LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“

PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 30 d. Nr. V-1000

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:

1.1.1.        Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Vaikams medicininės reabilitacijos stacionarinės paslaugos turi būti teikiamos tik specializuotose vaikų medicininės reabilitacijos įstaigose / padaliniuose. Vaikams specializuotose vaikų medicininės reabilitacijos įstaigose / padaliniuose (nuo vienerių iki 18 metų) turi būti užtikrintas mokymo (mokyklų funkcija) ir ugdymo proceso tęstinumas. Mokymo ir ugdymo veikla neapmokama PSDF biudžeto lėšomis.“

1.1.2.        Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil.

Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio / ambulatorinės paslaugos bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio / ambulatorinės paslaugos bazinė kaina (balais)

1

Pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

25,77

25,77

2

Pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)*

51,55

51,55

3

Pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)*

77,32

77,32

4

Pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)*

103,09

103,09

5

Pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1 priemonė

5,15

5,15

6

Pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 2 priemonės

10,31

10,31

7

Pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 3 priemonės

15,46

15,46

8

Pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 4 priemonės

20,62

20,62

9

Pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)**

9,39

9,39

10

Reabilitacija III, pakartotinė reabilitacija III

93,92

93,92

11

Reabilitacija II, pakartotinė reabilitacija II

51,18

52,09

12

Ambulatorinė reabilitacija II

22,03

22,46

13

Ambulatorinė reabilitacija I

18,38

14

Sveikatos grąžinamasis gydymas

36,44

15

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

38,59

39,47

16

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

33,10

33,81

17

Palaikomoji reabilitacija namuose dėl nervų sistemos ligų

43,88

43,88

18

Asmens, slaugančio vaiką (-us),

išlaikymas***

11,82

Pastabos:

*Jeigu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paskirta pirmojo etapo paslauga nebuvo suteikta visa apimtimi, formoje 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ įrašas apie paskirtą paslaugą koreguojamas – nurodant pirmojo etapo ambulatorinę (-es) medicininės reabilitacijos paslaugą (-as), nurodomas ir faktiškai taikytų medicininės reabilitacijos priemonių skaičius.

**Pacientų skaičius grupinių užsiėmimų metu reglamentuojamas Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 priede. Jei teikiama paslauga grupei žmonių – suaugusiesiems ar vaikams (taikomos ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies), mokama atskirai už kiekvieno grupės nario gautą paslaugą.

***Į slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidas įskaičiuojamos asmens maitinimo ir nakvynės paslaugų išlaidos.“

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą ir 1.2 papunktį išdėstau taip:

1.2. Ambulatorinio gydymo metu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina paciento biosocialines funkcijas ir pagal poreikį skiria pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugą (-as), teikiamą (-as) individualiai ar grupei žmonių, taip pat nusprendžia, ar tikslingas kitas apsilankymas. Jei liga yra lėtinė ir nepaūmėjusi, suteikus paskirtą paslaugą (-as), apsilankymas pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją nėra privalomas. Kai suteikiama pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (teikiama individualiai ar grupei žmonių), asmens sveikatos priežiūros specialistas (kineziterapeutas, ergoterapeutas ar masažuotojas) duomenis apie suteiktą paslaugą (taikytą (-as) medicininės reabilitacijos priemonę (-es)) įveda į privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“.

Vieno gydymo epizodo metu gali būti taikoma iki 25 medicininės reabilitacijos priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (iš jų bent 10 turi būti taikomos individualiai). Jei pasinaudojama visomis pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos teikiamomis galimybėmis, taikant ne mažiau kaip 20 medicininės reabilitacijos priemonių (iš jų bent 10 turi būti taikomos individualiai), tačiau reikiamas reabilitacijos rezultatas nepasiekiamas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas priima sprendimą dėl ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo.

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams nėra privalomos šiais atvejais: kai yra atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas, kai nėra galimybių suteikti pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų, kai skiriama pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija ar suteikus dienos chirurgijos paslaugas. Šiais atvejais pacientas gali būti iš karto siunčiamas į atitinkamas paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, medicinos dokumentuose nurodant priežastį.

Visus savo sprendimus, priimtus dėl pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų (individualių ar grupinių) teikimo ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo, gydytojas fiksuoja asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“) arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, pildomoje Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS).“

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą ir 1.2 papunktį išdėstau taip:

1.2. Ambulatorinio gydymo metu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina paciento biosocialines funkcijas ir pagal poreikį skiria pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugą (-as), teikiamą (-as) individualiai ar grupei žmonių, taip pat nusprendžia, ar tikslingas kitas apsilankymas. Jei liga yra lėtinė ir nepaūmėjusi, suteikus paskirtą paslaugą (-as), apsilankymas pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją nėra privalomas. Kai suteikiama pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (teikiama individualiai ar grupei žmonių), asmens sveikatos priežiūros specialistas (kineziterapeutas, ergoterapeutas ar masažuotojas) duomenis apie suteiktą paslaugą (taikytą (-as) medicininės reabilitacijos priemonę (-es)) įveda į privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“.

Vieno gydymo epizodo metu gali būti taikoma iki 25 medicininės reabilitacijos priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (iš jų bent 10 turi būti taikomos individualiai). Jei pasinaudojama visomis pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos teikiamomis galimybėmis, taikant ne mažiau kaip 20 medicininės reabilitacijos priemonių (iš jų bent 10 turi būti taikomos individualiai), tačiau reikiamas reabilitacijos rezultatas nepasiekiamas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas priima sprendimą dėl ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo.

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos nėra privalomos šiais atvejais: kai yra atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas, kai nėra galimybių suteikti pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų, kai skiriama pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija ar suteikus dienos chirurgijos paslaugas. Šiais atvejais pacientas gali būti iš karto siunčiamas į atitinkamas paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, medicinos dokumentuose nurodant priežastį.

Visus savo sprendimus, priimtus dėl pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų (individualių ar grupinių) teikimo ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo, gydytojas fiksuoja asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“) arba formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, pildomoje Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys