LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-841 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRĄ SKATINANTIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMIS, SKATINANČIOMIS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-1389

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 3 ir 9 dalimis, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. ((5.52E-04)-5K-2013628)-6K-2004799 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atliktus sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo ir turinio vertinimus ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. gegužės 20 d. protokole Nr. SG2-4 pateiktus siūlymus dėl sporto projektų finansavimo:

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-841 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“:

1.1. Pakeičiu 1 priedą:

1.1.1. Papildau 10 ir 11 punktais:

„10

SRF-FAV-2020-1-0189

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Sportas tau ir man

2020-06-01 - 2021-12-31

Taip

VšĮ „Didelės akys“

304441454

86

81 396,13

11

SRF-FAV-2020-1-0208

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Klaipėdos miesto žmonių su regos negalia fizinės veiklos vystymas ir plėtra

2020-07-01 - 2021-12-31

Taip

Klaipėdos miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubas „Pamarys“

193120265

84,5

44 717,65“

 

1.1.2. Pakeičiu paskutinę pastraipą ir ją išdėstau taip:

Viso skiriama:

656 227,48

 

 

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir pripažįstu netekusiais galios 3 ir 4 punktus.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius