LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1-12 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. 1-295

Vilnius

 

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos kvietimams teikti Registracijos formas, paskelbtiems nuo 2020 m. rugsėjo 21 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. ((24.37E)-5K-2015500)-6K-2005161)

SUDERINTA

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

2020 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. R4-3422