ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-218

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1, 3–7 punktais, atsižvelgdama į Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2018 m. rugsėjo 18 d. raštą Nr. S18-438 (4.4) „Dėl nuostatų tvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatus (pridedama).

2.  Įgalioti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorių pasirašyti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatus.

3.  Įpareigoti Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorių įregistruoti įstaigos nuostatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T1-171 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų tvirtinimo“ nuo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regiono apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Jonas Gudauskas

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu

Nr. T1-218

 

ŠILALĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Šilalės rajono socialinių paslaugų namų (toliau – Socialinių paslaugų namai) veiklą, jų tikslus ir uždavinius, teises ir pareigas, darbo organizavimą, finansinę veiklą ir jos priežiūrą, dokumentų valdymą ir saugojimą, nuostatų keitimą ir įforminimą, įstaigos reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą, viešų pranešimų skelbimą ir kt. 

2. Socialinių paslaugų namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas pasirinktuose Lietuvos Respublikos bankuose, įstaigos nuostatus.

3. Socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų įsakymais, kitais teisės aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais bei šiais nuostatais.

4. Socialinių paslaugų namai yra nestacionari mišrių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje.

5. Socialinių paslaugų namuose paslaugos teikiamos Šilalės rajono savivaldybės gyventojams.

6. Įstaigos savininkas yra Šilalės rajono savivaldybė, kodas 111108131, adresas: J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės taryba.

8. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

9. Buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g. 17, 75132 Šilalė. Įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 302635186.

10. Socialinių paslaugų namų atskiri filialai:

10.1. Laukuvos vaikų dienos centras, veiklą vykdo adresu: Varnių g. 10, Laukuvos mstl., Šilalės r.;

10.1.1. Laukuvos vaikų dienos centro veikla – vaikų dienos socialinė priežiūra ir ugdymas.

10.2. Savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, veiklą vykdo adresu: Šventupio g. 3, Šiauduvos k., Laukuvos sen., Šilalės r.;

10.2.1. Savarankiško gyvenimo namų veikla – socialinės priežiūros paslaugos, apgyvendinant iš dalies savarankiškus senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis.

11. Pagrindinė socialinių paslaugų namų veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

12. Socialinių paslaugų namų veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rodiklių klasifikatorių:

12.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, EVRK kodas 86.90;

12.2. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse, EVRK kodas 86.90.10;

12.3. kita stacionarinė globos veikla, EVRK kodas 87.90;

12.4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, EVRK kodas 88.10;

12.5. vaikų dienos priežiūros veikla, EVRK kodas 88.91;

12.6. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, EVRK kodas 88.99.

13. Socialinių paslaugų namai gali būti globojamo (rūpinamojo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti laikinai be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teisėtus interesus ir atstovauti jam.

14. Socialinių paslaugų namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota.

15. Socialinių paslaugų namai yra paramos gavėjas.

16. Pagal savo prievoles įstaiga atsako tik savo lėšomis.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

 

17. Socialinių paslaugų namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės taryba:

17.1. tvirtina, keičia ir papildo Socialinių paslaugų namų nuostatus;

17.2. priima sprendimus dėl Socialinių paslaugų namų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

17.3. priima sprendimus dėl Socialinių paslaugų namų filialų steigimo, jų veiklos nutraukimo, dėl įstaigos buveinės pakeitimo;

17.4. nustato didžiausią leistiną Socialinių paslaugų namų pareigybių skaičių;

17.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

17.6. nustato klientų priėmimo į Socialinių paslaugų namus tvarką, Socialinių paslaugų namų teikiamų paslaugų kainas ar tarifus ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus;

17.7. tvirtina įstaigos direktoriaus metinę ataskaitą apie bendrąją veiklą, vykdomas atskiras programas, Socialinių paslaugų namų veiklos efektyvumą bei metinę finansinę atskaitomybę;

17.8. skiria ir tvirtina Socialinių paslaugų namų biudžeto asignavimus;

17.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

17.10. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

18. Šilalės rajono savivaldybės meras:

18.1. priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų įstaigos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su įstaigos direktoriaus darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

18.2. nustato įstaigos direktoriaus darbo užmokestį;

18.3. tvirtina įstaigos direktoriaus pareigybės aprašymą;

18.4. išleidžia įstaigos direktorių į komandiruotes ir į atostogas;

18.5. skatina įstaigos direktorių ir jam skirti drausmines nuobaudas įstatymų nustatyta tvarka.

19. Kai Šilalės rajono savivaldybės meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas ar Šilalės rajono mero pareigas laikinai einantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys.

 

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

20. Socialinių paslaugų namų veiklos tikslai:

20.1. teikiant socialines paslaugas ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas;

20.2. integruoti vaikus ir suaugusiuosius su negalia, asmenis su negalia, turinčius intelekto sutrikimų, socialinės rizikos asmenis, šeimas ir vaikus bei senyvo amžiaus rajono gyventojus į visuomenę;

20.3. padėti įveikti socialinę atskirtį;

20.4. užtikrinti Globos centre apgyvendintam vaikui  laikinai globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, iki vaikas bus apgyvendintas budinčio globotojo šeimoje;

21. Socialinių paslaugų namų uždaviniai:

21.1. teikti socialines paslaugas, atsižvelgiant į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį; ugdyti darbinės veiklos įgūdžius, meninį užimtumą, atsižvelgiant į klientų galimybes ir interesus;

21.2. pagal Socialinių paslaugų namų galimybes tenkinti pagyvenusių asmenų, neįgaliųjų, socialinės rizikos asmenų, šeimų ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų, globojamų (rūpinamų) vaikų ir kitų Socialinių paslaugų namų klientų psichologinius, socialinius, kultūros poreikius ir teikti informaciją;

21.3. ugdyti Socialinių paslaugų namų klientų sugebėjimus, atstovauti jiems ir ginti jų interesus, teises ir orumą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.4. užtikrinti buitinę, asmens higienos priežiūrą;

21.5. tarpininkauti Socialinių paslaugų namų klientams ieškant metodinės, pedagoginės, sveikatos priežiūros ir teisinės pagalbos;

21.6. organizuoti kultūrinius, pramoginius renginius ir jų lankymą, ekskursijas, integruoti pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir socialinės rizikos asmenis, šeimas ir vaikus iš socialinės rizikos šeimų į visuomenę per viešą kultūrinę veiklą;

21.7. bendradarbiauti su rajono gyventojams socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą;

21.8. rūpintis Socialinių paslaugų namų specialistų kvalifikacijos kėlimu;

21.9. teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Socialinių paslaugų katalogu, steigėjo nurodymais bei šiais nuostatais;

21.10. propaguoti Socialinių paslaugų namų veiklą, tikslus;

21.11. pasitelkti savanorius nuostatuose numatytos veiklos rūšims vykdyti.

22. Įgyvendindami uždavinius, Socialinių paslaugų namai, atsižvelgdami į rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikius, vykdo šias funkcijas:

22.1. teikia bendrąsias socialines paslaugas:

22.1.1. informavimo;

22.1.2. konsultavimo;

22.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

22.1.4. sociokultūrines paslaugas;

22.1.5. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;

22.1.6. organizuoja ir teikia maitinimo paslaugas;

22.1.7. organizuoja ir teikia specialaus transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

22.1.8. aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika;

22.1.9. kitas bendrąsias paslaugas, atsižvelgiant į specifinius asmens poreikius ir Socialinių paslaugų namų galimybes;

22.2. teikia specialiąsias socialines paslaugas:

22.2.1. socialinės priežiūros:

22.2.1.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

22.2.1.2. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;

22.2.1.3. laikino apnakvindinimo;

22.2.1.4. intensyvių krizių įveikimo pagalbos;

22.2.1.5. socialinės pagalbos į namus paslaugos teikimas vienišiems, pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims;

22.2.1.6. pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams:

22.2.2. socialinės globos:

22.2.2.1. trumpalaikės socialinės globos;

22.2.2.2. dienos socialinės globos;

22.3. teikia integralios pagalbos paslaugas:

22.3.1. socialinės globos ir slaugos;

22.4. vykdo globos centro funkcijas;

22.5. vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus;

22.6. dalyvauja rengiant socialines paslaugas reglamentuojančius savivaldybės teisės aktus;

22.7. bendradarbiauja su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

22.8. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatytas bei steigėjo pavestas funkcijas;

22.9. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;

22.10. rengia Socialinių paslaugų namų biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

22.11. rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;

22.12. organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų konkursus socialinėms paslaugoms ir prekėms pirkti.

23. Bendrosios ir specialiosios nestacionarios socialinės paslaugos teikiamos šiems asmenims:

23.1. vienišiems, senyvo amžiaus asmenims;

23.2. neįgaliems ir sutrikusio intelekto neįgaliems asmenims;

23.3. grįžusiems iš įkalinimo bei socialinės, psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenims;

23.4. šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką;

23.5. vaikams ir jų šeimoms, patiriantiems socialinę riziką;

23.6. vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos;

23.7. asmenims, patyrusiems smurtą šeimose;

23.8. asmenims po gaisrų ir kitų stichinių nelaimių;

23.9. vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti;

23.10. kitiems asmenims, šeimoms ir jų vaikams, turinčioms socialinių problemų, siekiant išsaugoti jų savarankiškumą ir užtikrinti visavertį gyvenimą.

24. Integralios pagalbos paslaugos teikiamos asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

25. Jeigu veiklai, numatytai Socialinių paslaugų namų nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), higienos pasas bei higienos pasas slaugai į namus, tai tokią licenciją (leidimą), higienos pasus Socialinių paslaugų namai teisės aktų nustatyta tvarka privalo gauti.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 

26. Vykdydami šiuose nuostatuose numatytą veiklą, Socialinių paslaugų namai turi teisę:

26.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, antspaudą;

26.2. pirkti ir kitokiais teisėtais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymuose, kituose teisės aktuose bei šiuose nuostatuose nustatyta tvarka;

26.3. gauti labdarą ir paramą;

26.4. teikti mokamas paslaugas;

26.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;

26.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

26.7. naudoti Socialinių paslaugų namų lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

26.8. skelbti konkursus priemonėms, susijusioms su Socialinių paslaugų namų veikla, organizuoti;

26.9. rengti ir įgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas ir projektus;

26.10. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių valstybės ir savivaldybės teisės aktų projektus;

26.11. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinat tarptautinius projektus;

26.12. teikti pasiūlymus Šilalės rajono savivaldybei dėl Socialinių paslaugų namuose teikiamų paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo ir tobulinimo;

26.13. analizuoti socialinių paslaugų poreikį rajone;

26.14. Socialinių paslaugų namai gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS, TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, NAUDOJIMAS IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

27. Socialinių paslaugų namų turtą sudaro patikėjimo teise perduotas Savivaldybės turtas bei kitas teisėtai įsigytas turtas, kurį Socialinių paslaugų namai valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus.

28. Socialinių paslaugų namų finansavimo šaltiniai:

28.1. Savivaldybės skirtos lėšos;

28.2. valstybės biudžeto lėšos;

28.3. tikslinės lėšos, lėšos gaunamos kaip labdara, parama ar dovana, lėšos, gaunamos iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;

28.4. lėšos, surinktos iš mokesčių už suteiktas socialines paslaugas;

28.5. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

29. Specialiųjų programų lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

30. Socialinių paslaugų namuose teikiamų paslaugų įkainius nustato Šilalės rajono savivaldybės taryba.

31. Visas lėšas Socialinių paslaugų namai naudoja pagal sudarytą ir patvirtintą išlaidų sąmatą bei Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.

32. Socialinių paslaugų namų direktorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, naudojimą.

33. Socialinių paslaugų namų buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių biudžeto vykdymo atskaitų rinkiniai sudaromi, teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VALDYMAS

 

34. Socialinių paslaugų namams vadovauja direktorius, kuris yra vienasmenis šios biudžetinės įstaigos valdymo organas. Direktorius pareigas pradeda eiti nuo jo priėmimo į pareigas dienos.

35. Direktorius:

35.1. organizuoja, planuoja, kontroliuoja Socialinių paslaugų namų darbą ir atsako už Socialinių paslaugų namų veiklą bei savo pareigų ir funkcijų vykdymą;

35.2. priima į darbą ir atleidžia iš darbo Socialinių paslaugų namų darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybės aprašymus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su įstaigos darbuotojų darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

35.3. nustato darbo apmokėjimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą;

35.4. užtikrina, kad įstaigoje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

35.5. skatina įstaigos darbuotojus arba skiria jiems drausmines nuobaudas;

35.6. skiria Socialinių paslaugų namų darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka kintamąją darbo užmokesčio dalį, priemokas ir premijas neviršydamas įstaigos nustatyto darbo užmokesčio fondo;

35.7. savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus ir organizuoja jų vykdymo kontrolę;

35.8. tvirtina Socialinių paslaugų namų darbo tvarkos taisykles, programas ir ataskaitas;

35.9. tvirtina Socialinių paslaugų namų struktūrą, atsižvelgdamas į teikiamų paslaugų sudėtingumą bei jų teikimo trukmę, turimus finansinius išteklius ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

35.10. Socialinių paslaugų namų vardu sudaro sandorius (sutartis) ir atstovauja Socialinių paslaugų namams;

35.11. užtikrina materialinių vertybių apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

35.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

35.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

35.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

36. Socialinių paslaugų namų vyriausiasis buhalteris vykdo Socialinių paslaugų namų įsipareigojimus, organizuoja ir tvarko ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą, vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

37. Kiekvieno įstaigos darbuotojo bendrieji tikslai, uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatomi pareigybės aprašymuose. Teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams gali būti pavestos ir kitos funkcijos ar pareigos.

38. Kai direktoriaus laikinai nėra, jo pareigas laikinai eina teisės aktų nustatyta tvarka direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.

 

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

39. Socialinių paslaugų namų veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, kitų teisės aktų, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkių ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Socialinių paslaugų namų veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka  Šilalės rajono savivaldybės kontrolierius.

41. Socialinių paslaugų namų vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

42. Socialinių paslaugų namų administracija privalo pateikti savininkui, valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus, su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

43. Socialinių paslaugų namų dokumentų valdymo ir saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, Socialinių paslaugų namų metų dokumentacijos planas bei kiti teisės aktai.

 

IX SKYRIUS

ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

44. Socialinių paslaugų namai pertvarkomi, reorganizuojami ar likviduojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA

 

45. Nuostatai keičiami, papildomi Šilalės rajono savivaldybės tarybos, Socialinių paslaugų namų direktoriaus iniciatyva. Pakeistus Socialinių paslaugų namų nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Pakeistus Socialinių paslaugų namų nuostatus pasirašo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. Pakeisti Socialinių paslaugų namų nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Pakeitus nuostatus, kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registrui turi būti pateikti pakeisti Socialinių paslaugų namų nuostatai ir nurodyti jų pakeitimai.

46. Socialinių paslaugų namų nuostatus ir pakeistus nuostatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas notaro netvirtinamas.

 

XI SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

 

47. Socialinių paslaugų namų vieši pranešimai skelbiami pagal poreikį respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ bei rajono spaudoje, Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Socialinių paslaugų namų interneto svetainėje www.silalesspn.lt. Jei to reikalauja įstatymas, informacija pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ar kiti teisės aktai. Už pranešimų išsiuntimą ar paskelbimą laiku atsako įstaigos direktorius.

 

__________________________________