plano koordinatoriaus pateiktą formą;“.

2.9.      Papildyti 10.15 papunkčiu:

10.15. atlieka sutarčių ex-post vertinimą dėl jų atitikties veiksmo įgyvendinimo koncepcijai.“

2.10.    Papildyti 101 punktu:

101. Aprašo 10.3 ir 10.15 papunkčiuose nurodyti veiksmai atliekami administruojančiosios institucijos nustatyta tvarka ir gali būti atliekami taikant atrankos būdą pagal su DNR plano koordinatoriumi suderintą metodiką.“

2.11.    Pakeisti II skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VEIKSMO PLĖTOTOJO FUNKCIJOS“.

2.12.    Papildyti 151 punktu:

151. Jeigu DNR plane numatytais veiksmais ir (ar) projektais siekiama to paties rezultato ir juos tikslinga vertinti kompleksiškai, tokiems veiksmams ir (ar) projektams gali būti rengiama viena veiksmo įgyvendinimo koncepcija.“

2.13.    Pakeisti 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.2. numatomo (-ų) veiksmo plėtotojo (-ų) ir partnerio (-ių), jei toks (tokie) numatytas (-ti), užpildytą (-as) deklaraciją (-as) pagal Aprašo 5 priede nustatytą formą.“

2.14.    Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Investicijų projektas kartu su investicijų projekto skaičiuokle rengiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių projekto investicijų vertė viršija vieną milijoną eurų, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt).“

2.15.    Papildyti 201 punktu:

201. Investicijų komitetui pritarus veiksmo įgyvendinimo koncepcijai su pastabomis, įgyvendinančioji ministerija per 5 darbo dienas nuo Investicijų komiteto posėdžio protokolo gavimo dienos patikslina šią koncepciją pagal gautas pastabas ir ją pateikia DNR plano koordinatoriui ir administruojančiajai institucijai viešinti.“

2.16.    Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą parengtas DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašas, kuriam pritaria Investicijų komitetas, teikiamas tvirtinti Vyriausybei. Kartu su DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašu Vyriausybei svarstyti teikiama informacija apie veiksmus ir projektus, kuriems Investicijų komitetas nepritaria.“

2.17.    Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Vyriausybei patvirtinus DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą, įgyvendinančioji ministerija sudaro sutartį su veiksmo plėtotoju (tokiu atveju biudžeto lėšų naudojimo sutartis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Biudžeto sudarymo taisyklės), nesudaroma.“

2.18.    Pakeisti III skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

LĖŠŲ PLANAVIMAS, IŠMOKĖJIMAI, PIRKIMAI IR VEIKSMAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI“.

2.19.    Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. DNR plane numatytiems veiksmams įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos planuojamos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Biudžeto sudarymo taisyklėmis ir Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.“

2.20.    Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Įgyvendinant veiksmą (projektą), mokėjimo paraiškos dėl lėšų apmokėjimo teikiamos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministras nustatyta tvarka.“

2.21.    Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Jei įgyvendinančioji ministerija nusprendžia išlaidas apmokėti supaprastintai, ji prieš teikdama veiksmo įgyvendinimo koncepciją Investicijų komitetui, turi gauti DNR plano koordinatoriaus išvadą dėl planuojamo taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodo tinkamumo.“

2.22.    Papildyti 311 punktu:

311. Po veiksmo ir (ar) projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, t. y. veiksmų ir (ar) projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą), plėtotojai ir (ar) vykdytojai per 5 metus nuo veiksmo ir (ar) projekto finansavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai per valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį:

311.1. negali nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje numatytos veiksmo ir (ar) projekto įgyvendinimo teritorijos ribų. Gamybinė veikla negali būti perkeliama už Europos Sąjungos ribų 10 metų nuo veiksmo ir (ar) projekto finansavimo pabaigos, išskyrus atvejus, jei teikiama valstybės pagalba arba jei projekto vykdytojas yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas;

311.2. negali pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to privatus juridinis asmuo arba viešojo administravimo subjektas įgytų nederamą pranašumą, kaip jis suprantamas pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 71 straipsnio 1 dalies b punktą;

311.3. negali iš esmės pakeisti gamybinės veiklos arba infrastruktūros objekto, kuriems skirta investicijų, pobūdžio ar paskirties, jeigu tai pakenktų veiksmo ir (ar) projekto tikslams ir (ar) rezultatams.“

2.23.    Papildyti 312 punktu:

312. Kai investuojama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklą ar jų kuriamas darbo vietas, Aprašo 311 punkte nustatytas investicijų tęstinumo terminas gali būti sutrumpintas iki 3 metų, jei tai nustatyta veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje.“

2.24.    Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Informaciją apie strateginių veiksmų įgyvendinimo pažangą ministerijos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijai teikia kas mėnesį.“

2.25.    Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Aprašo 30–32 punktuose nustatyti reikalavimai veiksmo plėtotojams taikomi ir veiksmo projektų vykdytojams bei jų partneriams. Aprašo 30–31 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos. Jei vadovaudamasi Aprašo 27 punktu įgyvendinančioji ministerija nusprendžia veiksmo išlaidas apmokėti supaprastintai, šis išlaidų apmokėjimo būdas taikomas ir veiksmo projektams. Aprašo 17 punkte nustatytas reikalavimas dėl investicijų projekto parengimo taikomas ir veiksmo projektams.

2.26.    Pakeisti 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

5. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) organizaciniu ir finansiniu požiūriu yra pajėgūs ir turi kompetencijų tinkamai ir laiku įgyvendinti veiksmą (projektą)

5.1. Veiksmo plėtotojas yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė, kaip nustatyta Ateities ekonomikos DNR veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše. Partneris yra viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens atstovybė.

5.2. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas veiksmas (projektas)

(taikoma, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą veiksmo (projekto) veiklą).

5.3. Veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą (veiksmo plėtotojas (partneris) pateikia deklaraciją, kurioje būtų nurodyta atitiktis keliamiems reikalavimams):

5.3.1. veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.3.2. projekto dokumentų pateikimo dieną veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal nacionalinius teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus;

5.3.3. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojo ir partnerio (-iai) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 procentų akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams;

5.3.4. projekto dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.5. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.6. veiksmo (projekto) dokumentų vertinimo metu veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (netaikoma, kai veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) yra fiziniai asmenys; taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

5.4. Veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo ir kompetencijos gebėjimus plėtoti (vykdyti) veiksmą (projektą).

5.5. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą

(taikoma, jei veiksmo plėtotojas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais)).

5.6. Veiksmo plėtotojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas atitinka veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas nuosavo įnašo finansavimas

(taikoma, jei veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje numatytas nuosavas įnašas).

5.7. Užtikrintas veiksmo ir (ar) projekto (veiklų) rezultatų tęstinumo finansavimas

(jei taikoma).“

 

2.27.    Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.28.    Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.29.    Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.30.    Pakeisti 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                  Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                                         Vilius Šapoka

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos forma)

 

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJA

 

Veiksmas

 

Investicijų kryptis

 

Atsakinga ministerija

 

Veiksmo plėtotojas (-ai)

 

Veiksmui įgyvendinti reikalingos lėšos

Nurodoma bendra lėšų suma ir lėšų sumos pagal finansavimo šaltinius

 

 

1.   Sprendžiama problema, jos priežastys

Detalizuojama, kaip veiksmu prisidedama prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), tikslų ir uždavinių.

 

Vadovaujantis aktualiausiais įrodymais ir duomenimis, pagrindžiamas veiksmo aktualumas ir realus poreikis:

- aprašoma sprendžiama problema, pateikiama viešosios paslaugos paklausos ir pasiūlos analizė atsižvelgiant į numatomą veiksmo poveikio laikotarpį. Paklausos prognozės turi būti pagrįstos makroekonominėmis tendencijomis (pvz., gyventojų skaičiaus kaita nagrinėjamoje teritorijoje ar pan.). Pateikiami įrodymai, kad problema egzistuoja ir kaip Lietuva aptariamu klausimu atrodo, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis;

- prioriteto tvarka nurodomos esminės problemos priežastys (pasekmės);

- nurodoma, kokios konkrečios problemos priežastys bus šalinamos planuojama intervencija.

 

Nurodoma, kokia veiksmo sąsaja su atsakingos ministerijos rengiamos plėtros programos (toliau – PP) ir Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) tikslais, kaip veiksmais įgyvenami iškelti tikslai ir prisidedama prie PP ir NPP nurodyto pokyčio.

2.   TIKSLAS IR STEBĖSENOS RODIKLIAI

Nurodomas veiksmo tikslas, uždaviniai ir laukiamas pokytis. Detalizuojami rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai. Nurodomos siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės ir jų siekimo metai (produkto rodiklių – 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 m. ir kitas rezultato rodiklių reikšmės siekimo laikotarpis) bei šių reikšmių skaičiavimo prielaidos. Pateikiami tų stebėsenos rodiklių aprašymai[1].

Detalizuojamos tikslinės grupės ir (ar) naudos gavėjai, jų apimtys bei siekiama veiksmo įtaka jiems.

Įvertinamas poveikis valstybės biudžetui (vertinant poveikį valstybės biudžetui, be visų kitų aspektų, būtina įvertinti veiksmo veiklų išlaidas įgyvendinus veiksmą ir nurodyti finansavimo šaltinį).

Nurodomas viso veiksmo (atskirų projektų, jei rengti Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punkte nurodyti investicijų projektai) ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS), kuris apskaičiuojamas pagal standartizuotą skaičiuoklę2 (informacija skaičiuoklei pateikiama veiksmo įgyvendinimo koncepcijos priede).

3.   REIKALAVIMAI VEIKSMUI (PROJEKTUI) IR PAREIŠKĖJAMS. PROJEKTŲ ATRANKA

Nurodomi tinkami pareiškėjai ir argumentuotai pagrindžiamas jų pasirinkimas.

Nurodomos remiamos veiklos (sektoriai).

Nurodomi reikalavimai veiksmui (projektui) ir būtinosios sąlygos, kurios gali būti susijusios su:

- minimaliais veiksmo (projekto) siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių reikalavimais;

- ribotomis veiksmo (projekto) įgyvendinimo teritorijomis;

- valstybės pagalba ir nereikšminga („de minimis“) pagalba;

- finansavimo ir parengtumo sąlygomis (jei taikoma);

- veiksmo sąsajomis su kitais įgyvendinamais ar numatomais įgyvendinti projektais (pvz.: planuojamas II veiksmo etapas, papildomas statinys, papildomos elektroninės paslaugos funkcinės galimybės ir pan.);

-investicijų tęstinumo reikalavimais (jei taikoma);

- kita.

Nurodomas pasirenkamas konkretus veiksmo projektų atrankos būdas ir pagrindžiamas jų pasirinkimas. Jei veiksmą įgyvendina vienas ar keli veiksmo plėtotojai, nurodomi veiksmo įgyvendinimo koncepcijos rengėjo argumentai dėl tokio veiksmo plėtotojų pasirinkimo (pvz., pavestos funkcijos atlikimas).

4.   ĮGYVENDINIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

Nurodomi vėliausi veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarčių sudarymo ir (ar) kiti terminai arba terminas, per kurį planuojama sudaryti sutartis.

Nurodomas preliminarus projektų kvietimų (mažiausiai vieno mėnesio) grafikas (jeigu taikoma) ir lėšų išmokėjimo grafikas.   

 

Nurodoma, kokiomis prielaidomis remiantis bus pasiektas skirtų finansavimo lėšų išmokėjimas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

5.   VEIKSMAS GALI BŪTI FINANSUOJAMAS IŠ 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ

6.   VEIKSMAS GALI BŪTI FINANSUOJAMAS IŠ ATKŪRIMO IR ATSPARUMO PRIEMONĖS (RRF) LĖŠŲ

7.   VEIKSMAS ĮGYVENDINAMAS SKĖTINIU BŪDU (T. Y. VEIKSMO PROJEKTUS ATRENKA VEIKSMO PLĖTOTOJAS)3

 

_____________________________

 

 

 


 

 

Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos priedas

 

VEIKSMO INFORMACIJA FINANSINIAM IR EKONOMINIAM VERTINIMUI[2]

 

 

 

 

Informacijos tipas

 

 

Už veiksmo įgyvendinimą atsakingos ministerijos teikiama informacija

1.

Numatomas veiksmo svarstymas Investicijų komitete

Preliminari data arba vėliausia būtina svarstymo data.

2.

Numatoma veiksmo įgyvendinimo pradžia

Nurodoma realiausia veiksmo įgyvendinimo pradžios data.

3.

Siekiamas veiksmo rezultatas ir rezultato matavimo vienetas

Nurodomi rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai (arba kiti dėl veiksmo rezultato ar veiksmo atsiradusio pokyčio rodikliai) ir jų matavimo vienetai, siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės (produkto rodiklių reikšmės nurodomos 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 m. ar kitas rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpis).

4.

Veiksmo investicijos

 

Nurodomos veiklos, jų sąsaja su fiziniais rodikliais ir planuojamomis investicijomis konkrečiais metais.

 

Eil. Nr.

Veiksmo veiklos

Veiklų fiziniai rodikliai

Investicijos[3]

2020 m.

2021 m.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindžiamos investicijų apimtys, detalizuojamos investicijų prielaidos.

Nurodomos veiksmo administravimo išlaidos. Pateikiami informacijos šaltiniai ir įrodymai, kuriais remiamasi.

5.

Reinvesticijos

Detalizuojamos reinvesticijos, t. y. išlaidos[4], kurios patiriamos visiškai pakeičiant ilgalaikį turtą, į kurį buvo investuota lėšų (pvz.: visiškas kompiuterių ir programinės įrangos atnaujinimas kas x metų).

Nurodomi planuojamų reinvesticijų metai pagal investicijų veiklas.

6.

Veiklos ir palaikymo (atnaujinimo) sąnaudos

Nurodomos išlaidos[5], reikalingos veiksmo rezultatui palaikyti (pvz.: eksploatuojant veiksmo įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti, žmogiškųjų išteklių poreikis ir darbuotojų darbo užmokestis, įrangos veikimą užtikrinančios sąnaudos, remontas ir pan.).

Pateikiama informacija, ar įgyvendinant veiksmą bus galima sutaupyti (pvz.: bedarbių integracija į darbo rinką leidžia sutaupyti nedarbo socialinio draudimo išmokų, energetinio efektyvumo priemonės leidžia sutaupyti dėl sumažėjusio energijos suvartojimo. Sutaupyti galima ir tada, kai tai pačiai veiklai vykdyti sunaudojama mažiau išteklių nei iki intervencijos).

Nurodomos planuojamų veiklos ir palaikymo (atnaujinimo) sąnaudų sumos ir metai. Nurodant sąnaudų apimtį, nurodomas ir jų pokytis, jeigu veiksmas nebūtų įgyvendintas.

Nurodomas veiklos sąnaudų finansavimo šaltinis.

 

7.  

Veiklos pajamos

Nurodomos planuojamos veiklos pajamos5, kurios tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, įgyvendinus veiksmą (pvz.: vartotojų tiesiogiai mokami mokėjimai už naudojimąsi infrastruktūra).

Detalizuojamos veiklos pajamų kitimo prielaidos per visą projekto ataskaitinį laikotarpį.

Veiksmo projekto veiklos pajamoms priskirtinos tik tos pajamos, kurios uždirbamos vykdant veiklą projekto įgyvendinimo metu arba naudojant projekto įgyvendinimo metu sukurtą turtą.

Nurodomi planuojamų veiklos pajamų metai. Nurodant pajamų apimtį, nurodomas jų pokytis, jeigu veiksmas nebūtų įgyvendintas.

8.  

Socialinė ir ekonominė nauda (žala)

Įvardijama ir skaičiais nurodoma veiksmo nauda visuomenei (pvz.: sutaupytas laikas, sumažėjusi tarša, į darbo rinką integruoti bedarbiai ir kt.).

9.  

Taikomi teisiniai ar funkciniai apribojimai, rizikos

Deklaruojama, kad nėra jokių teisinių ar funkcinių kliūčių vykdyti veiklas. Įvertinamos rizikos, ypač laiko valdymo.

 

 

Pastaba. Veiksmo informacijos finansiniam ir ekonominiam vertinimui priede vartojamos sąvokos ir turinys atitinka investicijų projektų rengimo metodiką, kurią tvirtina viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius, todėl rekomenduojama prieš pildant priedą susipažinti su šia metodika, kuri viešai skelbiama adresu:

https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F857_a6c4a595d206b8563c542c25a7f3df52.pdf.

 

 

 

__________________________

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano forma)

 

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

 

Veiksmo (projekto) pavadinimas

 

Veiksmo plėtotojas

 

Partneris

Institucija (-os), kuri (-ios) kartu su veiksmo plėtotoju inicijuoja ir įgyvendins veiksmą (projektą) siekdami bendrų rezultatų.

