herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

Dėl PRIEMONės ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo joniškio rajono SAVIVALDYBĖJE

2019 m. birželio 26 d. Nr. A-601

Joniškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-222 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-561, 44 punktu ir 45.1, 45.6, 45.7 ir 45.9 papunkčiais:

            1. S k i r i u Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorę Rasą Birutytę atsakingą už priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė) įgyvendinimą Joniškio rajono savivaldybėje.

            2. P a s k i r s t a u Joniškio rajono savivaldybei priemonei įgyvendinti skirtas 2019 m. lėšas pagal priedą.

            3. P a v e d u seniūnams:

            3.1. iki 2019 m. liepos 1 d. sukviesti išplėstines seniūnaičių sueigas nustatyti priemonės  prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas;

            3.2. padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną.

            4. P a v e d u išplėstinėms seniūnaičių sueigoms įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo V skyriaus nuostatas.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė