KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KELMĖS RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO KRIZIŲ SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio    d. Nr. A-

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 punktu,

tvirtinu Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo paslaugų teikimo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Krizių skyriuje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Stasys Jokubauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. spalio       d. įsakymu Nr. 

 

 

INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KELMĖS RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO KRIZIŲ SKYRIUJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo paslaugų teikimo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Krizių skyriuje (toliau – Krizių skyrius) tvarkos aprašas reglamentuoja intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo paslaugų (toliau – socialinės paslaugos) krizinėje situacijoje (nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.) atsidūrusiems asmenims ir jų vaikams paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarką.

 

II SKYRIUS

TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TIKSLAS

 

2.         Teikiamų socialinių paslaugų tikslas – užtikrinti saugią aplinką asmenims ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusiems nuo gaisro ir pan.), patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus ar išgyvenantiems krizę (vienišoms ir besilaukiančioms moterims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.), suteikiant palaikymą ir konsultacijas bei skatinant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius su aplinka.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

3.         Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Kelmės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų poreikis.

4.         Krizių skyriuje, esant laisvų vietų, galima apgyvendinti ir kito rajono gyventojus, sudarius trišalę sutartį, kurią pasirašo asmuo, tos savivaldybės, iš kurios atvyksta asmuo, administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro (toliau – Centras) direktorius. Sutarties forma tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu.

5.         Asmuo (šeima) ar vienas iš suaugusių šeimos narių, asmens globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų gavimo kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), jos priedus ir pateikia šiuos dokumentus:

5.1.   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams), gimimo liudijimus ar kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jeigu besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų);

5.2.   medicininę pažymą (formą 027/a);

5.3.   neįgaliojo pažymėjimą, jei asmeniui nustatytas neįgalumas;

5.4.   kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui įvertinti.

6.         Seniūnijos socialinis darbuotojas per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).

7.         Asmens (šeimos), gyvenančio (-ios) kitame rajone, socialinių paslaugų poreikį įvertina tos savivaldybės socialiniai darbuotojai. Krizių skyriui yra pateikiama suformuota byla kartu su trišale sutartimi.

8.         Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo (jų) fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio ir neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Šiais atvejais intensyvi krizių įveikimo pagalba ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslauga teikiama nedelsiant. Krizių skyriaus socialinis darbuotojas raštu informuoja seniūnijos, iš kurios asmuo (šeima) yra atvykęs (-usi), socialinį darbuotoją ir Socialinės paramos skyrių apie asmens (šeimos) apgyvendinimą Krizių skyriuje.

9.         Seniūnijos socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su Krizių centro socialiniu darbuotoju, surenka 5 punkte nurodytus dokumentus, įvertina socialinių paslaugų poreikį, suformuoja asmens bylą ir pateikia Socialinės paramos skyriui. Socialinės paramos skyriaus specialistas įvertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už paslaugų teikimą Krizių skyriuje. Socialinės paramos skyriaus vedėjas per teisės aktuose nustatytą terminą priima sprendimą dėl apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų skyrimo. Asmens byla perduodama Centrui, sprendimo kopiją Centras įteikia asmeniui.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

10.     Krizių skyriuje paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos Centrui gavus sprendimą dėl šių paslaugų skyrimo (išskyrus išskirtinius atvejus krizės metu). Jeigu tuo metu Krizių skyrius negali teikti paslaugos, asmuo pagal prašymo gavimo datą įrašomas į eilę gauti paslaugas. Centras atsako už šių paslaugų teikimo eilės sudarymą ir paslaugų teikimo organizavimą.

11.     Krizių skyriuje atsiradus laisvai vietai, Centro darbuotojai pagal eilės sąrašą informuoja asmenį asmens nurodytu informavimo būdu apie jam skiriamas paslaugas Krizių skyriuje. Jei asmuo, kuriam pagal eilę skiriama paslauga, tuo metu raštiškai prašo atidėti paslaugos teikimą, jis nukeliamas į laukiančiųjų paslaugos eilės pabaigą, o paslaugos teikimas siūlomas kitam asmeniui pagal eilę. Paslaugos teikimą galima atidėti asmens gydymosi stacionarioje įstaigoje metu, jei pateikiama gydytojo pažyma, taip pat nurodžius kitas svarbias priežastis. Jeigu asmuo, atsiradus laisvai vietai, per tris darbo dienas neatvyksta į Centrą arba raštu atsisako paslaugos teikimo, jis išbraukiamas iš sąrašo asmenų, laukiančių paslaugų Krizių skyriuje. Apie tai Centras raštu informuoja Socialinės paramos skyrių.

12.     Krizių skyriaus socialinis darbuotojas informaciją apie paslaugų suteikimą kas mėnesį suveda į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.

13.     Centras, pradėdamas (ar paslaugų teikimo metu) teikti socialines paslaugas Krizių skyriuje, su asmeniu ar asmens atstovu pasirašo Paslaugų teikimo sutartį, kurios formą įsakymu tvirtina Centro direktorius. Sutartyje nustatomos intensyvios krizių įveikimo ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.

14.     Centras asmenį, kuriam bus teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo paslaugos, pasirašytinai supažindina su Krizių skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis.

