LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. gegužės 3 D. ĮSAKYMO Nr. V-383 „DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ (prietaisų) NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 1 d. Nr. V-94

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodyti asmenys privalo užtikrinti, kad visos jų naudojamos neimplantuojamosios medicinos priemonės (prietaisai) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonės (prietaisai), kurių veikimas priklauso nuo elektros ar kitokio energijos šaltinio (toliau – medicinos priemonės), kurios buvo pateiktos į Lietuvos rinką ir pradėtos naudoti iki 2004 m. gegužės 1 d., tačiau neturinčios atitikties sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintiems medicinos priemonių saugos techniniams reglamentams patvirtinančio CE ženklo, gali būti naudojamos ne ilgiau kaip iki:

2.1. 2021 m. lapkričio 1 d. – jonizuojančiosios spinduliuotės medicinos priemonės, defibriliatoriai, dirbtinio kvėpavimo medicinos priemonės, elektrochirurginės medicinos priemonės, diagnostinės ultragarso medicinos priemonės, kūdikių inkubatoriai, endoskopai ir jų dalys, dializės medicinos priemonės, anestezijos ir (ar) narkozės medicinos priemonės bei odontologinės medicinos priemonės, sterilizavimo medicinos priemonės, elektrokardiografai, siurbimo medicinos priemonės, oftalmologinės medicinos priemonės, laboratoriniai analizatoriai;

2.2. 2019 m. lapkričio 1 d. – visos kitos šio įsakymo 2.1. papunktyje nenurodytos medicinos priemonės.“

2. Papildau 3 punktu:

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad medicinos priemonių, nurodytų šio aprašo 3 priede, metrologinė patikra būtų atlikta metrologinę patikrą nustatančių teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga