LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-914

„Dėl PaGALBOS UŽ ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. 3D-555

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/316,  atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir į Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)“.

2.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklių tikslas – nustatyti nereikšmingos (de minimis) pagalbos už įsigytus kitų rūšių, išskyrus kiaules, ūkinius gyvūnus (toliau – pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką šių taisyklių 5 punkte nurodytiems pareiškėjams.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 3.1 papunktį.

4. Pripažįstu netekusiu galios 3.2 papunktį.

5.  Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. paraiška gauti pagalbą (toliau – paraiška) – šių taisyklių 1 priede nustatytos formos dokumentas, kuriuo prašoma skirti pagalbą už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą;“.

6. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:  

5.1. gavo pagalbą pagal šias taisykles 2018 metais (nuo spalio 16 d.) ir (arba) 2019 metais, ir (arba) 2020 metais, bet bendra gautos pagalbos suma nesiekia 7 punkte nurodytos pagalbos sumos;

5.2. nuo pagalbos pagal šias taisykles gavimo dienos nelaiko kiaulių ir augina kitų rūšių ūkinius gyvūnus bei įsipareigoja laikytis anksčiau prisiimtų įsipareigojimų ketverius metus nuo pagalbos gavimo auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

5.3. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kurie vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Registravimo ir ženklinimo aprašas), nustatyta tvarka buvo suženklinti ir (arba) registruoti Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB);

5.4. nėra gavę valstybės pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.“

7.  Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos einamaisiais metais.“

8. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal šias taisykles atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4 metus (keturi metai suprantami, kaip praėję treji kalendoriniai metai ir einamieji metai).

Tuo atveju, jei lėšų poreikis pagalbai išmokėti viršija kvietime nurodytą pagalbos lėšų sumą ir papildomai visoms tinkamoms finansuoti paraiškoms lėšos nėra skiriamos ar skiriama tik jų dalis, pareiškėjams išmokama suma mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas ne PVM mokėtojas.“

9. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui  (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 25 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 3 a dalyje.

Bendra pirminės gamybos sektoriuje veiklą vykdantiems ūkio subjektams skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Pagal de minimis pagalbos priemones, naudingas tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiama de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Jei suteikus pagalbą pagal taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos ribos, skiriant pagalbą pagalbos suma sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos.

Jei pareiškėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą pagalbos gavėjui nebus viršytos šiame punkte nurodytos  ribos, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

Pagalba, teikiama pagal šias taisykles, negali būti sumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas atitinkamuose valstybės pagalbą reglamentuojančiuose teisės aktuose arba Europos Komisijos priimtuose sprendimuose nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba nustatyta pagalbos suma.

Teikiant pagalbą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos.“

10. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;

10.2. paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

10.3. pagal poreikį kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo atitiktį Taisyklių reikalavimams.“

11. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Savivaldybės administracijos darbuotojas patikrina:

11.1. ar pateikti ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentai;

11.2. ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, pareiškėjas pateiktus duomenis pataiso);

11.3. duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) CDB:

11.3.1. ar nuo pagalbos gavimo pagal šias taisykles dienos nelaiko kiaulių ir augina kitų rūšių ūkinius gyvūnus;

11.3.2. nuo 2021 sausio 1 d. įregistruotą skaičių kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, dėl kurių pareiškėjas, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, prašo pagalbos, ir ūkinių gyvūnų bandos laikymo vietą. Jei nesutampa pagalbos paraiškoje nurodytas ir Ūkinių gyvūnų registre įrašytas ūkinių gyvūnų skaičius, pagalba teikiama tik už įregistruotą ūkinių gyvūnų skaičių;

11.4. paraiškoje nurodytą prašomą pagalbos sumą;

11.5. ar yra visi reikalingi pateikti dokumentai ir, jei reikia, prašo pateikti papildomus dokumentus, reikalingus paraiškai tinkamai įvertinti;

11.6. ar bendra gautos pagalbos suma nesiekia 7 punkte nurodytos pagalbos sumos;

11.7. ar suteikus paraiškoje nurodytą pagalbos sumą, nebus viršyta taisyklių 7 punkte nurodyta pagalbos suma.“

12. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. atlieka patikras, pasirinktinai patikrindama penkis procentus pagalbos gavėjų;“.

13. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Kęstutis Navickas

 

 

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus

teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos gauti pagalbą forma)

(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardas

Pavardė arba įmonės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens (įmonės) kodas

valdos atpažinties numeris (jeigu turi)                  Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybė

(pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

Seniūnija (pagal gyvenamąją / registracijos vietą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimas, miestelis ir kt.

(pagal gyvenamąją vietą)

Adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto indeksas

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko kodas

 

 

 

Banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM mokėtojo kodas (pildoma, jei pareiškėjas PVM mokėtojas)

 

 

__________________ savivaldybei

PARAIŠKA GAUTI PAGALBĄ

 

___________________ Nr. ______

(data)

 

 

Kitų rūšių ūkinių gyvūnų bandos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidų pavadinimas

 

 

Pirktas ūkinių gyvūnų skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

Patirta išlaidų kitų rūšių ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules, įsigyti Eur be PVM

 

 

 

 

 

 

 

Patirta išlaidų kitų rūšių  ūkiniams gyvūnams, išskyrus kiaules, įsigyti Eur su PVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau suteikti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą ____________________________________________ Eur.

 

Esu susijęs su kitais ūkio subjektais Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip □

Ne  □  

 

1.

2.

...

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus susijungė su kita įmone, arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, toliau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip □

Ne  □  

 

1.

2.

...

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip □

Ne  □  

 

1.

2.

...

 

Patvirtinu, kad nuo pagalbos pagal šias taisykles gavimo dienos nelaikau kiaulių ir auginu kitų rūšių ūkinius gyvūnus bei įsipareigoju laikytis anksčiau prisiimtų įsipareigojimų ketverius metus nuo pagalbos gavimo auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules.

Patvirtinu, kad nesu gavę valstybės pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba esu grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Įsipareigoju gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėtos pagalbos (jos dalies) grąžinimo ir (ar) palūkanų sumokėjimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą ir (ar) permokėtą pagalbą (jos dalį) ir sumokėti palūkanas (jei nurodyta).

Esu informuotas (-a), kad tuo atveju, jei patikros vietoje metu neturėsiu ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų, neteksiu teisės į pagalbą, jei patirtos išlaidos bus mažesnės nei nurodyta pagalbos paraiškoje – bus atlygintos tik tos išlaidos, kurioms pagrįsti bus pateikti ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentai.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad paraiškoje gauti pagalbą ir kituose Agentūrai pateiktuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad informacija apie mano prašomą ir gautą pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“),  apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės,  paramos viešinimo tikslais įgyvendinant Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles.

Patvirtinu, kad nesieksiu susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažinta tinkama finansuoti išlaida.

 

 

_______________ ___________________

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)