LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-812 „DĖL PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1386

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 4 punktu:

4. R e k o m e n d u o j u šiuo įsakymu patvirtinto Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo 3–6, 10–11 punktų, 12.1–12.3 ir 12.9–12.10 papunkčių, 14–15 ir 17–18 punktų nustatyta tvarka mutatis mutandis vykdyti registravimą Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planinės pagalbos atveju, kurių išlaidos neapmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.“

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. R e k o m e n d u o j u šiuo įsakymu patvirtinto Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo 3–6, 9–11 punktų, 12.1–12.3 ir 12.9–12.13 papunkčių, 14–15 ir 17–18 punktų nustatyta tvarka mutatis mutandis vykdyti registravimą Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planinės pagalbos atveju, kurių išlaidos neapmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.“

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras,                                                                                            Simonas Kairys

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1386

redakcija)

 

 

PACIENTŲ REGISTRAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų (toliau – apdraustasis pacientas) registravimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) teikiamoms pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) ir antrinės bei tretinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, brangiesiems tyrimams ir (ar) procedūroms, stacionarinėms, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planinės pagalbos atveju, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (toliau kartu – paslauga), gauti tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ilgalaikio pacientų stebėjimo tvarkos aprašas).

3. ASPĮ Išankstinėje pacientų registracijos informacinėje sistemos (toliau – IPR informacinė sistema) iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbiami ASPĮ kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:

3.1. jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;

3.2. jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.

4. ASPĮ Apraše nurodytus asmens duomenis tvarko pacientų registracijos paslaugoms gauti tikslais teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

APDRAUSTŲJŲ PACIENTŲ REGISTRAVIMO PASLAUGOMS GAUTI TVARKA

 

5. ASPĮ apdraustiesiems pacientams ir jų atstovams (toliau – pacientas) turi sudaryti galimybę registruotis paslaugoms gauti (toliau – registruotis) IPR informacinėje sistemoje, atvykus į ASPĮ ir telefonu. Pacientai taip pat gali registruotis naudodamiesi ASPĮ elektronine registracijos sistema, suintegruota su IPR informacine sistema, jei ASPĮ ją turi (toliau – ASPĮ elektroninė registracijos sistema). Visos registracijos paslaugoms gauti turi būti pateikiamos į IPR informacinę sistemą ir viešinamos pacientams IPR informacinėje sistemoje, išskyrus kai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakyme Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka paciento kodas sudaromas rankiniu būdu.

ASPĮ turi sudaryti galimybę IPR informacinėje sistemoje pačiam pacientui užsiregistruoti į Aprašo 12.6 papunktyje nurodytą laukiančiųjų sąrašą ASPĮ teikiamoms paslaugoms. Pacientas, užsiregistravęs į laukiančiųjų sąrašą IPR informacinėje sistemoje, turi matyti savo vietą laukiančiųjų sąraše ir datą, kada buvo įtrauktas į laukiančiųjų sąrašą.

Pacientai, registruodamiesi vizitui, IPR informacinėje sistemoje registracijos formoje turi turėti galimybę nurodyti, kad nori būti informuoti el. paštu ir (ar) SMS apie atsiradusius ankstesnius nei jau turimo vizito laikus, išskyrus tuos atvejus, kai sveikatos priežiūros paslaugoms registruojamasi anonimiškai.

6. Paslaugas teikianti ASPĮ gali pasirinkti registracijos patvirtinimo būdą – automatinis arba neautomatinis tvirtinimas. Pasirinkus tvirtinimą neautomatiniu būdu, paslaugas teikianti ASPĮ ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento registracijos IPR informacinėje sistemoje arba ASPĮ elektroninėje registracijos sistemoje dienos turi patvirtinti arba atmesti paciento registraciją bei ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis informuoti pacientą ir (ar) registruojančią ASPĮ apie registracijos patvirtinimą ar atmetimą. Jei registracija atmetama, pacientui ir (ar) registruojančiai ASPĮ turi būti nurodyta atmetimo priežastis.

7. Pacientą apsilankyti pakartotinai dėl tos pačios priežasties ir pacientą, sergantį lėtine liga, nurodyta Ilgalaikio pacientų stebėjimo tvarkos aprašo prieduose, ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo atvejais dėl antro ir tolesnio apsilankymo registruoja ASPĮ iš karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo ASPĮ vadovo nustatyta tvarka, arba pacientas į ASPĮ dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais.

8. Pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti paciento pageidavimu ir esant galimybei iš karto po siuntimo išdavimo užregistruoja ASPĮ, kurios asmens sveikatos priežiūros specialistas išdavė siuntimą, arba pacientas per siuntimo galiojimo laikotarpį į ASPĮ dėl registracijos kreipiasi Aprašo 5 punkte nurodytais būdais. Su galiojančiu siuntimu registruotis galima vieną kartą.

9. ASPĮ, į kurią pacientas yra siunčiamas dėl stacionarinių, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų planinės pagalbos atveju, asmens sveikatos priežiūros specialistui priėmus sprendimą dėl šių paslaugų teikimo, pacientą registruoja paslaugą teikianti ASPĮ jos vadovo nustatyta tvarka.

10. Pacientai, sergantys Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“, nustatytomis ligomis, gali sveikatos priežiūros paslaugoms registruotis anonimiškai. Anoniminė registracija vykdoma atvykus į ASPĮ ir telefonu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakyme Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka arba IPR informacinėje sistemoje identifikuojantis anoniminio paciento kodu, kurį pacientas gali susigeneruoti IPR informacinėje sistemoje. Į vizitus, turinčius požymį, kad galima anoniminė registracija, anonimiškai užsiregistruoti IPR informacinėje sistemoje gali pats pacientas arba jį užregistruoja ASPĮ.

11. ASPĮ privalo ASPĮ vadovo nustatyta tvarka visus pacientus registruoti jų kreipimosi į ASPĮ momentu, neribodama registravimosi terminų, nepriklausomai nuo to, ar IPR informacinėje sistemoje paskelbti paslaugų teikimo grafikai.

12. ASPĮ pacientų registraciją atlieka tokia tvarka:

12.1. išsiaiškina paciento kreipimosi tikslą;

12.2. IPR informacinėje sistemoje nurodo paciento vardą ir pavardę, asmens kodą ar ESI numerį, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto adresą, išskyrus, kai registruojama anonimiškai;

12.3. IPR informacinėje sistemoje fiksuoja paciento kreipimosi į ASPĮ datą, laiką ir būdą;

12.4. informuoja pacientą apie teisę gauti paslaugą per Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus (toliau – nustatytas terminas);

12.5. pasiūlo pacientui artimiausią objektyviai įmanomą šios ASPĮ konkretaus asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) ir užregistruoja pacientą IPR informacinėje sistemoje jo pasirinktu laiku (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja į laukiančiųjų sąrašą Aprašo 12.6 papunktyje nustatyta tvarka). Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per nustatytą terminą, pacientą užregistruoja jo pasirinkta vėlesne nei nustatytas terminas data (arba nesant paskelbto paslaugų teikimo grafiko registruoja į laukiančiųjų sąrašą Aprašo 12.6 papunktyje nustatyta tvarka) ir IPR informacinėje sistemoje pažymi nustatyto termino viršijimo priežastį;

12.6. jei ASPĮ neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti paslaugų teikimo grafikai), pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, nenurodant paslaugos teikimo datos ir laiko (toliau – laukiančiųjų sąrašas), ir, jei pacientas sutinka, registruoja jį į laukiančiųjų sąrašą, nurodo jo eilės numerį laukiančiųjų sąraše bei informuoja, kad per vieną darbo dieną nuo paslaugos, į kurios laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo užsiregistravusiam į laukiančiųjų sąrašą pacientui bus paskirta paslaugos gavimo data ir laikas pagal paciento kreipimosi į ASPĮ eilės tvarką ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir laiką. Jei pacientui paskirtas laikas netinkamas, pacientui kreipusis į ASPĮ, ji pasiūlo kitą artimiausią apsilankymo vizitą;

12.7. jei ASPĮ dėl Aprašo 13 punkte nurodytų priežasčių negali suteikti paslaugos per nustatytą terminą, ji atlieka šiuos veiksmus:

12.7.1. pirmiausia pasiūlo paslaugos suteikimo datas ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) kitose ASPĮ (nurodomos bent 3 ASPĮ). Jeigu pacientas pasirenka ir sutinka gauti paslaugą (nustatytais terminais) kitoje ASPĮ,  atlieka paciento registraciją jo pasirinktoje ASPĮ jo pasirinkta data ir laiku (neviršijant nustatytų terminų);

12.7.2. jei pacientas atsisako registruotis kitoje ASPĮ Aprašo 12.7.1 papunktyje nustatyta tvarka, paciento pageidavimu pasiūlo paslaugos suteikimo datas, viršijančias nustatytus terminus, šioje ASPĮ, užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir IPR informacinėje sistemoje pažymi nustatyto termino viršijimo priežastis;

12.8. jeigu Aprašo 12.5 arba 12.7.2 papunkčiuose nurodytais atvejais nėra gaunamas paciento sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą ir (arba) 12.7.1 papunktyje nurodytu atveju pacientas nesutinka paslaugą gauti kitoje ASPĮ pasiūlytu laiku neviršijant nustatytų terminų, registracija baigiasi;

12.9. registruodama pacientą IPR informacinėje sistemoje nurodo paslaugos pavadinimą, paslaugą teiksiantį asmens sveikatos priežiūros specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką, prireikus įrašo pastabas, ir, jei registruojama paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, priskiria išrašytą elektroninį siuntimą. Neturint PAASP išduoto elektroninio siuntimo, ASPĮ paciento neregistruoja;

12.10. jei IPR informacinėje sistemoje registracijos formoje atvaizduojamas klausimynas, jį užpildo pagal paciento atsakymus;

12.11. jei IPR informacinėje sistemoje registracijos formoje atvaizduojamos užduotys, kurias reikia atlikti prieš vizitą, su jomis supažindina pacientą ir pažymi, kad pacientas su užduotimis supažindintas ir sutinka jas atlikti;

12.12. jei pacientas pageidauja būti informuojamas apie atsiradusius ankstesnius nei jau turimo vizito laikus, pažymi tai IPR informacinėje sistemoje;

12.13. užregistravusi pacientą informuoja jį apie pareigą Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka pranešti ASPĮ, jei negalės atvykti nustatytu laiku.

13. Priežastys, dėl kurių paslaugos ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, negali būti objektyviai suteiktos per nustatytus terminus:

13.1. kai medicinos priemonės brangiesiems tyrimams atlikti sugedo arba kai sustabdoma medicinos priemonių brangiesiems tyrimams atlikti veikla dėl techninių priežasčių (pvz., įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių įvyksta elektros instaliacijos gedimai, įvairių energetikos rūšių avarijos ir kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių gedimai, nuo kurių priklauso medicinos priemonių brangiesiems tyrimams atlikti darbas) ir numatoma, kad jie nebus pataisyti arba jų naudojimas nebus atnaujintas tokiu laiku, kad būtų suspėta pacientui suteikti paslaugą per nustatytą terminą;

13.2. kai ASPĮ nėra 30 proc. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų svarbių aplinkybių, kurių ASPĮ negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui;

13.3. kai ASPĮ padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

14. Pacientui registruojantis IPR informacinėje sistemoje arba ASPĮ elektroninėje registracijos sistemoje, Aprašo 12.4–12.6 ir 12.13 papunkčiuose nurodyta informacija turi būti pateikiama ir Aprašo 12.1–12.3 ir 12.8–12.12 papunkčiuose nurodyti veiksmai turi būti atliekami ir minėtose sistemose.

15. Jei pacientas registracijos metu pateikė savo kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą, ASPĮ užsiregistravusiam pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos teikimo laiko pradžios primena apie numatytą paslaugos teikimo datą ir laiką ir sudaro galimybes pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis prireikus pateikti atsakymą.

16. Jei užsiregistravusiam pacientui dėl Aprašo 13 punkte nurodytų priežasčių paslauga numatytu laiku nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybių paslaugą teiks kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas, ASPĮ iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis apie tai praneša ir, jei paslauga nebus teikiama dėl priežasčių, nurodytų Aprašo 13 punkte, užregistruoja pacientą Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.

17. ASPĮ užsiregistravęs, tačiau neatvykęs ir apie neatvykimą nepranešęs Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka pacientas įspėjamas apie neatsakingą Aprašo 12.13 papunktyje nurodytos pareigos vykdymą. Paciento atvykimas arba neatvykimas į užregistruotą vizitą ASPĮ pažymimas IPR informacinėje sistemoje.

18. Pacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai ASPĮ privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios, Aprašo 5 punkte nurodytais būdais arba atsakydamas į gautą SMS žinutę, siunčiamą priminti pacientui apie artėjantį vizitą, arba paspaudęs el. laiške gautą nuorodą, leidžiančią atšaukti registraciją.

19. Pacientams po vizito suteikiama galimybė anonimiškai įvertinti savo pasitenkinimą apie ASPĮ suteiktą sveikatos priežiūros paslaugą. Po vizito pacientams iš IPR informacinės sistemos išsiunčiamas el. laiškas su prašymu įvertinti suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos kokybę.

 

_______________________