VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. B1-610

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u pridedamą Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašą.

2.  P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui);

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Maisto skyriui.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Jonas Milius

 

PATVIRTINTA

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. B1-610

 

Vaikų UGDYMO įstaigų, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGų IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLų VALGIARAŠČIŲ derinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų (teikiančių apgyvendinimo paslaugas) valgiaraščių (toliau – valgiaraščiai) derinimo su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniais padaliniais tvarką.

2. Aprašas taikomas vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų (teikiančių apgyvendinimo paslaugas) steigėjams, vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems maitinimo paslaugas vaikų ugdymo įstaigoms, vaikų socialinės globos įstaigoms ir vaikų poilsio stovykloms (teikiančioms apgyvendinimo paslaugas) (toliau – įmonės arba įstaigos), ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

3. Aprašas netaikomas įmonėms arba įstaigoms:

3.1. kurių valgiaraščiai buvo parengti pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje (www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba), arba pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintus patiekalų receptūrų rinkinius;

3.2.  kurios yra sudariusios valgiaraščius savarankiškai ar pagal gydytojo išduotus vaiko sveikatos pažymėjimus (Forma Nr. 027-1/a) (pritaikyto maitinimo) ir juos nuo 2012 m. liepos 1 d. suderinusios su visuomenės sveikatos centrais ir jų nekeitusios iki maitinimo paslaugos teikimo atnaujinimo (naujų mokslo metų).

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose nurodyti padaliniai.

4.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos higienos normoje HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“), Lietuvos Respublikos paslaugų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymuose.

5. Įmonė arba įstaiga valgiaraščius derina su atitinkamu VMVT teritoriniu padaliniu, kuris vertina valgiaraščių atitiktį Tvarkos aprašo, Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir šio Aprašo nustatytiems reikalavimams.

 

II SKYRIUS

VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKA

 

6. Įmonė arba įstaiga, siekianti suderinti valgiaraštį, turi kreiptis į savo veikimo vietoje esantį VMVT teritorinį padalinį ir jam pateikti šių dokumentų originalus:

6.1.  nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);

6.2.  nustatytos formos valgiaraštį (Aprašo 2 priedas):

6.2.1.  kuris turi būti sudarytas kiekvienai amžiaus grupei atskirai,

6.2.2.  kuriame kiekvienas patiekalas (pagrindinis patiekalas, padažas, garnyras ir t. t.) turi būti nurodytas atskirai,

6.2.3.  kuriame nurodytų patiekalų pavadinimai turi būti aiškūs ir suprantami. Rekomenduojama atsisakyti simbolinių patiekalų pavadinimų, tokių kaip „Gaidelio“ salotos (geriau – morkų ir obuolių salotos), „Trakų“ suktinukai (geriau – kiaulienos ir vištienos suktinukai) ir kt.,

6.2.4.  kuriame turi būti nurodyta tiksli pagrindinio patiekalo išeiga – pagrindinio patiekalo pavadinime turi būti aiškiai nurodytos pagrindinės patiekalo sudedamosios dalys (pvz., daržovių troškinys su dešrelėmis 100/100, bulvių plokštainis su kalakutų šlaunelių mėsa 188/62),

6.2.5.  kuriame turi būti nurodomos savaitės, savaitės dienos, kiekvieno vaikų maitinimo laikas (išskyrus bendrojo ugdymo įstaigas) ir kurio kiekvienas lapas turi būti sunumeruotas ir patvirtintas maitinimo paslaugas teikiančios įmonės ir vaikų ugdymo ar socialinės globos įstaigos, ar vaikų poilsio stovyklos vadovų parašu ir spaudu,

6.2.6.  kurio tituliniame lape turi būti nurodytas ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas), kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas, darbo laikas, valgiaraščio laikotarpis ir vaikų amžiaus grupė,

6.2.7.  kuriame padaryti įrašai turi būti aiškūs, be braukymų ar taisymų;

6.3.  jei valgiaraštis sudarytas pagal gydytojo išduotus vaiko sveikatos pažymėjimus (Forma Nr. 027-1/a) (pritaikyto maitinimo), laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma vaikų amžiaus grupė ir maisto produktai, kurių vaikas (-ai) negali vartoti.

7. Įmonės arba įstaigos Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją gali VMVT teritoriniam padaliniui pateikti paštu, el. paštu (patvirtinant atsakingo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu), kitomis elektroninėmis priemonėmis (per kontaktinį centrą) arba tiesiogiai.

8. VMVT teritorinis padalinys, gavęs įmonės arba įstaigos dokumentus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu el. paštu arba adresu informuoja ją apie dokumentų gavimą, nurodant prašymo gavimo datą, terminą, per kurį dokumentai bus įvertinti, galimas įstaigos arba įmonės teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl valgiaraščių derinimo, ir apie tai, kad atsakymo dėl valgiaraščio derinimo nepateikimas per teisės aktų nustatytą terminą nelaikomas valgiaraščio suderinimu.

9. Jei VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs įmonės arba įstaigos pateiktus dokumentus, nustato, kad įmonė arba įstaiga pateikė netinkamai įformintus arba ne visus dokumentus, kurių reikia valgiaraščio vertinimo pažymai (Aprašo 3 priedas) gauti, nustato ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti ir apie tai informuoja įmonę arbą įstaigą prašyme nurodytu el. paštu arba adresu. Tokiu atveju terminas, per kurį įmonės arba įstaigos pateikti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo datos. Laikotarpis, per kurį įmonė arba įstaiga šalina VMVT teritorinio padalinio nurodytus trūkumus, į Aprašo 11 punkte nurodytą terminą neįskaičiuojamas.

10. Prireikus VMVT teritorinis padalinys gali paprašyti įmonės ar įstaigos papildomų dokumentų, pvz., receptūrų, kuriomis pagrindžiama patiekalų maistinė ir energinė vertė, ir kt.

11. VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs įmonės arba įstaigos pateikto valgiaraščio atitiktį teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu būdu išduoda įmonei arba įstaigai valgiaraščio vertinimo pažymą ir suderintą valgiaraštį. Suderinto valgiaraščio kiekvienas lapas turi būti pažymėtas VMVT teritorinio padalinio spaudu.

12. Atlikus suderintų valgiaraščių keitimus, jie turi būti pakartotinai derinami su atitinkamu VMVT teritoriniu padaliniu. Atliekant suderinto valgiaraščio minimalius keitimus, pvz., pakeitus vieną tos pačios maisto produktų grupės maisto produktą ar patiekalą kitu maisto produktu ar patiekalu, kai maisto produkto ar patiekalo maistinė ir energinė vertė išlieka tokia pati, pakartotinai valgiaraščio derinti nereikia.

13. Jei VMVT teritorinis padalinys, vertindamas įmonės ar įstaigos pateiktą derinti valgiaraštį, nustato, kad jis neatitinka teisės aktų reikalavimų arba jame yra techninių klaidų (pvz., skaičiavimo ir kt.), grąžina įmonei arba įstaigai jos prašyme nurodytu būdu valgiaraštį nustatytiems trūkumams pašalinti.

14. VMVT teritorinis padalinys įmonės ar įstaigos pateikto valgiaraščio nederina, jeigu įmonė arba įstaiga per Aprašo 9 punkte nustatytą terminą nepateikia kartu su valgiaraščiu visų Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų arba pateikia netinkamai įformintus, klaidingus ar suklastotus dokumentus, ir apie tai informuoja įmonę arba įstaigą prašyme nurodytu el. paštu arba adresu.

15. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytų valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas vaikų ugdymo ar vaikų socialinės globos įstaigos, kurioje organizuojamas maitinimas, pavadinimas ir kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugas tiekiančios įmonės bei vaikų ugdymo ar vaikų socialinės globos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Įmonės arba įstaigos turi teisę Apraše nurodytus dokumentus teikti VMVT teritoriniams padaliniams per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotus asmenis.

17. VMVT teritorinių padalinių pareigūnai privalo užtikrinti gautos iš įmonių arba įstaigų informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą.

18. Suderintų valgiaraščių kopijos ir kiti dokumentai, susiję su valgiaraščių derinimu, saugomi atitinkamame VMVT teritoriniame padalinyje.

19. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. VMVT teritorinių padalinių priimti sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės

globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų

valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl valgiaraščio derinimo formos pavyzdys)

 

_____________________________________

(valgiaraštį teikiančios derinti įmonės arba įstaigos pavadinimas)

________________________________________________

(kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

_________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL VALGIARAŠČIO DERINIMO

 

____________

(data)

________________

(vieta)

 

 

Prašome suderinti __________________________________________________________

(vaikų ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos arba vaikų poilsio

________________________________________________________________________________

stovyklos pavadinimas, adresas)

 

________________________________________________ amžiaus grupės (-ių) valgiaraštį (-čius).

(vaikų amžiaus grupė, pvz.: 1–3 m.; 4–7 m.; 6–10 m.; 11 m. ir vyresni ir kt.)

 

 

Pageidaujame valgiaraščio vertinimo pažymą (-us) ir valgiaraštį (-čius) gauti (pažymėti):

□ – el. paštu (patvirtinant atsakingo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu);

□ – kitomis elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą;

□ – paštu;

□ – tiesiogiai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniame padalinyje.

 

PRIDEDAMA:

1. _______________________________________________________________________

(valgiaraščio pavadinimas)

2. _______________________________________________________________________

(kiti dokumentai)

 

 

______________               ________________           _____________________________

(pareigos)                                      (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės

globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų

valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Valgiaraščio formos pavyzdys)

 

 

 

___________________________________________

(ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas) pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ DIENŲ VALGIARAŠTIS

(nurodyti dienų skaičių)

_______

(nurodyti vaikų amžiaus grupę)

 

 

 

 

Įstaigos darbo laikas

Nuo __ iki__ val.


 

 

1 savaitė

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis    

Pusryčiai val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

Pietūs val.*

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g*

Energinė* vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

Priešpiečiai (pavakariai) val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

Vakarienė val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

Iš viso (dienos davinio):

0

0

0

0

 

* – neprivaloma nurodyti bendrojo ugdymo įstaigų valgiaraštyje

_________________

 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės

globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų

valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Valgiaraščio vertinimo pažymos formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

 

20__ m. ____________ ___ d. Nr._____

 

 

________________________________________________________________________________

(vaikų ugdymo įstaigos, vaikų socialinės globos įstaigos arba vaikų poilsio stovyklos pavadinimas, adresas)

________________________________________________________________________________

(valgiaraštį teikiančios derinti įmonės arba įstaigos pavadinimas, adresas)

 

Įvertintas __________________________________________________ vaikų amžiaus grupės

(1–3 m.; 4–7 m.; 6–10 m.; 11 m. ir vyresni ir kt.) (įrašyti tinkamą)

pusryčių / priešpiečių / pietų / pavakarių / vakarienės valgiaraštis.

(nereikalingą išbraukti)

 

Nustatytos neatitiktys (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis ar kt.):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vertinimo išvada: suderinta / nesuderinta

(nereikalingą išbraukti)

 

Ši pažyma gali būti apskųsta teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.   (nurodoma tuo atveju, jei valgiaraštis nesuderinamas)

 

Vertinimą atliko:

 

Viršininkas                                              _________________             ________________________

(parašas)                                                 (vardas ir pavardė)                  

 

 

__________________________             _______________                _______________________           (vertinimą atlikusio asmens pareigos)                          (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)