Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO

NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 29 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsnio 4, 5, 51, 9 dalimis ir 83 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Papildyti 3.16 papunkčiu:

3.16. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą“.

1.3. Pakeisti 3.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.16. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą“.

1.4. Pakeisti Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeisti 3.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.16. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą“.

1.6. Pakeisti Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šio nutarimo 1.3, 1.4 ir 4.2 papunkčiai įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

3. Šio nutarimo 1.5 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

4. Nustatyti, kad:

4.1. iki šio nutarimo priėmimo sudarytoms paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutartims taikoma iki šio nutarimo priėmimo galiojusi tvarka;

4.2. iki Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos pradėtos procedūros dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo baigiamos Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 515 redakcija)

 

PARAMOS ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR JOSE STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, TAIP PAT KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS IR (ARBA) TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TAIP PAT IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS, TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių gauti paramą (toliau − Parama), atrankos kriterijus ir tvarką, sutarties dėl Paramos skyrimo (toliau – Sutartis) sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

3. Lėšas, skirtas Paramai, konkurso tvarka skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija).

4. Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems  (toliau – asmuo), atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

4.1. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar trečiosios studijų pakopos studijų programą  užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU);

4.2. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar trečiosios studijų pakopos studijų programą  užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nėra reitinguojamos Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose reitinguose. Šių aukštųjų mokyklų vertinimas pasauliniu lygiu atliekamas Aprašo 14.3 ir 20.1 papunkčiuose nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti Paramą.

5. Teisės pretenduoti į Paramą neturi asmenys, kurie:

5.1. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

5.2. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu ankstesnių studijų metu asmeniui buvo skirta Parama;

5.3. vienu metu studijuoja pagal kelias tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ar šiai programai skirta Parama.

6. Asmenų, įstojusių (pakviestų studijuoti) į pirmą kursą, studijoms užsienyje Parama skiriama visam studijų laikotarpiui. Jeigu Parama skiriama jau studijuojantiems asmenims, ji mokama nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo gaus Paramą.

7. Parama mokama iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų teisėtai gautų lėšų.

8. Asmeniui skiriama jo prašyme nurodytos rūšies ir dydžio parama (išskyrus Aprašo 32 punkte nurodytą atvejį), ne didesnė nei 530 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI) vieniems studijų metams:

8.1. Parama studijų kainai, jei asmens studijos yra mokamos. Šios Paramos suma vieniems studijų metams yra ne didesnė nei studento mokama metinė studijų kaina ir ne didesnė nei 530 BSI dydžių;

8.2. Parama pragyvenimo išlaidoms. Šios Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 16 BSI dydžių per mėnesį ir ne daugiau nei 192 BSI vieniems studijų metams.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI PARAMĄ, PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

9. Konkursą Paramai skirti (toliau – Konkursas) organizuoja Įgaliota institucija. Informacija apie Konkurso pradžią kasmet skelbiama iki gegužės 31 d. Įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Konkurso skelbime nurodoma: dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas, kita su prašymo Paramai gauti (toliau – Prašymas) priėmimu ir Parama susijusi informacija, asmenų Prašymų ir su jais pateiktų dokumentų vertinimo kriterijai.

10. Asmenys, pretenduojantys gauti Paramą, turi pateikti Įgaliotai institucijai jos nustatytos formos Prašymą per 20 darbo dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos. Asmuo vieno Konkurso metu turi teisę gauti paramą vienoms studijoms vienoje užsienio valstybės aukštojoje mokykloje.

11. Asmenys kartu su Prašymu valstybine kalba, jeigu Įgaliota institucija nenustato kitaip, turi pateikti Įgaliotai institucijai (asmeniškai, registruotu paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, pasirašydami saugiu elektroniniu parašu):

11.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (reikalavimas netaikomas, kai teikiamas saugiu elektroniniu parašu pasirašytas Prašymas);

11.2. kvietimą arba priėmimą studijuoti užsienio valstybės aukštojoje mokykloje patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo jau studijuoja, kopiją;

11.3. dokumento, įrodančio lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopiją (taikoma ne Lietuvos Respublikos piliečiams);

11.4. motyvacinį laišką;

11.5. informaciją apie studijų, kurioms prašoma skirti Paramą, pakopą, metinę studijų kainą, studijų pradžios ir pabaigos datą; 

11.6. vieną iš šių rekomendacijų:

11.6.1.  mokyklos, kurioje asmuo baigia (baigė) bendrojo ugdymo programą – jeigu asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos nėra įgijęs;  

11.6.2. aukštosios mokyklos, kurioje asmuo įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją –  jei asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau yra įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;

11.6.3. užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje asmuo šiuo metu studijuoja – jeigu asmuo šiuo metu studijuoja užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekia gauti Paramą;

11.6.4. darbovietės ar organizacijos, kurioje asmuo dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą.

11.7. gyvenimo aprašymą;

11.8. dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų (ne Lietuvos Respublikos) Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, neturintiems teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

11.9. dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma kitų (ne Lietuvos Respublikos) Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams (ne Lietuvos Respublikos piliečiams));

11.10. šeimos nario statusą patvirtinančio dokumento kopiją (taikoma Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams).

12. Jei asmuo Prašyme pažymi, kad atitinka Aprašo 20.3 papunktyje nustatytus kriterijus papildomam konkursiniam balui gauti, be Aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų asmuo turi papildomai pateikti vieną iš šių dokumentų:

12.1. dokumentą, patvirtinantį, kad asmeniui paskirta socialinė pašalpa;

12.2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmeniui nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

12.3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmeniui iki pilnametystės buvo nustatyta globa  (rūpyba) arba jo abu tėvai ar vienas iš jų yra mirę.

13. Aprašo 11.8–11.10 papunkčiuose ir Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų asmenys kartu su Prašymu neteikia, jei Įgaliota institucija gauna jų duomenis iš registrų ir (arba) informacinių sistemų ir tai paskelbia Aprašo 9 punkte nurodytame Konkurso skelbime.

14. Įgaliota institucija patikrina asmens Prašyme ir dokumentuose, nurodytuose Aprašo 11 ir 12 punktuose, esančią informaciją:

14.1. nustačiusi, kad asmuo negali gauti paramos dėl Aprašo 4 punkto pirmojoje pastraipoje, 4.1 papunktyje ir 5 punkte nustatytų sąlygų, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo Prašymų teikimo termino pabaigos Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu informuoja asmenį apie tai, kad jis neturi teisės gauti Paramos ir jo prašymas atmetamas;

14.2. nustačiusi, kad asmuo kartu su Prašymu pateikė ne visus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus, Prašyme ir (arba) dokumentuose pateikti ne visi duomenys ir (arba) pateikti duomenys yra prieštaringi, asmuo pateikė Prašymą skirti paramą dviem ar daugiau studijų programų užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymų teikimo termino pabaigos Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu išsiunčia asmeniui pranešimą, kuriame nurodo nustatytus Prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų trūkumus bei ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą šiems trūkumams ištaisyti. Asmeniui nustatytu terminu neištaisius nustatytų Prašymo ir (arba) dokumentų trūkumų, jo Prašymas atmetamas. Apie tai Įgaliota institucija asmens Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo termino trūkumams ištaisyti pabaigos;

14.3. nustačiusi, kad asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytoje aukštojoje mokykloje, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo asmens Prašymo gavimo kreipiasi pasirinktinai į šias institucijas (toliau – Vertinimą atliekanti įstaiga), prašydama įvertinti, ar asmens Prašyme nurodyta aukštoji mokykla patenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų:

14.3.1. Lietuvos Respublikos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;

14.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;

14.3.3. Lietuvos Respublikoje veikiančias asociacijas, vienijančias studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus.  Vertinimą atliekanti įstaiga, nagrinėdama Įgaliotos institucijos Prašymą, vadovaujasi šiais kriterijais: Vertinimą atliekančios įstaigos turimomis žiniomis ir (arba) patirtimi, bendradarbiaujant su Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta aukštąja mokykla, jos dėstytojais ir studentais, aukštosios mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija, kituose (ne Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose) reitinguose skelbiama informacija apie aukštosios mokyklos vietą pasauliniu lygiu. Vertinimą atliekanti įstaiga papildomai turi teisę naudoti ir kitus kriterijus, kurie turi reikšmės vertinimo tikslumui. Vertinimą atliekanti įstaiga pateikia vertinimą Įgaliotai institucijai per 10 darbo dienų nuo Įgaliotos institucijos Prašymo gavimo.

15. Prašymai, neturintys trūkumų, Prašymai, kurių trūkumai ištaisyti Aprašo 14.2 papunktyje nustatyta tvarka, taip pat Vertinimą atliekančių įstaigų pateikti Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų vertinimai perduodami nagrinėti Įgaliotos institucijos sudarytai komisijai (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš 7 narių. Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, du narius – Įgaliota institucija, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) savo nustatyta tvarka, vieną narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“. 

16. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių skiria Įgaliota institucija. Komisijos darbą organizuoja Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

17. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, iš kurių vienas privalo būti Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko pavaduotojas. Prireikus Komisija į posėdžius gali pasikviesti Vertinimą atliekančios įstaigos atstovą.

18. Pirmasis Komisijos posėdis atitinkamais kalendoriniais metais sušaukiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymų priėmimo termino pabaigos.

19. Komisijos nariams apie posėdžius raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvieno posėdžio praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu Komisijos nariams pateikia medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

20. Komisija nagrinėja asmenų Prašymus ir dokumentus ir skiria jiems šiuos balus:

20.1. už aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar kurioje studijuoja, reitingą skiriama nuo 1 iki 50 balų. Skiriant balą, vadovaujamasi paskutine aktualia kiekvieno iš reitingų informacija. Šis balas skiriamas tik tiems asmenims, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Išvedus reitingų vidurkį už 1 vietoje esančią aukštąją mokyklą skiriama 50 balų, 2 vietoje – 49 balai ir taip toliau. Komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti Vertinimą atliekančios įstaigos pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, asmens Prašymas toliau nenagrinėjamas. Apie tai asmuo informuojamas jo Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo;

20.2. už asmens motyvaciją, rekomendaciją, gyvenimo aprašymą skiriama nuo 1 iki 30 balų. Asmens motyvacijos, rekomendacijos bei gyvenimo aprašymo vertinimo kriterijus tvirtinta Komisija. Šie kriterijai skelbiami Įgaliotos institucijos interneto svetainėje kartu su Konkurso skelbimu;

20.3 papildomi 20 balų skiriami asmenims, kurie atitinka bet vieną iš šių sąlygų:

20.3.1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

20.3.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

20.3.3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų abu tėvai ar vienas iš jų yra mirę.

21. Komisijos sprendimai dėl Paramos skyrimo asmenims priimami įvertinus posėdžio metu dalyvavusių Komisijos narių kiekvienam dokumentus pateikusiam asmeniui surašytus konkursinius balus:

21.1. Aprašo 20.1 ir 20.3 papunkčiuose nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi bendru posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių sprendimu;

21.2. Aprašo 20.2 papunktyje nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi kiekvieno posėdyje dalyvaujančio Komisijos nario atskirai, iš jų išvedamas aritmetinis vidurkis;

21.3. Aprašo 20 punkte nurodyti balai sumuojami į bendrą asmens konkursinį balą.

22. Esant asmenų su vienodu konkursiniu balu, Komisijos nariai balsuoja dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą. Parama skiriama tam asmeniui, už kurį balsuoja daugiau Komisijos narių. Jeigu dėl dviejų vienodą konkursinį balą surinkusių asmenų Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą, priima Komisijos pirmininkas.

23. Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos dvi pagrindinės konkursinės eilės:

23.1. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė;

23.2. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė.

24. Tais atvejais, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, sudaromos papildomos konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į papildomas konkursines eiles gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.

25. Paramos dydį Komisija nustato atsižvelgdama į aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar studijuoja, studijų kainą (jeigu studijos mokamos), taip pat mėnesių, kuriuos asmuo studijuos, skaičių (kai skiriama Parama pragyvenimo išlaidoms). Parama pragyvenimo išlaidoms atitinkamam mėnesiui skiriama, jei asmuo studijuoja bent vieną to mėnesio dieną.

26. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Protokolai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio dienos.

27. Komisija per 5 darbo dienas nuo paskutinio Komisijos posėdžio dienos ir ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 16 d. pateikia Įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, ir skiriamos Paramos dydžio.

28. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pasiūlymų dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, gavimo dienos, vadovaudamasi Komisijos pasiūlymais ir atsižvelgusi į turimas lėšas, priima sprendimą dėl Paramos skyrimo asmenims.

29. Lėšos Paramai mokėti į pagrindines konkursines eiles įrašytiems asmenims paskirstomos taip:

29.1. asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, bet ne mažiau nei 530 BSI vieniems studijų metams. Tuo atveju, jei visiems Aprašo 23.2 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga mažesnė paramos suma nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama mažiau nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų;

29.2 asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.1 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama likusi lėšų dalis.

30. Jei, atsižvelgiant į Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka paskirstytas lėšas, paskyrus asmenims viso jų Prašyme nurodyto, ne didesnio nei Aprašo 8 punkte nustatyto dydžio Paramą lieka lėšų, Įgaliota institucija priima sprendimą skirti ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramą kitam iš eilės į konkursinę eilę įrašytam asmeniui. Šį sprendimą Įgaliota institucija gali priimti tik tada, jei asmeniui skiriama Parama yra ne mažesnė nei 270 BSI dydžių.

31. Priėmusi sprendimą skirti Paramą, Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja apie tai visus Konkurse dalyvavusius asmenis.

32. Asmuo, kuriam Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka skiriama ne viso jo Prašyme nurodyto dydžio Parama, per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie skirtą Paramą išsiuntimo dienos privalo elektroniniu paštu informuoti Įgaliotą instituciją, ar sutinka su skiriamos Paramos dydžiu.

33. Asmeniui atsisakius jam skirtos Paramos iki Sutarties pasirašymo ar Aprašo 32 punkte nustatytu atveju nesutikus su skiriamos Paramos dydžiu, Įgaliota institucija priima sprendimą skirti Paramą kitam iš eilės į konkursinę eilę įrašytam asmeniui ir informuoja apie tai asmenį Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.

34. Jei paskyrus Paramą iš Aprašo 29.1 papunktyje nurodytų lėšų, lieka mažesnė nei 270 BSI dydžių lėšų suma arba į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę įrašyti asmenys nesutinka su jiems skiriamu ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramos dydžiu, likusi lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.2 papunktyje nurodytų lėšų. Jei Aprašo 23.2 papunktyje nurodyta konkursinė eilė nesusidarė (Konkurse nedalyvauja asmenys, kurie yra įstoję  (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose), visa Aprašo 29.1 papunktyje nurodyta lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.2 papunktyje nurodytų lėšų.

 

III SKYRIUS

PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA IR SUTARTIES DĖL PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

 

35. Parama mokama Įgaliotai institucijai sudarius Sutartį su asmeniu. Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Aprašo 28 punkte nurodyto Įgaliotos institucijos sprendimo priėmimo dienos pagal Įgaliotos institucijos patvirtintą formą. Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė Sutarties per šiame punkte nustatytą terminą, per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos turi teisę pateikti Įgaliotai institucijai motyvuotą prašymą pratęsti Sutarties pasirašymo terminą. Įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą pratęsti Sutarties pasirašymo terminą. Terminas pratęsiamas 5 darbo dienomis nuo Įgaliotos institucijos sprendimo pratęsti Sutarties pasirašymo terminą priėmimo dienos.

36. Sutarties nuostatos turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.

37. Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

38. Sutartyje su asmeniu turi būti nustatyta:

38.1. Sutarties šalys ir jų rekvizitai;

38.2. Paramos rūšis ir dydis, Paramos mokėjimo laikotarpiai, datos;

38.3. tikslus studijų laikotarpis, Sutarties galiojimo terminas;

38.4. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo tvarka;

38.5. ginčų dėl šalių interesų pažeidimų sprendimo tvarka;

38.6. Įgaliotos institucijos ir asmens teisės, pareigos, įsipareigojimai ir atsakomybė;

38.7. toliau šiame skyriuje nurodytos Paramos mokėjimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, atnaujinimo ir grąžinimo sąlygos;

38.8. kitos Sutarties sąlygos.

39. Asmeniui paskirta Paramos suma vieniems studijų metams (metinė studijų kaina ir (arba) pragyvenimo išlaidoms skirta suma, atsižvelgiant į studijų metų trukmę) išmokama visa iš karto iki kiekvienų einamųjų studijų metų lapkričio 15 d. Įgaliota institucija perveda asmeniui skirtas lėšas į Sutartyje nurodytą asmens sąskaitą.

40. Įgaliota institucija perskaičiuoja Sutartyje nurodytą Paramos dydį iki jos išmokėjimo, kai:

40.1. aukštoji mokykla sumažina asmens einamųjų studijų metų kainą. Asmeniui išmokama ne didesnė nei aukštosios mokyklos nustatyto dydžio Parama studijų kainai;

40.2. nustatoma ankstesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Šiuo atveju mėnesių, kuriuos Paramos gavėjas studijuos tais studijų metais, skaičius dauginamas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodyto Paramos pragyvenimo išlaidoms dydžio vienam mėnesiui.

41. Sutartyje nurodytas Paramos dydis neperskaičiuojamas, kai:

41.1. aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina padidėja. Asmeniui išmokama jam paskirta Parama studijų kainai ir susidaręs kainų skirtumas nekompensuojamas;

41.2. studijų metu asmeniui nustatoma vėlesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Asmeniui išmokama Sutartyje nurodyto dydžio Parama.

42. Asmuo privalo:

42.1 per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Įgaliotai institucijai pateikti užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtinimą apie asmens studento statusą;

42.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti Įgaliotai institucijai užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtintą informaciją apie asmens tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;

42.3. per 5 darbo dienas informuoti Įgaliotą instituciją apie studijų nutraukimą, nurodant studijų nutraukimo priežastis, asmens pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas, Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;

42.4. per 5 darbo dienas informuoti Įgaliotą instituciją apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;

42.5. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti Įgaliotai institucijai aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

42.6. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas kiekvienai asmens sudarytai Sutarčiai. Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo turėjo darbo santykius. Jei asmuo vienu metu turėjo darbo santykius su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami;

42.7. informuoti Įgaliotą instituciją ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus:

42.7.1. įsidarbinus – per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios;

42.7.2. pakeitus darbovietę – per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;

42.7.3. įvykdžius įsipareigojimą dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį – per 5 darbo dienas nuo šio įsipareigojimo įvykdymo.

43. Įgaliota institucija laikinai sustabdo Paramos mokėjimą, kai:

43.1. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytus atvejus;

43.2. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai;

43.3. asmuo sustabdo studijas dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

43.4. asmuo nevykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nurodytų pareigų.

44. Pasibaigus Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose punkte nurodytoms aplinkybėms ir (arba) asmeniui įvykdžius Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas, Paramos mokėjimas atnaujinamas:

44.1. jei Parama už studijų metus, kuriais atsirado Aprašo 43 punkte nurodytos aplinkybės, jau buvo išmokėta, Parama už šiuos studijų metus pakartotinai nemokama. Už vėlesnius studijų metus Parama išmokama iki kiekvienų studijų metų lapkričio 15 dienos;

44.2. jei Parama už studijų metus, kuriais atsirado Aprašo 43 punkte nurodytos aplinkybės, nebuvo išmokėta, Parama už šiuos studijų metus išmokama šia tvarka:

44.2.1. iki einamųjų metų lapkričio 15 d. – kai asmuo ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. informuoja Įgaliotą instituciją apie Aprašo 43.1–43.3 papunktyje nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (arba) įvykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas;

44.2.2. per 10 darbo dienų nuo dienos, kai asmuo informuoja Įgaliotą instituciją apie Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (arba) įvykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas (jei asmuo informuoja Įgaliotą instituciją ir (arba) Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas įvykdo po einamųjų metų lapkričio 5 d.).

45. Įgaliota institucija nutraukia Paramos mokėjimą, kai:

45.1 asmuo yra pašalinamas iš užsienio valstybės aukštosios mokyklos arba nutraukia studijas;

45.2. paaiškėja, kad asmuo pateikė klaidingus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus;

45.3. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus Aprašo 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

46. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

47. Nutraukus Paramos mokėjimą Aprašo 45, 46 punktuose nurodytais atvejais, taip pat jeigu asmuo nevykdo Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų (asmuo neįsidarbina per nustatytą terminą arba įsidarbina, tačiau dirba trumpiau nei 3 metus per 5 metų laikotarpį), asmuo privalo grąžinti Paramai išmokėtų lėšų sumą Įgaliotai institucijai.

48. Per 20 darbo dienų nuo Paramos mokėjimo nutraukimo Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais ar Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų neįvykdymo dienos Įgaliota institucija Sutartyje nurodytu Paramos gavėjo adresu ir elektroniniu paštu išsiunčia Paramos gavėjui įspėjimą, kuriuo Paramos gavėjas informuojamas apie pareigą grąžinti Paramą. Įspėjimo išsiuntimas laikomas tinkamu Paramos gavėjo informavimu apie pareigą grąžinti Paramą.

49. Paramos gavėjas privalo grąžinti Paramą per 3 metus nuo įspėjimo išsiuntimo. Negrąžinus Paramos per šį terminą, Įgaliota institucija ją išieško teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Asmuo atleidžiamas nuo prievolės grąžinti Paramą šiais atvejais:

50.1. jei asmuo dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai, sustabdė studijas ar buvo išleistas akademinių atostogų ir nepasibaigus jų terminui nutraukė studijas;

50.2 asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, išskyrus atvejus, kai toks darbingumo arba neįgalumo lygis jau buvo nustatytas asmeniui teikiant Prašymą.

51. Asmeniui mirus, Aprašo 47 punkte nurodyta prievolė grąžinti lėšas jo įpėdiniams neperkeliama.

52. Įsipareigojimo įsidarbinti, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo terminas atidedamas vieną kartą:

52.1. ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos, kai asmeniui per nurodytą terminą įsidarbinti nepavyko, tačiau jis aktyviai ieškojo darbo;

52.2. ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo aukštesnės pakopos studijų pabaigos, jei asmuo tęsia aukštesnės pakopos studijas;

52.3. ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos, jei asmuo atlieka praktiką ar stažuotę pagal studijų metu įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją;

52.4. ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo šių aplinkybių pasibaigimo:

52.4.1. asmuo atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

52.4.2. asmuo negali dirbti dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus;

52.4.3. asmuo išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų;

52.4.4. asmuo augina vaiką (įvaikį) iki 3 metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

52.4.5. asmuo prižiūri šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

53. Siekdamas būti atleistas nuo prievolės grąžinti Paramą ar atidėti įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje vykdymą, asmuo privalo pateikti Įgaliotai institucijai prašymą ir atitinkamai Aprašo 50 ir 52 punktuose nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įgaliota institucija per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo įvertina asmens atitiktį Aprašo 50 ir 52 punktuose nurodytoms aplinkybėms ir priima sprendimą dėl asmens atleidimo nuo prievolės grąžinti Paramą ar įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo atidėjimo.

54. Asmeniui nevykdant Aprašo 42.4 papunktyje nurodyto įsipareigojimo susidariusios permokos grąžinamos Įgaliotai institucijai Sutartyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Asmenų pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) Paramos skyrimo ir administravimo  tikslais.

56. Aprašo nustatyta tvarka Įgaliotai institucijai pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 515 redakcija)

 

PARAMOS ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR JOSE STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, TAIP PAT KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS, EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS IR (ARBA) TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TAIP PAT IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS, TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių gauti paramą (toliau − Parama), atrankos kriterijus ir tvarką, sutarties dėl Paramos skyrimo (toliau – Sutartis) sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

3. Lėšas, skirtas Paramai, konkurso tvarka skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija).

4. Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems  (toliau – asmuo), atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

4.1. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar trečiosios studijų pakopos studijų programą  užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU);

4.2. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar trečiosios studijų pakopos studijų programą  užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nėra reitinguojamos Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose reitinguose. Šių aukštųjų mokyklų vertinimas pasauliniu lygiu atliekamas Aprašo 14.3 ir 20.1 papunkčiuose nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti Paramą.

5. Teisės pretenduoti į Paramą neturi asmenys, kurie:

5.1. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

5.2. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu ankstesnių studijų metu asmeniui buvo skirta Parama;

5.3. vienu metu studijuoja pagal kelias tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ar šiai programai skirta Parama.

6. Asmenų, įstojusių (pakviestų studijuoti) į pirmą kursą, studijoms užsienyje Parama skiriama visam studijų laikotarpiui. Jeigu Parama skiriama jau studijuojantiems asmenims, ji mokama nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo gaus Paramą.

7. Parama mokama iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų teisėtai gautų lėšų.

8. Asmeniui skiriama jo prašyme nurodytos rūšies ir dydžio parama (išskyrus Aprašo 32 punkte nurodytą atvejį), ne didesnė nei 530 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI) vieniems studijų metams:

8.1. Parama studijų kainai, jei asmens studijos yra mokamos. Šios Paramos suma vieniems studijų metams yra ne didesnė nei studento mokama metinė studijų kaina ir ne didesnė nei 530 BSI dydžių;

8.2. Parama pragyvenimo išlaidoms. Šios Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 16 BSI dydžių per mėnesį ir ne daugiau nei 192 BSI vieniems studijų metams.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI PARAMĄ, PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

9. Konkursą Paramai skirti (toliau – Konkursas) organizuoja Įgaliota institucija. Informacija apie Konkurso pradžią kasmet skelbiama iki gegužės 31 d. Įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Konkurso skelbime nurodoma: dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas, kita su prašymo Paramai gauti (toliau – Prašymas) priėmimu ir Parama susijusi informacija, asmenų Prašymų ir su jais pateiktų dokumentų vertinimo kriterijai.

10. Asmenys, pretenduojantys gauti Paramą, turi pateikti Įgaliotai institucijai jos nustatytos formos Prašymą per 20 darbo dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos. Asmuo vieno Konkurso metu turi teisę gauti paramą vienoms studijoms vienoje užsienio valstybės aukštojoje mokykloje.

11. Asmenys kartu su Prašymu valstybine kalba, jeigu Įgaliota institucija nenustato kitaip, turi pateikti Įgaliotai institucijai (asmeniškai, registruotu paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, pasirašydami saugiu elektroniniu parašu):

11.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (reikalavimas netaikomas, kai teikiamas saugiu elektroniniu parašu pasirašytas Prašymas);

11.2. kvietimą arba priėmimą studijuoti užsienio valstybės aukštojoje mokykloje patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo jau studijuoja, kopiją;

11.3. dokumento, įrodančio lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopiją (taikoma ne Lietuvos Respublikos piliečiams);

11.4. motyvacinį laišką;

11.5. informaciją apie studijų, kurioms prašoma skirti Paramą, pakopą, metinę studijų kainą, studijų pradžios ir pabaigos datą; 

11.6. vieną iš šių rekomendacijų:

11.6.1.  mokyklos, kurioje asmuo baigia (baigė) bendrojo ugdymo programą – jeigu asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos nėra įgijęs;  

11.6.2. aukštosios mokyklos, kurioje asmuo įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją –  jei asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau yra įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;

11.6.3. užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje asmuo šiuo metu studijuoja – jeigu asmuo šiuo metu studijuoja užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekia gauti Paramą;

11.6.4. darbovietės ar organizacijos, kurioje asmuo dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą.

11.7. gyvenimo aprašymą;

11.8. dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų (ne Lietuvos Respublikos) Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, neturintiems teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), arba dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje ir dokumento, suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kopijas (taikoma Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams);

11.9. dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų (ne Lietuvos Respublikos) Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams);

11.10. šeimos nario statusą patvirtinančio dokumento kopiją (taikoma Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams).

12. Jei asmuo Prašyme pažymi, kad atitinka Aprašo 20.3 papunktyje nustatytus kriterijus papildomam konkursiniam balui gauti, be Aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų asmuo turi papildomai pateikti vieną iš šių dokumentų:

12.1. dokumentą, patvirtinantį, kad asmeniui paskirta socialinė pašalpa;

12.2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmeniui nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

12.3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmeniui iki pilnametystės buvo nustatyta globa  (rūpyba) arba jo abu tėvai ar vienas iš jų yra mirę.

13. Aprašo 11.8–11.10 papunkčiuose ir Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų asmenys kartu su Prašymu neteikia, jei Įgaliota institucija gauna jų duomenis iš registrų ir (arba) informacinių sistemų ir tai paskelbia Aprašo 9 punkte nurodytame Konkurso skelbime.

14. Įgaliota institucija patikrina asmens Prašyme ir dokumentuose, nurodytuose Aprašo 11 ir 12 punktuose, esančią informaciją:

14.1. nustačiusi, kad asmuo negali gauti paramos dėl Aprašo 4 punkto pirmojoje pastraipoje, 4.1 papunktyje ir 5 punkte nustatytų  sąlygų, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo Prašymų teikimo termino pabaigos Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu informuoja asmenį apie tai, kad jis neturi teisės gauti Paramos ir jo prašymas atmetamas;

14.2. nustačiusi, kad asmuo kartu su Prašymu pateikė ne visus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus, Prašyme ir (arba) dokumentuose pateikti ne visi duomenys ir (arba) pateikti duomenys yra prieštaringi, asmuo pateikė Prašymą skirti paramą dviem ar daugiau studijų programų užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymų teikimo termino pabaigos Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu išsiunčia asmeniui pranešimą, kuriame nurodo nustatytus Prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų trūkumus bei ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą šiems trūkumams ištaisyti. Asmeniui nustatytu terminu neištaisius nustatytų Prašymo ir (arba) dokumentų trūkumų, jo Prašymas atmetamas. Apie tai Įgaliota institucija asmens Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo termino trūkumams ištaisyti pabaigos;

14.3. nustačiusi, kad asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytoje aukštojoje mokykloje, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo asmens Prašymo gavimo kreipiasi pasirinktinai į šias institucijas (toliau – Vertinimą atliekanti įstaiga), prašydama įvertinti, ar asmens Prašyme nurodyta aukštoji mokykla patenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų:

14.3.1. Lietuvos Respublikos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;

14.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;

14.3.3. Lietuvos Respublikoje veikiančias asociacijas, vienijančias studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus. Vertinimą atliekanti įstaiga, nagrinėdama Įgaliotos institucijos Prašymą, vadovaujasi šiais kriterijais: Vertinimą atliekančios įstaigos turimomis žiniomis ir (arba) patirtimi, bendradarbiaujant su Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta aukštąja mokykla, jos dėstytojais ir studentais, aukštosios mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija, kituose (ne Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose) reitinguose skelbiama informacija apie aukštosios mokyklos vietą pasauliniu lygiu. Vertinimą atliekanti įstaiga papildomai turi teisę naudoti ir kitus kriterijus, kurie turi reikšmės vertinimo tikslumui. Vertinimą atliekanti įstaiga pateikia vertinimą Įgaliotai institucijai per 10 darbo dienų nuo Įgaliotos institucijos Prašymo gavimo.

15. Prašymai, neturintys trūkumų, Prašymai, kurių trūkumai ištaisyti Aprašo 14.2 papunktyje nustatyta tvarka, taip pat Vertinimą atliekančių įstaigų pateikti Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų vertinimai perduodami nagrinėti Įgaliotos institucijos sudarytai komisijai (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš 7 narių. Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, du narius – Įgaliota institucija, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) savo nustatyta tvarka, vieną narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“. 

16. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių skiria Įgaliota institucija. Komisijos darbą organizuoja Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

17. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, iš kurių vienas privalo būti Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko pavaduotojas. Prireikus Komisija į posėdžius gali pasikviesti Vertinimą atliekančios įstaigos atstovą.

18. Pirmasis Komisijos posėdis atitinkamais kalendoriniais metais sušaukiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymų priėmimo termino pabaigos.

19. Komisijos nariams apie posėdžius raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvieno posėdžio praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu Komisijos nariams pateikia medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

20. Komisija nagrinėja asmenų Prašymus ir dokumentus ir skiria jiems šiuos balus:

20.1. už aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar kurioje studijuoja, reitingą skiriama nuo 1 iki 50 balų. Skiriant balą, vadovaujamasi paskutine aktualia kiekvieno iš reitingų informacija. Šis balas skiriamas tik tiems asmenims, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Išvedus reitingų vidurkį už 1 vietoje esančią aukštąją mokyklą skiriama 50 balų, 2 vietoje – 49 balai ir taip toliau. Komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti Vertinimą atliekančios įstaigos pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, asmens Prašymas toliau nenagrinėjamas. Apie tai asmuo informuojamas jo Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo;

20.2. už asmens motyvaciją, rekomendaciją, gyvenimo aprašymą skiriama nuo 1 iki 30 balų. Asmens motyvacijos, rekomendacijos bei gyvenimo aprašymo vertinimo kriterijus tvirtinta Komisija. Šie kriterijai skelbiami Įgaliotos institucijos interneto svetainėje kartu su Konkurso skelbimu;

20.3 papildomi 20 balų skiriami asmenims, kurie atitinka bet vieną iš šių sąlygų:

20.3.1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

20.3.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

20.3.3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų abu tėvai ar vienas iš jų yra mirę.

21. Komisijos sprendimai dėl Paramos skyrimo asmenims priimami įvertinus posėdžio metu dalyvavusių Komisijos narių kiekvienam dokumentus pateikusiam asmeniui surašytus konkursinius balus:

21.1. Aprašo 20.1 ir 20.3 papunkčiuose nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi bendru posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių sprendimu;

21.2. Aprašo 20.2 papunktyje nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi kiekvieno posėdyje dalyvaujančio Komisijos nario atskirai, iš jų išvedamas aritmetinis vidurkis;

21.3. Aprašo 20 punkte nurodyti balai sumuojami į bendrą asmens konkursinį balą.

22. Esant asmenų su vienodu konkursiniu balu, Komisijos nariai balsuoja dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą. Parama skiriama tam asmeniui, už kurį balsuoja daugiau Komisijos narių. Jeigu dėl dviejų vienodą konkursinį balą surinkusių asmenų Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą, priima Komisijos pirmininkas.

23. Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos dvi pagrindinės konkursinės eilės:

23.1. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė;

23.2. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė.

24. Tais atvejais, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, sudaromos papildomos konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į papildomas konkursines eiles gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.

25. Paramos dydį Komisija nustato atsižvelgdama į aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar studijuoja, studijų kainą (jeigu studijos mokamos), taip pat mėnesių, kuriuos asmuo studijuos, skaičių (kai skiriama Parama pragyvenimo išlaidoms). Parama pragyvenimo išlaidoms atitinkamam mėnesiui skiriama, jei asmuo studijuoja bent vieną to mėnesio dieną.

26. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Protokolai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio dienos.

27. Komisija per 5 darbo dienas nuo paskutinio Komisijos posėdžio dienos ir ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 16 d. pateikia Įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, ir skiriamos Paramos dydžio.

28. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pasiūlymų dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, gavimo dienos, vadovaudamasi Komisijos pasiūlymais ir atsižvelgusi į turimas lėšas, priima sprendimą dėl Paramos skyrimo asmenims.

