VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL vIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS TIEKIAMŲ VIŠTŲ KIAUŠINIŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 26 d. Nr. B1-339

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktu, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 14), 8 straipsniu, atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 633/2014 (OL 2014 L 175, p. 6), III priedo X skirsnio I skyriaus nuostatas ir siekdamas sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams, kurie vietinei rinkai mažais kiekiais tiekia vištų kiaušinius:

1. T v i r t i n u pridedamus Vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimus.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymą vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Jonas Milius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d.

įsakymu Nr. B1-339

 

VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS TIEKIAMŲ VIŠTŲ KIAUŠINIŲ

VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų vištų kiaušinių veterinarijos reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjams, kiaušinių tvarkymo patalpoms ir įrangai, kiaušinių tvarkymui bei kiaušinius tvarkantiems asmenims.

2.    Reikalavimai taikomi vietinei rinkai mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjams, laikantiems nuo 51 iki 2000 vištų dedeklių ir jų sudėtus kiaušinius mažais kiekiais tiekiantiems galutiniams vartotojams gamybos vietoje, į namus arba turgavietėse, kurios nuo gamybos vietos nutolę ne toliau kaip 100 km atstumu.

3.    Reikalavimai netaikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantiems vištas dedekles ir jų sudėtus kiaušinius naudojantiems savo reikmėms.

4.    Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

4.1. Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, laikantis vištas dedekles gamybos vietoje ir jų sudėtus kiaušinius mažais kiekiais tiekiantis tiesiogiai galutiniams vartotojams gamybos vietoje, į namus arba turgavietėse.

4.2. Vietinė rinka – Lietuvos Respublikos teritoriją apimanti rinka.

4.3. Gamybos vieta – asmens ar įmonės valdomi laukai, gamybos ir realizacijos patalpos, technika, sandėliai ir kitos priemonės.

4.4. Turgavietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.

4.5. Kiaušinių pristatymo į namus paslauga – mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjo teikiama galutiniams vartotojams paslauga.

4.6. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI MAŽAIS KIEKIAIS TIEKIAMŲ KIAUŠINIŲ TIEKĖJAMS

 

5.    Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai gali tiekti kiaušinius vietinėje rinkoje, jei jie yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos:

5.1. patvirtinti ir jiems suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris (gamintojo kodas) pagal Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jei jie yra registruoti ir jiems suteiktas registravimo numeris pagal Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisykles, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. B1-945 „Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2. registruoti kaip kiaušinių pakuotojai ir jiems suteiktas registravimo (atpažinimo) numeris pagal Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, III skyriaus reikalavimus.

6.    Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai privalo užtikrinti kiaušinių atsekamumą visuose jų tvarkymo etapuose.

7.    Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai dokumentus, kuriais patvirtinama pašarų įsigijimas, dedeklėms vištoms taikytos veterinarinės profilaktinės priemonės ir gydymas, kiaušinių gamyba ir prekyba bei kt., turi saugoti dvejus metus ir juos pateikti VMVT teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai paprašius.

8.    Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjams 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), VII priedo VI dalies reikalavimai nėra taikomi.

9.    Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai gali pasirinkti, ar taikyti Reikalavimų 8 punkte nustatytą išimtį. Jeigu ši išimtis taikoma, kiaušiniai neskirstomi į klases ir kategorijas, tačiau mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai, prekiaujantys kiaušiniais turgavietėse, kurios nuo gamybos vietos nutolusios ne toliau kaip 100 km atstumu, kiaušinius turi ženklinti vadovaudamiesi reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo VI dalies III punkto 3 dalimi.

10. Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai, taikantys Reikalavimų 8 punkte nustatytą išimtį, apie tai raštu arba elektroninėmis priemonėmis turi informuoti atitinkamą VMVT teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.        

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI KIAUŠINIŲ TVARKYMO PATALPOMS IR ĮRANGAI

 

11.  Mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjai privalo turėti kiaušinių tvarkymo patalpas (toliau – tvarkymo patalpos):

11.1.  patalpą kiaušiniams rūšiuoti, ženklinti ir pakuoti;

11.2.  patalpą pakavimo tarai laikyti;

11.3.  patalpą valymo ir dezinfekavimo įrangai ir priemonėms laikyti;

11.4.  patalpą su plautuve rankoms nusiplauti ir dezinfekuoti kiaušinius tvarkantiems asmenims, taip pat šiems asmenims persirengti.

12Reikalavimų 11.1–11.4 papunkčiuose nurodytų patalpų gali nebūti, jeigu tai nekelia užteršimo pavojaus kiaušiniams. Tokiu atveju tvarkymo patalpoje turi būti įrengtos vietos veiksmams, nurodytiems Reikalavimų 11.2–11.4 papunkčiuose, atlikti.

13 Siekiant užtikrinti higienos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo patalpose privalo būti:

13.1.  grindys ir sienos lygios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos; rekomenduojama grindų dangą pakloti taip, kad vanduo lengvai nutekėtų;

13.2.  švarios ir lengvai valomos lubos; jeigu jų nėra – stogo vidinis paviršius turi būti padengtas lengvai valomomis ir dezinfekuojamomis medžiagomis;

13.3.  pakankamas natūralus ar dirbtinis apšvietimas;

13.4.  plautuvė rankoms plauti su tekančiu šiltu ir šaltu geriamuoju vandeniu; prie kriauklės turi būti rankų plovimo, dezinfekavimo ir nusausinimo priemonių;

13.5.  tinkamos priemonės ir įranga apsisaugoti nuo kenkėjų (pvz.: vabzdžių, graužikų).

14.     Siekiant tinkamai išrūšiuoti kiaušinius, mažais kiekiais tiekiamų kiaušinių tiekėjų, prekiaujančių kiaušiniais turgavietėse, kurios nuo gamybos vietos nutolusios ne toliau kaip 100 km atstumu, tvarkymo patalpose turi būti:

14.1.  svarstyklės kiaušiniams sverti;

14.2.  kiaušinių ženklinimo įranga.

15.  Tvarkymo patalpose laikomi kiaušiniai turi būti apsaugoti nuo mechaninio poveikio, pašalinių kvapų ir tiesioginės saulės šviesos.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI KIAUŠINIUS TVARKANTIEMS ASMENIMS

 

16.  Kiaušinius tvarkantys asmenys turi:

16.1.  dėvėti švarius rūbus ir laikytis asmens higienos reikalavimų;

16.2.  turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka išduotą asmens medicininę knygelę, kurioje turi būti sveikatos priežiūros specialisto padarytas įrašas „Leidžiama dirbti su maisto produktais“;

16.3.  būti atestuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ patvirtintą Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  VMVT teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuoja Reikalavimų laikymąsi.

18.  VMVT teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

19.  Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________