LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO ORLAIVIUI IŠSKRISTI NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 3-587

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi:

1T v i r t i n u Draudimo orlaiviui išskristi nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 2 d.  

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2019 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 3-587

 

DRAUDIMO ORLAIVIUI IŠSKRISTI NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Draudimo orlaiviui išskristi nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja draudimo orlaiviui išskristi nustatymo ir atšaukimo tvarką.

2. Aprašo nuostatų privalo laikytis viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA), Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) ir oro eismo paslaugų teikėjo darbuotojai, atliekantys veiksmus, susijusius su draudimo orlaiviui išskristi nustatymu ir (ar) atšaukimu.

3. TKA uždraudžia orlaiviui išskristi iš Lietuvos Respublikos oro uosto, aerodromo ar lauko aikštelės Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.

4. LTSA uždraudžia orlaiviui išskristi iš Lietuvos Respublikos oro uosto Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1387 (OL 2019 L 229, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 965/2012), ir Aviacijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

Draudimas orlaiviui išskristi AVIACIJOS ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO 1 DALYJE NUMATYTAIS ATVEJAIS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DRAUDIMAS ORLAIVIUI IŠSKRISTI AVIACIJOS ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO 1 DALYJE NUMATYTAIS ATVEJAIS, IŠSKYRUS AVIACIJOS ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTE NUMATYTĄ ATVEJĮ

 

6. Sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, išskyrus Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą atvejį, priima TKA direktoriaus įgaliotas TKA darbuotojas (toliau – inspektorius).

7. Inspektorius, priimdamas sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, išskyrus Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą atvejį, surašo draudimo išskristi aktą (Aprašo 1 priedas), kuriame turi būti nurodomos sprendimo uždrausti orlaiviui išskristi priežastys (patikrinimo metu nustatyti trūkumai). Su draudimo išskristi aktu pasirašytinai supažindinamas įgulos / orlaivio vadas, jo nesant, – kitas orlaivio naudotojo atstovas. Draudimo išskristi akto kopija įteikiama įgulos / orlaivio vadui, jo nesant, – kitam orlaivio naudotojo atstovui.

8. Apie draudimą orlaiviui išskristi inspektorius nedelsdamas informuoja TKA direktorių. Jeigu orlaivis yra registruotas užsienio valstybėje arba jo naudotojas yra užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, TKA nedelsdama apie draudimą orlaiviui išskristi praneša atitinkamoms institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo RAMP skyriaus reikalavimus.

9. Surašęs draudimo išskristi aktą, inspektorius nedelsdamas parengia pranešimą oro eismo paslaugų teikėjui apie draudimą orlaiviui išskristi (Aprašo 2 priedas) (toliau – pranešimas apie draudimą išskristi). Pranešimas apie draudimą išskristi pateikiamas oro eismo paslaugų teikėjui ir oro uosto ar aerodromo, kuriame yra orlaivis, skrydžių valdymo centrui (toliau – SV centras).

10. SV centras, gavęs Aprašo 9 punkte nurodytą pranešimą apie draudimą išskristi, pranešime apie draudimą išskristi nurodytam orlaiviui neišduoda leidimo išvykti (jeigu orlaivis yra Lietuvos Respublikos oro uoste ar aerodrome, kuriame teikiamos skrydžių valdymo paslaugos).

11. Inspektorius sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi atšaukia, jeigu įsitikina, kad trūkumai yra ištaisyti, arba jeigu yra įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo RAMP skyriaus ARO.RAMP.140 dalyje nustatytos sąlygos.

12. Apie sprendimą atšaukti draudimą orlaiviui išskristi inspektorius įrašo draudimo išskristi akte ir nurodo draudimo orlaiviui išskristi atšaukimo priežastis, datą ir laiką. Apie draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą inspektorius informuoja įgulos / orlaivio vadą, jo nesant, – kitą orlaivio naudotojo atstovą ir pateikia užpildyto draudimo išskristi akto kopiją.

13. Atšaukęs draudimą orlaiviui išskristi, inspektorius nedelsdamas parengia pranešimą oro eismo paslaugų teikėjui apie draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą (Aprašo 3 priedas) (toliau – pranešimas apie draudimo išskristi atšaukimą) ir pateikia jį oro eismo paslaugų teikėjui ir atitinkamam SV centrui. SV centras, gavęs pranešimą apie draudimo išskristi atšaukimą, pranešime apie draudimo išskristi atšaukimą nurodytam orlaiviui išduoda leidimą išvykti.

14. Apie draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą inspektorius nedelsdamas informuoja TKA direktorių.

15. Jeigu draudimas orlaiviui išskristi buvo atšauktas su sąlyga, kad bus laikomasi nustatytų skrydžio apribojimų, inspektorius, naudodamasis oro eismo paslaugų teikėjo, oro uosto ir kita informacija, jeigu yra galimybė, kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų skrydžio apribojimų.

16. Nustačius, kad orlaivio naudotojas nesilaikė nustatytų skrydžio apribojimų, apie tai informacija pateikiama centralizuotoje duomenų bazėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo RAMP skyriaus ARO.RAMP.150 dalies b punkto 2 papunktyje. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikoje registruotiems orlaiviams ir tais atvejais, kai orlaivio naudotojas yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DRAUDIMAS ORLAIVIUI IŠSKRISTI AVIACIJOS ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTE NUMATYTU ATVEJU

 

17. Sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu atveju priima TKA direktoriaus įgaliotas TKA Civilinės aviacijos departamento Aviacijos saugumo skyriaus darbuotojas, paskirtas aviacijos saugumo auditoriumi (toliau – auditorius).

18. Auditorius uždraudžia orlaiviui išskristi, jeigu įtaria, kad kilo grėsmė orlaivio saugumui (gauta informacija apie tai, kad orlaivis gali tapti neteisėtos veikos objektu; nebuvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos orlaivio, keleivių, bagažo, pašto, krovinių, orlaivio atsargų saugumo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose aviacijos saugumą).

19. Gavęs informaciją apie tai, kad orlaivis gali tapti neteisėtos veikos objektu, auditorius nedelsdamas perduoda informaciją oro eismo paslaugų teikėjui, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, orlaivio naudotojui ar jo paskirtam atstovui, surašo draudimo išskristi aktą (Aprašo 4 priedas) ir uždraudžia orlaiviui išskristi, kol bus imtasi atitinkamų veiksmų pagal aplinkybes arba kol atlikus patikrinimą bus nustatyta, kad realus pavojus orlaiviui negresia.

20. Nustatęs, kad nebuvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos orlaivio, keleivių, bagažo, pašto, krovinių, orlaivio atsargų saugumo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose aviacijos saugumą, auditorius privalo:

20.1. pasikonsultavęs su įgulos / orlaivio vadu, priimti sprendimą, kokių priemonių būtina imtis trūkumui ištaisyti; tokiu atveju auditorius turi užtikrinti, kad trūkumai būtų taisomi jo buvimo orlaivyje metu;

20.2. jeigu neįmanoma skubiai ištaisyti trūkumo, auditorius turi užpildyti draudimo išskristi aktą (Aprašo 4 priedas), kuriame nurodoma, koks trūkumas nustatytas patikrinimo metu (esmė bei pagrindiniai faktai). Draudimo išskristi aktas teikiamas pasirašyti įgulos / orlaivio vadui, jo nesant, – kitam orlaivio naudotojo atstovui. Draudimo išskristi akto kopija įteikiama įgulos / orlaivio vadui, jo nesant, – kitam orlaivio naudotojo atstovui.

21. Surašęs draudimo išskristi aktą, auditorius nedelsdamas parengia pranešimą apie draudimą išskristi. Pranešimas apie draudimą išskristi pateikiamas oro eismo paslaugų teikėjui ir oro uosto ar aerodromo, kuriame yra orlaivis, SV centrui.