29. Lėšos Paramai mokėti į pagrindines konkursines eiles įrašytiems asmenims paskirstomos taip:

29.1. asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, bet ne mažiau nei 530 BSI vieniems studijų metams. Tuo atveju, jei visiems Aprašo 23.2 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga mažesnė paramos suma nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama mažiau nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų;

29.2 asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.1 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama likusi lėšų dalis.

30. Jei, atsižvelgiant į Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka paskirstytas lėšas, paskyrus asmenims viso jų Prašyme nurodyto, ne didesnio nei Aprašo 8 punkte nustatyto dydžio Paramą lieka lėšų, Įgaliota institucija priima sprendimą skirti ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramą kitam iš eilės į konkursinę eilę įrašytam asmeniui. Šį sprendimą Įgaliota institucija gali priimti tik tada, jei asmeniui skiriama Parama yra ne mažesnė nei 270 BSI dydžių.

31. Priėmusi sprendimą skirti Paramą, Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja apie tai visus Konkurse dalyvavusius asmenis.

32. Asmuo, kuriam Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka skiriama ne viso jo Prašyme nurodyto dydžio Parama, per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie skirtą Paramą išsiuntimo dienos privalo elektroniniu paštu informuoti Įgaliotą instituciją, ar sutinka su skiriamos Paramos dydžiu.

33. Asmeniui atsisakius jam skirtos Paramos iki Sutarties pasirašymo ar Aprašo 32 punkte nustatytu atveju nesutikus su skiriamos Paramos dydžiu, Įgaliota institucija priima sprendimą skirti Paramą kitam iš eilės į konkursinę eilę įrašytam asmeniui ir informuoja apie tai asmenį Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.

34. Jei paskyrus Paramą iš Aprašo 29.1 papunktyje nurodytų lėšų, lieka mažesnė nei 270 BSI dydžių lėšų suma arba į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę įrašyti asmenys nesutinka su jiems skiriamu ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramos dydžiu, likusi lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.2 papunktyje nurodytų lėšų. Jei Aprašo 23.2 papunktyje nurodyta konkursinė eilė nesusidarė (Konkurse nedalyvauja asmenys, kurie yra įstoję  (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose), visa Aprašo 29.1 papunktyje nurodyta lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.2 papunktyje nurodytų lėšų.

 

III SKYRIUS

PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA IR SUTARTIES DĖL PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

 

35. Parama mokama Įgaliotai institucijai sudarius Sutartį su asmeniu. Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Aprašo 28 punkte nurodyto Įgaliotos institucijos sprendimo priėmimo dienos pagal Įgaliotos institucijos patvirtintą formą. Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė Sutarties per šiame punkte nustatytą terminą, per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos turi teisę pateikti Įgaliotai institucijai motyvuotą prašymą pratęsti Sutarties pasirašymo terminą. Įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą pratęsti Sutarties pasirašymo terminą. Terminas pratęsiamas 5 darbo dienomis nuo Įgaliotos institucijos sprendimo pratęsti Sutarties pasirašymo terminą priėmimo dienos.

36. Sutarties nuostatos turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.

37. Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

38. Sutartyje su asmeniu turi būti nustatyta:

38.1. Sutarties šalys ir jų rekvizitai;

38.2. Paramos rūšis ir dydis, Paramos mokėjimo laikotarpiai, datos;

38.3. tikslus studijų laikotarpis, Sutarties galiojimo terminas;

38.4. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo tvarka;

38.5. ginčų dėl šalių interesų pažeidimų sprendimo tvarka;

38.6. Įgaliotos institucijos ir asmens teisės, pareigos, įsipareigojimai ir atsakomybė;

38.7. toliau šiame skyriuje nurodytos Paramos mokėjimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, atnaujinimo ir grąžinimo sąlygos;

38.8. kitos Sutarties sąlygos.

39. Asmeniui paskirta Paramos suma vieniems studijų metams (metinė studijų kaina ir (arba) pragyvenimo išlaidoms skirta suma, atsižvelgiant į studijų metų trukmę) išmokama visa iš karto iki kiekvienų einamųjų studijų metų lapkričio 15 d. Įgaliota institucija perveda asmeniui skirtas lėšas į Sutartyje  nurodytą asmens sąskaitą.

40. Įgaliota institucija perskaičiuoja Sutartyje nurodytą Paramos dydį iki jos išmokėjimo, kai:

40.1. aukštoji mokykla sumažina asmens einamųjų studijų metų kainą. Asmeniui išmokama ne didesnė nei aukštosios mokyklos nustatyto dydžio Parama studijų kainai;

40.2. nustatoma ankstesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Šiuo atveju mėnesių, kuriuos Paramos gavėjas studijuos tais studijų metais, skaičius dauginamas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodyto Paramos pragyvenimo išlaidoms dydžio vienam mėnesiui.

41. Sutartyje nurodytas Paramos dydis neperskaičiuojamas, kai:

41.1. aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina padidėja. Asmeniui išmokama jam paskirta Parama studijų kainai ir susidaręs kainų skirtumas nekompensuojamas;

41.2. studijų metu asmeniui nustatoma vėlesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Asmeniui išmokama Sutartyje nurodyto dydžio Parama.

42. Asmuo privalo:

42.1 per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Įgaliotai institucijai pateikti užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtinimą apie asmens studento statusą;

42.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti Įgaliotai institucijai užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtintą informaciją apie asmens tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;

42.3. per 5 darbo dienas informuoti Įgaliotą instituciją apie studijų nutraukimą, nurodant studijų nutraukimo priežastis, asmens pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas, Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;

42.4. per 5 darbo dienas informuoti Įgaliotą instituciją apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;

42.5. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti Įgaliotai institucijai aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

42.6. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas kiekvienai asmens sudarytai Sutarčiai. Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo turėjo darbo santykius. Jei asmuo vienu metu turėjo darbo santykius su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami;

42.7. informuoti Įgaliotą instituciją ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus:

42.7.1. įsidarbinus – per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios;

42.7.2. pakeitus darbovietę – per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;

42.7.3.  įvykdžius įsipareigojimą dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį – per 5 darbo dienas nuo šio įsipareigojimo įvykdymo.

43. Įgaliota institucija laikinai sustabdo Paramos mokėjimą, kai:

43.1. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytus atvejus;

43.2. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai;

43.3. asmuo sustabdo studijas dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

43.4. asmuo nevykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nurodytų pareigų.

44. Pasibaigus Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose punkte nurodytoms aplinkybėms ir (arba) asmeniui įvykdžius Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas, Paramos mokėjimas atnaujinamas:

44.1. jei Parama už studijų metus, kuriais atsirado Aprašo 43 punkte nurodytos aplinkybės, jau buvo išmokėta, Parama už šiuos studijų metus pakartotinai nemokama. Už vėlesnius studijų metus Parama išmokama iki kiekvienų studijų metų lapkričio 15 dienos;

44.2.  jei Parama už studijų metus, kuriais atsirado Aprašo 43 punkte nurodytos aplinkybės, nebuvo išmokėta, Parama už šiuos studijų metus išmokama šia tvarka:

44.2.1. iki einamųjų metų lapkričio 15 d. – kai asmuo ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. informuoja Įgaliotą instituciją apie Aprašo 43.1–43.3 papunktyje nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (arba) įvykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas;

44.2.2. per 10 darbo dienų nuo dienos, kai asmuo informuoja Įgaliotą instituciją apie Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (arba) įvykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas (jei asmuo informuoja Įgaliotą instituciją ir (arba) Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas įvykdo po einamųjų metų lapkričio 5 d.).

45. Įgaliota institucija nutraukia Paramos mokėjimą, kai:

45.1 asmuo yra pašalinamas iš užsienio valstybės aukštosios mokyklos arba nutraukia studijas;

45.2. paaiškėja, kad asmuo pateikė klaidingus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus;

45.3. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus Aprašo 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

46. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

47. Nutraukus Paramos mokėjimą Aprašo 45, 46 punktuose nurodytais atvejais, taip pat jeigu asmuo nevykdo Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų (asmuo neįsidarbina per nustatytą terminą arba įsidarbina, tačiau dirba trumpiau nei 3 metus per 5 metų laikotarpį), asmuo privalo grąžinti Paramai išmokėtų lėšų sumą Įgaliotai institucijai.

48. Per 20 darbo dienų nuo Paramos mokėjimo nutraukimo Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais ar Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų neįvykdymo dienos Įgaliota institucija Sutartyje nurodytu Paramos gavėjo adresu ir elektroniniu paštu išsiunčia Paramos gavėjui įspėjimą, kuriuo Paramos gavėjas informuojamas apie pareigą grąžinti Paramą. Įspėjimo išsiuntimas laikomas tinkamu Paramos gavėjo informavimu apie pareigą grąžinti Paramą.

49. Paramos gavėjas privalo grąžinti Paramą per 3 metus nuo įspėjimo išsiuntimo. Negrąžinus Paramos per šį terminą, Įgaliota institucija ją išieško teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Asmuo atleidžiamas nuo prievolės grąžinti Paramą šiais atvejais:

50.1. jei asmuo dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai, sustabdė studijas ar buvo išleistas akademinių atostogų ir nepasibaigus jų terminui nutraukė studijas;

50.2 asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, išskyrus atvejus, kai toks darbingumo arba neįgalumo lygis jau buvo nustatytas asmeniui teikiant Prašymą.

51. Asmeniui mirus, Aprašo 47 punkte nurodyta prievolė grąžinti lėšas jo įpėdiniams neperkeliama.

52. Įsipareigojimo įsidarbinti, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo terminas atidedamas vieną kartą:

52.1. ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos, kai asmeniui per nurodytą terminą įsidarbinti nepavyko, tačiau jis aktyviai ieškojo darbo;

52.2. ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo aukštesnės pakopos studijų pabaigos, jei asmuo tęsia aukštesnės pakopos studijas;

52.3. ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos, jei asmuo atlieka praktiką ar stažuotę pagal studijų metu įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją;

52.4. ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo šių aplinkybių pasibaigimo:

52.4.1. asmuo atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

52.4.2. asmuo negali dirbti dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus;

52.4.3. asmuo išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų;

52.4.4. asmuo augina vaiką (įvaikį) iki 3 metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

52.4.5. asmuo prižiūri šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

53. Siekdamas būti atleistas nuo prievolės grąžinti Paramą ar atidėti įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje vykdymą, asmuo privalo pateikti Įgaliotai institucijai prašymą ir atitinkamai Aprašo 50 ir 52 punktuose nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įgaliota institucija per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo įvertina asmens atitiktį Aprašo 50 ir 52 punktuose nurodytoms aplinkybėms ir priima sprendimą dėl asmens atleidimo nuo prievolės grąžinti Paramą ar įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo atidėjimo.

54. Asmeniui nevykdant Aprašo 42.4 papunktyje nurodyto įsipareigojimo susidariusios permokos grąžinamos Įgaliotai institucijai Sutartyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Asmenų pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) Paramos skyrimo ir administravimo tikslais.

56. Aprašo nustatyta tvarka Įgaliotai institucijai pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 515 redakcija)

 

PARAMOS ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR JOSE STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, TAIP PAT KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS IR (ARBA) TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TAIP PAT IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS, TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pretenduojančių gauti paramą (toliau − Parama), atrankos kriterijus ir tvarką, sutarties dėl Paramos skyrimo (toliau – Sutartis) sąlygas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

3. Lėšas, skirtas Paramai, konkurso tvarka skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija).

4. Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems  (toliau – asmuo), atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

4.1. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar trečiosios studijų pakopos studijų programą  užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU);

4.2. yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar trečiosios studijų pakopos studijų programą  užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nėra reitinguojamos Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose reitinguose. Šių aukštųjų mokyklų vertinimas pasauliniu lygiu atliekamas Aprašo 14.3 ir 20.1 papunkčiuose nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti Paramą.

5. Teisės pretenduoti į Paramą neturi asmenys, kurie:

5.1. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

5.2. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu ankstesnių studijų metu asmeniui buvo skirta Parama;

5.3. vienu metu studijuoja pagal kelias tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ar šiai programai skirta Parama.

6. Asmenų, įstojusių (pakviestų studijuoti) į pirmą kursą, studijoms užsienyje Parama skiriama visam studijų laikotarpiui. Jeigu Parama skiriama jau studijuojantiems asmenims, ji mokama nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo gaus Paramą.

7. Parama mokama iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų teisėtai gautų lėšų.

8. Asmeniui skiriama jo prašyme nurodytos rūšies ir dydžio parama (išskyrus Aprašo 32 punkte nurodytą atvejį), ne didesnė nei 530 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI) vieniems studijų metams:

8.1. Parama studijų kainai, jei asmens studijos yra mokamos. Šios Paramos suma vieniems studijų metams yra ne didesnė nei studento mokama metinė studijų kaina ir ne didesnė nei 530 BSI dydžių;

8.2. Parama pragyvenimo išlaidoms. Šios Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 16 BSI dydžių per mėnesį ir ne daugiau nei 192 BSI vieniems studijų metams.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI PARAMĄ, PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

9. Konkursą Paramai skirti (toliau – Konkursas) organizuoja Įgaliota institucija. Informacija apie Konkurso pradžią kasmet skelbiama iki gegužės 31 d. Įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Konkurso skelbime nurodoma: dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas, kita su prašymo Paramai gauti (toliau – Prašymas) priėmimu ir Parama susijusi informacija, asmenų Prašymų ir su jais pateiktų dokumentų vertinimo kriterijai.

10. Asmenys, pretenduojantys gauti Paramą, turi pateikti Įgaliotai institucijai jos nustatytos formos Prašymą per 20 darbo dienų nuo Konkurso paskelbimo dienos. Asmuo vieno Konkurso metu turi teisę gauti paramą vienoms studijoms vienoje užsienio valstybės aukštojoje mokykloje.

11. Asmenys kartu su Prašymu valstybine kalba, jeigu Įgaliota institucija nenustato kitaip, turi pateikti Įgaliotai institucijai (asmeniškai, registruotu paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, pasirašydami saugiu elektroniniu parašu):

11.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (reikalavimas netaikomas, kai teikiamas saugiu elektroniniu parašu pasirašytas Prašymas);

11.2. kvietimą arba priėmimą studijuoti užsienio valstybės aukštojoje mokykloje patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo jau studijuoja, kopiją;

11.3. dokumento, įrodančio lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopiją (taikoma ne Lietuvos Respublikos piliečiams);

11.4. motyvacinį laišką;

11.5. informaciją apie studijų, kurioms prašoma skirti Paramą, pakopą, metinę studijų kainą, studijų pradžios ir pabaigos datą; 

11.6. vieną iš šių rekomendacijų:

11.6.1.  mokyklos, kurioje asmuo baigia (baigė) bendrojo ugdymo programą – jeigu asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos nėra įgijęs;  

11.6.2. aukštosios mokyklos, kurioje asmuo įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją –  jei asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau yra įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;

11.6.3. užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje asmuo šiuo metu studijuoja – jeigu asmuo šiuo metu studijuoja užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekia gauti Paramą;

11.6.4. darbovietės ar organizacijos, kurioje asmuo dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą.

11.7. gyvenimo aprašymą;

11.8. dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų (ne Lietuvos Respublikos) Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, neturintiems teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

11.9. dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (taikoma kitų (ne Lietuvos Respublikos) Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams (ne Lietuvos Respublikos piliečiams));

11.10. šeimos nario statusą patvirtinančio dokumento kopiją (taikoma Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams).

12. Jei asmuo Prašyme pažymi, kad atitinka Aprašo 20.3 papunktyje nustatytus kriterijus papildomam konkursiniam balui gauti, be Aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų asmuo turi papildomai pateikti vieną iš šių dokumentų:

12.1. dokumentą, patvirtinantį, kad asmeniui paskirta socialinė pašalpa;

12.2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmeniui nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

12.3. dokumentus, patvirtinančius, kad asmeniui iki pilnametystės buvo nustatyta globa  (rūpyba) arba jo abu tėvai ar vienas iš jų yra mirę.

13. Aprašo 11.8–11.10 papunkčiuose ir Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų asmenys kartu su Prašymu neteikia, jei Įgaliota institucija gauna jų duomenis iš registrų ir (arba) informacinių sistemų ir tai paskelbia Aprašo 9 punkte nurodytame Konkurso skelbime.

14. Įgaliota institucija patikrina asmens Prašyme ir dokumentuose, nurodytuose Aprašo 11 ir 12 punktuose, esančią informaciją:

14.1. nustačiusi, kad asmuo negali gauti paramos dėl Aprašo 4 punkto pirmojoje pastraipoje, 4.1 papunktyje ir 5 punkte nustatytų sąlygų, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo Prašymų teikimo termino pabaigos Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu informuoja asmenį apie tai, kad jis neturi teisės gauti Paramos ir jo prašymas atmetamas;

14.2. nustačiusi, kad asmuo kartu su Prašymu pateikė ne visus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus, Prašyme ir (arba) dokumentuose pateikti ne visi duomenys ir (arba) pateikti duomenys yra prieštaringi, asmuo pateikė Prašymą skirti paramą dviem ar daugiau studijų programų užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo prašymų teikimo termino pabaigos Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu išsiunčia asmeniui pranešimą, kuriame nurodo nustatytus Prašymo ir kartu su juo pateiktų dokumentų trūkumus bei ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą šiems trūkumams ištaisyti. Asmeniui nustatytu terminu neištaisius nustatytų Prašymo ir (arba) dokumentų trūkumų, jo Prašymas atmetamas. Apie tai Įgaliota institucija asmens Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo termino trūkumams ištaisyti pabaigos;

14.3. nustačiusi, kad asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytoje aukštojoje mokykloje, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo asmens Prašymo gavimo kreipiasi pasirinktinai į šias institucijas (toliau – Vertinimą atliekanti įstaiga), prašydama įvertinti, ar asmens Prašyme nurodyta aukštoji mokykla patenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų:

14.3.1. Lietuvos Respublikos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;

14.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;

14.3.3. Lietuvos Respublikoje veikiančias asociacijas, vienijančias studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus. Vertinimą atliekanti įstaiga, nagrinėdama Įgaliotos institucijos Prašymą, vadovaujasi šiais kriterijais: Vertinimą atliekančios įstaigos turimomis žiniomis ir (arba) patirtimi, bendradarbiaujant su Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta aukštąja mokykla, jos dėstytojais ir studentais, aukštosios mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija, kituose (ne Aprašo 4.1 papunktyje nurodytuose) reitinguose skelbiama informacija apie aukštosios mokyklos vietą pasauliniu lygiu. Vertinimą atliekanti įstaiga papildomai turi teisę naudoti ir kitus kriterijus, kurie turi reikšmės vertinimo tikslumui. Vertinimą atliekanti įstaiga pateikia vertinimą Įgaliotai institucijai per 10 darbo dienų nuo Įgaliotos institucijos Prašymo gavimo.

15. Prašymai, neturintys trūkumų, Prašymai, kurių trūkumai ištaisyti Aprašo 14.2 papunktyje nustatyta tvarka, taip pat Vertinimą atliekančių įstaigų pateikti Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų vertinimai perduodami nagrinėti Įgaliotos institucijos sudarytai komisijai (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš 7 narių. Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, du narius – Įgaliota institucija, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) savo nustatyta tvarka, vieną narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“. 

16. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininką, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisijos sekretorių skiria Įgaliota institucija. Komisijos darbą organizuoja Komisijos sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.

17. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, iš kurių vienas privalo būti Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko pavaduotojas. Prireikus Komisija į posėdžius gali pasikviesti Vertinimą atliekančios įstaigos atstovą.

18. Pirmasis Komisijos posėdis atitinkamais kalendoriniais metais sušaukiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymų priėmimo termino pabaigos.

19. Komisijos nariams apie posėdžius raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kiekvieno posėdžio praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu Komisijos nariams pateikia medžiagą numatomais svarstyti klausimais.

20. Komisija nagrinėja asmenų Prašymus ir dokumentus ir skiria jiems šiuos balus:

20.1. už aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar kurioje studijuoja, reitingą skiriama nuo 1 iki 50 balų. Skiriant balą, vadovaujamasi paskutine aktualia kiekvieno iš reitingų informacija. Šis balas skiriamas tik tiems asmenims, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose. Išvedus reitingų vidurkį už 1 vietoje esančią aukštąją mokyklą skiriama 50 balų, 2 vietoje – 49 balai ir taip toliau. Komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti Vertinimą atliekančios įstaigos pateiktam Aprašo 4.2 papunktyje nurodytų aukštųjų mokyklų įvertinimui. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, asmens Prašymas toliau nenagrinėjamas. Apie tai asmuo informuojamas jo Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo;

20.2. už asmens motyvaciją, rekomendaciją, gyvenimo aprašymą skiriama nuo 1 iki 30 balų. Asmens motyvacijos, rekomendacijos bei gyvenimo aprašymo vertinimo kriterijus tvirtinta Komisija. Šie kriterijai skelbiami Įgaliotos institucijos interneto svetainėje kartu su Konkurso skelbimu;

20.3 papildomi 20 balų skiriami asmenims, kurie atitinka bet vieną iš šių sąlygų:

20.3.1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

20.3.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

20.3.3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų abu tėvai ar vienas iš jų yra mirę.

21. Komisijos sprendimai dėl Paramos skyrimo asmenims priimami įvertinus posėdžio metu dalyvavusių Komisijos narių kiekvienam dokumentus pateikusiam asmeniui surašytus konkursinius balus:

21.1. Aprašo 20.1 ir 20.3 papunkčiuose nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi bendru posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių sprendimu;

21.2. Aprašo 20.2 papunktyje nustatyti asmens pateiktų dokumentų vertinimo balai surašomi kiekvieno posėdyje dalyvaujančio Komisijos nario atskirai, iš jų išvedamas aritmetinis vidurkis;

21.3. Aprašo 20 punkte nurodyti balai sumuojami į bendrą asmens konkursinį balą.

22. Esant asmenų su vienodu konkursiniu balu, Komisijos nariai balsuoja dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą. Parama skiriama tam asmeniui, už kurį balsuoja daugiau Komisijos narių. Jeigu dėl dviejų vienodą konkursinį balą surinkusių asmenų Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti Paramą, priima Komisijos pirmininkas.

23. Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos dvi pagrindinės konkursinės eilės:

23.1. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.1 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė;

23.2. asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė.

24. Tais atvejais, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, sudaromos papildomos konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į papildomas konkursines eiles gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.

25. Paramos dydį Komisija nustato atsižvelgdama į aukštosios mokyklos, į kurią asmuo yra įstojęs (pakviestas studijuoti) ar studijuoja, studijų kainą (jeigu studijos mokamos), taip pat mėnesių, kuriuos asmuo studijuos, skaičių (kai skiriama Parama pragyvenimo išlaidoms). Parama pragyvenimo išlaidoms atitinkamam mėnesiui skiriama, jei asmuo studijuoja bent vieną to mėnesio dieną.

26. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Protokolai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio dienos.

27. Komisija per 5 darbo dienas nuo paskutinio Komisijos posėdžio dienos ir ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 16 d. pateikia Įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, ir skiriamos Paramos dydžio.

28. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pasiūlymų dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, gavimo dienos, vadovaudamasi Komisijos pasiūlymais ir atsižvelgusi į turimas lėšas, priima sprendimą dėl Paramos skyrimo asmenims.

29. Lėšos Paramai mokėti į pagrindines konkursines eiles įrašytiems asmenims paskirstomos taip:

29.1. asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, bet ne mažiau nei 530 BSI vieniems studijų metams. Tuo atveju, jei visiems Aprašo 23.2 papunktyje nurodytoje konkursinėje eilėje esantiems asmenims reikalinga mažesnė paramos suma nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų, asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama mažiau nei 20 procentų Paramai mokėti skirtų lėšų;

29.2 asmenims, įrašytiems į Aprašo 23.1 papunktyje nurodytą konkursinę eilę, skiriama likusi lėšų dalis.

30. Jei, atsižvelgiant į Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka paskirstytas lėšas, paskyrus asmenims viso jų Prašyme nurodyto, ne didesnio nei Aprašo 8 punkte nustatyto dydžio Paramą lieka lėšų, Įgaliota institucija priima sprendimą skirti ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramą kitam iš eilės į konkursinę eilę įrašytam asmeniui. Šį sprendimą Įgaliota institucija gali priimti tik tada, jei asmeniui skiriama Parama yra ne mažesnė nei 270 BSI dydžių.

31. Priėmusi sprendimą skirti Paramą, Įgaliota institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja apie tai visus Konkurse dalyvavusius asmenis.

32. Asmuo, kuriam Aprašo 30 punkte nustatyta tvarka skiriama ne viso jo Prašyme nurodyto dydžio Parama, per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie skirtą Paramą išsiuntimo dienos privalo elektroniniu paštu informuoti Įgaliotą instituciją, ar sutinka su skiriamos Paramos dydžiu.

33. Asmeniui atsisakius jam skirtos Paramos iki Sutarties pasirašymo ar Aprašo 32 punkte nustatytu atveju nesutikus su skiriamos Paramos dydžiu, Įgaliota institucija priima sprendimą skirti Paramą kitam iš eilės į konkursinę eilę įrašytam asmeniui ir informuoja apie tai asmenį Aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.

34. Jei paskyrus Paramą iš Aprašo 29.1 papunktyje nurodytų lėšų, lieka mažesnė nei 270 BSI dydžių lėšų suma arba į Aprašo 23.2 papunktyje nurodytą konkursinę eilę įrašyti asmenys nesutinka su jiems skiriamu ne viso Prašyme nurodyto dydžio Paramos dydžiu, likusi lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.2 papunktyje nurodytų lėšų. Jei Aprašo 23.2 papunktyje nurodyta konkursinė eilė nesusidarė (Konkurse nedalyvauja asmenys, kurie yra įstoję  (pakviesti studijuoti) ar studijuoja Aprašo 4.2 papunktyje nurodytose aukštosiose mokyklose), visa Aprašo 29.1 papunktyje nurodyta lėšų suma pridedama prie Aprašo 29.2 papunktyje nurodytų lėšų.

 

III SKYRIUS

PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA IR SUTARTIES DĖL PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

 

35. Parama mokama Įgaliotai institucijai sudarius Sutartį su asmeniu. Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Aprašo 28 punkte nurodyto Įgaliotos institucijos sprendimo priėmimo dienos pagal Įgaliotos institucijos patvirtintą formą. Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė Sutarties per šiame punkte nustatytą terminą, per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos turi teisę pateikti Įgaliotai institucijai motyvuotą prašymą pratęsti Sutarties pasirašymo terminą. Įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą pratęsti Sutarties pasirašymo terminą. Terminas pratęsiamas 5 darbo dienomis nuo Įgaliotos institucijos sprendimo pratęsti Sutarties pasirašymo terminą priėmimo dienos.

36. Sutarties nuostatos turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.

37. Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

38. Sutartyje su asmeniu turi būti nustatyta:

38.1. Sutarties šalys ir jų rekvizitai;

38.2. Paramos rūšis ir dydis, Paramos mokėjimo laikotarpiai, datos;

38.3. tikslus studijų laikotarpis, Sutarties galiojimo terminas;

38.4. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo tvarka;

38.5. ginčų dėl šalių interesų pažeidimų sprendimo tvarka;

38.6. Įgaliotos institucijos ir asmens teisės, pareigos, įsipareigojimai ir atsakomybė;

38.7. toliau šiame skyriuje nurodytos Paramos mokėjimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, atnaujinimo ir grąžinimo sąlygos;

38.8. kitos Sutarties sąlygos.

39. Asmeniui paskirta Paramos suma vieniems studijų metams (metinė studijų kaina ir (arba) pragyvenimo išlaidoms skirta suma, atsižvelgiant į studijų metų trukmę) išmokama visa iš karto iki kiekvienų einamųjų studijų metų lapkričio 15 d. Įgaliota institucija perveda asmeniui skirtas lėšas į Sutartyje nurodytą asmens sąskaitą.

40. Įgaliota institucija perskaičiuoja Sutartyje nurodytą Paramos dydį iki jos išmokėjimo, kai:

40.1. aukštoji mokykla sumažina asmens einamųjų studijų metų kainą. Asmeniui išmokama ne didesnė nei aukštosios mokyklos nustatyto dydžio Parama studijų kainai;

40.2. nustatoma ankstesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Šiuo atveju mėnesių, kuriuos Paramos gavėjas studijuos tais studijų metais, skaičius dauginamas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodyto Paramos pragyvenimo išlaidoms dydžio vienam mėnesiui.

41. Sutartyje nurodytas Paramos dydis neperskaičiuojamas, kai:

41.1. aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina padidėja. Asmeniui išmokama jam paskirta Parama studijų kainai ir susidaręs kainų skirtumas nekompensuojamas;

41.2. studijų metu asmeniui nustatoma vėlesnė nei teikiant Prašymą nurodyta studijų pabaigos data. Asmeniui išmokama Sutartyje nurodyto dydžio Parama.

42. Asmuo privalo:

42.1 per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios Įgaliotai institucijai pateikti užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtinimą apie asmens studento statusą;

42.2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti Įgaliotai institucijai užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtintą informaciją apie asmens tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;

42.3. per 5 darbo dienas informuoti Įgaliotą instituciją apie studijų nutraukimą, nurodant studijų nutraukimo priežastis, asmens pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas, Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;

42.4. per 5 darbo dienas informuoti Įgaliotą instituciją apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;

42.5. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti Įgaliotai institucijai aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

42.6. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas kiekvienai asmens sudarytai Sutarčiai. Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo turėjo darbo santykius. Jei asmuo vienu metu turėjo darbo santykius su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami;

42.7. informuoti Įgaliotą instituciją ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus:

42.7.1. įsidarbinus – per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios;

42.7.2. pakeitus darbovietę – per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;

42.7.3. įvykdžius įsipareigojimą dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį – per 5 darbo dienas nuo šio įsipareigojimo įvykdymo.

43. Įgaliota institucija laikinai sustabdo Paramos mokėjimą, kai:

43.1. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytus atvejus;

43.2. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai;

43.3. asmuo sustabdo studijas dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

43.4. asmuo nevykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nurodytų pareigų.

44. Pasibaigus Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose punkte nurodytoms aplinkybėms ir (arba) asmeniui įvykdžius Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas, Paramos mokėjimas atnaujinamas:

44.1. jei Parama už studijų metus, kuriais atsirado Aprašo 43 punkte nurodytos aplinkybės, jau buvo išmokėta, Parama už šiuos studijų metus pakartotinai nemokama. Už vėlesnius studijų metus Parama išmokama iki kiekvienų studijų metų lapkričio 15 dienos;

44.2.  jei Parama už studijų metus, kuriais atsirado Aprašo 43 punkte nurodytos aplinkybės, nebuvo išmokėta, Parama už šiuos studijų metus išmokama šia tvarka:

44.2.1. iki einamųjų metų lapkričio 15 d. – kai asmuo ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. informuoja Įgaliotą instituciją apie Aprašo 43.1–43.3 papunktyje nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (arba) įvykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas;

44.2.2. per 10 darbo dienų nuo dienos, kai asmuo informuoja Įgaliotą instituciją apie Aprašo 43.1–43.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (arba) įvykdo Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas (jei asmuo informuoja Įgaliotą instituciją ir (arba) Aprašo 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatytas pareigas įvykdo po einamųjų metų lapkričio 5 d.).

45. Įgaliota institucija nutraukia Paramos mokėjimą, kai:

45.1 asmuo yra pašalinamas iš užsienio valstybės aukštosios mokyklos arba nutraukia studijas;

45.2. paaiškėja, kad asmuo pateikė klaidingus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus dokumentus;

45.3. asmuo sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės, išskyrus Aprašo 43.2 ir 43.3 papunkčiuose nurodytus atvejus.

46. Šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

47. Nutraukus Paramos mokėjimą Aprašo 45, 46 punktuose nurodytais atvejais, taip pat jeigu asmuo nevykdo Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų (asmuo neįsidarbina per nustatytą terminą arba įsidarbina, tačiau dirba trumpiau nei 3 metus per 5 metų laikotarpį), asmuo privalo grąžinti Paramai išmokėtų lėšų sumą Įgaliotai institucijai.

48. Per 20 darbo dienų nuo Paramos mokėjimo nutraukimo Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais ar Aprašo 42.6 papunktyje nurodytų įsipareigojimų neįvykdymo dienos Įgaliota institucija Sutartyje nurodytu Paramos gavėjo adresu ir elektroniniu paštu išsiunčia Paramos gavėjui įspėjimą, kuriuo Paramos gavėjas informuojamas apie pareigą grąžinti Paramą. Įspėjimo išsiuntimas laikomas tinkamu Paramos gavėjo informavimu apie pareigą grąžinti Paramą.

49. Paramos gavėjas privalo grąžinti Paramą per 3 metus nuo įspėjimo išsiuntimo. Negrąžinus Paramos per šį terminą, Įgaliota institucija ją išieško teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Asmuo atleidžiamas nuo prievolės grąžinti Paramą šiais atvejais:

50.1. jei asmuo dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai, sustabdė studijas ar buvo išleistas akademinių atostogų ir nepasibaigus jų terminui nutraukė studijas;

50.2 asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, išskyrus atvejus, kai toks darbingumo arba neįgalumo lygis jau buvo nustatytas asmeniui teikiant Prašymą.

51. Asmeniui mirus, Aprašo 47 punkte nurodyta prievolė grąžinti lėšas jo įpėdiniams neperkeliama.

52. Įsipareigojimo įsidarbinti, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo terminas atidedamas vieną kartą:

52.1. ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos, kai asmeniui per nurodytą terminą įsidarbinti nepavyko, tačiau jis aktyviai ieškojo darbo;

52.2. ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo aukštesnės pakopos studijų pabaigos, jei asmuo tęsia aukštesnės pakopos studijas;

52.3. ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos, jei asmuo atlieka praktiką ar stažuotę pagal studijų metu įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją;

52.4. ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo šių  aplinkybių pasibaigimo:

52.4.1. asmuo atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;

52.4.2. asmuo negali dirbti dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus;

52.4.3. asmuo išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų;

52.4.4. asmuo augina vaiką (įvaikį) iki 3 metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

52.4.5. asmuo prižiūri šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

53. Siekdamas būti atleistas nuo prievolės grąžinti Paramą ar atidėti įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje vykdymą, asmuo privalo pateikti Įgaliotai institucijai prašymą ir atitinkamai Aprašo 50 ir 52 punktuose nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įgaliota institucija per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo įvertina asmens atitiktį Aprašo 50 ir 52 punktuose nurodytoms aplinkybėms ir priima sprendimą dėl asmens atleidimo nuo prievolės grąžinti Paramą ar įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 42.6 papunktyje, vykdymo atidėjimo.

54. Asmeniui nevykdant Aprašo 42.4 papunktyje nurodyto įsipareigojimo susidariusios permokos grąžinamos Įgaliotai institucijai Sutartyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Asmenų pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) Paramos skyrimo ir administravimo tikslais.

56. Aprašo nustatyta tvarka Įgaliotai institucijai pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

________________