KELMĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio           d. Nr.

Kelmė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
3 punktu:

1.    Tvirtinu  nuo 2020 m. balandžio 10 d. Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus nuostatus (pridedama).

2.   Laikau netekusiais galios nuo 2020 m. balandžio 10 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros nuostatus, patvirtintus administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1111 „Dėl savivaldybės administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymo patvirtinimo“.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Stasys Jokubauskas