lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL krašto apsaugos ministro 2012 m. GEGUŽĖS 29 d. įsakymo nr. v-563 „DĖL LAIKINOJO PROFESINĖS KARO TARNYBOS PERSONALO REZERVO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 26 d. Nr. V-532

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-563 „Dėl laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 18 punktu:“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatus:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja profesinės karo tarnybos karių, laikinai neatliekančių savo nuolatinių pareigų (toliau – kariai), perkėlimo į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą (toliau – rezervas), tarnybos rezerve ir skyrimo iš rezervo į pareigas tvarką.“

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rezervą sudaro profesinės karo tarnybos kariai, laikinai neatliekantys savo nuolatinių pareigų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – KASOKTĮ) 42 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Į rezervą perkeltus karius administruoja krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucija ar jos padalinys, į kurio rezervą karys perkeltas.“

2.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 2 ir 9 punktuose numatytais atvejais kariai į rezervą perkeliami krašto apsaugos ministro (toliau - ministro) ar jo įgalioto asmens sprendimu. Kitais atvejais kariai perkeliami KASOKTĮ numatyto vadovo, turinčio teisę skirti karį į pareigas, įsakymu.“

2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III. KARIŲ TARNYBA REZERVE IR JŲ SKYRIMAS IŠ REZERVO Į PAREIGAS“.

2.6. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Karys, perkeltas į rezervą dėl KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 1, 4, 5, 7 punktuose ir 8 dalyje nurodytų priežasčių, taip pat dėl 2 dalies 6 punkte nurodytos priežasties, nuo grįžimo iš stažuotės ar mokymosi dienos iki kol bus paskirtas į pareigas vykdo KAS institucijos ar jos padalinio, į kurio rezervą karys perkeltas, vado (viršininko) nurodymus ir užduotis.“

2.7. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojantis skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo gavimo dienos supažindina karį su įsakymu dėl jo perkėlimo į rezervą, KAS personalo valdymo informacinėje sistemoje įtraukia atitinkamą įrašą apie kario perkėlimą į rezervą ir patikslina kario adresą ir telefono numerius, kuriais karį galima surasti per 24 valandas. Pasikeitus šiai informacijai, karys privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos pasiketimo dienos apie tai informuoti KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojantį skyrių.“

2.8. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Už karių, perkeltų į rezervą, aprūpinimą teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakingas KAS institucija ar jos padalinys, į kurio rezervą karys perkeltas.“

2.9. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Kariai, išskyrus šių nuostatų 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais, iš rezervo į pareigas skiriami vadovaujantis Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašu, patvirtintu ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kai KAS institucijoje ar jos padalinyje nėra laisvų, kario laipsnį ir kvalifikaciją atitinkančių pareigų, apie tai ne vėliau kaip likus mėnesiui iki kario skyrimo į pareigas dienos KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojantis skyrius informuoja Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamentą, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdybą J1 ar Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo kariuomenės puskarininkio grupę.“

2.10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Šių nuostatų 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais į rezervą perkelti kariai iš rezervo į pareigas skiriami vadovo, turinčio teisę skirti karius į pareigas, įsakymu.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas