ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS savanoriškos veiklos modeLIO APRAŠO TVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T1-271

Šilalė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai, kuriant savanoriškos veiklos modelį bei jį išbandant Šilalės rajono savivaldybėje“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.   Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašą (pridedama).

2 Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr.T1-223 „Dėl Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

3Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                      Jonas Gudauskas


 

 

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu

Nr. T1-271

 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVANORIŠKOS VEIKLOS

MODELIO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) organizavimo, savanorių pritraukimo ir atrankos, savanoriškos veiklos atlikimo sutarties sudarymo eigą, su savanoriška veikla susijusių išlaidų kompensavimo sistemą, taip pat savanorių teises ir pareigas.

2. Savivaldybėje organizuojant savanorišką veiklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymais, Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Savanoris – asmuo (nuo 14-29 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai), deklaravęs savo gyvenamąją vietą Šilalės rajone, kuris savo noru, be jokio finansinio atlygio atlieka  visuomenei naudingą veiklą Priimančioje organizacijoje;

3.2. Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos Savanorio, Organizatoriaus ir  Priimančios organizacijos susitarimu;

3.3. Akreditavimas – procesas, kurio metu potencialios Priimančios organizacijos įvertinamos pagal Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 2V-54-(1.4) „Dėl Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, numatytus vertinimo kriterijus, siekiant nustatyti jų pasiruošimą priimti savanorius, leidžiantis nustatyti gaires ir prioritetus tolimesniam Priimančios organizacijos mokymuisi ir tobulėjimui;

3.4. Savanoriškos veiklos organizatorius – Šilalės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) ar jo įgalioto asmens (toliau – Organizatorius);

3.5. Priimanti organizacija – Savivaldybėje veikianti, akredituota organizacija, galinti suteikti savanoriams asmeninio/profesinio tobulėjimo erdvę ir užtikrinti atitinkamą palaikymą; Priimančios organizacijos nurodytos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnyje;

3.6. Kuratorius – asmuo, dirbantis arba savanoriaujantis Priimančioje organizacijoje, atsakingas už savanorių veiklos organizavimą ir koordinavimą;

3.7. Mentorius – asmuo, dirbantis savanorišką veiklą organizuojančioje organizacijoje, atsakingas už savanorių ir Priimančių organizacijų  konsultavimą;

3.8. Kompetencijų vertinimas – procesas, kurio metu yra vertinamos savanorio kompetencijos pagal Įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašą, patvirtintą Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. 2V-99-(1.4) „Dėl Įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.9. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

4. Savanorišką veiklą organizuoja Šilalės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Direktoriaus ar jo įgalioto asmens.

5. Organizatoriaus funkcijos:

5.1. sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą;

5.2. viešina informaciją apie savanorišką veiklą Savivaldybėje bei galimybę tapti savanoriu laikantis prieinamumo bei aiškumo principų – informaciją apie savanorišką veiklą Savivaldybėje viešina skelbdamas ją interneto svetainėse, rajoninėje spaudoje, teikia pranešimus Priimančioms organizacijoms, socialiniams partneriams; organizuoja renginius;

5.3. Organizatorius kviečia:

5.3.1. Savivaldybėje veikiančias organizacijas, galinčias tapti Priimančiomis organizacijomis, siekti akreditacijos;

5.3.2. asmenis atlikti savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybėje vieną ar kelis kartus per metus, informuoja apie Priimančių organizacijų veiklą ir jų organizuojamos savanoriškos veiklos sritis;

5.4. parengia Priimančių organizacijų sąrašą, kuris yra viešinamas Aprašo 5.2 papunktyje išvardintuose informaciniuose šaltiniuose;

5.5. asmenis, susidomėjusius galimybe savanoriauti Savivaldybėje, kviečia į informacinį susitikimą, kurio metu jiems sudaroma galimybė daugiau sužinoti apie savanoriams siūlomas savanoriškos veiklos sritis; asmenims, pageidaujantiems tapti savanoriais Savivaldybėje, pateikia užpildyti Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje savanorio anketą (2 priedas);

5.6.  vertina savanorių anketose esančią informaciją, atsižvelgia į savanorių patirtį, savanorių pageidaujamos atlikti savanoriškos veiklos sritį ir rekomenduoja savanoriams labiausiai tinkančias Priimančias organizacijas;

5.7. stebi savanorių veiklą ir jų kompetencijų ugdymą;

5.8. kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduoda savanoriškos veiklos atlikimą bei jo įgytas kompetencijas/pasiekimus patvirtinantį dokumentą (4 priedas arba interneto adresu http://www.jaunimogarantijos.lt/lt/savanoriauk/atrask-save-pasiekimu-programa/149 formuojamas Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ pasiekimų programos pažymėjimas), atsižvelgiant į savanorio pasirinktą kompetencijų vertinimo variantą.

6. Priimančios organizacijos funkcijos:

6.1. savanorišką veiklą vykdo vadovaudamasi teisės aktais, aprašytais šio Aprašo 2 punkte;

6.2. prieš Savanoriui pradedant vykdyti savanorišką veiklą, Priimanti organizacija inicijuoja Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio savanorystės veiklos trišalės sutarties pasirašymą  (1 priedas);

6.3. numato organizacijos darbuotoją ir skiria Kuratoriumi, siekdama užtikrinti kokybišką savanorių veiklą.

7. Mentoriaus funkcijos:

7.1. konsultuoja savanorius ir Priimančias organizacijas;

7.2. teikia individualias konsultacijas kuratoriams;

7.3. stebi savanorių veiklą ir jų kompetencijų ugdymą;

7.4. dalyvauja  sprendžiant problemiškus  klausimus, susijusius su savanoryste;

7.5. pagal poreikį organizuoja mokymus savanoriams ir Priimančioms organizacijoms;

7.6. kartu su Kuratoriumi vertina naujai įgyjamas/tobulinamas savanorių kompetencijas/pasiekimus.

8. Kuratoriaus funkcijos:

8.1. numato savanorių veiklas ir sudaro bendrąjį savanorių veiklos grafiką, jį koreguoja, pritaiko individualiems poreikiams pagal turimas ir norimas įgyti kompetencijas;

8.2. padeda savanoriams įsilieti į Priimančios organizacijos kolektyvą;

8.3. supažindina savanorius su Priimančios organizacijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir darbo saugos reikalavimais;

8.4. stebi savanorių darbą ir juos konsultuoja;

8.5. bendradarbiauja su Mentoriumi, suteikia atgalinį ryšį apie savanorio (-ių) veiklą;

8.6. sudaro sąlygas savanoriams dalyvauti jiems skirtuose susitikimuose, mokymuose ir kitokiose Priimančios organizacijos organizuojamose veiklose;

8.7. vertina naujai įgyjamų/tobulinamų savanorių kompetencijų/pasiekimų vertinimo procese;

8.8. esant poreikiui užtikrina savanorio (-ių) aprūpinimą apgyvendinimu, maitinimu, darbo ar kitomis būtinomis spec. priemonėmis, vadovaudamasis Priimančios organizacijos taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

SAVANORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Savanorių teisės:

9.1. gauti informaciją apie savanoriškos veiklos mastą, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

9.2. gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, konsultacinę, techninę pagalbą bei kompensaciją už savanoriškos veiklos metu patirtas išlaidas, pagal jas patvirtinančius dokumentus;

9.3. atlikti tokias savanoriškos veiklos užduotis, kurios atitinka savanorio išsilavinimą, sugebėjimus, įgytas žinias ir įgūdžius;

9.4. savanoriauti neturint kvalifikacijos, išskyrus atvejus, kai reikalinga kvalifikacija pagal veiklos pobūdį;

9.5. gauti pažymėjimą, atlikus ilgalaikę savanorišką veiklą;

9.6. naudotis kitomis savanoriškos veiklos atlikimo sutarties, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis;

9.7.                  nutraukti savanorišką veiklą anksčiau nustatyto termino, nurodyto Aprašo 1

priedo 2.2 papunktyje.

10. Savanorių pareigos:

10.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų;

10.2. laikytis saugos darbe reikalavimų;

10.3. tinkamai atlikti savanoriškos veiklos užduotis;

10.4. laikytis Šilalės rajono savivaldybės Savanoriškos veiklos modelio savanorystės veiklos trišalės sutarties reikalavimų;

10.5. savanorišką veiklą atlikti sąžiningai;

10.6. savanoriai, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą;

10.7. savanoris kompetencijų įvertinimą vykdo pagal Įgytų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo vykdant savanorišką veiklą tvarkos aprašą (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 2V-98-(1.4) „Dėl Įgytų kompetencijų įsivertinimo ir įvertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašo patvirtinimo“) arba Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ pasiekimų programą (http://www.jaunimogarantijos.lt/lt/savanoriauk/atrask-save-pasiekimu-programa/149).

 

 

IV SKYRIUS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

11. Savivaldybėje savanoriškos veiklos išlaidos gali būti kompensuojamos.

12. Organizatorius administruoja Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas asmenų savanoriškos veiklos Savivaldybėje išlaidų kompensavimui.

13. Priimanti organizacija užtikrina savanorių išlaidų kompensavimą Aprašo 1 priedo 2.2 papunktyje nurodytu laikotarpiu šiuo tarifu:

13.1. kelionės išlaidos  (atvykimas į savanorystės vietą ir grįžimas iš jos į namus – 0,10 euro centų už 1 kilometrą, neviršijant 30 kilometrų į vieną pusę);

13.2.  savanorio išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į išlaidas patvirtinančius

dokumentus (gyvenamosios vietos deklaraciją, Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje atlikimo grafiką (3 priedas).

14. Savanoris, pretenduojantis į išlaidų kompensavimą, renka dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas, ir pateikia kuratoriui pagal numatytą tvarką.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Priimanti organizacija yra akredituojama vadovaujantis Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu patvirtintu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. kovo 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-54-(1.4) „Dėl Įgytų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo, vykdant savanorišką veiklą, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Akredituotos Priimančios organizacijos yra registruojamos duomenų bazėje (internetinėje svetainėje www.jaunimogarantijos.lt, skiltyje „Savanorius priimančių organizacijų sąrašas“).

16. Savanoriška veikla Savivaldybėje gali būti trumpalaikė, trunkanti iki 3 mėnesių, ir ilgalaikė – savanoriška veikla vykdoma ne trumpiau nei 3 mėnesius ne mažiau kaip 10 val. per savaitę;

16.1. Organizatorius ir Priimanti organizacija su savanoriu pasirašo Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio savanorystės veiklos trišalės sutartį  (1 priedas).

17. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi.

18. Atlikta savanoriška veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo ugdymo planus.

19. Savanoriui savanoriškos veiklos metu padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Savanoriška veikla gali būti nutraukta savanoriškos veiklos atlikimo sutartyje ir įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

________________________________