LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2018 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-1434 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ KOMPENSUOJAMIESIEMS VAISTAMS STEBĖSENOS KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 3 d. Nr. V-1518

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1434 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9

Priemokų, per metus sumokėtų už kompensuojamuosius vaistus, dalis (proc.), palyginti su bendra metine suma, už kurią buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų

Apskaičiuojama, kokią dalį bendros sumos (kompensuojamoji suma + paciento priemokų suma + padengiama priemokų suma), už kurią ataskaitiniais metais buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų, sudaro priemokos.

Paciento priemokų, ataskaitiniais metais sumokėtų už kompensuojamuosius vaistus, ir padengiamų priemokų suma (Eur) x 100

Bendra suma (kompensuojamoji suma + paciento priemokų suma + padengiama priemokų suma), už kurią ataskaitiniais metais buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų (Eur)“.

 

1.2. Papildau 91 punktu:

„91

Paciento priemokų, per metus sumokėtų už kompensuojamuosius vaistus, dalis (proc.), palyginti su bendra metine suma, už kurią buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų

Apskaičiuojama, kokią dalį bendros sumos (kompensuojamoji suma + paciento priemokų suma + padengiama priemokų suma), už kurią ataskaitiniais metais buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų, sudaro paciento priemokos.

Paciento priemokų, ataskaitiniais metais sumokėtų už kompensuojamuosius vaistus, suma (Eur) x 100

Bendra suma (kompensuojamoji suma + paciento priemokų suma + padengiama priemokų suma), už kurią ataskaitiniais metais buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų (Eur)“.

 

1.3. Papildau 92 punktu:

„92

Padengiamų priemokų, per metus sumokėtų už kompensuojamuosius vaistus, dalis (proc.), palyginti su bendra metine suma, už kurią buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų

Apskaičiuojama, kokią dalį bendros sumos (kompensuojamoji suma + paciento priemokų suma + padengiama priemokų suma), už kurią ataskaitiniais metais buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų, sudaro padengiamos priemokos.

Padengiamų priemokų, ataskaitiniais metais sumokėtų už kompensuojamuosius vaistus, suma (Eur) x 100

Bendra suma (kompensuojamoji suma + paciento priemokų suma + padengiama priemokų suma), už kurią ataskaitiniais metais buvo įsigyta kompensuojamųjų vaistų (Eur)“.

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys