LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 25 d. Nr. 1R-75

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis. Vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti gali pateikti tik išieškotojas ar jo atstovas, vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija ar pareigūnas. Jeigu antstoliui pateiktas vykdomasis dokumentas turi būti vykdomas kito antstolio veiklos teritorijoje, antstoliui ir vykdomąjį dokumentą pateikusiam asmeniui draudžiama susitarti, kad antstolis vykdomąjį dokumentą persiųstų vykdyti kitam antstoliui. Šiuo atveju antstolis patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastį.

Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prašyme išieškotojas nurodo, ar pageidauja procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas: kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Jeigu išieškotojas nepageidauja procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto (kurjerių) išlaidas, susijusias su rašytinių procesinių dokumentų įteikimu išieškotojui, apmoka išieškotojas ir šios vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos. Jeigu išieškotojas šioje pastraipoje nurodytų pašto (kurjerių) išlaidų neapmoka, antstolis šias sumas gali išskaičiuoti iš išieškotojui tenkančių lėšų, išieškotų bet kurioje vykdomojoje byloje, kurioje vykdomas išieškojimas šio išieškotojo naudai. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro išduotas vykdomasis įrašas dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme taip pat privalo nurodyti savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo. Prašymas laikomas vykdomojoje byloje.

Pateikdamas antstoliui elektroninį vykdomąjį dokumentą, prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas privalo patvirtinti, kad pateikiamas vykdyti elektroninis vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti. Jeigu išieškotojas elektroninį vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia pakartotinai, kartu su šiame punkte nurodytu prašymu išieškotojas antstoliui privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis dokumentas.

Išieškotojo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti.

Šiame punkte nurodytą prašymą išieškotojas antstoliui gali pateikti elektroninių ryšių priemonėmis Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1R-205 „Dėl Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeičiu 41 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu vykdymo procese keičiamas išieškotojas, papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su antstolio patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimu, taip pat šio punkto antrojoje pastraipoje nurodyto pranešimo vertimu į vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos valstybės oficialią kalbą ir išsiuntimu vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai, apmoka išieškotojas ir šios vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos. Jeigu išieškotojas šioje pastraipoje nurodytų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis šias sumas gali išskaičiuoti iš išieškotojui tenkančių lėšų, išieškotų bet kurioje vykdomojoje byloje, kurioje vykdomas išieškojimas šio išieškotojo naudai.“

1.3. Pakeičiu 41 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu vieno dokumento (sutarties, paveldėjimo teisės liudijimo, teismo sprendimo ir kt.) pagrindu ta pati vykdymo proceso šalis keičiama daugiau kaip vienoje to paties antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje, šios Instrukcijos 3 lentelės 6 punkte nurodytos vykdymo išlaidos už patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimą skaičiuojamos už vieną vykdomąją bylą, už patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimą skaičiuojamos 8 eurų papildomos vykdymo išlaidos už kiekvieną kitą vykdomąją bylą.“

1.4. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Visas apskaičiuotas vykdymo išlaidas antstolis nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime. Kai piniginių sumų išieškojimą iš to paties skolininko antstolis vykdo pagal keletą vykdomųjų dokumentų, visoms to skolininko atžvilgiu vykdomoms piniginio pobūdžio vykdomosioms byloms rengiamas bendras vykdymo išlaidų apskaičiavimas, išskyrus atvejus, kai vykdymo išlaidų apskaičiavimas skolininkui siunčiamas kartu su raginimu įvykdyti sprendimą.“

1.5. Pakeičiu 38 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jeigu laikinąsias apsaugos priemones pritaikęs teismas leido atlikti tam tikras operacijas su kredito įstaigos sąskaitoje esančiomis lėšomis ir nurodė antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, šios Instrukcijos 2 lentelės 7 punkte nurodytą atlygį antstoliui, susijusį su šios sumos nustatymu, apmoka skolininkas. Šiuo atveju nurodytą lėšų sumą antstolis nustato tik skolininkui apmokėjus vykdymo išlaidas, susijusias su šios sumos nustatymu.“

1.6. Pakeičiu 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

39. Vykdymo veiksmai, už kurių atlikimą apmokama tretiesiems asmenims, atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo.“

1.7. Pakeičiu 40 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

40. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytas procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Ketvirčio vartotojų kainų indeksą vykdymo išlaidoms indeksuoti savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos statistikos departamentas.“

1.8. Pakeičiu 43.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.1. Vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau – būtinos vykdymo išlaidos) ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau – papildomos vykdymo išlaidos).“

1.9. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą (šios Instrukcijos 1 lentelė), o vykdant nepiniginio pobūdžio išieškojimus – į vykdomojo dokumento kategoriją (šios Instrukcijos 2 lentelė). Jeigu vykdomojoje byloje vykdomi skirtingo pobūdžio išieškojimai, būtinos vykdymo išlaidos skaičiuojamos už išieškojimą, kuriam šios išlaidos yra didžiausios.“

1.10.  Papildau 471 punktu:

471. Jeigu sprendimas neįvykdomas per 6 mėnesius nuo vykdomosios bylos užvedimo, prie būtinų vykdymo išlaidų pridedama ½ šiam išieškojimui taikomų būtinų vykdymo išlaidų dydį atitinkanti suma. Ši suma taip pat pridedama už antrus ir trečius vykdomosios bylos vykdymo metus. Šio punkto taikymo išimtys nustatytos šios Instrukcijos 473–475 punktuose.“

1.11.  Papildau 472 punktu:

472. Šios Instrukcijos 471 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotų būtinų vykdymo išlaidų suma už vykdomosios bylos vykdymą pirmus–trečius metus yra galutinė ir nedidinama nepriklausomai nuo to, kiek laiko vykdomoji byla dar bus vykdoma.“

1.12.  Papildau 473 punktu:

473. Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnės negu 3 eurai, būtinos vykdymo išlaidos skaičiuojamos vieną kartą ir šios Instrukcijos 471 punkte nustatyta tvarka nedidinamos.“

1.13.  Papildau 474 punktu:

474. Vykdomojoje byloje, kurioje išieškotina suma yra nuo 3 iki 15 eurų, šios Instrukcijos 471 punkte nustatyta tvarka pridėtų būtinų vykdymo išlaidų suma negali viršyti 8 eurų, o vykdomojoje byloje, kurioje išieškotina suma yra nuo 15 iki 50 eurų, – negali viršyti 20 eurų.“

1.14.  Papildau 475 punktu:

475. Jeigu vykdomojoje byloje išieškomos tik vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, kurios šios Instrukcijos nustatyta tvarka turi būti išieškotos ir grąžintos išieškotojui, būtinos vykdymo išlaidos šios Instrukcijos 471 punkte nustatyta tvarka nepridedamos.“

1.15.  Pripažįstu netekusiu galios 48 punktą.

1.16.  Pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„1 lentelė

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos 

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 3 eurų

12 eurų

8 eurai

2.

Nuo 3 iki 15 eurų

16 eurų

20 eurų

3.

Nuo 15 iki 50 eurų

20 eurų

40 eurų

4.

Nuo 50 iki 300 eurų

24 eurai

80 eurų

5.

Nuo 300 iki 600 eurų

28 eurai

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 80 eurų

6.

Nuo 600 iki 850 eurų

32 eurai

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 114 eurų

7.

Nuo 850 iki 1 150 eurų

36 eurai

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 153 eurai

8.

Nuo 1 150 iki 1 500 eurų

40 eurų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196 eurai

9.

Nuo 1 500 iki 2 000 eurų

48 eurai

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 240 eurų

10.

Nuo 2 000 iki 2 600 eurų

56 eurai

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 300 eurų

11.

Nuo 2 600 iki 3 200 eurų

64 eurai

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364 eurai

12.

Nuo 3 200 iki 4 400 eurų

80 eurų

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 416 eurų

13.

Nuo 4 400 iki 8 700 eurų

100 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 528 eurai

14.

Nuo 8 700 iki 14 500 eurų

140 eurų

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 870 eurų

15.

Nuo 14 500 iki 29 000 eurų

180 eurų

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 160 eurų

16.

Nuo 29 000 eurų

220 eurų

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 740 eurų“.

 

1.17.  Pakeičiu 52 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant atlygio antstoliui dydį, minimalus atlygio antstoliui dydis neindeksuojamas ir taikomas toks, koks jis nurodytas šios Instrukcijos 1 lentelėje, išskyrus 1 lentelės 5 punkte nustatytą atvejį, kai išieškotina suma yra nuo 300 iki 600 eurų. Šiuo atveju minimalus 80 eurų atlygio antstoliui dydis indeksuojamas taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą šios Instrukcijos 40.1 ir 40.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.“

1.18.  Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Jeigu buvo išieškota mažesnė suma nei visa skola su vykdymo išlaidomis, atlygis antstoliui apskaičiuojamas proporcingai išieškotojams tenkančiai sumai pagal formulę:

R

––––– * A

I + A

R – realiai išieškota suma, atskaičius būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas;

I – išieškotina suma;

A – šios Instrukcijos 51–52 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis, jeigu vykdomasis dokumentas būtų visiškai įvykdytas.

 

Pavyzdys:

Antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 360 eurų išieškojimo.

Visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, antstoliui priklausytų atlygis:

A = 360 * 19 procentų = 68,40 euro.

Atsižvelgiant į tai, kad, pagal šios Instrukcijos 1 lentelės 5 punktą, išieškant nuo 300 iki 600 eurų minimalus atlygis antstoliui yra didesnis (80 eurų), skaičiuojamas minimalus atlygis antstoliui.

A = 80 eurų.

 

Realiai išieškota 252 eurai.

 

Būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos sudaro 32 eurus, todėl:

R = 252 – 32 = 220 eurų.

 

Antstoliui tenkantis atlygis už dalies vykdomojo dokumento įvykdymą apskaičiuojamas taip:

220

–––––––––––––––––––– * 80 = 40 eurų.

360 + 80

 

Šiuo atveju išieškota 252 eurų suma paskirstoma taip:

32 eurai – būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos;

40 eurų – atlygis antstoliui;

180 eurų – išieškotojams tenkanti suma.“

1.19.  Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Kai pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas, priskirtinas bet kuriai iš šios Instrukcijos 2 lentelėje nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijų, išieškotojo mokėtinų būtinų vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis nustatomas atsižvelgiant į vykdomojo dokumento kategoriją. Jeigu vykdomasis dokumentas priskirtinas šios Instrukcijos 2 lentelėje nurodytai vykdomųjų dokumentų kategorijai, tačiau vykdomajame dokumente nurodyta ir išieškoti pinigines sumas, be šios Instrukcijos 2 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, šios Instrukcijos 51–54 punktuose nustatyta tvarka taip pat skaičiuojamas atlygis antstoliui už vykdomajame dokumente nurodytų piniginių sumų išieškojimą.“

1.20.  Pakeičiu 2 lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„8.

 

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, išskyrus vykdomuosius dokumentus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo

 

24 eurai

 

80 eurų“.

 

1.21.  Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Jeigu vykdomojoje byloje dėl išlaikymo ar jo įsiskolinimo išieškojimo išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų skolininko pajamų, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas.

Jeigu išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, taip pat jeigu išlaikymą ar jo įsiskolinimą skolininkas moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą, antstolio atlygis skaičiuojamas vadovaujantis šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytais dydžiais. Šiuo atveju išieškotina suma yra laikoma išlaikymo ar jo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną.“

1.22.  Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

„3 lentelė

 

Eil. Nr.

 

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

 

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

 

1.

 

A3 formato 1 lapo kopija

 

0,4 euro

 

2.

 

A4 formato 1 lapo kopija

 

0,2 euro

 

3.

 

Pažymos apie vykdymo eigą parengimas

 

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

 

4.

 

Šios Instrukcijos 26 punkte nurodytos pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą parengimas

 

2 eurai

 

5.

 

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

 

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

 

6.

 

Patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimas

 

24 eurai

 

7.

 

Atlygis skolininko turto administratoriui

 

10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 80 eurų už vieno skolininko turto administravimą

 

8.

 

Atlygis kuratoriui

 

80 eurų už atstovavimą vienam skolininkui“.

 

1.23.  Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos sumos skaičiuojamos ir sumokamos ar išieškomos šia tvarka:

61.1. šios Instrukcijos 3 lentelės 1–2 punktuose nurodytos vykdymo išlaidos skaičiuojamos tuo atveju, jeigu vykdymo proceso šalis prašo išduoti dokumentų, kurie šiai šaliai jau buvo įteikti, ir (ar) dokumentų, kurie buvo įteikti kitai vykdymo proceso šaliai, tačiau yra paskelbti Antstolių informacinėje sistemoje, kopijas;

61.2. vykdymo išlaidas apmoka vykdymo proceso šalis, kuri prašo atlikti šios Instrukcijos 3 lentelės 1–5 punktuose nurodytus veiksmus. Jeigu šiame papunktyje nurodytas vykdymo išlaidas turintis apmokėti išieškotojas jų neapmoka, antstolis šias sumas gali išskaičiuoti iš išieškotojui tenkančių lėšų, išieškotų bet kurioje vykdomojoje byloje, kurioje vykdomas išieškojimas šio išieškotojo naudai.“

1.24.  Pripažįstu netekusiu galios 62 punktą.

1.25.  Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.“

1.26.  Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Išieškojimuose iki 100 eurų išieškotos piniginės lėšos išieškotojui pervedamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos išieškotinos sumos išieškojimo.“

1.27.  Pripažįstu netekusiu galios 93.6 papunktį.

1.28.  Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.29.  Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d.;

2.2. šis įsakymas taikomas vykdomosioms byloms, pradėtoms po šio įsakymo įsigaliojimo;

2.3. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtose vykdomosiose bylose vykdymo išlaidos skaičiuojamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, išskyrus vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje;

2.4. vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomosiose bylose, pradėtose iki šio įsakymo įsigaliojimo, skaičiuojamos tik už veiksmus, atliktus iki šio įsakymo įsigaliojimo;

2.5. šio įsakymo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytos vykdymo išlaidos apskaičiuojamos, išieškomos ir paskirstomos vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka;

2.6. iki šio įsakymo įsigaliojimo apskaičiuotos vykdymo išlaidos, taip pat Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, apskaičiuotos po šio įsakymo įsigaliojimo, indeksuojamos, jeigu ketvirčio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas nuo 2015 m. sausio 1 d. yra didesnis negu 110.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Elvinas Jankevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019 m. vasario 20 d. raštu Nr. ((14.14E -03)-5K-1902763)-6K-1901027

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

 

 

(Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

_______________________ _______________________

(data)                                                                 (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal:

 

___________________________________________________________

(skolininko fizinio gyvenamąją vietą / turto buvimo vietą / darbo vietą; juridinio asmens buveinės vietą / turto buvimo vietą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsniu patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, ir priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) pateiktą man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

PASTABA.

Jeigu procesinius ir kitus dokumentus iš antstolio pageidaujate gauti elektroninių ryšių priemonėmis, turite pateikti antstoliui rašytinį  prašymą ir nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti dokumentus. Pateikus tokį prašymą rašytiniai dokumentai Jums nebūtų siunčiami, taip pat nebūtų skaičiuojamos ir iš Jūsų išieškomos pašto (kurjerių) išlaidos.

 

 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

4 priedas

 

(Vykdymo išlaidų apskaičiavimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

vykdymo išlaidų apskaičiavimas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                                 (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje (-osiose) byloje (-ose), apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Vykdymo išlaidų pavadinimas

Vykdymo išlaidų dydis

Kiekis

Suma

1.

Būtinos vykdymo išlaidos

 

 

 

2.

Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), 3 lentelėje nurodytos papildomos vykdymo išlaidos[i]

2.1.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.2.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.3.

(rūšis)

(data)

 

 

 

3.

Atlygis antstoliui

 

4.

Šio apskaičiavimo ...................... punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant .............. dydžio ketvirčio vartotojų kainų indeksą.2, 3

 

5.

Kitos išlaidos, kurias antstolis sumoka tretiesiems asmenims

 

5.1.

(pavadinimas)

 

 

 

5.2.

(pavadinimas)

 

 

 

5.3.

(pavadinimas)

 

 

 

6.

Iš viso:

 

 

2Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.3

 

Iki 20 ...... m. ................................ d. iš Jūsų buvo išieškota .................. Eur vykdymo išlaidų. Likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma – ................... Eur.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510, 512 straipsniais ir 611 straipsnio 3 dalimi, dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 [i] Nurodyti tekstas ir duomenys rašomi tik tuo atveju, jeigu skaičiuojamos Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodytos vykdymo išlaidos.

3 Nurodyti tekstas ir duomenys rašomi tik tuo atveju, jeigu apskaičiuojant vykdymo išlaidas taikomas ketvirčio vartotojų kainų indeksas.