22. SV centras, gavęs Aprašo 21 punkte nurodytą pranešimą apie draudimą išskristi, pranešime apie draudimą išskristi nurodytam orlaiviui neišduoda leidimo išvykti.

23. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas uždrausti orlaiviui išskristi, auditorius atšaukia sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi ir leidžia orlaiviui išskristi.

24. Apie sprendimą atšaukti draudimą orlaiviui išskristi auditorius įrašo draudimo išskristi akte ir nurodo draudimo orlaiviui išskristi atšaukimo priežastis, datą ir laiką. Apie draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą auditorius informuoja įgulos / orlaivio vadą, jo nesant, – kitą orlaivio naudotojo atstovą ir pateikia užpildyto draudimo išskristi akto kopiją.

25. Atšaukęs draudimą orlaiviui išskristi, auditorius nedelsdamas parengia pranešimą apie draudimo išskristi atšaukimą ir pateikia jį oro eismo paslaugų teikėjui ir atitinkamam SV centrui. SV centras, gavęs pranešimą apie draudimo išskristi atšaukimą, pranešime apie draudimo išskristi atšaukimą nurodytam orlaiviui išduoda leidimą išvykti.

26. Apie draudimą orlaiviui išskristi ir draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą auditorius nedelsdamas informuoja TKA direktorių.

 

III SKYRIUS

Draudimas orlaiviui išskristi AVIACIJOS ĮSTATYMO 39 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUMATYTAIS ATVEJAIS 

 

27. Sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais priima LTSA direktorius, atsižvelgdamas į oro uosto, oro eismo paslaugų teikėjo ir (arba) Europos saugios oro navigacijos organizacijos (angl. European Organisation for the Safety of Air Navigation (toliau – Eurokontrolė) prašymą uždrausti orlaiviui išskristi ir prašymą pagrindžiančius dokumentus.

28. Apie priimtą sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi nedelsiant raštu (faksu) informuojamas orlaivio naudotojas. Rašte turi būti nurodomas orlaivio, kuriam taikomas draudimas išskristi, tipas, nacionaliniai ir registravimo ženklai, orlaivio naudotojas ir savininkas (jeigu žinomas), draudimo išskristi priežastis, draudimo išskristi įsigaliojimo data ir laikas. Oro eismo paslaugų teikėjas ir oro uosto ar aerodromo, kuriame yra orlaivis, SV centras apie sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi informuojami pateikiant užpildytą pranešimą apie draudimą išskristi.

29. SV centras, gavęs Aprašo 28 punkte nurodytą pranešimą apie draudimą išskristi, pranešime apie draudimą išskristi nurodytam orlaiviui neišduoda leidimo išvykti.

30. LTSA direktorius sprendimą uždrausti orlaiviui išskristi atšaukia, jeigu orlaivio naudotojas ar savininkas pateikia dokumentus, įrodančius, kad sumokėtos Aviacijos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje minimos rinkliavos, arba oro uostas, oro eismo paslaugų teikėjas ar Eurokontrolė informuoja LTSA, kad atsiima savo prašymą uždrausti orlaiviui išskristi.

31. Apie draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą nedelsiant raštu (faksu) informuojamas orlaivio naudotojas. Oro eismo paslaugų teikėjas ir oro uosto ar aerodromo, kuriame yra orlaivis, SV centras apie draudimo orlaiviui išskristi atšaukimą informuojami pateikiant užpildytą pranešimą apie draudimo išskristi atšaukimą.

32. SV centras, gavęs Aprašo 31 punkte nurodytą pranešimą apie draudimo išskristi atšaukimą, pranešime apie draudimo išskristi atšaukimą nurodytam orlaiviui išduoda leidimą išvykti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Pagal Aprašą priimtus sprendimus orlaivio naudotojas turi teisę apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________