LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 220 „DĖL GRYNAVEISLIŲ VEISLINIŲ GYVŪNŲ KILMĖS KNYGŲ IR HIBRIDINIŲ VEISLINIŲ KIAULIŲ KILMĖS REGISTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-556

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu 220 „Dėl Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrų nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2016/1012), nuostatomis, 2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/717, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų formomis, su visais pakeitimais (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2017/717) nuostatomis, Lietuvos Respublikos ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymu (toliau – Ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais grynaveislių veislinių gyvūnų veisimą, tapatybės nustatymą, registravimą, produktyvumo tyrimų atlikimą, veislinės vertės nustatymą, Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (ICAR) rekomendacijomis.“

2.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kilmės knygas ir kilmės registrus tvarko žemės ūkio ministro (iki 2018 m. spalio 31 d.) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus (nuo 2018 m. lapkričio 1 d.) įsakymais pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos (toliau kartu – veisimo organizacijos). Grynaveislių veislinių galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų kilmės knygos ir hibridinių veislinių kiaulių kilmės registrai tvarkomi ŽŪIKVC interaktyviojoje duomenų bazėje. Triušių ir kailinių žvėrelių kilmės knygos tvarkomos veisimo organizacijų turimose ir administruojamose duomenų bazėse.“

3.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo organizacijos pripažinimo ir (arba) veisimo programos patvirtinimo, pripažintoji veisimo organizacija raštu kreipiasi į ŽŪIKVC, kad būtų suteiktos teisės interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su kilmės knygomis ir kilmės registrais.“

4.   Papildau 81 punktu:

81. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo organizacijos naikinimo ir (arba) veisimo programos naikinimo, ŽŪIKVC panaikina veisimo organizacijos teises interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su panaikintos veisimo programos kilmės knygomis ir kilmės registrais.“

5.   Papildau 82 punktu:

82. Įsigaliojus VMVT direktoriaus įsakymui dėl veisimo programos patvirtinimo sustabdymo, ŽŪIKVC sustabdo veisimo organizacijos teises interaktyvioje duomenų bazėje tvarkyti duomenis, susijusius su sustabdytos veisimo programos kilmės knygomis ir kilmės registrais.“

6.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Kai turima duomenų apie grynaveislio veislinio gyvūno genetinius trūkumus bei genetines ypatybes, įskaitant eksterjero ydas, susijusias su veisimo programa, kurioje jis dalyvauja, registruojami šie duomenys“.

7.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Iš kilmės knygos arba kilmės registro gyvi veisliniai gyvūnai gali būti išregistruoti (išbraukti) veisimo organizacijos, vadovaujantis Nuostatų 12.1–12.2 papunkčiais, arba ŽŪIKVC, vadovaujantis Nuostatų 12.3 papunkčiu:

12.1. paaiškėjus, kad jų kilmės duomenys yra klaidingi ir neatitinka reikalavimų;

12.2. jei laikytojas / veisėjas pateikė prašymą veisimo organizacijai išregistruoti (išbraukti) veislinį gyvūną iš veisimo organizacijos tvarkomos kilmės knygos arba kilmės registro;

12.3. jei VMVT direktoriaus įsakymu yra panaikinta veisimo organizacija ir (arba) veisimo programa. Tokiu atveju, duomenų bazėje lieka istoriniai gyvūno duomenys. Veislinių gyvūnų laikytojai / veisėjai gali kreiptis į kitą veisimo organizaciją ir (arba) nuspręsti dalyvauti kitoje veisimo programoje.“

8.   Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Į kilmės knygą įrašomiems veisliniams gyvūnams suteikiami kilmės knygos numeriai, atitinkantys veislinio gyvūno individualų numerį be šalies kodo, išskyrus avis, triušius ir kailinius žvėrelius“.

9.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Veisimo organizacija, gavusi laikytojo / veisėjo prašymą išregistruoti (išbraukti) gyvūną iš veisimo organizacijos tvarkomos kilmės knygos / kilmės registro, privalo per 5 darbo dienas nuo gauto laikytojo / veisėjo prašymo gavimo dienos išregistruoti (išbraukti) gyvūną iš tvarkomos kilmės knygos / kilmės registro. Laikytojo / veisėjo prašymo kopija turi būti adresuota VMVT ir ŽŪIKVC.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Kęstutis Navickas