LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-82

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu,

 

t v i r t i n u  2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus (pridedama).

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                           Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

priėmimui organizuoti 2022 m. sausio 13 d. raštu Nr. 22-03

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022  m. sausio 14  d. įsakymu Nr. V-82

 

 

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

 

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2022 m. vasario 3 d. – 15 d. 

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2022 m. vasario 3 d. – 11 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2022 m. vasario 3 d. – 15 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. vasario 17 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. vasario 17 d. – 18 d.

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 12 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d.

 

 

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

Testų, jei taikomi, laikymas

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 22 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 26 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 29–30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugpjūčio 31 d.

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

 

_________________