LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. V-2596

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pakeičiu Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarką (1 priedas):

1.1. Pakeičiu 1.12.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.12.6. darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (atliekami vadovaujantis Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašu ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“);“.

1.2. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. įsidarbinant (1.12 papunktis) numatytos šios tvarkos prieduose pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (nustatytos pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), 1.12.1–1.12.5 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų antrinės sveikatos priežiūros paslaugos ir pirminės sveikatos priežiūros specializuotos darbo medicinos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą. 1.12.6 papunktyje nurodytų sveikatos tikrinimų (darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis) antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;“.

2. Pakeičiu Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas):

2.1. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Kandidatų ir vairuotojų sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Šie gydytojai įvertina paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau ESPBI IS), vadovaudamiesi šiuo įsakymu paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę:“.

2.2. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. Paciento psichikos sveikatą tikrina gydytojas psichiatras, dirbantis paciento pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (psichikos sveikatos centre, prie kurio jis yra prisirašęs arba kuriam, kaip aptarnaujančiam sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – SPĮ), prie kurios jis yra prisirašęs, yra priskirtas). Vaikų psichikos sveikatą tikrina gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, o jeigu toks gydytojas psichikos sveikatos centre nedirba – gydytojas psichiatras;“.

2.3. Papildau 10punktu:

101. Sveikatą tikrinantys gydytojai turi teisę gauti informaciją apie tikrinamojo asmens sveikatos būklę iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, o pastarosios tokią informaciją privalo teikti Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“, nustatyta tvarka.“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

2.5. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. pateikia Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F 048/a) arba Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama atitinkamai dirbant arba įsidarbinant vairuotoju pagal darbo sutartį. Tikrinant 2 grupės kategorijų transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sveikatą, vadovaujamasi ir Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, o tikrinant vairuotojų, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu (autobusų, mikroautobusų ir kt.), sveikatą, vadovaujamasi ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo.“

2.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPĮ, kurioje jie neprisirašę, nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia 12 punkte nurodytus dokumentus bei F Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro ar vaikų ir paauglių psichiatro.“

2.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą, ESPBI IS užpildoma elektroninės statistinės apskaitos forma Nr. E083-1 „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ (toliau – F Nr. E083-1) arba išduodama forma Nr. 083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau F Nr. 083-1/a). Esant ESPBI IS arba SPĮ vidinių informacinės sistemos veikimo sutrikimų, F Nr. E083-1 užpildoma atkūrus sistemos / sistemų veiklą. F Nr. 083-1/a gali būti išduodama tik asmens kodo neturintiems trečiųjų šalių piliečiams, neketinantiems įsigyti ar keisti vairuotojo pažymėjimo, kuriems nėra galimybių ESPB IS užpildyti F Nr. E083-1.“

2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. E083-1 (ar F Nr. 083-1/a), sveikata gali būti tikrinama anksčiau šiais atvejais: asmens sveikatos priežiūros specialistui nurodžius, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.“

2.9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo ir pasirašo SPĮ vadovo įsakymu įgaliotas asmuo.“

2.10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. E083-1 (ar F Nr. 083-1/a). F Nr. E083-1 elektroniniu parašu pasirašo SPĮ vadovo įgaliotas asmuo. F Nr. 083-1/a pasirašo ir patvirtina asmeniniais spaudais, Vairuotojų sveikatos tikrinimo arba gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) antspaudu arba SPĮ įstaigos antspaudu komisijos pirmininkas ir sekretorius.“

2.11. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikis ir pavojingas darbas), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į F Nr. 047/a.“

2.12. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta šio Aprašo 2 lentelėje „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. E083-1.“

2.13. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. F Nr. E083-1 gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę. Tais atvejais, kai minimalų vairuotojų amžių nustato ne šis įstatymas, o kiti teisės aktai, taikomos atitinkamų teisės aktų nuostatos.“

2.14. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Atlikus profilaktinį sveikatos tikrinimą, F Nr. 086/a ir (arba) F Nr. 083-1/a išduodamos pacientui. Užpildytą F Nr. E083-1 vairuotojo pažymėjimą išduodanti įstaiga (valstybės įmonė „Regitra“) gauna tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Pacientui pageidaujant, SPĮ nustatyta tvarka išduodama atspausdinta F Nr. E083-1 kopija.“

2.15. Pakeičiu 3 lentelės 3 pastabą ir ją išdėstau taip:

3. Apie būtinybę vairuoti su akiniais, kontaktiniais lęšiais, klausos aparatu, protezu ir apie draudimą dirbti vairuotoju (užsiimti transporto ūkine veikla) privaloma įrašyti F Nr. E083-1 (ar F Nr. 083-1/a). Čia įrašomi ir vairuotojų profesinės atrankos („D“ kategorijos, troleibuso, traktorių ir savaeigių mašinų) metu vykdyto psichologinio tyrimo rezultatai (blogai ir gerai atliktų užduočių santykis).“

3. Pakeičiu Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (11 priedas):

3.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikata tikrinama ASPĮ, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

3.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių, kuriems reikia sveikatos pažymėjimo dėl vykdomų funkcijų, sveikatą tikrina ASPĮ šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai (šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas) arba darbo medicinos gydytojas, įvertinę paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, gydytojo psichiatro bei kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojų tikrinimų išvadas, įrašytas formoje Nr. 027/a.“

4. Pakeičiu Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (12 priedas):

4.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Gydytojai, nurodyti šio Aprašo 11 punkte, įvertina paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi šiuo Aprašu, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.“

4.2. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

4.3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Tikrinant darbuotojų, teikiančių paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams, tarp jų ir Lietuvos Respublikos kompetentingų atstovų, įteikiančių supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos nustatyta tvarka, sveikatą vadovaujamasi ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo.“

4.4. Pakeičiu 22 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

22. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą, ASPĮ pateikia:“.

4.5. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstai taip:

22.2. Formą Nr. 027/a „Medicinos išrašas/siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, išduotą jo ASPĮ aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, įvertinusio psichologo vadovaujantis šio Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka atlikto tyrimo rezultatus;“.

4.6. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

4.7. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Nustačius nėštumo patologiją ar kitų, nėštumą komplikuojančių veiksnių, teikiama rekomendacija perkelti traukinio mašinistę į kitas pareigas, kuriose yra saugesnės darbo sąlygos. Turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo.“

5. Pakeičiu Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (13 priedas):

5.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę tikrinama periodiškai, vadovaujantis šiuo Aprašu bei Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.“

5.2. Pripažįstu netekusiu galios 9.4 papunktį.

5.3. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, arba darbo medicinos gydytojas, įvertinę paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir, esant indikacijų, skirdami privalomus arba kitus tyrimus:“.

5.4. Pripažįstu netekusiu galios 10.1 papunktį.

5.5. Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

191. Tikrinant asmenų, siekiančių verstis ar besiverčiančių asmens sveikatos priežiūros praktika, sveikatą, papildomai vadovaujamasi Ligų, trukdančių verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl Ligų, trukdančių verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, sąrašo patvirtinimo.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Arūnas Dulkys