LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-285DĖL SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. 3D-89

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. SEDR tvarkytojas atnaujintą SEDR kiekvieną mėnesį per 5 darbo dienas, pasibaigus mėnesiui, perduoda Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojui *shape arba File Geodatabase formatu, erdvinius objektus grupuodamas į shape bylas arba File Geodatabase erdvinių objektų klases ir erdvinių objektų grupes arba klases pavadindamas Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijoje nurodyta tvarka, naudodamasis FTP (angl. File Transfer Protocol) standartu ir SEDR tvarkytojo bei Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojo suderintais kompiuterinio tinklo adresais (IP). SEDR tvarkytojas kartu su SEDR perduoda per n mėnesį integruotų Planų Nr. sąrašą arba integruotų Planų teritorijų, nurodytų Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkte, erdvinių duomenų, kuriuose turi būti nurodyti planų unikalūs Nr., shape bylą arba File Geodatabase erdvinių objektų klasę, pavadintą Integr_p“.

2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas kiekvieną metų mėnesį nustato kiekvienos savivaldybės atliktų SEDR sudarymo ir atnaujinimo darbų kiekius, atlieka SEDR patikrą arba pakartotinę patikrą, vadovaudamasis Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tikrinimo reikalavimais (priedas), ir teikia apie tai ataskaitą Žemės ūkio ministerijai, o informaciją apie n savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tikrinimo rezultatus – n savivaldybei. Jei SEDR klaidų kiekis procentais yra daugiau už 5 procentus, SEDR tvarkytojas patikrina visus už ataskaitinį mėnesį teiktus SEDR erdvinius duomenis, juos patikslina ir SEDR pakartotinai perduoda kartu su n+1 arba n+2 mėnesio SEDR šio aprašo 11 punkte nustatyta tvarka. Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas pateikto SEDR pakartotiną patikrą atlieka vieną kartą.

3. Papildau priedu (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Giedrius Surplys

 

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio

tvarkymo aprašo

priedas

 

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

1. Tikrinamų į Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį (toliau – SEDR) integruotų M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų (toliau – Planai) kiekis priklauso nuo per mėnesį į SEDR integruotų Planų skaičiaus:

1.1. jei į SEDR integruota iki 9 Planų, tai turi būti patikrinta 30 % į SEDR integruotų Planų;

1.2. jei į SEDR integruoti 10–49 Planai, tai turi būti patikrinta 15 % į SEDR integruotų Planų;

1.3. jei į SEDR integruoti 50–99 Planai, tai turi būti patikrinta 7 % į SEDR integruotų Planų;

1.4. jei į SEDR integruota 100 Planų ir daugiau, tai turi būti patikrinta 5 % į SEDR integruotų Planų.

2. Planai patikrai parenkami taip:

2.1. SEDR tvarkytojo pateikti per n mėnesį integruoti Planai skirstomi į tris grupes:

2.1.1. Planai, kurių integruotas teritorijos plotas iki 1 ha;

2.1.2. Planai, kurių integruotas teritorijos plotas nuo 1 iki 5 ha;

2.1.3. Planai, kurių integruotas teritorijos plotas 5 ha ir daugiau.

2.2. Planai, patenkantys į kiekvieną šių reikalavimų 3.1 papunktyje nurodytą grupę, išdėstomi Plano registracijos numerio didėjančia seka, iš kurios atrenkami Planai tikrini: pradedant nuo bet kurio pasirinkto Plano numerio išrenkami kas 515 Planas (arba atsižvelgiant į tikrinamų Planų kiekį pasirenkamas bet kuris kitas Planų intervalas) ir sudaromas SEDR n mėnesio tikrinamų Planų sąrašas.

3. Tikrinant į SEDR integruotus topografinio plano erdvinius duomenis vertinama, ar topografiniame plane esantys erdviniai objektai yra perkelti į SEDR arba ar pagal topografiniame plane esančius erdvinius objektus yra patikslinti SEDR objektai. Jeigu topografiniame plane esantys aukščio taškai yra SEDR (plano teritorijoje SEDR yra aukščio taškai) ir šių taškų aukščio reikšmės skiriasi aukščių tikslumo ribose bei jų tankis didesnis už integruojamo topografinio plano aukščio taškų tankį, topografinio plano aukščio taškai į SEDR nėra integruoti, tai nelaikoma klaida.

4. Tikrinant į SEDR integruotus inžinerinių tinklų plano erdvinius duomenis, vertinama ar pastatytų inžinerinių tinklų linijiniai, taškiniai ir plotiniai erdviniai objektai yra integruoti į SEDR.

5. Į SEDR integruotų Planų erdvinių objektų klaidos skirstomos į 4 tipus:

5.1. savybių (atributikos) klaida – kai nėra įrašytos arba įrašytos klaidingos erdvinio objekto savybės (atributinių laukų reikšmės). Į erdvinio objekto atributinius laukus turi būti įrašytos visos Plane pateiktos objektų savybių reikšmės (medžiaga, diametras, kiekis (jei daugiau negu vienas), numeris, kvalifikacijos pažymėjimo Nr., tikslumas, plano sudarymo data ir kt.);

5.2. geometrijos klaida – kai erdvinio objekto geometrija neatitinka Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018  m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“, nustatytų geometrinių elementų (geometrijos) sudarymo ir tarpusavio padėties taisyklių, tai yra:

5.2.1. taškinio erdvinio objekto geometrijos įvedimo klaida – jeigu vietovėje objektas sutampa su linija arba su linijos pabaiga, SEDR taškinis erdvinis objektas turi sutapti su linija arba su linijos pabaiga;

5.2.2. linijinio erdvinio objekto geometrijos įvedimo klaida:

5.2.2.1. linijinis erdvinis objektas (ai) ir juo (jais) apriboto plotinio erdvinio objekto ribos turi sutapti;

5.2.2.2. linijinis erdvinis objektas, atvaizduojamas nesimetriniu sutartiniu ženklu, turi turėti teisingą kryptį (šlaitai, atraminės sienelės ir kt.);

5.2.2.3. linijinis erdvinis objektas turi prasidėti ir baigtis prie objektų, kurie linijinį objektą logiškai dalina į atskiras dalis (įvairūs įrenginiai, šuliniai, įvažiavimai ir kt.);

5.2.2.4. linijiniai erdviniai objektai su vienodomis savybių reikšmėmis turi būti vientisi;

5.2.3. plotinio erdvinio objekto geometrijos įvedimo klaida:

5.2.3.1. plotiniai erdviniai objektai, esantys viename lygyje, turi nepersidengti;

5.2.3.2. tarp šalia vienas kito esančių plotinių erdvinių objektų neturi būti tarpų;

5.3. įvedimo klaida:

5.3.1. objektas neįkeltas į SEDR;

5.3.2. objektui priskirtas neteisingas erdvinio objekto tipą apibūdinantis kodas;

5.3.3. SEDR paliktas topografiniame plane nepateiktas objektas;

5.3.4. tą patį objektą ar jo dalį dubliuoja kitas objektas;

5.3.5. vientisi erdviniai objektai SEDR gali būti suskaidyti, jeigu jie yra ypatingai ilgi (dangų plotai, kelio tarp gyvenviečių kraštai ir kt.) arba jei jie suskaidyti ties administracine riba;

5.3.6. objektai negali būti sudaryti iš tarpusavyje sujungtų erdvinių objektų (angl. multipart).

5.4. padėties klaida – erdvinio objekto padėtis SEDR, lyginant su objekto padėtimi Plane, skiriasi daugiau kaip 0,10 m; išskyrus linijinių objektų jungimo vietas, kuriose SEDR objekto padėtis gali skirtis nuo objekto padėties Plane iki 0,25 m.

6. SEDR klaidų kiekis procentais nustatomas visas tikrinamų Planų klaidas dauginant iš 100 ir padalinant iš erdvinių objektų kiekio.

7. Įvertinus integruotų Planų erdvinių duomenų kokybę, sudaroma n savivaldybės n mėnesio Planų integravimo į SEDR tikrinimo ataskaita pagal šią formą:

n SAVIVALDYBĖS PLANŲ INTEGRAVIMO Į SEDR TIKRINIMO ATASKAITA

SEDR tvarkymo metai, mėnuo

Iš viso

Tikrinamo Plano unikalus Nr.

 

 

 

 

 

 

Tikrinamo Plano rūšis

 

 

 

 

 

-

Tikrinamo Plano plotas, ha

 

 

 

 

 

 

Erdvinių objektų kiekis Plane vnt., iš jų:

 

 

 

 

 

 

linija

 

 

 

 

 

 

taškas

 

 

 

 

 

 

plotas

 

 

 

 

 

 

Savybių (atributikos) klaidos, vnt.

 

 

 

 

 

 

Geometrijos klaidos, vnt., iš jų:

 

 

 

 

 

 

linija

 

 

 

 

 

 

taškas

 

 

 

 

 

 

plotas

 

 

 

 

 

 

Įvedimo klaidos, vnt.

 

 

 

 

 

 

Padėties klaidos, vnt.

 

 

 

 

 

 

Iš viso klaidų, vnt.

 

 

 

 

 

 

SEDR klaidų kiekis procentais