LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIŲ ĮRENGINIŲ AR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAMS PRIKLAUSANČIUOSE 0,4–35 KV ĮTAMPOS ELEKTROS SISTEMŲ OBJEKTUOSE REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 1-159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu:

1.Tvirtinu Tretiesiems asmenims priklausančių įrenginių ar konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančiuose elektros sistemų objektuose reikalavimų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                      Rokas Masiulis

 

 

TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIŲ ĮRENGINIŲ AR KONSTRUKCIJŲ įrengimo ir EKSPLOATAVIMO SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAMS PRIKLAUSANČIUOSE 0,4–35 KV ĮTAMPOS ELEKTROS SISTEMŲ OBJEKTUOSE REIKALAVIMų aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tretiesiems asmenims priklausančių įrenginių ar konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančiuose 0,4–35 kV įtampos elektros sistemų objektuose reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato 0,4–10 kV įtampos elektros oro, oro kabelių linijų, kitų linijų, įrenginių ar konstrukcijų (toliau – Įrenginiai), priklausančių tretiesiems asmenims, įrengimo ir (ar) eksploatavimo skirstomųjų tinklų operatoriams (toliau – operatorius) priklausančiuose 0,4–35 kV įtampos elektros sistemų objektuose (toliau – elektros sistemų objektai) tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas privalomas operatoriams ir tretiesiems asmenims, kurie įrengia ir (ar) eksploatuoja Įrenginius operatoriams priklausančiuose elektros sistemų objektuose.

3. Aprašo nustatytais reguliavimo tikslais tretieji asmenys yra asmenys, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantys 0,4–10 kV įtampos elektros oro, oro kabelių linijas, kitas linijas, įrenginius ar konstrukcijas, įrengtus ir eksploatuojamus skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančiuose 0,4–35 kV įtampos elektros sistemų objektuose.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklių patvirtinimo“, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus.

 

II SKYRIUS

TREČIŲJŲ ASMENŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI

 

5. Operatoriams priklausančiuose elektros sistemų objektuose trečiųjų asmenų Įrenginiai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis:

5.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis;

5.2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis;

5.3. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

5.4. Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

5.5. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“.

6. Trečiųjų asmenų Įrenginiai įrengiami ir eksploatuojami dvišalių sutarčių sudarytų tarp operatoriaus ir trečiųjų asmenų pagrindu. Sutartys sudaromos su trečiaisiais asmenimis, pateikusiais prašymą operatoriui ir suderinusiais Įrenginių įrengimo projektą bei įvykdžiusiais operatoriaus nustatytas Įrenginių įrengimo sąlygas.

7. Sudarant sutartis, nurodytas Aprašo 6 punkte, tretieji asmenys turi pateikti operatoriui elektrotechnikos darbuotojų, kuriems suteikta teisė atlikti darbus operatorių elektros sistemų objektuose, sąrašą, nurodant kiekvieno darbuotojo apsaugos nuo elektros kategoriją.

8. Sutartyje, be Aprašu nustatytų reikalavimų, gali būti ir kitos šalių individualiai aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir teisės aktams, nurodytiems Aprašo 5 punkte.

9. Prieš pradedant eksploatuoti trečiųjų asmenų elektros ir kitas linijas operatoriaus elektros linijose turi būti sudaroma schema (atsakomybės ribos) pagal operatoriaus nustatytą formą.

10. Trečiųjų asmenų Įrenginiai turi būti įrengti taip, kad nepriartėtų mažesniu nei leidžiama atstumu prie operatorių elektros linijų laidų, oro kabelių bei kitų, įtampą turinčių srovinių dalių, kad trečiųjų asmenų Įrenginiai netrukdytų operatoriaus elektros sistemų objektų saugiam eksploatavimui. Trečiųjų asmenų Įrenginiai neturi bloginti elektros sistemų objektų techninių charakteristikų ir sumažinti elektros energijos tiekimo patikimumo vartotojams.

11. Operatoriams priklausančiuose elektros sistemų objektuose kur techniškai įmanoma gali būti įrengiami ir eksploatuojami šie trečiųjų asmenų Įrenginiai:

11.1. elektros linijos;

11.2. elektros kabelių linijos;

11.3. kabelinės televizijos linijos;

11.4. optinės ryšių linijos;

11.5. vaizdinė–reklaminė medžiaga;

11.6. mobiliojo ryšio antenos ir įranga;

11.7. kiti įrenginiai.

12. Tretiesiems asmenims priklausančių Įrenginių įrengimo bei eksploatavimo operatoriams priklausančiuose elektros sistemų objektuose galimi variantai pateikti Aprašo priede.

13. Patekti į operatoriaus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus bei naudotis ten esančiais komutaciniais aparatais trečiųjų asmenų darbuotojams draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tokia teisė numatyta sutartyje ar operatoriaus nustatytoje tvarkoje.

14. Tretieji asmenys, įrengiantys ir (ar) eksploatuojantys Įrenginius, turi užtikrinti tokį savo Įrenginių izoliacijos lygį bei naudoti komutacinę aparatūrą, kad ant jų nukritę elektros linijų laidai nesukeltų pavojaus žmonių saugumui, aplinkai ar operatoriaus elektros sistemų objektams.

15. Operatorius gali atsisakyti leisti įrengti ir eksploatuoti trečiųjų asmenų Įrenginius, jei:

15.1. Įrenginių įrengimas yra techniškai neįmanomas;

15.2. Įrenginių įrengimas keltų riziką elektrotechnikos darbuotojų ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, elektrotechnikos darbuotojams trukdytų ar kitaip apsunkintų elektros įrenginių remontą ir techninę priežiūrą, ženkliai padidintų elektros įrenginių leistinas fizines apkrovas, grėstų saugumui ir sumažintų elektros energijos persiuntimo patikimumą vartotojams;

15.3. Įrenginių įrengimas pareikalautų iš operatoriaus papildomų investicijų elektros sistemų objektų pertvarkymui ir (ar) eksploatavimui;

15.4. operatorius planuoja demontuoti, perkelti, rekonstruoti, ar kitaip pertvarkyti elektros sistemų objektus.

16. Trečiųjų asmenų pareigos:

16.1. įrengti ir eksploatuoti Įrenginius tik Aprašo nustatyta tvarka sudarius su operatoriumi sutartį;

16.2. įrengti Įrenginius vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių šių Įrenginių įrengimą, reikalavimais;

16.3. užtikrinti, kad Įrenginiai būtų įrengiami bei eksploatuojami vadovaujantis teisės aktais, nurodytais Aprašo 5 punkte;

16.4. skirti operatoriaus elektros linijose įrengtiems Įrenginiams eksploatuoti Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atestuotus elektrotechnikos darbuotojus. Kai tretieji asmenys neturi atestuotų elektrotechnikos darbuotojų, šiuos Įrenginius gali eksploatuoti asmenys, Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, turintys atestatus eksploatuoti elektros įrenginius;

16.5. išjungti ar išmontuoti Įrenginius, nustačius, kad gali įvykti Įrenginių avarijos, sutrikimai, kurie gali kelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai bei operatoriaus elektros sistemos objektams;

16.6. pranešti operatoriui ir atitinkamos valstybės institucijoms apie Įrenginių avarijas, sutrikimus ir su jomis susijusius sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus bei žalą aplinkai, organizuoti avarijų tyrimą, jų padarinių likvidavimą.

17. Operatorius planuodamas kitų metų elektros sistemų objektų, kuriuose įrengti trečiųjų asmenų Įrenginiai, remontą ar rekonstravimą, iki einamųjų metų spalio 1 d. turi apie tai informuoti trečiuosius asmenis, eksploatuojančius Įrenginius.

18. Tretieji asmenys, eksploatuojantys Įrenginius, gavę operatoriaus pranešimą apie planuojamus vykdyti darbus, turi numatyti lėšas ir veiksmus (sukomplektuoti medžiagas, suderinti Įrenginių perkėlimo į naujus operatoriaus elektros energetikos sistemų objektus ar išmontavimo tvarką, laiką ir kt.), kad netrukdytų operatoriui atlikti elektros sistemų objektų remonto ir rekonstravimo darbus.

19. Operatoriaus elektros oro linijų laidus keičiant oro kabeliais, tarpusavyje suderintais terminais turi būti keičiami oro kabeliais ir tretiesiems asmenims priklausantys gatvių apšvietimo bei kitų elektros linijų laidai.

20. Operatoriui pakeitus elektros oro linijas į požemines kabelių linijas arba jas išmontavus, atramos turi būti išmontuojamos arba gali būti perduodamos tretiesiems asmenims, eksploatuojantiems Įrenginius.

21. Jei Aprašo 20 punkte nurodyti reikalavimai nevykdomi, operatorius trečiųjų asmenų Įrenginius gali išmontuoti. Išmontavimo išlaidas privalo padengti tretieji asmenys.

 

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IŠJUNGUS AR NEIŠJUNGUS ĮTAMPĄ operatorių ELEKTROS sistemų objektuose

 

22. Tretieji asmenys, eksploatuojantys Įrenginius, planuodami dirbti operatoriaus elektros sistemų objektuose, kai reikia išjungti įtampą, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų turi pateikti operatoriui paraišką (užsakymą). Esant avarinei situacijai trečiųjų asmenų Įrenginiuose, paraiška (užsakymas) gali būti pateikiama sutartyje ar operatoriaus nustatytoje tvarkoje nustatytais terminais.

23. Operatoriai, eksploatuojantys elektros sistemos objektus, turi suderinti su elektros energijos vartotojais elektros energijos tiekimo nutraukimą bei pranešti paraiškas pateikusiems tretiesiems asmenims, kada bus leidžiama dirbti. Tretiesiems asmenims apie leidimą dirbti gali būti pranešama elektroninėmis ryšio priemonėmis.

24. Operatoriaus elektros sistemų objektuose leidžiama dirbti tik įvykdžius organizacines ir technines priemones saugiam darbui užtikrinti pagal Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimus.

25. Apie organizacinių ir techninių priemonių įvykdymą turi būti pranešama operatoriui.

26. Baigus darbus bei gavus operatoriaus budinčiojo dispečerio leidimą, trečiųjų asmenų Įrenginiai įjungiami.

27. Visi operatyviniai pokalbiai, informacija apie atliktus perjungimus turi būti fiksuojama vadovaujantis Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“

28. Dirbant elektros tinklų apsaugos zonose būtina apie numatomus vykdyti darbus informuoti operatorių. Jei operatoriaus elektros linijų atramose, elektros linijų apsaugos zonose dirbama, kai nėra būtina išjungti įtampą, būtinas organizacines ir technines priemones saugiam darbui užtikrinti nustato darbus atliekantis asmuo.

 

IV SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, KAI REIKIA IŠJUNGTI ĮTAMPĄ TREČIŲJŲ ASMENŲ EKSPLOATUOJAMOSE LINIJOSE

 

29. Jei dirbant operatoriaus elektros sistemos objektuose būtina išjungti įtampą tretiesiems asmenims priklausančiose linijose, apie tai šias linijas eksploatuojančioms įmonėms turi būti pranešama vadovaujantis Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, tarpusavio sutartyse numatytais būdais ir terminais.

30. Trečiųjų asmenų linijos išjungiamos bei leidžiama dirbti operatoriaus elektros linijose vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis ir sutartyje nustatytais reikalavimais.

 

V SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA NUTRŪKUS LAIDAMS, ORO KABELIAMS AR PAŽEIDUS ATRAMAS

 

31. Operatoriaus ir trečiųjų asmenų elektrotechnikos darbuotojai, eksploatuojantys elektros linijas, gavę pranešimą apie nutrūkusius laidus, oro kabelius ar pažeistas atramas, privalo nedelsiant imtis priemonių, kad nekiltų pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

32. Apie pažeistas elektros linijas turi būti pranešama asmenims, eksploatuojantiems šias elektros linijas. Gavę pranešimą asmenys, eksploatuojantys šias linijas, privalo skubiai išjungti įtampą pažeistų linijų atkarpose.

33. Elektros linijų remonto metu prioritetu nustatomas elektros energijos tiekimo vartotojams atnaujinimas, o tik po to remontuojamos trečiųjų asmenų elektros linijos.

34. Remontuojant elektros linijas turi būti užtikrinamas dirbančių elektrotechnikos darbuotojų ir kitų asmenų saugumas. Už darbų saugą atsakingas remonto darbų vadovas.

35. Po avarijų (stichinių reiškinių) suremontuotas operatoriaus elektros linijas ir trečiųjų asmenų elektros linijas įjungti galima tik tarpusavyje suderinus ir įsitikinus, kad darbai šiose linijose nėra atliekami, bei turint leidimą jas įjungti.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Tretieji asmenys, įrengiantys ir eksploatuojantys Įrenginius, atsako už nelaimingus atsitikimus, avarijas ir kitų asmenų įrenginių pažeidimus dėl netinkamo jų įrengimo ir (ar) eksploatavimo.

37. Jei dėl trečiųjų asmenų Įrenginių gedimų ar dėl trečiųjų asmenų darbuotojų kaltės operatoriaus elektros sistemos objektas avariniu būdu išjungiamas (išsijungia) ir vartotojai pateikia pretenzijas nuostoliams atlyginti, Įrenginius eksploatuojantys tretieji asmenys turi kompensuoti nuostolius dėl nepatiektos elektros energijos, arba dėl atsiradusių išlaidų, naudojant papildomus elektros energijos šaltinius (autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius). Operatorius nustatydamas patirtos žalos dydį vadovaujasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatomis.

_________________

 

 

Tretiesiems asmenims priklausančių įrenginių ar

konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo

skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančiuose

0,4–35 kV įtampos elektros sistemų objektuose

reikalavimų aprašo

priedas

 

TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO OPERATORIAMS PRIKLAUSANČIUOSE ELEKTROS SISTEMŲ OBJEKTUOSE GALIMI VARIANTAI

 

Operatoriaus elektros sistemos objekto charakteristika

Trečiųjų asmenų Įrenginių charakteristika

GAOL

(jei įrengta iki 2000-06-14)

GAOKL

GAKL

KTL

VRM

ORL

KtEĮ,

(0,4-10 kV OKL, KL, OLI)

0,4 kV

OL

+

+

+

+

+

OKL

-

+

+

+

+

10 kV

OL

-

-

-

+

-

OKL

-

-

+

+

+

OLI

-

-

+

+

+

35 kV

OL

-

-

-

+

-

 

čia:

GAOL – gatvių apšvietimo oro linija neizoliuotais laidais;

GAOKL – gatvių apšvietimo oro kabelių linija;

GAKL – gatvių apšvietimo kabelių linija;

KL – elektros kabelių linija;

KTL – kabelinės televizijos linija;

KtEĮ – kiti elektros įrenginiai (įvairūs elektros skydai, dėžės ir kt.);

OL – elektros oro linija neizoliuotais laidais;

OLI – elektros oro linija izoliuotais laidais;

OKL – elektros oro kabelių linija;

ORL – optinė ryšių linija (internetinis tinklas, kt.);

MRA – mobiliojo ryšio antenos ir įranga;

VRM – vaizdinė–reklaminė medžiaga (reklama, kelio ženklai, informaciniai ženklai, nuorodos, stendai, reklaminiai skydai, vitrinos, iškabos, reklamos nuorodos ir kita vaizdinė medžiaga, skirta pateikti informaciją), kabinama ant / prie Operatoriui nuosavybės teise priklausančių elektros sistemos objektų (pastatų, inžinerinių statinių, oro linijų atramų ir kt.).

 

____________