Veiksmo (projekto) tikslas

Įrašomas aiškiai suformuluotas veiksmo (projekto) tikslas – kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Aprašymo apimtis – iki 30 žodžių.

Veiksmo (projekto) įgyvendinimo vieta

Savivaldybė

 

II SKYRIUS

GRAFIKAS[6]

 

Eil. Nr.

Veiklos ir darbai

Planuojama pradžia

Planuojama pabaiga

Planuojami išmokėjimai

Suma, tūkst. eurų

Metai, mėnuo

1.

Veikla (1)

Nepildoma

Metai, mėnuo, diena

 

 

1.1.

Darbų grupė[7] (1), skirta veiklai vykdyti. Privaloma darbų grupė – viešieji pirkimai, nurodant pirkimo būdą.

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

1.1.1.

Darbas[8](1)

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

2.

Veikla (1+ n)[9]

Nepildoma

Metai, mėnuo, diena

 

 

2.1.

Darbų grupė (1 + n)

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

2.1.1.

Darbas (1 + n)

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

 

 

 

III SKYRIUS

RIZIKOS[10]

 

Eil. Nr.

Rizika

Rizikos pasekmės

Tikimybė

Poveikis

Rizikos valdymo priemonė

 

Pavadinimas

Nurodomos pasekmės veiksmo (projekto)

apimčiai, grafikui (terminams), biudžetui

Nurodoma tikimybė: maža, vidutinė, didelė

Nurodomas poveikis: mažas, vidutinis, didelis

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

REZULTATAI[11]

 

Rodiklio tipas

(produkto / rezultato)

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmės matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė ir metai[12]

Siektina rodiklio reikšmė

Rodiklio reikšmės siekimo metai[13]

 

Produkto rodiklis (1)

 

 

 

 

 

Produkto rodiklis (1 + n)

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis (1)

 

 

 

 

 

Rezultato rodiklis (1 + n)

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

BIUDŽETAS

 

Išlaidų tipas

Veiksmui (projektui) įgyvendinti planuojama išmokėti lėšų suma (tūkst. eurų)

Iš viso[14]

2020 m.

2021 m.

20X m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Veiksmo (projekto) veiklų vykdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto) administravimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintai apmokamos išlaidos

Jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą, turi būti nurodytas tikslus supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pavadinimas remiantis dydžio nustatymo metodika, vienetų skaičius (jei taikoma), dokumentų, kuriais įrodomas rezultato pasiekimas, sąrašas ir veiklos ar veiklų grupės, kurių vykdymo išlaidos bus apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą.

 

VI SKYRIUS

KOMANDA

 

Funkcija

Vardas, pavardė

Padalinys, pareigų pavadinimas

Veiklos ir atsakomybės

Veiksmo (projekto) savininkas

 

 

 

Veiksmo (projekto) vadovas

 

 

 

Komandos narys

 

 

 

Komandos narys (1 + n)

 

 

 

 

VII SKYRIUS

SUINTERESUOTOS ŠALYS[15]

 

Eil. Nr.

Suinteresuota šalis

Suinteresuotos šalies svarba

Esamas palaikymo lygis

Siekiamas palaikymo lygis

Veiksmai

 

Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė

Nurodoma, kodėl suinteresuota šalis svarbi, jos įtaka projekto rezultatams

Priešinasi, nežino, laikosi neutraliai, palaiko, yra lyderis

Priešinasi, nežino, laikosi neutraliai, palaiko, yra lyderis

Veiksmai, skirti suinteresuotos šalies palaikymui didinti

 

 

 

 

 

 

 

VIII SKYRIUS

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANO PRIEDAI[16]

 

Privalomi pateikti dokumentai

Kai veiksmo plėtotojas / partneris yra:

Valstybės ar savivaldybės institucija ar biudžetinė įstaiga

Kita įstaiga ar organizacija

1.           

Jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti sudaroma, kai veiksmo plėtotojas ir partneris (-iai) yra skirtingi juridiniai asmenys.

X

X

 

__________________

 

Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų

įgyvendinimo tvarkos  aprašo

6 priedas

 

(Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo forma)

 

ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮGYVENDINAMŲ VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Investicijų kryptis

Veiksmo pavadinimas ir už jo įgyvendinimą atsakinga ministerija

Veiksmo plėtotojo pavadinimas

Finansavimo suma[17] (tūkst. eurų)

Planuojama išmokėti 2020 m. suma (tūkst. eurų)

Planuojama išmokėti 2021 m. suma (tūkst. eurų)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas (rezultato ir (ar) produkto)[18]

Siektina stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmė[19]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

Ateities ekonomikos DNR plano

veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pavyzdinė veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarties forma)

 

VEIKSMO (PROJEKTO) „______________________________“

(veiksmo (projekto) pavadinimas)

ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

 

_______________________ Nr. ______________

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________________  

(ministerijos pavadinimas)___________________

(toliau – Ministerija), atstovaujama ___________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________________, ir__________________________________________ ,

                                          (atstovavimo pagrindas)                        (veiksmo plėtotojo pavadinimas)

(toliau – veiksmo plėtotojas), atstovaujamas (-a)____________________________ , veikiančio (-ios)

pagal ___________________________, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) (atstovavimo pagrindas)

atskirai – Šalimi,

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Ministerijai ir veiksmo plėtotojui Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), priskirta atsakomybė už Ateities ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28) (toliau – DNR planas), numatytų veiksmų (toliau – veiksmai) įgyvendinimo koncepcijos ir veiksmo (projekto) įgyvendinimo plano arba investicijų projekto parengimą,

 

atsižvelgdami (-os) į tai, kad pagal šią veiksmo (projekto) „_____________________________“

(veiksmo (projekto) pavadinimas)

įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis) veiksmui (projektui) įgyvendinti skiriamo finansavimo šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įtrauktos į ___________________________________________________________________________

(asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas)   

skirtus valstybės biudžeto asignavimus (toliau – veiksmui (projektui) skirtos finansavimo lėšos),

atsižvelgdami (-os) į tai, kad Ministerijos ir veiksmo plėtotojo Investicijų komitetui, kuris sudarytas Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – Investicijų komitetas), pateikta veiksmo įgyvendinimo koncepcija ir veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas arba investicijų projektas buvo teigiamai įvertinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ____________ nutarimu Nr. ____________

(nutarimo data)                          (numeris)

„__________________________________________________________________________“

(nutarimo antraštė)

veiksmas (projektas) yra įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą ir yra finansuojamas iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų,

 

suprasdami (-os) tai, kad veiksmo (projekto) finansavimo taisykles inter alia nustato ne tik ši sutartis, bet ir kiti nacionaliniai tarptautinę paramą reglamentuojantys ir Europos Sąjungos teisės aktai, sudaro šią Sutartį.

(Sutarties sąlygos turi būti rengiamos atsižvelgiant į veiksmo (projekto) specifiką, tačiau jos neturi prieštarauti Aprašui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems veiksmų (projektų) finansavimo tvarką ir sąlygas.)

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.    Sutartyje nustatoma veiksmo (projekto), kurio aprašymas ir biudžetas yra pateikti atitinkamai Sutarties 1–4 prieduose ir kuris yra finansuojamas iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų, finansavimo tvarka ir sąlygos.

1.2. Veiksmui (projektui) skiriamų lėšų tikslinė paskirtis – įgyvendinti DNR plano veiksmą (projektą) __________________________________________________________________.

(veiksmo (projekto) pavadinimas, asignavimų valdytojo programa, pagal kurią skiriamos lėšos, nurodyta strateginio ir (arba) metinio veiklos plane, parengtame pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, skirta asignavimų valdytojo strateginiam tikslui įgyvendinti)

1.3. Lėšas veiksmo plėtotojas naudoja Sutarties 1.2 papunktyje nurodytai tikslinei paskirčiai pagal sąmatą (Sutarties 4 priedas), kurios forma (B-1) patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro ir kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

1.4. Veiksmo (projekto), kuriam finansuoti skiriamos Sutartyje nurodytos lėšos, vertinimo kriterijus – šios Sutarties 2 arba 3 prieduose nurodytos siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės.

 

2. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1.    Veiksmo plėtotojas įsipareigoja, įgyvendindamas veiksmą (projektą), pasiekti Sutarties 1 ir 2 arba 3 prieduose (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) nurodytą veiksmo (projekto) tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Veiksmas (projektas) finansuojamas vadovaujantis Apraše ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3. Ministerija įsipareigoja:

2.3.1. skirti lėšų veiksmo plėtotojui Sutarties 1.2 papunktyje nurodytam veiksmui (projektui) įgyvendinti (jeigu pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą numatyta veiksmo plėtotojui skirti asignavimų) ir (arba) vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro, apmokėti veiksmo plėtotojo Ministerijai pateiktas mokėjimo paraiškas neviršijant šios Sutarties 3.1 papunktyje nurodytų veiksmo plėtotojui skiriamų lėšų sumų;

2.3.2. pastebėjusi Sutarties sąlygų pažeidimų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos veiksmo plėtotojui per 5 darbo dienas;

2.3.3. teikti veiksmo plėtotojui Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją;

2.3.4. tinkamai vykdyti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto lėšų naudojimą ir projektų administravimą, nustatytas pareigas.

2.4. Veiksmo plėtotojas įsipareigoja:

2.4.1. veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas naudoti efektyviai, racionaliai ir taupiai pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

2.4.2. įvykdyti Investicijų komiteto nustatytas privalomas veiksmo (projekto) įgyvendinimo sąlygas per Investicijų komiteto nurodytą terminą;

2.4.3. laikyti gautas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas atskiroje mokėjimo įstaigos sąskaitoje;

2.4.4. atsiskaityti už veiklos vertinimo kriterijų pasiekimą, gautų lėšų panaudojimą ir investicijų veiklos tęstinumo reikalavimų vykdymą Sutartyje nustatyta tvarka;

2.4.5. veiksmui (projektui) finansuoti skirtų lėšų apskaitą tvarkyti laikydamasis apskaitos reikalavimų; 

2.4.6. tinkamai vykdyti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės biudžeto lėšų naudojimą, veiksmo plėtotojui nustatytas pareigas;

2.4.7. pateikti Ministerijai:

2.4.7.1. mokėjimo paraiškas pagal veiksmo plėtotojo poreikį;

 

2.4.7.2.   lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų (Ministerijai pareikalavus): lydraščio, paraiškų gauti lėšų ir lėšų poreikio patvirtinimo dokumentų suvestinių, prekių tiekėjų, darbų rangovų, paslaugų teikėjų sutarčių, sąmatų arba įkainotos veiklos sąrašo, sąskaitų faktūrų, pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (gali būti nurodomi kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas lėšų poreikis) – elektroninius variantus (siunčiama elektroninio pašto adresu _____________________);

(el. pašto adresas)

2.4.7.3. veiklos ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (ataskaitų teikimo periodiškumas, formos), kuriose atsiskaitoma už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, pasiektas stebesėnos rodiklių reikšmes, priežastis, jeigu yra nukrypimų nuo numatytų atlikti veiksmų plano ir planuotos stebesėnos rodiklio (-ių) reikšmės (-ių) (gali būti nurodomi ir kiti atsiskaitymų aspektai);

2.4.7.4. mokėjimo įstaigos išrašą apie lėšų likutį sąskaitoje einamųjų metų ketvirčio paskutinę dieną;

2.4.8. kalendoriniams metams pasibaigus, iki _________________ grąžinti Sutarties 1.2

(terminas)

papunktyje nurodytai tikslinei paskirčiai gautas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

2.4.9. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

2.4.10. ne pagal veiksmo (projekto) mokėjimo pavedime nurodytą paskirtį arba nesilaikant Sutarties sąlygų panaudotas lėšas nedelsdamas grąžinti į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

2.4.11. raštu pranešti Ministerijai paaiškėjus, kad nėra galimybių pagal Sutartį gautų valstybės biudžeto lėšų naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, nedelsdamas, ne vėliau kaip per _____________ darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos, ir grąžinti gautas valstybės

(terminas)

biudžeto lėšas į Ministerijos nurodytą sąskaitą;

2.4.12. nedelsdamas raštu informuoti Ministeriją apie savo rekvizitų pakeitimus;

2.4.13. suteikti galimybę Ministerijos, administruojančiosios institucijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu ir po jo finansavimo pabaigos stebėti ir tikrinti veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtų lėšų naudojimą, pateikti šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims visą jų prašomą informaciją veiksmo (projekto) įgyvendinimo ir dokumentų saugojimo laikotarpiu.

2.5. Ministerija turi šias teises:

2.5.1. reikalauti, kad veiksmo plėtotojas pateiktų Ministerijai duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

 

2.5.2. kontroliuoti veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų panaudojimą pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje; 

 

2.5.3. vienašališkai nutraukti Sutartį arba sustabdyti veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų pervedimą veiksmo plėtotojui, apie tai įspėjusi veiksmo plėtotoją prieš 14 dienų, paaiškėjus, kad veiksmo plėtotojas gautas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas naudoja ne pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje. Šiuo pagrindu nutraukus Sutartį, veiksmo plėtotojas grąžina ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas per 14 dienų nuo įspėjimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos;

 

2.5.4. reikalauti grąžinti į Ministerijos nurodytą sąskaitą veiksmo plėtotojui pervestas veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas arba sustabdyti šių lėšų pervedimą veiksmo plėtotojui, jeigu veiksmo plėtotojas naudoja veiksmui (projektui) skirtas finansavimo lėšas nesilaikydamas Sutartyje nustatytų įsipareigojimų arba laiku nepateikia Ministerijai Sutartyje nurodytų dokumentų;

 

2.5.5. naudotis kitomis Sutartyje Ministerijai suteiktomis teisėmis.

2.6.    Šalys susitaria, kad Sutarties keitimai ar nutraukimas yra vykdomi, pasirašant susitarimus dėl Sutarties pakeitimo arba nutraukimo, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.7.    Įvertinus veiksmo (projekto) įgyvendinimo pažangą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Investicijų komitetas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, administruojančioji institucija, veiksmo plėtotojas gali siūlyti, o Ministerija – inicijuoti veiksmo įgyvendinimo koncepcijos (Sutarties 1 priedas) pakeitimą, kuris rengiamas ir teikiamas Investicijų komitetui vertinti ir pritarti Aprašo III skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

3. VEIKSMUI (PROJEKTUI) SKIRTOS FINANSAVIMO LĖŠOS

 

3.1.    Veiksmo plėtotojui veiksmui (projektui) įgyvendinti skiriama iki _______________Eur

(suma)

(__________________________________________________________________________)

(suma žodžiais)

veiksmo (projekto) išlaidoms apmokėti. Veiksmo plėtotojas įsipareigoja savo lėšomis padengti šiame Sutarties papunktyje nurodytas išlaidas, kurios bus patirtos nesilaikant DNR plane nustatytų reikalavimų. Jei šiame Sutarties papunktyje nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

 

4. SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

4.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

4.2.    Sutartis gali būti nutraukta:

4.2.1. Šalių susitarimu;

4.2.2. kai Šalys nevykdo savo įsipareigojimų;

4.2.3. pasibaigus Sutarties teisiniam pagrindui;

4.2.4. esant Sutarties 6.3 papunktyje numatytoms nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

4.3.    Visos veiksmo (projekto) veiklos turi būti įvykdytos nuo veiksmo (projekto) įgyvendinimo pradžios iki veiksmo (projekto) įgyvendinimo pabaigos, kurių datos nurodytos Sutarties 2 priede.

 

5. VEIKSMO (PROJEKTO) IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI IR MOKĖJIMO PAVEDIMŲ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

5.1.    Veiksmo (projekto) išlaidos apmokamos Aprašo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytais būdais.

5.2.    (Nurodoma, jei numatoma taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Kitais atvejais šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas.) Įgyvendinant veiksmą (projektą) patirtos _______________

(išlaidos)

apmokamos taikant _______________________________________________________________.

(tikslus supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ir pavadinimas pagal dydžio nustatymo metodiką)

Atsiskaitant už įgyvendintas veiksmo (projekto) veiklas, teikiami rezultato, kuriam buvo nustatytas konkretus dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai:

___________________________________________________________________________.

(rezultato pasiekimo įrodymo dokumentai, nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio nustatymo metodikoje)

Nustatyti dydžiai veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu nekeičiami.

5.3.    Veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimas laikomas įvykdytu:

5.3.1. panaudojus veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtas lėšas ir pateikus Ministerijai visus Sutartyje nurodytus dokumentus;

5.3.2. veiksmo (projekto) mokėjimo pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinus į Ministerijos nurodytą sąskaitą ir pateikus Ministerijai visus Sutartyje nurodytus dokumentus.

 

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

6.1.    Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

6.2.    Jeigu kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

6.3.    Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tokiu atveju veiksmo plėtotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos grąžina Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas gautas ir nepanaudotas lėšas į Ministerijos nurodytą sąskaitą.

 

7. KITOS SĄLYGOS

 

7.1.    (Nurodoma, jeigu taikomas veiksmo (projekto) investicijų tęstinumas ir teikiamos ataskaitos po veiksmo (projekto) užbaigimo.) Po veiksmo (projekto) finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas. Veiksmo plėtotojas turi pateikti ataskaitas __________________.

(terminas, periodiškumas)

7.2.    Veiksmo plėtotojas patvirtina, kad yra informuotas, kad Ministerija ir administruojančioji institucija, vykdydamos Aprašo II skyriaus trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose ir kituose veiksmo (projekto) administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkys Sutartyje ir kituose veiksmo plėtotojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis veiksmų ir (ar) projektų administravimo tikslu, laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų, ir vykdys išlaidų finansavimo priežiūrą, siekdamos išvengti dvigubo tos pačios veiklos ar tų pačių išlaidų finansavimo. Taip pat Ministerija ir administruojančioji institucija, vykdydamos Aprašo II skyriaus trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose ir kituose veiksmo (projekto) administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas veiksmų ir (ar) projektų administravimo bei išlaidų finansavimo priežiūros tikslais, siekdamos išvengti dvigubo tos pačios veiklos ar tų pačių išlaidų finansavimo, laikydamosi BDAR reikalavimų, gali kreiptis dėl informacijos apie veiksmo plėtotoją ir (ar) partnerį (-ius) (jei yra) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių gavimo.

7.3. Jeigu veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje nurodyta, kad veiksmas iš dalies finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, jam taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Aprašo 32 punkte ir kituose veiksmų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

7.4.    Jeigu veiksmas ir (ar) veiksmo projektas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, informacija (veiksmo plėtotojo pavadinimas, veiksmo projekto vykdytojo pavadinimas, jeigu jis yra juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, jeigu jis – fizinis asmuo, veiksmo pavadinimas, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto tikslas ir jo rezultatai, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto pradžios data, planuojama ar faktinė pabaigos data, visos veiksmo ir (ar) veiksmo projekto išlaidos, išskiriant Europos Sąjungos lėšų dalį, Europos Sąjungos fondas, veiksmo ir (ar) veiksmo projekto įgyvendinimo vieta) skelbiama Europos Sąjungos fondų investicijų žinomumui didinti skirtoje interneto svetainėje.

7.5.    Jei veiksmo projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, veiksmo plėtotojas turi gauti fizinio asmens sutikimus viešinti Sutarties 7.4 papunktyje nurodytą informaciją ir pateikti juos administruojančiajai institucijai.

7.6.    (Nurodomos kitos Sutarties sąlygos (pvz., nuostatos dėl draudimo, turto įkeitimo ir (ar) perleidimo sąlygų, grynųjų pajamų grąžinimo, audito, patikrų vietose atlikimo, informacijos teikimo veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu, informacijos apie dalyvius rinkimo, pranešimo apie teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įgijimą ir (ar) susigrąžintą užsienyje sumokėtą PVM, Ministerijos ir administruojančiosios institucijos teisė naudotis veiksmo (projekto) įgyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis ir kt.) arba Apraše nustatytų Sutarties sąlygų išimtys (pvz., išimtys dėl susirašinėjimo, išimtys dėl veiksmo (projekto) keitimo ir kt.), tačiau laikantis Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų (projektų) finansavimo tvarką ir sąlygas.)

7.7.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su viešųjų pirkimų priežiūra.)

7.8.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su ne perkančiųjų organizacijų vykdomais pirkimais.)

7.9.    (Nurodomos Sutarties sąlygos, susijusios su valstybės pagalbos teikimu.)

7.10.  (Nurodomos veiksmo plėtotojui keliamos sąlygos (jei jos nustatomos), susijusios su tarpinių veiksmo (projekto) rezultatų pasiekimo terminais, finansine veiksmo (projekto) įgyvendinimo sparta (nustatytais terminais Ministerijai privaloma deklaruoti išlaidų suma), reikalavimai pateikti atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją iki nustatyto termino, projektų atrankos, finansavimo skyrimo tvarka, sąlygos (Ministerijos nustatyta tvarka ir (ar) patvirtintos privalomos veiksmo (projekto) įgyvendinimo procedūros) ir (arba) kitos specialiosios veiksmo (projekto) įgyvendinimui keliamos sąlygos bei su jomis susijusios Sutarties nutraukimo ir (arba) Sutarties keitimo nuostatos ir (arba) nuostatos dėl veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų dydžio sumažinimo.)

7.11.  (Nurodomos Sutarties sąlygos dėl iš veiksmui (projektui) skirtų finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybės.)

7.12. (Nurodomos Investicijų komiteto nustatytos privalomos veiksmo (projekto) įgyvendinimui keliamos sąlygos.)

7.13. Kitos sutarties šalių prievolės, neaptartos Sutartyje, tačiau iškilusios vykdant Sutartį, vykdomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1.    Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.2.    Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4.    Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Apraše vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių ir punktų pavadinimai negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Atsižvelgiant į kontekstą, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą, ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją giminę, ir atvirkščiai.

8.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktų, kuriuos viena kitai nurodė Sutartyje, pakeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

8.6.    Ministerijos adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

Ministerija

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas ir el. paštas

 

 

8.7.    Veiksmo plėtotojo adresas ir kiti rekvizitai:

 

 

Veiksmo plėtotojas

Juridinio asmens kodas

 

Adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

 

9. SUTARTIES PRIEDAI

 

9.1.    1 priedas „Veiksmo įgyvendinimo koncepcija“.

9.2.    2 priedas „Veiksmo (projekto) įgyvendinimo planas“.

9.3.    3 priedas „Investicijų projektas“.

9.4.    4 priedas „20_m. programos sąmata“.

9.5. (Nurodomi kiti Sutarties priedai).

 

10. ŠALIŲ PARAŠAI

 

Ministerijos atstovas

Veiksmo plėtotojo atstovas

___________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(parašas)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________

(data)

___________________________________

(vardas, pavardė)

___________________________________

(data)

 


 

 

 

Veiksmo (projekto) 

„__________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

1 priedas

 

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO KONCEPCIJA

 


 

Veiksmo (projekto)  „___________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

2 priedas

 

VEIKSMO (PROJEKTO) ĮGYVENDINIMO PLANAS

 


 

Veiksmo (projekto) „___________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

3 priedas

 

INVESTICIJŲ PROJEKTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmo (projekto)  „___________________________“

įgyvendinimo sutarties Nr. ______

4 priedas

 

20_M. PROGRAMOS SĄMATA

 [1] Jei veiksmas (projektas) gali būti finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, turi būti pasirenkami stebėsenos rodikliai, nurodyti atitinkamą fondą reglamentuojančiame teisės akto projekte. Veiksmui (projektui), kuris nebus finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, gali būti numatomi ne daugiau kaip 2 produkto ir 1 rezultato stebėsenos rodikliai (išskyrus atvejus, kai veiksmas yra labai plačios apimties ir daugialypis).

2 Veiksmo finansinis ir ekonominis vertinimas atliekamas pagal standartizuotą skaičiuoklę. Skaičiuoklė viešai prieinama adresu: https://ppplietuva.lt.

3 Jeigu veiksmui įgyvendinti numatyti keli projektai, nurodoma, kurie projektai bus įgyvendinami skėtiniu būdu.

[2] Jeigu su veiksmo įgyvendinimo koncepcija pateikiami visų veiksmui įgyvendinti numatytų projektų investicijų projektai, priedas nepildomas.

[3] Jei veiklai numatyta suma nurodyta be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodoma „be PVM“. Jei sumos nurodytos su PVM, nurodomas PVM tarifas. Kai vykdant veiklą patiriama išlaidų, kurioms galioja skirtingi PVM tarifai, nurodomas tas tarifas, kuris taikomas didžiajai daliai veiklos išlaidų, arba veikla išskaidoma į kelias veiklas pagal skirtingus PVM tarifus.

[4] Jei reinvesticijų suma nurodyta be PVM, nurodoma „be PVM“. Jei suma nurodyta su PVM, nurodomas PVM tarifas.

[5] Jei išlaidų suma nurodyta be PVM, nurodoma „be PVM“. Jei suma nurodyta su PVM, nurodomas PVM tarifas.

[6] Grafikas gali būti teikiamas kita forma, užtikrinant minimalių duomenų, nurodytų šios formos II skyriaus lentelėje, apimtį.

[7] Darbų grupė – veiksmo (projekto) rezultatui pasiekti atliekamų darbų visuma.

[8] Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas atlikimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga) ir planuojamos patirti išlaidos.

[9] 1 + n – tolesnė informacija.

[10] Rizika – su įvykiu ar aplinkybe susijęs neapibrėžtumas, kuris gali turėti teigiamą ar neigiamą įtaką veiksmo (projekto) tikslui ar rezultatams. Nurodomos galimos ne tik veiksmo (projekto) įgyvendinimo, bet ir paslaugos teikimo įgyvendinus veiksmą (projektą) rizikos.

[11] Nurodoma (-os) siektina (-os) veiksmo (projekto) veiklų produkto ir rezultato stebėsenos rodiklio (-ių) (toliau – rodiklis) reikšmė (-ės). Jeigu veiksmo įgyvendinimo koncepcija apima tik vieną veiksmą, kuris įgyvendinamas skėtiniu būdu, šios formos IV skyriaus informacija nepildoma. Informacija apie stebėsenos rodiklius nurodoma tik veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje.

[12] Prie pradinės rodiklio reikšmės metai nurodomi tik rezultato rodikliams.

[13] Produkto rodikliams – 2021 m., rezultato – 2021 m. ar kitas rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpis. Pildoma tik tuo atveju, jei rezultato rodiklio reikšmės siekimo metai yra kiti nei 2021 m.

[14] Jeigu veiksmas (projektas) finansuojamas iš skirtingų finansavimo šaltinių (pvz., veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje reikalaujama veiksmo plėtotojo nuosavo įnašo), bendra veiksmui (projektui) įgyvendinti planuojama išmokėti lėšų suma turi būti detalizuojama pagal atskirus finansavimo šaltinius.   

[15] Suinteresuotos šalys – institucijos, kurios gali daryti esminę įtaką veiksmo (projekto) rezultatams ir jo įgyvendinimui. Pildoma tik įgyvendinant strateginius veiksmus, įtrauktus į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[16] Pridedami tie priedai, ties kuriais lentelėje pažymėta „X“.

[17] Finansavimo suma apskaičiuota įskaitant darbo užmokesčio lėšas, kurios nurodytos veiksmo (projekto) įgyvendinimo plane arba investicijų projekte.

[18] Nurodomi veiksmo įgyvendinimo koncepcijoje pasirinkti rezultato ir produkto rodikliai. Jei Investicijų komitetas išvadoje pateikė siūlymą tikslinti rodiklius, rodikliai nurodomi atsižvelgiant į Investicijų komiteto siūlymą.

[19] Produkto rodiklių – 2021 m., rezultato rodiklių – 2021 m. ar kitas rezultato rodiklio reikšmės siekimo laikotarpis. Jei rezultato rodiklio reikšmės siekimo metai yra kiti nei 2021 m., prie siektinos rezultato rodiklio reikšmės turi būti nurodyti metai, kada planuojama pasiekti šią reikšmę.5 Pajamos turi būti nurodytos be PVM.