15.     Teikiant intensyvią krizių įveikimo pagalbą ir apgyvendinimo paslaugas asmeniui (šeimai), atsižvelgiant į individualius poreikius, teikiamos tokios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant asmenims spręsti socialines (gyvenamosios vietos, darbo paieškos ir kt.), psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl socialinių išmokų mokėjimo ir pan. Asmeniui (šeimai) teikiama psichologinė pagalba, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimaliai organizuojamos buitinės ir asmeninės higienos paslaugos (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.). Paslaugų gavėjams ugdomi kasdienio gyvenimo įgūdžiai, padedant tvarkyti pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdomi tarpasmeninio bendravimo, darbiniai įgūdžiai, esant poreikiui organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, laisvalaikis, esant galimybei asmenys aprūpinami būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

16.     Centro atsakingas darbuotojas asmens bylą pildo įrašais apie individualų darbą su asmeniu, paslaugų teikimo eigą, detalizuoja paslaugas (socialines, sveikatos priežiūros, psichologines ir kitas), kurios asmeniui yra teikiamos, fiksuoja įvykusius pokyčius bei pasiektus rezultatus pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintas formas.

17.     Turinčiam darbą asmeniui, kuriam teikiamos paslaugos, sudaromas individualus socialinių paslaugų teikimo grafikas.

18.     Paslaugų gavėjui, gaunančiam sveikatos priežiūros paslaugas stacionarioje sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikus raštišką prašymą ar kitaip pranešus Krizių skyriaus socialiniam darbuotojui, paslauga laikinai neteikiama. Pasibaigus gydymui, asmuo Centrui pristato pažymą iš gydymo įstaigos, kuri įsegama į jo bylą, paslaugos teikimas tęsiamas. Sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugų teikimui užsitęsus ilgiau nei dvi savaites, paslaugas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu gali gauti kitas asmuo, įrašytas į asmenų, laukiančių paslaugos teikimo, eilę.

19.     Asmenys, neturintys pajamų ir pradėję gauti paslaugas Krizių skyriuje, privalo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba). Jei asmuo neužsiregistruoja Užimtumo tarnyboje arba pažeidžia Užimtumo tarnybos registravimo taisykles ir (ar) Krizių skyriaus vidaus tvarkos taisykles, su juo sutartis nutraukiama.

20.     Pasikeitus aplinkybėms (asmens ir (ar) kartu apgyvendintų nepilnamečių vaikų), socialinių paslaugų poreikį asmeniui peržiūri ir iš naujo įvertina Krizių skyriaus socialinis darbuotojas. Jei reikia skirti kitas socialines paslaugas, Centras dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS

 

21.     Asmens mokėjimo už jam teikiamas socialines paslaugas (socialinės priežiūros paslaugos) Krizių skyriuje dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49.

22.     Asmens finansines galimybes mokėti už jam teikiamas socialines paslaugas vertina ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato atsakingas Socialinės paramos skyriaus specialistas.

23.     Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

24.     Asmuo už jam Krizių skyriuje teikiamas socialines paslaugas moka 20 procentų asmens pajamų. Asmuo, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, už šias paslaugas moka 5 procentus asmens pajamų. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, o socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio Krizių skyriuje ir jame gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.

25.     Krizių atvejais, kai asmuo patiria fizinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos 7 pirmąsias kalendorines dienas gali būti teikiamos nemokamai.

26.     Tais atvejais, kai socialinė priežiūra Krizių skyriuje teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų. Šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį savivaldybėms rekomenduojama nustatyti ne daugiau kaip iki 5 procentų šeimos pajamų.

27.     Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos asmeniui Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos pritarimu gali būti teikiamos nemokamai.

28.     Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas paslaugas Krizių skyriuje dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.

29.     Asmuo, laikinai išvykęs ir apie tai raštu suderinęs su Centro administracija, už vietos išsaugojimą Centre moka (už nebūtą laiką) 10 procentų jam nustatyto mokėjimo dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip 3 paroms, mokėjimo už paslaugas dydis nemažinamas.

30.     Asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas Krizių skyriuje moka iki kito mėnesio 20 dienos pagal Centro išrašytą sąskaitą ir perveda nurodytą lėšų sumą į Centro atsiskaitomąją sąskaitą.

31.     Asmuo privalo pranešti Centrui apie jo pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo pajamų pasikeitimo datos.

32.     Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, Socialinės paramos skyrius iš naujo vertina asmens finansines galimybes ir Centrui pateikia asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą. Centras papildo sutartį. Perskaičiavus asmens finansines galimybes, asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas Krizių skyriuje moka nuo to mėnesio, per kurį pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugas dydis.

33.     Asmuo, pageidaujantis pakartotinai gauti šias socialines paslaugas, turi būti atsiskaitęs su Centru už anksčiau teiktas paslaugas ir pateikęs seniūnijoje pagal gyvenamą vietą naują prašymą.

34.     Socialinės paslaugos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto ir asmens mokėjimo už suteiktas paslaugas lėšų.

35.     Socialinės paslaugos pirmiausia finansuojamos nustatytu asmens mokėjimo už paslaugas dydžiu, likusi paslaugos kainos dalis – iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

VI SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

36.     Sutartis pasibaigia ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas asmeniui Krizių skyriuje nutraukiamas Centro teikimu Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu:

36.1.        asmeniui pateikus raštišką prašymą;

36.2.        asmeniui mirus;

36.3.        asmeniui išvykus gyventi į kitą savivaldybę;

36.4.        asmeniui neįvykdžius šio tvarkos aprašo 19 punkto nuostatų;

36.5.        asmeniui daugiau kaip tris paras išvykus ir nesuderinus išvykimo su Centro administracija.

37.     Nutraukus paslaugų teikimą, asmuo ar asmens atstovas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti Centui pagal pateiktą sąskaitą už suteiktas paslaugas per 10 darbo dienų nuo sprendimo apie paslaugų nutraukimą gavimo dienos.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38.     Centras atsako už kokybišką intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų teikimą.

39.     Asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo ar asmens atstovas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

40.     Ginčai dėl savivaldybės institucijų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

__________________________