KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS FINANSUOTI

 

2019 m. balandžio  d. Nr. A-

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-51 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų atrankos ir vertinimo komisijos 2019 m. balandžio 9 d. posėdžio protokolą Nr. VK-181:

1.    Skiriu:

1.1.       9 000 Eur (devynis tūkstančius) Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos projektui ,,Neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos priemonių įgyvendinimas Kelmės rajono neįgaliųjų bendruomenėje“ įgyvendinti;

1.2.       2 350 Eur (du tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt) Tytuvėnų krašto bendruomenės projektui ,,Šokančio teptuko dirbtuvės“ įgyvendinti;

1.3.       2 750 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) Kražių bendruomenės projektui ,,Vasara su žirgu“ įgyvendinti;

1.4.       3 000 Eur (tris tūkstančius) Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus projektui ,,Spalvota vasara“ įgyvendinti;

1.5.       5 050 Eur (penkis tūkstančius penkiasdešimt) Pašilės bendruomenės projektui ,,Vaikų socialinių įgūdžių vasaros stovykla“ įgyvendinti.

2.    Įpareigoju Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių parengti lėšų naudojimo sutartis.

3.    Pavedu Socialinės paramos skyriui pervesti pinigus iš Kelmės rajono socialinių paslaugų programos (kodas 4) priemonės ,,Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa“ (kodas 4.1.2.19, valstybės funkcija – įstaigos ir priemonės, susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis, kodas 10.07.01.02, lėšų šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos, kodas 103) projekto vykdytojui.

4.    Įpareigoju projektų vykdytojus pateikti lėšų naudojimo sutartyje nurodytas ataskaitas sutartyje nustatytais terminais.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti Administracijos direktoriaus pareigas                                                           Danutė Laivienė