LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1302

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savarankiškai dirbantis asmuo:

1) individualios įmonės savininkas;

2) mažosios bendrijos narys;

3) tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys;

4) asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

5) fizinis asmuo, kuris verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal žemės ūkio ministro nustatyta tvarka atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;

6) šeimynos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;

7) asmuo, gaunantis pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis – dydis, nustatomas bendrąjį standartinį gamybinį pelną, apskaičiuotą žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, padalijus iš ekonominio dydžio vieneto, kuris lygus 1 200 eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 3 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir žemės ūkio ministras iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_81830d5b3330427ab31a66470b576ace_end