HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. D1-494

Vilnius

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 (toliau – aprašas):

1. Pakeičiu aprašo 10 punktą ir išdėstau jį taip:

10. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, elektroninėje Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinėje sistemoje (ALIS) patikrina, ar vandens telkinio valdytojo ir žvejybos ploto naudotojo pasirašytame atitinkamo vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plane (toliau – tvarkymo planas) žuvų įveisimo kiekis atitinka Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše limituotai žvejybai taikomas arba mokslinėse rekomendacijose nurodytas žuvų įveisimo normas. Jei tvarkymo plane nurodytas žuvų įveisimo kiekis atitinka limituotai žvejybai taikomą arba mokslinėse rekomendacijose nurodytą žuvų įveisimo kiekį, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų užpildo Tvarkos aprašo 2 priede pateiktą formą (toliau - Žvejybos sąlygų projektas) ir pateikia ją žvejybos ploto naudotojui suderinti. Jeigu tvarkymo plane pageidaujamos įveisti žuvų rūšys ir kiekiai neatitinka limituotai žvejybai taikomų arba mokslinėse rekomendacijose nurodytų žuvų įveisimo normų, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją siūlydama patvirtinti naują tvarkymo planą. Patvirtintą tvarkymo planą limituotai žvejybai galima keisti tik raštu suderinus su Aplinkos ministerija.“

2. pakeičiu aprašo 13.1. papunktį ir išdėstau jį taip:

13.1. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, įsigalioja po 6 mėnesių nuo tvarkymo plano patvirtinimo. Įsigaliojimo data įrašoma Limituotos žvejybos reguliavimo priemonėse ir sąlygose. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimas neatidedamas, jei į vandens telkinį laikantis limituotai žvejybai nustatytos žuvų įveisimo normos įveisiamos didesnės, nei Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytas mažiausias leidžiamas gaudyti dydis, žuvys.

Nustačiusi limituotos žvejybos sąlygas, Aplinkos ministerija apie tai informuoja žvejybos ploto naudotoją ir regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra atitinkamas vandens telkinys.“

3. Pripažįstu aprašo 13.2. papunktį netekusiu galios.

4. Pakeičiu aprašo 17.2. papunktį ir išdėstau jį taip:

17.2. valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba, – Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įsigijus mėgėjų žvejybos leidimą limituotai žvejybai arba turint nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys turintys mėgėjų žvejybos leidimus, įsigytus iki limituotos žvejybos priemonių ir sąlygų valstybiniame vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, patvirtinimo, turi teisę žvejoti iki mėgėjų žvejybos leidime nurodyto galiojimo termino pabaigos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys arba kreiptis į žvejybos ploto naudotoją dėl lėšų, sumokėtų už mėgėjų žvejybos leidimą, grąžinimo. Gavęs prašymą, žvejybos ploto naudotojas privalo grąžinti asmeniui visą už mėgėjų žvejybos leidimą sumokėtą sumą, jei likęs mėgėjų žvejybos leidimo galiojimo laikas ilgesnis kaip 20 dienų.“

5. Pripažįstu netekusiu galios aprašo IV dalį. Aprašo V dalį atitinkamai laikau IV dalimi.

6. Pakeičiu aprašo IV dalį ir papildau nauju 19 punktu (buvusius 21 ir 21-1 punktus atitinkamai laikau 20 ir 21 punktais):

19. Vykdant limituotą žvejybą, iki sugaunamas limituotos žvejybos sąlygose nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nustatytą leistiną kitų žuvų rūšių normą, išskyrus limituotą žvejybą Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose.“

7. Pakeičiu aprašo 1 priedo 1 punktą ir išdėstau jį taip:                                                              

1. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota lašišų ir šlakių žvejyba, sąrašai ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose reguliavimo priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje). Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų).

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės 1 dienai į vieną iš 1 ar 2 lentelėje išvardintų upių ruožų. Per vieną žvejybą leidžiama sugauti vieną lašišą arba vieną šlakį. Žvejo mėgėjo kortelę privaloma turėti žvejybos vietoje. Sugavus ir nepaleidus atgal į vandens telkinį lašišos ar šlakio, ne vėliau kaip per 5 minutes žvejo mėgėjo kortelėje nurodytoje vietoje turi būti nuplėšiama jos dalis. Nuplėšta žvejo mėgėjo kortelė teisės žvejoti nesuteikia. Sugavus lašišą ar šlakį per 10 dienų privaloma el. paštu info@am.lt arba faksu (8-5) 266 2707 (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per sutartį su Aplinkos ministerija sudariusius platintojus) ar per ALIS (jei žvejo mėgėjo kortelė įsigyta per ALIS) pateikti ataskaitą, nurodant žvejybos datą, upės atkarpą, kurioje sugauta lašiša ar šlakis, sugautos žuvies svorį, ilgį (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytį, kitus, žvejo nuomone, svarbius duomenis.

Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys gali vykdyti lašišų ir šlakių žvejybą paleidžiant žuvis, o nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. 2 lentelėje išvardintų upių ruožuose turi teisę žvejoti tik įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriųjų ir lašišinių žuvų žvejybai, išskyrus Nemuną ir Nerį žemiau Jonavos J. Ralio gatvės tilto, kur nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys ir asmenys, neįsigiję žvejo mėgėjo kortelių, gali žvejoti laikydamiesi Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

Žvejybos laikas, vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

„1 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Minija

nuo žiočių iki Aleksandravos tilto

neribojamas

2.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda–Šilutė tilto

100

3.

Skirvytė

nuo Vytinio iki Atmatos

neribojamas

4.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

5.

Atmata

visa upė

neribojamas

6.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

7.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

200

9.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas-Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

100

10.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

50

11.

Šventoji (pajūrio)

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

100

 

2 lentelė. Vandens telkiniai, į kuriuos suteikiama teisė limituotai žvejybai nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.

 

Eil.

 

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Nemunas

nuo Atmatos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

neribojamas

2.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

neribojamas

3.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

150

4.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

150

5.

Šventoji

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas - Kurkliai ir nuo Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių

neribojamas

6.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

150

7.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

300

8.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

300

9.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

neribojamas

10.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

neribojamas

11.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda-Šilutė tilto

300

12.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

150

13.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

300“

 

 

Pastaba: draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

8. Pakeičiu aprašo 1 priedo 4 punkto 3 pastraipą ir išdėstau ją taip:

„Žvejybos laikas – nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.“

9. Pakeičiu 1 priedo II dalį ir papildau ją nauju 5 punktu (buvusius I priedo 5-8 punktus atitinkamai laikau 6-9 punktais):

5. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota povandeninė žūklė, sąrašas ir limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose priemonės ir sąlygos.

Žvejoti leidžiama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų.

Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje).

Draudžiama vykdyti povandeninę žūklę:

neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro;

neturint su savimi peilio;

paplūdimiuose ir arčiau, kaip 50 m nuo jų.

Draudžiama naudoti:

ilgesnius kaip 120 cm povandeninės žūklės šautuvus;

strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm;

kitų nei unguriai žuvų povandeninei žūklei naudoti dvišakius ar daugiašakius strėlių antgalius.

Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės dienai, savaitei (7 d.) ar mėnesiui (30 d.), suteikiančios teisę žvejoti visuose žemiau išvardintuose ežeruose. Žvejo mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.

Žvejybos vietos:

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Baltieji Lakajai

Molėtų

699,8

Povandeninė žūklė leidžiama iki 2015 m. sausio 1 d.

4.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

5.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

6.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

 

10. Pakeičiu aprašo 1 priedo 6 punkto 4 pastraipą ir išdėstau ją taip:

„Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Vandens telkinys

Žvejybos vieta

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniai

Visi vandens telkiniai, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, ir Kniaupo įlanką.

Neribojamas“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Valentinas Mazuronis