Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. 645
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“:

1.1. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Nacionalinių kultūros ir meno įstaigų vadovams, vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams gali būti nustatomi iki 65 procentų didesni tarnybinių atlyginimų koeficientai, o kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų minėtiems darbuotojams – iki 45 procentų didesni tarnybinių atlyginimų koeficientai, negu nurodyta 1–4 prieduose, išskyrus 1 priedo 5, 6, 8, 10 pastabose nurodytus darbuotojus.“

1.2. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.4. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
1 priedas

 

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Pareigybės

Koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais, išskyrus MMA

pedagogų

sveikatos priežiūros specialistų

kultūros ir meno darbuotojų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų (pertvarkytų viešųjų įstaigų) darbuotojų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

socialinių paslaugų srities darbuotojų

švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros ir socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

Įstaigų ir organizacijų vadovai

11,5–43,4

10,9–25,5

10,9–24,3

10,9–20,8

11,5–47,32

10,9–21,2

10,9–23,19

10,9–16

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

10,95–38,5

MMA–22,8

MMA–22

MMA–18,7

10,95–41,1

MMA–19

MMA–20,85

MMA–16

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai

MMA–36,91

MMA–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

MMA–33,35

MMA–18,2

MMA–19,2

MMA–14,8

MMA–37,88

MMA–15,11

MMA–16,6

MMA–13

Vyriausieji specialistai

MMA–35,05

Vyresnieji specialistai

MMA–20,92

Specialistai:

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

MMA–27,95

MMA–16,5

MMA–18,8

MMA–14,4

MMA–13,7

MMA–16,2

MMA–11,4

iš jų – specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – 6 ir daugiau metų

MMA–17,4

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

MMA–26,7

MMA–14,7

MMA–15,4

MMA–12,7

MMA–12,2

MMA–14,3

MMA

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų specialųjį vidurinį išsilavinimą

MMA–21,8

MMA–13

MMA–12

MMA–10,9

MMA–10,8

MMA–12,3

MMA

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

MMA

Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas

MMA

MMA–11,2

Darbininkai

MMA

MMA

 

Pastabos: 1. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat kai yra tik vienas vidaus audito specialistas, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Specialistams nustatyta tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir suderinusios su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtina pareigybių sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvirtina socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą.

5. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, taip pat Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojams ir mokslo darbuotojams, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas vadovaujantis šiame priede nurodytais pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientais, gali būti taikomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

6. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojams ir mokslo darbuotojams valandinis atlygis už pedagoginį darbą apskaičiuojamas šiame priede nurodytus pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientus, kurie gali būti didinami iki 50 procentų, padauginus iš 3,06 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto bazinio valandinio atlygio dydžio.

7. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

8. Valstybinės teismo medicinos tarnybos ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros specialistams gali būti nustatomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

9. Seniūnijų specialistams, dirbantiems socialinių paslaugų srityje (pagal pareigybės aprašymą), tarnybiniai atlyginimai nustatomi vadovaujantis šio priedo lentelės skiltyje „socialinių paslaugų srities darbuotojų“ nurodytais dydžiais.

10. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, gali būti nustatomi 30–50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

11. Lentelėje vartojama santrumpa MMA – minimalioji mėnesinė alga.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
2 priedas

 

 

 

ValandiniŲ atlygiŲ už mokomuosius užsiėmimus SĄRAŠAS

 

 

 

(bazinio valandinio atlygio dydžiais, išskyrus MVA)

Užsiėmimų rūšys

Koeficientas

profesoriams, turintiems mokslų daktaro (habilituoto daktaro) laipsnį

docentams, turintiems mokslų daktaro (habilituoto daktaro) laipsnį

neturintiems mokslo laipsnio ir pedagoginio mokslo vardo

I. Darbas su studentais

Paskaitos, vadovavimas, konsultacijos ir užsiėmimai su stažuotojais, vadovavimas, konsultacijos ir recenzavimas rengiant studentų diplominius darbus

15,5

13,5

11,7

Kiti užsiėmimai

13,5

11,7

9,7

II. Darbas su klausytojais, turinčiais aukštąjį išsilavinimą

Paskaitos, mokslinės-praktinės konferencijos, vadovavimas diplominiams darbams ir stažuotėms

19,4

15,5

13,5

Kiti užsiėmimai

15,5

13,5

11,7

III. Darbas su klausytojais, neturinčiais aukštojo išsilavinimo

Dėstytojų kategorijos

Koeficientas

Dėstytojai, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją

11,7

Kiti dėstytojai

MVA

 

Pastabos: 1. Šiame priede nustatyti atlygiai netaikomi aukštosiose mokyklose.

2. Lentelėje vartojama santrumpa MVA – minimalus valandinis atlygis.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
3 priedas

 

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBININKŲ VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

 

 

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

MVA

MVA

MVA

MVA

MVA

MVA

 

Pastabos: 1. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 12 koeficientų, kurio pagrindas – bazinė mėnesinė alga.

2. Lentelėje vartojama santrumpa MVA – minimalusis valandinis atlygis.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511
4 priedas

 

 

 

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINių ATLYGINIMų sąrašas

 

 

 

Pareigybės

Koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais, išskyrus MMA

Vyriausybės kanceliarija, ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos institucijos ar įstaigos, atliekančios viešąjį administravimą, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

MMA–20

MMA–16

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

MMA–18

MMA–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

MMA–16

MMA

Darbininkai, kuriems nustatytas mėnesinis tarnybinis atlyginimas

MMA

MMA

 

Pastabos: 1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni už vadovų tarnybinius atlyginimus.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiame priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

3. Darbininkams gali būti taikomi šio nutarimo 3 priede nustatyti valandiniai tarifiniai atlygiai. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį atlyginimą iki 12 koeficientų, kurių pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

4. Lentelėje vartojama santrumpa MMA – minimalioji mėnesinė alga.

 

 

 

––––––––––––––––––––