STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. SV6-38

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas,

akredituoju šias studijų programas (pagal priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                       Aurelija Valeikienė


 

 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. SV6-38

priedas

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

biomedicinos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

628B90001

Dailės terapija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Vilniaus dailės akademija

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621B91001

Medicinos biologija

Vilniaus universitetas

2022 m. liepos 1 d.

621B91002

Laboratorinės medicinos biologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2022 m. birželio 30 d.

653B95006

Grožio terapija

Panevėžio kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653B95007

Grožio terapija

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2019 m. birželio 30 d.

 

fizinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612I10005

Informatika

Klaipėdos universitetas

2022 m. birželio 30 d.

612I10006

Verslo informatika

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

628I13001

Verslo ir taikomoji informatika

Mykolo Romerio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

653I13004

Medijos ir kompiuteriniai žaidimai

Vilniaus verslo kolegija

2019 m. birželio 30 d.

621I20001

Verslo informatika

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2019 m. liepos 1 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612H14001

Geodezija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621H14003

Geodezija ir kartografija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

653H14006

Geodezija

Klaipėdos valstybinė kolegija

2022 m. birželio 30 d.

653H14007

Geodezija ir kadastras

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2022 m. birželio 30 d.

621H15001

Biomechanika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612H15002

Biomechanika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612H16002

Biomedicinos inžinerija

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621E33001

Tvarioji energetika

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. birželio 30 d.

 

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621L20012

Tarptautinė politika ir ekonomika

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612L54001

Socialinis darbas

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621L54001

Socialinis darbas

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621S20001

Visuomenės saugumas ir gynyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2019 m. birželio 30 d.

628M90001

Europos ir tarptautinė verslo teisė

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

628M90002

Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės

Mykolo Romerio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621M90031

Tarptautinė teisė

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621N22003

Organizacinės inovacijos ir vadyba

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621N20029

Turizmo sektoriaus valdymas

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621N20030

Kibernetinio saugumo valdymas

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

628N90001

Socialinių technologijų valdymas

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

612N90005

Antreprenerystė ir vadyba

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621N90007

Sporto industrijų vadyba

Mykolo Romerio universitetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

humanitarinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612Q10003

Anglų ir vokiečių/prancūzų kalbos

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621Q10010

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Klaipėdos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

621V80003

Krikščioniškoji antropologinė pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. birželio 30 d.

 

 

menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612K10002

Architektūra

Vilniaus dailės akademija,

Klaipėdos fakultetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612K10002

Architektūra

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621K10002

Pastatų architektūra

Vilniaus dailės akademija

2022 m. rugpjūčio 31 d.

621K10003

Architektūra

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

_______________________