LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ VALDYBOS NARIO ATŠAUKIMO

 

2021 m. sausio 21 d. Nr. 1K-18

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Būsto paskolų draudimo bendrovės“ 2.2 papunkčiu, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 46 punktu ir atsižvelgdama į Žanetos Kovaliovos 2021 m. sausio 11 d. prašymą,

a t š a u k i u iš uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narių Žanetą Kovaliovą 2021 m. sausio 24 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė