LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.2285, 6.22813, 6.353, 6.362, 6.363 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6.3581 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. XIII-64

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6.2285 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6.2285 straipsnį 7 dalimi:

7. Verslininkui, parduodančiam sveriamas prekes, draudžiama į sveriamos prekės masę ir kainą įskaičiuoti šiai prekei sverti ir pakuoti naudojamos pakavimo medžiagos masę ir vertę.“

 

2 straipsnis. 6.22813 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.22813 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Draudžiama parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs arba kurios buvo perženklintos, perpakuotos ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą. Gamintojas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį (prekės savybes) suėjus prekės tinkamumo naudoti terminui.“

 

3 straipsnis. 6.353 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.353 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti šio straipsnio 1–7 dalyse nurodytą informaciją, pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o kai sutartis sudaryta, – per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sutarties nutraukimo dienos ar pirkėjo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos.“

 

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 6.3581 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.3581 straipsniu:

6.3581 straipsnis. Reikalavimai dėl atskirų rūšių daiktų pardavimo ir atskirų rūšių prekybos vietų

Reikalavimai dėl atskirų rūšių daiktų pardavimo tik nustatytose prekybos vietose (specializuotose parduotuvėse, specializuotuose parduotuvių skyriuose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose), taip pat reikalavimai, taikomi atskirų rūšių prekybos vietoms, gali būti nustatyti įstatymuose.“

 

5 straipsnis. 6.362 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.362 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos.“

 

6 straipsnis. 6.363 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.363 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 3, 5 ir 6 straipsniuose nustatyti keturiolikos dienų terminai taikomi po šio įstatymo įsigaliojimo sudarytoms vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki  2017 m. spalio 31 d.  priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė