LIETUVOS RESPUBLIKOS

ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 8, 13, 21, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2085

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 11 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) išduoda energetikos veiklos licencijas ir leidimus, juos keičia, sustabdo licencijų ir leidimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų ir leidimų galiojimą, prižiūri ir kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą ar leidimais reguliuojamą veiklą;“.

2. Papildyti 8 straipsnio 18 dalį nauju 6 punktu:

6) pajamos, gautos už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra. Įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Taryba, pagrįsdama Tarybos sąnaudomis;“.

3. Buvusius 8 straipsnio 18 dalies 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 7 ir 8 punktais.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnio 2 punktą.

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už reguliuojamosios veiklos sąlygų ir (ar) reikalavimų pažeidimus energetikos įmonė, turinti energetikos veiklos licenciją, leidimą ar atestatą, teisės aktų nustatyta tvarka įspėjama apie galimą licencijos, leidimo ar atestato galiojimo sustabdymą šio straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais arba licencijos, leidimo ar atestato galiojimo panaikinimą šio straipsnio 7 dalyje nustatytais pagrindais ir nustatomas laikotarpis, per kurį turi būti pašalinti nurodyti reguliuojamosios veiklos pažeidimai. Šis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio. Už reguliuojamosios veiklos sąlygų ir (ar) reikalavimų pažeidimus, nurodytus šio straipsnio 5 dalies 6, 7, 9 ar 10 punktuose, energetikos įmonei energetikos veiklos licencijos, leidimo ar atestato galiojimas stabdomas nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pažeidimų nustatymo dienos.“

2. Pakeisti 21 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) paaiškėja, kad fizinis asmuo, turintis leidimą, ar juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl juridinio asmens, turinčio leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;“.

3. Pakeisti 21 straipsnio 5 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) atliekant priežiūros veiksmus naftos produktų prekyba besiverčiančiose įmonėse, randama neregistruotų talpyklų, vamzdynais sujungtų su registruotomis talpyklomis, neplombuotų degalų skaitiklių, pažeistų jungčių tarp elektroninio kasos aparato ir degalų išdavimo kolonėlės, pažeistų vamzdynų jungčių tarp kuro talpyklos (talpyklų) ir degalų išdavimo kolonėlės;“.

4. Papildyti 21 straipsnio 5 dalį 9 punktu:

9) paaiškėja, kad asmuo, turintis leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, neturi šio įstatymo 24 straipsnio 8 ar 9 dalyje nustatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų;“.

5. Papildyti 21 straipsnio 5 dalį 10 punktu:

10) paaiškėja, kad asmuo, turintis leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) fizinis asmuo, siekiantis gauti leidimą, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens, turinčio leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus.“

2. Papildyti 23 straipsnio 6 dalį 11 punktu:

11) užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per keturis mėnesius būtų atliktas leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis turinčios energetikos įmonės finansinių ataskaitų auditas ir jo išvados pateiktos Tarybai.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus leidimus verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, panaikina leidimų galiojimą, leidimus keičia ir šią reguliuojamąją veiklą kontroliuoja Taryba Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

4. Papildyti 23 straipsnį 9 dalimi:

9. Asmenims, vykdantiems prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklą, neturint leidimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis, skiriama piniginė bauda iki 10 procentų prekybos suskystintomis naftos dujomis veiklą vykdančio ūkio subjekto pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais ar per trumpesnį laikotarpį, jei asmuo vykdo veiklą trumpiau negu vienerius metus. Sprendimą skirti baudą priima Taryba.“

 

5 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiais galios 24 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus.

2. Pakeisti 24 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) fizinis asmuo, siekiantis gauti leidimą, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens, turinčio leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;“.

3. Papildyti 24 straipsnio 4 dalį 4 punktu:

4) asmuo, siekiantis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.“

4. Papildyti 24 straipsnio 5 dalį 11 punktu:

11) užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per keturis mėnesius būtų atliktas leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais turinčios energetikos įmonės finansinių ataskaitų auditas ir jo išvados pateiktos Tarybai.“

5. Pakeisti 24 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus leidimus verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, panaikina leidimų galiojimą, leidimus keičia ir šią reguliuojamąją veiklą kontroliuoja Taryba Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

6. Papildyti 24 straipsnį 14 dalimi:

14. Asmenims, vykdantiems prekybos naftos produktais veiklą, neturint leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, skiriama piniginė bauda iki 10 procentų prekybos nefasuotais naftos produktais veiklą vykdančio ūkio subjekto veiklos pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais ar per trumpesnį laikotarpį, jei asmuo vykdo veiklą trumpiau negu vienerius metus. Sprendimą skirti baudą priima Taryba.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 2 d.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pateikti asmenų prašymai išduoti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodytus leidimus arba prašymai ar skundai dėl šių leidimų keitimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo ar panaikinimo baigiami nagrinėti ir sprendimai priimami vadovaujantis prašymo pateikimo dieną galiojusiomis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti reikalavimai, atitinkamai išdėstyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 3 punkte ir 24 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktuose, nagrinėjant ir priimant sprendimus šioje dalyje nustatyta tvarka, taikomi nuo šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos arba vadovaujantis šio straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka išduoti leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, suteikia teisę verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

5. Asmenys, kuriems leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, ir leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, buvo išduoti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 8 ar 9 dalyje numatyto dydžio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos privalo pateikti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikia informaciją apie asmenų, turinčių Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, atitiktį minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, nustatytiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.

7. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos išduotų Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų leidimų atitiktį pasikeitusiems reikalavimams, nustatytiems šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje ir išdėstytiems Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 4 punkte, įvertina ir prireikus išduotų leidimų galiojimą sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą ar panaikina leidimo galiojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

8. Savivaldybių administracijų direktoriai ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos pateikia informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie išduotus ir galiojančius leidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje.

9. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimų atitiktį pasikeitusiems reikalavimams, nustatytiems šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje ir išdėstytiems Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 11 punkte ir 24 straipsnio 5 dalies 11 punkte, įvertina ir prireikus išduotų leidimų galiojimą sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą ar panaikina leidimą ne vėliau kaip per aštuoniolika mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė