LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 309, 339, 342, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 362 IR 364 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. XIII-2265

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 309 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 309 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

2. Pakeisti 309 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) atideda nuosprendžio ar visos bausmės vykdymą.“

 

2 straipsnis. 339 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 339 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

339 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas

1. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ar 92 straipsniu ir įvertinęs socialinio tyrimo išvadoje, jeigu ji buvo rengta, pateiktą informaciją, priimdamas nuosprendį gali nuspręsti bausmės vykdymą atidėti ar iš dalies atidėti jos vykdymą.

2. Atidėdamas bausmės vykdymą, teismas nuosprendyje nurodo bausmės atidėjimo trukmę ir nuteistajam paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, baudžiamojo poveikio priemones, pareigas ir (ar) intensyvią priežiūrą. Kai bausmės vykdymas atidedamas iš dalies, papildomai nurodoma, kokią bausmės dalį nuteistasis turi atlikti nedelsiant, kai įsiteisės nuosprendis.

3. Kai atidėtas visos bausmės vykdymas, atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Kai bausmės vykdymas atidėtas iš dalies, bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuteistojo paleidimo iš pataisos įstaigos dienos.“

 

3 straipsnis. 342 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) dėl viešųjų darbų bausmės – probacijos tarnybai;“.

2. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl laisvės apribojimo bausmės – probacijos tarnybai;“.

3. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) dėl arešto bausmės – laisvės atėmimo vietai, kurioje laikomas nuteistasis arba kurioje jis turės atlikti bausmę, jeigu nuteistajam iki nuosprendžio įsiteisėjimo nebuvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;“.

4. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) dėl terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių – laisvės atėmimo vietai, kurioje laikomas nuteistasis, arba policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji vieta, jeigu nuteistajam iki nuosprendžio įsiteisėjimo nebuvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;“.

5. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) dėl kitų baudžiamojo poveikio priemonių – probacijos tarnybai;“.

6. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) dėl kitų auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą) taikymo nepilnamečiams – probacijos tarnybai;“.

7. Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) nuosprendis, kuriuo atidedamas visos paskirtos bausmės vykdymas, – probacijos tarnybai;“.

 

4 straipsnis. 353 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 353 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

353 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirtas laisvės apribojimas, vykdymas

1. Nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos laisvės apribojimo bausmės atlikimo tvarką, sąlygas bei jo teises ir pareigas.

2. Teismas laisvės apribojimo bausmę kita bausme arba jos atlikimo sąlygas pakeičia Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnyje numatytais atvejais.

3. Laisvės apribojimo bausmė ar jos atlikimo sąlygos pakeičiamos šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 354 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 354 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

354 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirtas areštas, vykdymas

Nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos arešto bausmės atlikimo tvarką, sąlygas bei jo teises ir pareigas.“

 

6 straipsnis. 357 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 357 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu uždraudimas naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, arba viešųjų teisių atėmimas paskirtas kartu su laisvės atėmimo arba arešto bausme, šios baudžiamojo poveikio priemonės pradedamos vykdyti, kai nuteistasis atliko bausmę arba lygtinai paleidžiamas iš pataisos įstaigos. Pataisos įstaigos administracija ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiunčia pranešimą apie nuteistojo paleidimą iš pataisos įstaigos uždraudimą naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, arba viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai.“

 

7 straipsnis. 358 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 358 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

358 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo nuteistajam bausmės vykdymas atidėtas, vykdymas

1. Nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam, kuriam bausmės vykdymas atidėtas, nuosprendžio vykdymo tvarką, sąlygas bei jo teises ir pareigas.

2. Jeigu nuteistajam bausmės vykdymas buvo atidėtas iš dalies, bausmės vykdymo atidėjimas pradedamas vykdyti, kai nuteistasis atliko nuosprendyje nustatytą bausmės dalį. Pataisos įstaigos administracija ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nuteistojo paleidimo iš pataisos įstaigos išsiunčia teismo nuosprendį su patvarkymu probacijos tarnybai.

3. Nuteistajam, kuriam bausmės vykdymas atidėtas remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ar 92 straipsniu, bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas pakeičia arba bausmės vykdymo atidėjimą panaikina ir nuteistąjį pasiunčia atlikti paskirtą bausmę, išskyrus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1641 straipsnyje nurodytą atvejį, nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas probacijos tarnybos teikimu.

4. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1641 straipsnyje nurodytu atveju bausmės vykdymo atidėjimą nuteistajam panaikina bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas pataisos įstaigos teikimu.

5. Teismas, gavęs Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1641 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą pataisos įstaigos arba probacijos tarnybos teikimą, sprendimą dėl jo priima ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio teikimo gavimo dienos.

6. Šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus klausimus teismas nagrinėja teismo posėdyje. Šiame posėdyje dalyvauja prokuroras ir institucijos, pateikusios teikimą, atstovas. Į teismo posėdį šaukiamas nuteistasis arba jo atstovas pagal įstatymą ir gynėjas, tačiau šių asmenų neatvykimas nesustabdo klausimo nagrinėjimo.

7. Bylos nagrinėjimas pradedamas teisėjo pranešimu. Po to teismas išklauso atvykusius į posėdį asmenis.

8. Teismas nuteistajam pakeičia bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas arba panaikina bausmės vykdymo atidėjimą ir nuteistąjį pasiunčia atlikti paskirtą bausmę motyvuota nutartimi. Nutarties nuorašas išsiunčiamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui.“

 

8 straipsnis. 360 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiomis galios 360 straipsnio 5 ir 6 dalis.

 

9 straipsnis. 361 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 361 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teismas turi teisę priimti sprendimus: panaikinti kardomąją priemonę tais atvejais, kai išteisinamajame nuosprendyje arba nuosprendyje, kuriuo kaltinamasis nuteistas ir nuo bausmės atlikimo atleistas, nenurodyta, kad kardomoji priemonė panaikinama; panaikinti priemones civiliniam ieškiniui, turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui užtikrinti, jeigu šios priemonės išteisinamajame nuosprendyje ar nuosprendyje, kuriuo ieškinys atmestas arba turto konfiskavimas netaikomas, nepanaikintos; įskaityti kardomąjį kalinimą į bausmės atlikimo laiką, jeigu kardomasis kalinimas teismo nuosprendžiu neįskaitytas arba įskaitytas netiksliai; įskaityti atliktą bausmę, kai bausmė paskirta pagal kelis nuosprendžius, jeigu atliktoji bausmė teismo nuosprendžiu neįskaityta arba įskaityta netiksliai; dėl daiktinių įrodymų, jeigu jų klausimas neišspręstas teismo nuosprendyje; dėl proceso išlaidų dydžio nustatymo ir jų paskirstymo, jeigu šie klausimai neišspręsti teismo nuosprendyje; dėl be priežiūros likusių nuteistojo vaikų likimo ir jų atidavimo artimiesiems giminaičiams, kitiems asmenims ar įstaigoms globoti ar rūpintis, jeigu šių klausimų teismas neišsprendė nuosprendyje; dėl darbo arba veiklos patikslinimo, jeigu nuosprendyje, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, tiksliai nenurodytas darbas arba veikla; dėl klaidingai nuosprendyje užrašyto nuteistojo vardo, pavardės ar kitų biografijos duomenų, taip pat rašybos ir aritmetinių klaidų ištaisymo ir kitokių netikslumų.“

 

10 straipsnis. 362 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 362 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Klausimus dėl nuteistojo atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos pagal šio Kodekso 359 straipsnį, dėl viešųjų darbų pakeitimo kita bausme ar, atleidus nuo viešųjų darbų bausmės, baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimo vietoj šios bausmės pagal šio Kodekso 351 straipsnį, dėl laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygų ar šios bausmės pakeitimo kita bausme pagal šio Kodekso 353 straipsnį, dėl vienos baudžiamojo poveikio priemonės pakeitimo kita baudžiamojo poveikio priemone pagal šio Kodekso 357 straipsnį nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuteistojo bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas. Šiems klausimams spręsti gali, o kai teikimas ar prašymas paduotas remiantis nuteistojo padėtį bloginančiais pagrindais, privalo būti rengiamas teismo posėdis. Tais atvejais, kai teismo posėdyje nagrinėjamas nuteistojo atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos pagal šio Kodekso 359 straipsnį klausimas, teismo posėdyje dalyvauja išvadą apie nuteistojo sveikatos būklę pateikusios gydytojų komisijos atstovas ir prokuroras, visais kitais atvejais – bausmę vykdančios institucijos atstovas ir prokuroras. Į posėdį reikiamais atvejais teismas gali šaukti, o kai teikimas ar prašymas paduotas remiantis nuteistojo padėtį bloginančiais pagrindais, privalo šaukti ir nuteistąjį, tačiau jo neatvykimas klausimo sprendimo nesustabdo.“

 

11 straipsnis. 364 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 364 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Skundo padavimas sustabdo teismo nutarčių atidėti nuosprendžio vykdymą, atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos, pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtą sprendimą konfiskuoti ir nutarčių, kurių pagrindu nuteistasis turėtų būti lygtinai paleistas, vykdymą.“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 2 straipsnis, 3 straipsnio 7 dalis, 4, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsniai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Klausimą dėl iki šio įstatymo 10 straipsnio įsigaliojimo paskirtos arešto bausmės, kurią atlikti teismas nustatė poilsio dienomis, atlikimo tvarkos pakeitimo nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuteistojo bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė