LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. gegužės 15 D. ĮSAKYMO Nr. 170 „DĖL PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 30 d. Nr. 4-64

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Tik ant grupinės pakuotės gali būti ženklinamos šios prekės:“.

2.   Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Prekės paskirtis, naudojimo (laikymo) ypatumai, nurodymai dėl prekės priežiūros ir saugos ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės gali būti pateikiami grafiškai – piešiniais, sutartiniais ženklais, simboliais.“

3.   Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Ženklinant prekes, turi būti pateikti visi šiose Taisyklėse arba prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte prekei (prekių grupei) nustatyti ženklinimo rekvizitai.“

4.   Pakeičiu 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

21. Ženklinant prekes, pateikiami šie ženklinimo rekvizitai:“.

5.   Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4. tinkamumo naudoti terminas, – jeigu prekės savybės keičiasi per laiką ir, suėjus nustatytam terminui, ji laikoma visiškai arba iš dalies netinkama naudoti pagal paskirtį, išskyrus šių Taisyklių 25.10 papunktyje nustatytus atvejus;“.

6.   Pakeičiu 21.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.5. pagaminimo data, – nurodoma šių Taisyklių 25.5 papunktyje numatytu atveju;“.

7.   Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Be šių Taisyklių 21 punkte nustatytų ženklinimo rekvizitų, privaloma nurodyti:

22.1. statybos produktų:

22.1.1. tipą ir deklaruotas eksploatacines savybes pagal esmines charakteristikas;

22.1.2. tūrį arba masę (neto), arba matmenis;

22.2. baldinių medžiagų:

22.2.1. tipą ir (ar) būdingąsias charakteristikas;

22.2.2. tūrį arba masę (neto), arba matmenis;

22.3. mokyklinių baldų funkcinį dydį;

22.4. trąšų, kurios nepažymėtos kaip „EB trąšos“ („EC fertiliser“):

22.4.1. rūšį ir paskirtį, jeigu ji neaiški iš pavadinimo;

22.4.2. nurodymus dėl laikymo sąlygų, jeigu trąšos yra skystos;

22.4.3. sudedamųjų dalių formą ir (ar) tirpumą, jeigu trąšos yra kompleksinės;

22.4.4. tūrį arba masę (neto / bruto);

22.4.5. maistinių medžiagų (kalio, natrio, fosforo) pavadinimus ir kiekį;

22.4.6. pagaminimo datą;

22.5. dirvožemio gerinimo medžiagų ir auginimo terpių:

22.5.1. produkto pavadinimą, atitinkantį Lietuvos standarte LST CR 13456:2005 „Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Ženklinimas, techniniai reikalavimai, produktų sąrašas“ nurodytus pavadinimus;

22.5.2. pagrindines (t. y. daugiau kaip 10 % tūrio sudarančias) sudedamąsias dalis tūrio dalimis mažėjančia tvarka proporcijos atžvilgiu;

22.5.3. jeigu gamyboje panaudotos mineralinės trąšos, jų kiekį masės dalimis;

22.5.4. kiekį pirminėje pakuotėje, išreikštą tūrio dalimis.“

8.   Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Mindaugas Sinkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos

2017-01-25 raštu Nr. (1.27.)2T-65