LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2022  METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. A1-686

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 15.9 papunkčiu ir įgyvendindama Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021– 2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1‑817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021– 2023  metų veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 1.1.1 papunktyje nurodytą priemonę:

1. T v i r t i n u Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems TEIKIMO bendruomenėje PROjektų ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2022  MetAIS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų (toliau – projektas) turiniui, pareiškėjams ir dalyviams, paraiškų teikimo projektų atrankos konkursui 2022 metais (toliau – konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.  Konkursą organizuoja savivaldybių administracijos. Finansavimas projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų lėšų.

3Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

4.       Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1.    neįgaliojo šeimos nariaikartu su neįgaliuoju gyvenantys jo tėvai (įtėviai, globėjai), seneliai, vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, neįgaliojo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo neįgalusis gyvena ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė tuoktis arba bendrai gyvena ne mažiau kaip vienus metus neįregistravęs santuokos (sugyventiniai), turėdamas tikslą sukurti šeiminius santykius;

4.2.    paslaugos – socialinės reabilitacijos paslaugos, nurodytos Nuostatų 8 punkte, teikiamos pareiškėjo nustatytu laiku nuolat ar minėtame punkte numatytu periodiškumu;

4.3.    paraiška – pareiškėjo pagal Nuostatų reikalavimus užpildyta Paraiškos dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse 2022 metais forma (Nuostatų 1 priedas) (toliau – Paraiškos forma) ir Detalios socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projekto įgyvendinimo sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas) (toliau – Detali projekto įgyvendinimo sąmatos forma), pasirašyti pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas;

4.4.    pareiškėjas – neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, teikianti paraišką ir siekianti gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

4.5.    partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu teiks paslaugas ir (ar) organizuos veiklas. Partneriais nelaikomi pareiškėjo padaliniai, skyriai, filialai, jo vienijami juridiniai asmenys, asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų teikėjai, prekių ar daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

4.6.    projektastikslinė pareiškėjo veikla, kuri turi nustatytus įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

4.7.    projekto veiklų įgyvendintojas – fizinis asmuo, tiesiogiai nuolat prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingas už viso projekto ar jo dalies įgyvendinimą. Projekto veiklų įgyvendintoju nelaikomas fizinis asmuo, kuris laikinai prisideda prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno atlikėjas ir kt.);

4.8.    kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme bei Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

KONKURSŲ SKELBIMAS, PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS, PROJEKTŲ VYKDYMO TRUKMĖ IR LAIKOTARPIS

 

5.    Konkursas skelbiamas viešai ne vėliau nei 2021 m. spalio 6 d. kiekvienos savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Skelbime nurodoma:

5.1. organizuojamo konkurso tikslas;

5.2. bendra konkrečios savivaldybės 2022 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma;

5.3. didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma;

5.4. finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai;

5.5. finansavimo prioritetai;

5.6. Paraiškos forma, Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma ir Pareiškėjo deklaracijos forma (Nuostatų 3 priedas);

5.7. paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga. Paraiškų priėmimo pradžia – ne vėliau nei  2021 m. spalio 6 d. Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

5.8. informacija apie tai, kad projektai savivaldybės administracijai turi būti siunčiami elektroniniu paštu, bei elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas ir prie kurio prieigą turi tik savivaldybės administracijos paskirtas (-i) darbuotojas (-ai);

5.9. telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas pasiteirauti, konsultacijų su konkursu susijusiais klausimais teikimo laikas.

6. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška. Projektų atrankos konkursus savivaldybių administracijos organizuoja 2021 m. spalio–gruodžio mėnesiais.

7.    Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS PASLAUGOS, PASLAUGŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

8Konkurso būdu finansuotinos pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

8.1. neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

8.1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (pvz., savitvarkos, asmens higienos, namų ruošos, aktyvios ir sveikos gyvensenos, mokymo spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią ir pan.);

8.1.2.   socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse (pvz., gebėjimo ieškoti pagalbos, įsitraukimo į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimo ir pan. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);

8.1.3.   pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas (pvz., rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymas ar lavinimas, atminties lavinimas ir pan.);

8.1.4.   saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (pvz., meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pan. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir (ar) klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);

8.1.5.   užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;

8.2.      individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybės, kurioje bus teikiama ši paslauga, administracija, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;

8.3.    pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;

8.4.    pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

9.       Nuostatų 8.18.3 papunkčiuose nurodytos paslaugos gali būti teikiamos, jei neįgaliesiems nustatytas šių paslaugų poreikis. Paslaugų poreikį nustato projekto veiklų įgyvendintojas, dalyvaujant asmeniui ir (ar) jo atstovui pagal įstatymą, užpildydamas Socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo aktą (Nuostatų 4 priedas) (toliau – Vertinimo aktas). Jei asmuo turi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Rekomendaciją dėl pagalbos poreikio (toliau – Rekomendacija), pildant Vertinimo aktą, gali būti vadovaujamasi šia Rekomendacija. Vertinimo akte turi būti nustatytas asmens savarankiškumas atskirose srityse ir nurodytos teiktinos paslaugos, o baigus teikti paslaugas, turi būti įvertintas asmens savarankiškumas ir (ar) suteiktos (-ų) paslaugos (-ų) rezultatas.

10.         Finansavimo prioritetus, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai, nustato ir konkurso skelbime nurodo savivaldybių administracijos. Turi būti nustatyti trys finansavimo prioritetai: du finansavimo prioritetus savivaldybės turi parinkti iš šio punkto antroje pastraipoje nurodytų rekomenduojamų nustatyti finansavimo prioritetų, vieną finansavimo prioritetą gali nustatyti pačios, atsižvelgdamos į konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų (neįgaliųjų šeimos narių) paslaugų poreikius ir Nuostatų 8 punkte nurodytas finansuotinas paslaugas. Prioritetui nustatyti savivaldybės gali pasitelkti neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir (ar) savivaldybėse veikiančių Neįgaliųjų reikalų komisijų atstovus. 

Rekomenduojami nustatyti finansavimo prioritetai:

10.1pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;

10.2pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;

10.3pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

 

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR TIKSLINĖS ASMENŲ GRUPĖS

 

11Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

11.1.  pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

11.2pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems;

11.3.  paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems;

11.4projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte;

11.5.  projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).

12.     Pareiškėjas projektui vykdyti gali pasitelkti partnerį (-ius). Partneris (-iai) turi būti įregistruotas (-i) Juridinių asmenų registre, teikti ar planuoti teikti paslaugas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitikti Nuostatų 11.1 papunktyje pareiškėjams keliamus reikalavimus. Partneris (-iai) negali būti pareiškėju (-ais) konkurse.

13.     Projektų tikslinės asmenų grupės (tiesioginiai naudos gavėjai):

13.1neįgalieji;

13.2neįgaliųjų šeimos nariai.

 

V SKYRIUS

ESMINIAI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI IR RODIKLIAI, PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

14.                        Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2022 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

14.1. esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus taikomos sankcijos, nurodytos Nuostatų 81.5 papunktyje:

14.1.1. paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau nei 10 neįgaliųjų per mėnesį;

14.1.2. bendras paslaugas gavusių asmenų skaičius – ne mažesnis nei 85 proc. tiesioginių naudos gavėjų skaičiaus, nurodyto projekto laukiamuose rezultatuose;

14.2. kokybinius rodiklius:

14.2.1. ugdyti ir (ar) atkurti, ir (ar) palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius;

14.2.2. didinti neįgaliųjų galimybes kuo savarankiškiau dalyvauti darbo rinkoje, teikiant Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą.

15. Pareiškėjas turi viešinti (savo interneto svetainėje, vietinėje spaudoje ir pagal galimybes kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose) projektą, kad projekto tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą, rezultatus. Skelbdami ir skleisdami informaciją apie projektą, pareiškėjai negali pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, turi užtikrinti asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą, laikytis viešosios tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija). Savivaldybių administracijos tikrina, kaip pareiškėjai laikosi šiame punkte nustatyto reikalavimo.

16. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai ir kt.), pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Pareiškėjas, teikdamas paraišką ir susijusią informaciją bei įgyvendindamas projektą, privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų. Pareiškėjas fizinių asmenų duomenis gali tvarkyti tik paraiškos teikimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tikslais.

18. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reguliuojančias teisės aktais.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

19Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis teikti paslaugomis, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu, būtinos projektui įgyvendinti, t. y. be kurių nebūtų galima teikti projekte numatytų paslaugų, taip pat patirtos bei apmokėtos pareiškėjo (jei projektas vykdomas su partneriu (-iais), – ir partnerio (-ių). Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis (pvz., sąskaitos / kvitai, paslaugų pirkimo sutartys, kelionių lapai, visuomeninio transporto bilietai ir pan.). Pareiškėjas ir partneris (-iai) (jei projektas vykdomas su partneriu (-iais) paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei vidutinės rinkos kainomis, laikydamasis (-iesi) racionalaus lėšų naudojimo principo.

20Pareiškėjas lėšas, gautas projektui įgyvendinti, privalo laikyti joms skirtoje sąskaitoje (ši nuostata netaikoma partneriui (-iams), įvertinęs projekto lėšų laikymo, naudojimo, saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje (toliau – Sutartis) bei patvirtintoje Detalioje socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projekto įgyvendinimo sąmatoje (toliau – projekto sąmata) nurodytoms paslaugoms teikti.

21.  Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

21.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų). Jei darbuotojas dalyvauja ne tik projekto administravimo veikloje, tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos gali būti tik užmokestis už tą laiką, kuris skirtas projekto administravimo veiklai:

21.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (projekto sąmatoje nurodomas darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);

21.1.2. projekto buhalterio darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens) (projekto sąmatoje nurodomas projekto buhalterio darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);

21.1.3. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

21.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte numatyto konkurso siekio įgyvendinimu ir Nuostatų 8 punkte nurodytų paslaugų teikimu):

21.2.1. projekto veiklų įgyvendintojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą. Jeigu projekto vykdytojo veikla, susijusi su projekto vykdymu, trunka tik dalį jo darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris skirtas projekto veiklai vykdyti (su projekte numatyta tiksline (-ėmis) grupe (-ėmis) dirbti tiesiogiai ir netiesiogiai – pasirengti ir užbaigti vykdomą veiklą, pildyti reikiamą dokumentaciją). Projekto sąmatoje nurodomas kiekvieno projekto veiklų įgyvendintojo darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą;

21.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą) įsigyti. Ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 30 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;

21.2.3. transporto išlaidos (degalai, eksploatavimas, transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, transporto remontas ir transporto nuoma, viešojo transporto (išskyrus taksi) bilietai), patirtos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;

21.2.4. ryšio paslaugų išlaidos (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (šioms išlaidoms gali būti prašoma ne daugiau kaip 180 (vieno šimto aštuoniasdešimt) eurų vienam projekte įdarbintam asmeniui per metus, skaičiuojant vidutiniškai po 15 (penkiolika) eurų per mėnesį), pašto išlaidos);

21.2.5. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo) ir kitos patalpų išlaikymo, aplinkos priežiūros išlaidos. Šios išlaidos, teikiant Nuostatų 8 punkte nurodytas paslaugas, gali sudaryti ne daugiau kaip 25 procentus projektui įgyvendinti prašomos sumos;

21.2.6. išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis), jei autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo (ar partnerio (-ių) projekte įdarbinti asmenys;

21.2.7. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti;

21.2.8. išlaidos tiesioginiams projekto naudos gavėjams maitinti (ne daugiau kaip 5 (penki) eurai per dieną vienam asmeniui, jeigu planuojamos paslaugos trukmė yra nepertraukiama ir ne trumpesnė kaip 4 valandos);

21.2.9. išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus patalpas) remontuoti;

21.2.10. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti, kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

21.2.11. išlaidos mokesčiams už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas.

22.  Projekto dalyvių kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ nustatytų dydžių.

23.  Prašomos lėšos vieno asmens darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą) paraiškos pateikimo metu ir visą projekto vykdymo terminą negali viršyti paraiškos pateikimo metu patvirtinto vieno vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje dydžio (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-statistika/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai).

24.  Netinkamos finansuoti išlaidos:

24.1.    dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas;

24.2.    neužregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje ir nepagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis;

24.3.    reprezentacinės išlaidos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“;

24.4.    projekto paraiškos rengimo išlaidos;

24.5.    žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

24.6.    naudotos įrangos pirkimo išlaidos;

24.7.    transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

24.8.    transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), draudimo, einamojo ir kapitalinio remonto išlaidos;

24.9.    už suteiktas paskolas bankui (kredito įstaigai) mokamos palūkanos;

24.10. ilgalaikės nuomos įmokos, išperkamosios nuomos išlaidos;

24.11. baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai;

24.12. paslaugų, teikiamų už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, išlaidos;

24.13. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ir partneriui (-iams) (jei projektas vykdomas kartu su partneriu (-iais), nuomos teikiant paslaugas projekte išlaidos;

24.14. užsienio svečių dalyvavimo (kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kt.) jiems teikiant paslaugas projekte išlaidos;

24.15. maistpinigiai, tiesiogiai mokami asmenims;

24.16. išmokos, pašalpos;

24.17. projekto veiklų įgyvendintojo, jei jis priklauso Nuostatų 13 punkte nurodytai (-oms) projekto tikslinei (-ėms) asmenų grupei (-ėms) ir yra paslaugos gavėjas bei teikėjas, darbo užmokestis;

24.18. išlaidos licencijuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (masažams, kineziterapijai ir kt.) įsigyti;

24.19. tikslingai turizmui ir (ar) poilsio stovykloms skirtos išlaidos;

24.20. projekto veiklų įgyvendintojo atvykimo į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal transporto išlaidos;

24.21. išlaidos, nesusijusios su remiamomis paslaugomis, bei kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos;

24.22. priemonių, įrangos, prekių, paslaugų, kurios nėra būtinos projektui įgyvendinti, įsigijimo išlaidos.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

25. Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą.

26.  Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

27Projekto paraiškoje nurodoma:

27.1. pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktai (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) ir kuriai savivaldybei skirtas projektas;

27.2. projekto užpildymo data;

27.3. bendra informacija apie projektą ir pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas ir kodas, teisinė forma);

27.4. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 11 punkto reikalavimams ir partnerio (- ių) (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu (-iais) atitiktį Nuostatų 12 punkto reikalavimams;

27.5. informacija apie pareiškėjo atitiktį savivaldybės administracijos konkurso skelbime nurodytam (-iems) finansavimo prioritetui (-ams) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti savivaldybės administracijos konkurso skelbime nurodytą (‑us) finansavimo prioritetą (-us);

27.6. informacija apie įgyvendinamo projekto partnerį (-ius) (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu (-iais) (partnerio (-ių) pavadinimas (-ai), juridinio (-ių) asmens (-ų) kodas (-ai), buveinės (-ių) adresas (-ai), telefono ryšio numeris (-iai), partnerystės pagrindas, pareiškėjo prašomos lėšos partnerio (-ių) paslaugoms teikti, partnerio (-ių) pasirinkimo priežastys ir konkretus (-ūs) jo (jų) vaidmuo (-enys) įgyvendinant projektą);

27.7. projekto pavadinimas;

27.8. trumpas projekto aprašymas (santrauka);

27.9. problemos iškėlimas ir pagrindimas;

27.10. projekto tikslas (-ai) ir uždaviniai;

27.11. projekto tikslinė (-ės) asmenų grupė (-ės);

27.12. projekto įgyvendinimo trukmė;

27.13. projekto įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodyti paslaugų pavadinimai ir trumpi jų aprašymai, prašoma skirti suma, paslaugų teikimo laikotarpiai mėnesiais, paslaugų periodiškumas ir trukmė (kiek kartų per mėnesį bus teikiamos paslaugos ir kokia bus jų teikimo trukmė valandomis), paslaugų teikimo vieta, tiesioginių naudos gavėjų skaičius;

27.14pareiškėjo turimi žmogiškieji ištekliai (projekto vadovo bei kito (-ų) projekte dirbančio (-ių) darbuotojo (-ų) projekte vykdomos funkcijos, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą, savanorių (savanorišką veiklą vykdysiančių ilgiau nei 1 mėnesį) skaičius);

27.15.  informacija apie turimus paslaugų teikimą užtikrinančius materialinius išteklius, atsižvelgiant į Nuostatų 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (projektui vykdyti turimas patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšį, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.);

27.16.  informacija apie planuojamą projekto viešinimą (numatant, kur bus galima susipažinti su projekto vykdymo eiga, pasiektais rezultatais);

27.17.  siektini kiekybiniai (įgyvendinant projektą paslaugas gausiančių tiesioginių naudos gavėjų skaičius pagal teikiamas paslaugas, esminis kiekybinis rodiklis – bendras įgyvendinant projektą paslaugas gausiančių asmenų (tiesioginių naudos gavėjų) skaičius) bei kokybiniai (koks pokytis ir kokia nauda bus tiesioginiams naudos gavėjams, įgyvendinant projektą suteikus konkrečias paslaugas) projekto rezultatai;

27.18.  kita papildoma informacija, susijusi su projektu ir teikiama pareiškėjo nuožiūra;

27.19.  pridedamų dokumentų sąrašas;

27.20.  užpildytoje Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos formoje nurodoma projektui įgyvendinti reikalinga suma, projektui įgyvendinti prašoma suma ir iš kitų finansavimo šaltinių skiriama suma, planuojamų išlaidų ir jų skaičiavimo detalizavimas, pagrindimas bei sąsaja su konkrečiomis paslaugomis, išskiriant partneriui (jeigu projekte paslaugos bus teikiamos kartu su partneriu (-iais) planuojamas išlaidas ir sumas. Projekto sąmatoje nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos.

28.  Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (ar jų vertimų, patvirtintų vertėjo), kaip numatyta Nuostatų 25 punkte, elektronines kopijas:

28.1.  pareiškėjo ir partnerio (jei projektą vykdys kartu su partneriu (-iais) steigimo dokumentą (-us), pvz., nuostatus, įstatus, steigimo sutartį; religinės bendruomenės ir bendrijos, neturinčios savo statuto ar įstatų, turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad ši religinė bendruomenė pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę teikti atitinkamas paslaugas);

28.2.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

28.3.  pasirašytą nustatytos formos Pareiškėjo deklaraciją (Nuostatų 3 priedas);

28.4.    pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus;

28.5.  pareiškėjo garantinį raštą ir dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka savivaldybės administracijos konkurso skelbime nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us) (jei pareiškėjas pretenduoja į nustatytus finansavimo prioritetus):

28.5.1. jei pareiškėjas atitinka Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą, garantiniame rašte nurodo neįgalių asmenų, išėjusių iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką, kuriems bus teikiamos Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytos paslaugos, skaičių;

28.5.2. jei pareiškėjas atitinka Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytą prioritetą, garantiniame rašte nurodo neįgalių asmenų, kurie, gavę pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą, kreipsis į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbins, pradės mokytis ar studijuoti, skaičių;

28.5.3. jei pareiškėjas atitinka Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą prioritetą, pateikia įgyvendinant projektą dirbsiančio (-ių) darbuotojo (-ų) (socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo ir (ar) socialinio pedagogo) išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., diplomo, pažymėjimų kopijas);

28.6.    partnerystę projekte patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us) (ketinimo (-ų) protokolą (‑us), bendradarbiavimo sutartį (-is) ir pan.);

28.7.    leidimą-higienos pasą, jeigu vykdomos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytos veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas. Jeigu leidimas-higienos pasas nepateikiamas, paslaugos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, nefinansuojamos;

28.8Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams (jei prašoma lėšų suma yra 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų ar didesnė);

28.9.  dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Nuostatų 11.3 papunktyje nustatytus reikalavimus (vykdytų projektų sutarčių kopijas ar projektų sąrašą, kuriame nurodytos teikiamos (-tos) paslaugos arba vykdomos (-ytos) veiklos, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens);

28.10dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo veiklos pradžią (išrašas iš Juridinių asmenų registro ir pan.);

28.11.  kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

29.  Pareiškėjai paraišką ir Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus pateikia konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai prieinami ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos ir Nuostatų 28 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

30.  Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti išsiųsti konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

31.  Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) elektroninio pašto adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos. Apie tai, kad paraiška gauta ir kad jai suteiktas numeris, pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo savivaldybės administracijos elektroniniame pašte dienos. Pasibaigus šiam terminui ir pareiškėjui negavus paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, t. y. kad paraiška gauta ir jai suteiktas numeris, pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto termino pabaigos privalo elektroniniu paštu kreiptis į savivaldybės administraciją ir pranešti, jog negavo paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, taip pat pateikti išsiuntimo faktą įrodančius duomenis (išsiųsto elektroninio laiško nuorašą). Jei nustatoma, kad paraiška išsiųsta konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, bet savivaldybės administracija jos negavo, pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos pakartotinai pateikia paraišką ir Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Pareiškėjui nepateikus išsiuntimo faktą įrodančių duomenų, pakartotinai nepateikus paraiškos ir Nuostatų 28 punkte nurodytų dokumentų, paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

32.       Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę raštu ir žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurios teikiamos konkurso skelbime nurodytu telefono ryšio numeriu ir elektroninio pašto adresu. Į pareiškėjo pateiktus klausimus turi būti atsakoma naudojantis tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis pareiškėjas pateikė klausimą, per 3 darbo dienas nuo klausimo gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

33. Savivaldybių administracijos savo interneto svetainėje paskelbia konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašą per 3 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, paraiškos užregistravimo data ir paraiškai suteiktas registracijos numeris).

 

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

34.     Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paskutinės paraiškos gavimo dienos patikrina paraiškos ir pareiškėjo atitiktį formaliesiems kriterijams, t. y. ar:

34.1.    paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į Nuostatų 11 punkte nurodytą subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

34.2.    paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos ir valandos;

34.3.    paraiška atitinka Nuostatų 25 punkte nustatytus reikalavimus;    

34.4.    pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

34.5.    pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

34.6.    pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 10 bazinės socialinės išmokos dydžių (pagal Nuostatų 28.8 papunktyje nurodyto dokumento duomenis);

34.7.    pareiškėjas pateikė visus Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus;

34.8.    projekto vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių;

34.9.    nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir (ar) savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 83 punkte numatytas 3 metų terminas;

34.10.  tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų;

34.11.  partneris (-iai) (jei projektą vykdys kartu su partneriu (-iais) atitinka Nuostatų 12 punkte nustatytus reikalavimus;

34.12. pareiškėjo prašoma skirti suma atitinka konkurso skelbime nurodytą mažiausią ar didžiausią vienam projektui galimą skirti lėšų sumą.

35.  Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojais, nustatęs, kad:

35.1.  tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, Projektų vertinimo ir atrankos komisijai, kurios sudėtį (nurodomos komisijos nario pareigos, vardas, pavardė) tvirtina savivaldybės administracijos direktorius įsakymu (toliau – Komisija), teikia vertinti vėliausiai pateiktą paraišką, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną raštu informuoja savivaldybės administracijos paskirtą darbuotoją, kurią paraišką teikti Komisijai vertinti. Paraišką, kuri buvo pateikta ankščiau, Komisijai siūloma atmesti vadovaujantis Nuostatų 36 punktu;

35.2.    kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 28 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai (arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo), kaip numatyta Nuostatų 25 punkte, raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Trūkstamus privalomus pateikti dokumentus pareiškėjo prašoma pateikti vieną kartą.

36.     Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir lėšų projektams neskiriama, jei paraiška ir (ar) pareiškėjas neatitinka bent vieno iš Nuostatų 34 punkte išvardytų formaliųjų kriterijų, išskyrus netikslumus, iš esmės netrukdančius vertinti paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams (pvz., neteisingas atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar kredito įstaigos rekvizitai, paraiškos užpildymo data, rašybos klaidos, netinkamas dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos, kitų dokumentų pateikimas kita, nei Nuostatų prieduose nustatyta, forma ir pan.). Taip pat paraiškos atmetamos, nevertinamos, jei pareiškėjas Nuostatų 35.1 papunktyje numatytu atveju neinformavo savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo, kurią paraišką teikti Komisijai vertinti. 

37Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas, per Nuostatų 34 punkte nurodytą terminą įvertinęs projekto (-ų) ir pareiškėjo (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams, projektą (-us) perduoda Komisijos sekretoriui, pateikia projekto (-ų) suvestinę, kurioje nurodo informaciją apie projekto (-ų) atitiktį Nuostatų 34 punkte nurodytiems formaliesiems kriterijams (atitinka / neatitinka; kokio (kokių) Nuostatų 34 punkte nurodyto (-ų) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų) neatitinka,  atmetimo priežastis (-ys)), ir susijusius dokumentus.

38.  Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto (-ų) ir projekto (- ų) suvestinės gavimo iš savivaldybės administracijos dienos Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja Komisijos posėdį. Savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo siūlymai dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susiję dokumentai pateikiami Komisijai. Komisija, įvertinusi Komisijos sekretoriaus pateiktą Nuostatų 37 punkte nurodytą informaciją, priima protokolinį sprendimą dėl projekto (-ų) atitikties formaliesiems kriterijams (atmetimo / neatmetimo), kuriame pateikiami teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai. Jei Komisijos narių balsai priimant sprendimą dėl projekto (- ų) atitikties formaliesiems kriterijams (atmetimo / neatmetimo) pasiskirsto po lygiai, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

39Komisijos sekretorius apie Komisijos priimtą sprendimą dėl projekto atitikties formaliesiems kriterijams atmetimo per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pareiškėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu informuoja pareiškėją, kurio projektas atmestas dėl neatitikties formaliesiems kriterijams, ir pateikia sprendimo kopiją.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

40.       Paraiškas vertina Komisija. Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu (toliau – Tvarkos aprašas).

41.       Komisija sudaroma vieneriems metams iš ne mažiau kaip trijų asmenų (rekomenduojama į Komisijos sudėtį įtraukti savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų darbuotojus, nepriklausomus ekspertus, išskyrus asmenis, kuriems mokama už projektų administravimą).

42. Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas, prieš pradėdamas registruoti paraiškas ir tikrinti jų atitiktį formaliesiems kriterijams, ir Komisijos nariai, prieš gaudami bet kokią su konkursui pateiktų paraiškų vertinimu susijusią informaciją, privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (toliau – Konfidencialumo pasižadėjimas) ir Nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (toliau – Nešališkumo deklaracija), kurių formos pateikiamos Tvarkos apraše. Konfidencialumo pasižadėjimą taip pat privalo pasirašyti pareiškėjo atstovas, jei jis dalyvauja posėdyje, kiti posėdžio dalyviai.

43.       Vertintinus projektus Komisijos pirmininkas paskirsto Komisijos nariams.

44.       Kiekvieną projektą įvertina du Komisijos nariai. Kiekvienas projektas vertinamas atskirai, užpildant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projekto vertinimo anketą (Nuostatų 5 priedas) (toliau – projekto vertinimo anketa) ir skiriant projektui balus pagal projekto vertinimo anketoje nurodytus projekto turinio, lėšų planavimo vertinimo kriterijus ir atitiktį finansavimo prioritetams. Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 46, privaloma surinkti minimali balų suma – 23. Projektai, kurie nesurinko 23 balų, nefinansuojami.

45.       Jeigu Komisijai, vertinančiai gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus, kyla neaiškumų, trūksta informacijos ir (ar) dokumentų, galinčių turėti esminę įtaką vertinant projektą, t. y. Komisija dėl informacijos ir (ar) dokumentų stokos negali nuspręsti, kiek skirti balų pagal atitinkamą vertinimo kriterijų, Komisijos sekretorius pareiškėjo nurodytu elektroninio pašto adresu kreipiasi į pareiškėją su prašymu per 3 darbo dienas paaiškinti ir (ar) patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus, nurodydamas šio prašymo motyvus. Pareiškėjo gali būti prašoma pateikti tik tą informaciją ir (ar) dokumentus, kurių Komisija negali gauti iš savivaldybės administracijos. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos ir (ar) dokumentų, kurie nebūtų svarbūs vertinant projektą. Jeigu pareiškėjas per Komisijos sekretoriaus nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ir (ar) nepatikslina, nepateikia prašomų pateikti dokumentų, Komisijos sekretorius apie tai informuoja Komisiją ir nurodo, kodėl pareiškėjo nepaaiškinta ir (ar) nepatikslinta informacija, nepateikti prašomi pateikti dokumentai turi esminę įtaką vertinant projektą. Pareiškėjui nepaaiškinus ir (ar) nepatikslinus informacijos, nepateikus prašomų pateikti dokumentų, Komisijos pirmininkas pateikia Komisijai siūlymą tokį projektą atmesti. Komisija, atsižvelgdama į Komisijos pirmininko siūlymą ir argumentus, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

46.       Projekto vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno Komisijos nario skirto balo pagrindimas. Vertindamas paraišką ir atsižvelgdamas į išlaidų pagrįstumą bei būtinumą, Komisijos narys gali pasiūlyti mažinti tam tikroms išlaidoms numatytas lėšas arba jų neskirti, jei planuojamos išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekte numatytomis teikti paslaugomis ir projekte numatytos teikti paslaugos neatkuria ir (ar) nepalaiko neįgaliųjų socialinių, savarankiško gyvenimo įgūdžių, nedidina jų užimtumo, galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje. Jeigu Komisijos narys siūlo mažinti pareiškėjo prašomą finansavimą, jis turi argumentuotai pagrįsti tokį siūlymą.

47.       Komisijos nariai turi vertinti ir skirti balus už:

47.1.    paraiškoje numatyto (-ų) projekto tikslo (-ų), uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso siekiui, numatytam Nuostatų 3 punkte;

47.2.    projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams;

47.3.    projekto įgyvendinimo plane numatytų paslaugų nuoseklumą, pagrįstumą, tinkamumą projekto tikslui (-ams) pasiekti ir uždaviniams išspręsti bei atitiktį Nuostatų 8 punkte nurodytoms finansuotinoms paslaugoms;

47.4.    projekto įgyvendinimo sąmatos detalumą, racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su planuojamomis teikti paslaugomis ir laukiamais rezultatais;

47.5.    turimus žmogiškuosius išteklius projektui įgyvendinti (ar pakankami projektui įgyvendinti planuojami žmogiškieji ištekliai, ar projekto veiklų įgyvendintojai turi reikiamą darbo patirtį bei gebėjimus projekte numatytoms funkcijoms vykdyti);

47.6.    projekto laukiamų rezultatų realumą ir pasiekiamumą (ar laukiami rezultatai paremti problemos iškėlimu ir pagrindimu, yra realūs ir pasiekiami).

48.       Komisijos sekretorius, gavęs Komisijos narių užpildytas projekto vertinimo anketas, apibendrina Komisijos narių vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas projektų vertinimo suvestinę, joje nurodydamas kiekvienam projektui Komisijos narių skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkį, ir prašo Komisijos pirmininko organizuoti Komisijos posėdį.

49.       Jei, vadovaujantis Nuostatų 51 punktu, projektui vertinti yra paskirtas trečiasis Komisijos narys, apskaičiuojant galutinį vidurkį, imami dviejų (iš trijų pasitelktų) Komisijos narių pateikti vertinimai, kurie yra artimiausi pagal projektui skirtus balus. Esant panašiems Komisijos narių projektui skirtiems balams, pasirenkamas pareiškėjui palankesnis vertinimas.

50.       Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo Komisijai dienos iki Komisijos sekretoriaus parengtos projektų vertinimo suvestinės pateikimo Komisijai dienos.

51.       Apibendrinęs gautus Komisijos vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, Komisijos pirmininkas gali paskirti paraišką papildomai įvertinti trečiajam Komisijos nariui, jei:

51.1.    sutampa Komisijos narių tos pačios paraiškos vertinimo balai ir (ar) pateikiamas identiškas skiriamų balų pagrindimas;

51.2.    Komisijos narių tos pačios paraiškos vertinimo balai skiriasi daugiau nei 12 balų;

51.3.    vienas Komisijos narys siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;

51.4.    Komisijos nario siūlomi skirti valstybės biudžeto asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, palyginti su kito paraišką vertinusio Komisijos nario siūlymu.

52.  Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos pirmininko pavedimo gavimo dienos organizuoja posėdį, kurio metu Komisija supažindinama su projektų vertinimais ir siūlymais dėl projektų finansavimo, atsako į kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

53.       Komisija, įvertinusi Komisijos sekretoriaus projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją ir vadovaudamasi Nuostatų 54 punktu paskirsčiusi projektams lėšas, priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo projektų finansavimo ar nefinansavimo, paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo argumentus, projektų finansavimo dydžius, ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti.

54.       Lėšos projektams finansuoti paskirstomos visiems 23 ir daugiau balų surinkusiems projektams. Komisijos siūlomos skirti lėšos konkrečiam projektui finansuoti apskaičiuojamos pagal formulę, įvertinant Komisijos narių siūlomų skirti projektui lėšų sumų vidurkį ir projekto surinktų balų vidurkį:

LKx = Bx / 46 x Lx, kur:

LKx – konkrečiam projektui finansuoti Komisijos narių siūlomas skirti finansavimas;

Bx – konkrečiam projektui Komisijos narių skirtų balų vidurkis;

46 – galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius;

Lx – konkrečiam projektui Komisijos narių siūlomų skirti lėšų sumų vidurkis.

Jeigu pagal formulę apskaičiuota bendra visiems projektams siūloma skirti lėšų suma viršija konkurso projektams įgyvendinti skirtą lėšų sumą, apskaičiuotos lėšos kiekvienam projektui mažinamos proporcingai iki konkursui skirtos lėšų sumos.

Jeigu pagal formulę apskaičiuota bendra visiems projektams siūloma skirti lėšų suma yra mažesnė nei konkursui skirta lėšų suma, apskaičiuotos lėšos kiekvienam projektui didinamos proporcingai iki konkursui skirtos lėšų sumos, tačiau neviršijant konkrečiam projektui Komisijos narių siūlomų skirti lėšų sumų vidurkio. Jei kiekvienam projektui skiriama suma yra mažesnė nei savivaldybės konkurso skelbime nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, projektas nefinansuojamas.

55.       Komisijos siūlymai dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti kitą darbo dieną po to, kai Komisijos posėdžio protokolas buvo pasirašytas ir užregistruotas, pateikiami tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

56.       Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti nurodoma:

56.1.    pagrindas finansuoti projektus ar jų nefinansuoti (Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, Komisijos protokolinis sprendimas);

56.2.    finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas ir skiriamas sumas;

56.3.    nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas;

56.4.    atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;

56.5.    savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti apskundimo tvarka;

56.6pavedimas savivaldybės administracijos darbuotojams, atsakingiems už projektų konkursų organizavimą ir administravimą, užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus.

57.  Nuostatų 56.2–56.5 papunkčiuose nurodyta informacija apie konkurso rezultatus per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti priėmimo dienos skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

58.       Pareiškėjai raštu informuojami apie savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą sprendimą per 7 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti išrašą ir nurodant, kurioms konkrečiai paslaugoms ir (ar) išlaidų rūšims Komisijos nariai siūlo neskirti finansavimo ir (ar) skirti mažesnį finansavimą. Pareiškėjo prašymu savivaldybės administracija išsiunčia nuasmenintas Komisijos narių projektų vertinimo anketas (nenurodomos Komisijos nario pareigos, vardas, pavardė, parašas), kuriomis vadovaudamasi Komisija parengė siūlymus dėl projektų finansavimo. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą sprendimą, kuriame nurodomas pagrindas nefinansuoti projektų, informuojami pareiškėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikiant sprendimo išrašą.

59.       Pareiškėjas, gavęs informaciją apie projektui skirtą finansavimą, per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, vadovaudamasis savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti, savivaldybės administracijai raštu pateikia patikslintą projekto sąmatą ir (ar) projekto įgyvendinimo planą, ir (ar) laukiamus rezultatus bei patikslintą garantinį raštą, nurodytą Nuostatų 28.5 papunktyje. Gavęs mažesnį finansavimą, pareiškėjas gali mažinti paraiškoje nurodytas paslaugas ir laukiamus rezultatus, tačiau juos tikslindamas negali pažeisti Nuostatų 8.1 papunktyje, 10 punkte ir 14.1.1 papunktyje (jei pareiškėjui buvo skirti papildomi balai už atitiktį finansavimo prioritetams) nustatytų reikalavimų, o savivaldybės administracijai papildomai turi būti pateikta informacija, kokios paslaugos ir (ar) laukiami rezultatai ir dėl kokių priežasčių keičiami.

60.       Jeigu pareiškėjui skirta dalis prašomų lėšų, jis savivaldybės administracijai patvirtina, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus.

61.       Pareiškėjo pateikti Nuostatų 59 punkte nurodyti dokumentai su savivaldybės administracija suderinami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

62. Sutartį, parengtą pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formą, patvirtintą Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su pareiškėju pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pateiktų dokumentų suderinimo su savivaldybės administracija dienos.

63.       Jeigu pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie skirtą finansavimą gavimo dienos nepateikia savivaldybės administracijai patikslintos projekto sąmatos ir (ar) projekto įgyvendinimo plano, ir (ar) laukiamų rezultatų, ir (ar) patikslinto garantinio rašto, nurodyto Nuostatų 28.5 papunktyje, ir (ar) nepatvirtina, kad sutinka su Komisijos skirta suma ir (ar) kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus, laikoma, kad jis nesutinka su savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, arba, jei jis raštu atsisako projektui skirtų lėšų, su juo Sutartis nesudaroma. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti pakeičiamas, projektas perkeliamas į nefinansuotinų projektų sąrašą. Apie priimtą savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant lėšų neskyrimo priežastis ir pateikiant sprendimo kopiją.

64.       Pareiškėjui per Nuostatų 62 punkte nurodytą terminą nesudarius Sutarties, atsisakius dalies lėšų ir (ar) vykdyti finansuojamą projektą, likusios nepanaudotos lėšos Komisijos siūlymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti skiriamos finansuojamiems projektams Nuostatų 65 punkte nustatyta tvarka.

65.       Likusias nepanaudotas arba grąžintas lėšas savivaldybės administracija, neskelbdama naujo konkurso, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nepanaudotas arba grąžintas lėšas gavimo dienos proporcingai paskirsto finansuojamiems projektams. Kartu su papildomu finansavimu projektui skiriama lėšų suma negali viršyti projekto paraiškoje Komisijos narių siūlomų skirti lėšų sumų vidurkio. Šiuo atveju projektui skyrus papildomą finansavimą, tikslinami Nuostatų 59 punkte nurodyti dokumentai. Jei nėra projektų, kuriems galima skirti likusias nepanaudotas arba grąžintas lėšas, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas po likusių nepanaudotų arba grąžintų lėšų paskirstymo finansuojamiems projektams dienos informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą ir grąžina nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas.

66.       Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti Nuostatų 53 punkte nurodytu terminu, savivaldybės administracija iki 2022 m. sausio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia Paraišką skirti lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti (Nuostatų 6 priedas) (toliau – Paraiška skirti lėšų), kurioje nurodo lėšų paskirstymą pagal projektus ir planuojamą savivaldybės administracijos lėšų indėlį projektams finansuoti.

 

x SKYRIUS

PROJEKTŲ vykdymas ir KONTROLĖ

 

67Projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš valstybės biudžeto Ministerijai patvirtintų asignavimų programoms įgyvendinti. Savivaldybių administracijos atrinktiems projektams įgyvendinti skiria ne mažiau kaip 20 procentų projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų (visiškai finansuoja konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirsto skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams).

68.  Savivaldybių administracijoms Nuostatų 66 punkto nustatyta tvarka pateikus Neįgaliųjų reikalų departamentui Paraiškas skirti lėšų, savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – Biudžeto lėšų naudojimo sutartis), kuriose turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punkte.

69. Norėdamas patikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų vykdymo laikotarpį, ir (ar) jų trukmę, ir (ar) vietą, pareiškėjas turi pateikti savivaldybės administracijai pagrįstą prašymą tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų vykdymo laikotarpį, ir (ar) jų trukmę, ir (ar) vietą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas bei atitinkamas prašymas), ir (ar) atitinkamai lyginamąjį tikslinamos projekto sąmatos projektą, ir (ar) lyginamąjį tikslinamo projekto įgyvendinimo plano projektą. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti projekto sąmatą tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo. Pareiškėjas be savivaldybės administracijos leidimo gali tikslinti projekto sąmatą, jei nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos bendros išlaidų rūšies eilutės dydžio. 

70. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, nurodytą Nuostatų 69 punkte, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų, ir (ar) jų vykdymo laikotarpio, ir (ar) trukmės, ir (ar) vietos tikslinimo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas.

71. Dėl leidimo tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklas, ir (ar) jų vykdymo laikotarpį, ir (ar) trukmę, ir (ar) vietą pareiškėjas informuojamas raštu. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo leidimo tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklas, ir (ar) jų vykdymo laikotarpį, ir (ar) trukmę, ir (ar) vietą gavimo dienos privalo atitinkamai patikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto įgyvendinimo planą.

72. Prašymai dėl projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų, ir (ar) jų vykdymo laikotarpio, ir (ar) trukmės, ir (ar) vietos tikslinimo savivaldybės administracijai gali būti teikiami vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 15 d. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.

73. Pareiškėjas privalo raštu informuoti savivaldybės administraciją apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą ir nurodyti nutraukimo ar sustabdymo priežastį (-is). Gavusi tokį pranešimą, savivaldybės administracija sustabdo lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytą (-as) priežastį (-is), atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus savivaldybės administracijai, projekto lėšų pervedimas atnaujinamas.

74. Pareiškėjas privalo:

74.1. projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

74.2.    kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki 2023 m. sausio 5 d. savivaldybės administracijai pateikti atitinkamai ketvirtines ar metines projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal Sutartyje pateiktas formas. Prie projekto veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga.

75. Savivaldybės administracija kontroliuoja, ar finansuojami projektai įgyvendinami ir lėšos naudojamos pagal paskirtį, ne mažiau kaip vieną kartą (t. y. einamaisiais kalendoriniais metais (įgyvendinant projektą) ir (ar) pasibaigus kalendoriniams metams (baigus įgyvendinti projektą) tikrina, ar tikslingai pareiškėjai naudoja projektams finansuoti skirtas lėšas: ar faktinės išlaidos atitinka projekto sąmatose planuotas išlaidas, ar teisingi ataskaitose teikiami duomenys, ar įvykdyti patikslinto garantinio rašto, parengto pagal Nuostatų 28.5 papunkčio reikalavimus, įsipareigojimai, ar teikiamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, projektuose numatytos paslaugos, ar paslaugos teikiamos vadovaujantis Nuostatų 8-9 punktų nuostatomis, ar pasiektas planuotas rezultatas. Atlikusi patikrinimą, savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.

76. Savivaldybės administracijai nustačius, kad pareiškėjas projektui finansuoti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas jas privalo grąžinti į Sutartyje nurodytą banko, kredito ar kitos mokėjimo įstaigos sąskaitą Nuostatų 82 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

77. Nustačiusi Nuostatų ir (ar) Sutarties reikalavimų pažeidimų, savivaldybės administracija gali sustabdyti arba nutraukti tolesnį projekto finansavimą Nuostatų 80–81 punktuose nustatyta tvarka.

78. Neįgaliųjų reikalų departamentas:

78.1.    sudaro Biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis;

78.2.    planuoja ir skiria lėšų savivaldybių administracijoms projektams finansuoti ir administruoti;

78.3.    kontroliuoja, kaip laikomasi Nuostatų, kaip vykdomi Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatyti įsipareigojimai, ar tikslingai naudojamos valstybės biudžeto lėšos;

78.4.    prireikus (pasikeitus Nuostatų reikalavimams, galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant projektus, nuostatoms ir kt.) savivaldybių administracijoms ir pareiškėjams organizuoja mokymus aktualiais projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo klausimais.

79. Neįgaliųjų reikalų departamentas, nustatęs, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Nuostatų, Sutarties ir (ar) galiojančių teisės aktų reikalavimus, apie tai raštu informuoja jį ir savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija, gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą, nedelsdama sustabdo Sutarties vykdymą.

80. Pareiškėjas, per Neįgaliųjų reikalų departamento rašte nurodytą terminą pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja savivaldybės administraciją ir Neįgaliųjų reikalų departamentą apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo rašte nurodyto termino pabaigos neinformuoja savivaldybės administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracija privalo vienašališkai nutraukti Sutartį. Pareiškėją apie vienašališką Sutarties nutraukimą savivaldybės administracija turi įspėti prieš 10 darbo dienų. Pateikusi įspėjimą pareiškėjui apie vienašališką Sutarties nutraukimą, savivaldybės administracija apie tai per 3 darbo dienas nuo įspėjimo pateikimo dienos informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą (nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, Sutarties nutraukimo data).

81. Savivaldybės administracija nutraukia Sutartį su pareiškėju ir (ar) pareiškėjas skirtas lėšas ar jų dalį privalo grąžinti, jei:

81.1.    Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybės administracija nustato, kad projektui finansuoti skirtos lėšos ar jų dalis naudojamos ne pagal paskirtį;

81.2.    Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybės administracija nustato esminių Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, pažeidimų (pvz., projektui skirtos lėšos naudojamos ne pagal paskirtį ir pan.);

81.3. vadovaujantis Nuostatų 80 punktu, sustabdomas Sutarties vykdymas;

81.4.    paaiškėja, kad pasirašytoje nustatytos formos Pareiškėjo deklaracijoje (Nuostatų 3 priedas) buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas po Sutarties sudarymo įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba, sudarius nurodytą Sutartį, įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo iš pareiškėjo savivaldybės administracijai priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos;

81.5. paaiškėja, kad per 2022 metus nepasiekti esminiai kiekybiniai rodikliai ir (ar) savivaldybės konkurso skelbime nustatyti prioritetų, kuriuos pareiškėjas pasirinko įgyvendinti, rodikliai; tokiu atveju taikomos šios sankcijos (sankcijos netaikomos esant objektyvioms šių rodiklių nepasiekimo priežastims (pvz., projekto veiklų įgyvendintojo liga, išvykimas, mirtis ir pan.):

81.5.1. jei teikiant paslaugas nepasiektas Nuostatų 14.1.1 papunktyje nustatytas esminis kiekybinis rodiklis, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų už tą mėnesį, kurį nebuvo pasiektas esminis rodiklis;

81.5.2. jei teikiant paslaugas nepasiektas Nuostatų 14.1.2 papunktyje nustatytas esminis kiekybinis rodiklis, pareiškėjas turi grąžinti projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšas proporcingai nepasiektam Nuostatų 14.1.2 papunktyje nustatytam esminiam kiekybiniam rodikliui;

81.5.3. jei teikiant paslaugas neįgyvendintas savivaldybės konkurso skelbime nustatytas finansavimo prioritetas (jei pareiškėjas pasirinko jį įgyvendinti), pareiškėjas turi grąžinti finansavimo prioritetui įgyvendinti skirtas ir pervestas valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšas proporcingai neįgyvendintam finansavimo prioritetui.

82. Savivaldybės administracijai ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamentui nustačius, kad pareiškėjas projektui įgyvendinti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, netinkamai panaudotų lėšų sumą pareiškėjas privalo grąžinti savivaldybės administracijai per jos rašte nurodytą terminą. Nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti savivaldybės administracijai per jos nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 4 d. Savivaldybių administracijos pareiškėjų grąžintas nepanaudotas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas lėšas gautas palūkanas ir (ar) netikslingai panaudotų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų sumas ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 7 d. turi grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui.

83.       Negrąžintos projektui finansuoti skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento programas ir priemones 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

84.       Savivaldybių administracijos Biudžeto lėšų sutartyse nustatyta tvarka teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui lėšų panaudojimo įgyvendinant projektus ir pasiektų rezultatų ataskaitas.

85.       Savivaldybių administracijos pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatytus reikalavimus iki 2022 m. kovo 1 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus projektų rezultatus.

 

XI SKYRIUS

LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PLANAVIMAS

 

86.  Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas 2022 m. projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertinęs bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytą lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių, neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo, einamaisiais metais įgyvendinant projektus konkrečioje savivaldybėje, rodiklį:

86.1.    planuojamos lėšos dalijamos į dvi dalis – projektams finansuoti ir projektams administruoti (projektams administruoti kiekvienos savivaldybės administracijai skiriama 5 procentai projektams finansuoti planuojamų lėšų, tačiau ne daugiau kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų;

86.2.    lėšas projektams finansuoti sudaro kintamosios dalies lėšos ir tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

86.3.    kintamosios dalies lėšas projektams finansuoti sudaro konkrečiose savivaldybėse skiriamų lėšų suma, kuri apskaičiuojama įvertinus organizacijų aktyvumą įgyvendinant projektus pagal formulę

K = K1 + K2 + K3 + … + KX + … + K60, kur:

K1, … KX, ... K60 – kintamosios dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

86.4.      konkrečioje savivaldybėje kintamosios dalies lėšos projektams finansuoti apskaičiuojamos pagal 2021 metais projektams įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydį ir organizacijų aktyvumo rodiklį, naudojant formulę

KX = LX * APX, kur:

KX – 2021 metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos kintamosios dalies lėšos;

LX – 2021 metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydis;

APX – konkrečios savivaldybės neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis;

86.5.      konkrečioje savivaldybėje neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis apskaičiuojamas pagal asmenų (neįgaliųjų, neįgaliųjų šeimos narių), gaunančių paslaugas 2021 metais įgyvendinant projektus, dalį nuo apskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus, naudojant formulę

AX

APX = ––––, kur:

NVX

APX – konkrečios savivaldybės neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis;

AX – konkrečioje savivaldybėje 2021 metais paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos narių) skaičius;

NVX – vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius, kuris apskaičiuojamas konkrečios savivaldybės gyventojų skaičių dauginant iš šalyje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus ir dalijant iš bendro gyventojų skaičiaus, naudojant formulę

GX * N

NVX = –––––––, kur:

G

GX – konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius;

86.6.      tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos projektams finansuoti apskaičiuojamos iš visų 2022 metais projektams finansuoti planuojamų lėšų atimant kintamosios dalies lėšas pagal formulę

T = B – K, kur:

T – tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos projektams finansuoti 2022 metais;

B – visos projektams finansuoti 2022 metais planuojamos lėšos;

K – kintamosios dalies lėšos projektams finansuoti 2022 metais;

86.7.      konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos dalijant visas projektams finansuoti skirtas tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš apskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus pagal formulę

T * NVX

TX = –––––––, kur:

N

TX – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

NVX – vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius.

87.  Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 4 d. informuoja savivaldybių administracijas apie 2022 metais projektams įgyvendinti planuojamas skirti maksimalias valstybės biudžeto lėšas, apskaičiuojamas kaip nurodyta Nuostatų 86 punkte.

88.  Jeigu, surengus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje nėra finansuojamų projektų arba kad projektams finansuoti reikia skirti mažiau lėšų, nei planuota maksimaliai skirti valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 10 d. apie tai informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

89.  Jeigu, surengus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje projektams finansuoti reikia daugiau lėšų, nei buvo planuota maksimaliai skirti valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės administracija iki 2021 m. gruodžio 10 d. raštu pateikia motyvuotą prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui, kuris, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus argumentus ir kitų savivaldybių atsisakytų lėšų sumą, lėšų likutį gali skirti lėšų prašančiai savivaldybei. Savivaldybės administracija motyvuotame prašyme nurodo papildomai prašomą lėšų sumą, savivaldybės indėlį, tiesioginių naudos gavėjų skaičių, jeigu būtų skirta papildomų lėšų, – numatomą vykdyti veiklą ir jos vykdymo laikotarpį. Lėšų likutis paskirstomas savivaldybėms, suderinus su Ministerija. Nemotyvuoti prašymai nenagrinėjami. Papildomos lėšos savivaldybių administracijoms projektams administruoti neskiriamos.

90.  Jeigu Ministerijos sprendimu keičiamas bendras projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydis, Neįgaliųjų reikalų departamentas patikslina 2022 m. projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydį ir apie tai informuoja savivaldybių administracijas iki 2021 m. gruodžio 20 d.

91.  Projektų vykdymo laikotarpiu atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų ir ne dėl pareiškėjo veiksmų kilusių aplinkybių, įskaitant ekstremaliosios situacijos paskelbimą, dėl kurių pareiškėjui neužtenka skirtų lėšų projekte numatytoms paslaugoms teikti, kad būtų pasiekti laukiami projekto rezultatai, ar dėl kurių pareiškėjas turi teikti papildomas, projekte nenumatytas, paslaugas (didinti paslaugų apimtį arba keisti paslaugų pobūdį, nurodytą užpildytoje Paraiškos formoje, kad būtų pasiekti laukiami projekto rezultatai ar papildomi rezultatai), Ministerija gali papildomai skirti valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti. Šiuo atveju savivaldybių administracijos papildomų lėšų neskiria. Ministerijai papildomai skyrus lėšų šiame punkte nustatytu pagrindu:

91.1.  Neįgaliųjų reikalų departamentas per 3 darbo dienas nuo Ministerijos informacijos apie papildomai skiriamą finansavimą gavimo dienos raštu informuoja savivaldybių administracijas apie galimybę skirti papildomą finansavimą ir kviečia esant poreikiui pateikti motyvuotą prašymą skirti papildomai lėšų. Prašyme turi būti nurodyta prašoma lėšų suma, pareiškėjai, kuriems trūksta papildomų lėšų projekte numatytiems laukiamiems rezultatams pasiekti (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas), paslaugos, kurias pareiškėjas įsipareigoja suteikti, laukiami rezultatai, kuriuos pareiškėjas įsipareigoja pasiekti, taip pat pateikiamas prašomų lėšų pagrindimas. Prašant skirti papildomai lėšų, gali būti viršijama projekto paraiškoje nurodyta tinkamų finansuoti išlaidų suma ir netaikomi konkurso Nuostatuose nustatyti išlaidų dydžio apribojimai darbo užmokesčiui ar kitoms pagrįstoms išlaidoms;  

91.2.  savivaldybių administracijos per 15 darbo dienų nuo Neįgaliųjų reikalų departamento informacijos apie papildomai skiriamą finansavimą gavimo dienos raštu kreipiasi į pareiškėjus, surenka prašymus dėl papildomų lėšų poreikio projektams finansuoti, kad būtų pasiekti laukiami projekto rezultatai, ir Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia Nuostatų 91.1 papunktyje nurodytą prašymą arba informuoja, jog papildomų lėšų poreikio nėra;

91.3.  Neįgaliųjų reikalų departamentas, gavęs motyvuotus savivaldybių administracijų prašymus skirti papildomai lėšų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų prašymų gavimo dienos papildomai skirtas lėšas Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus sprendimu paskirsto proporcingai savivaldybėms skirtoms valstybės biudžeto lėšoms projektams finansuoti, neviršydamas savivaldybių administracijų prašymuose nurodytų sumų, ir raštu apie tai informuoja savivaldybių administracijas, nurodydamas projektams skirtų papildomų valstybės biudžeto lėšų dydį;

91.4.  savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo Nuostatų 91.3 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskirsto papildomai gautas valstybės biudžeto lėšas ir apie tai raštu informuoja pareiškėjus. Valstybės biudžeto lėšos paskirstomos visiems papildomų lėšų poreikio prašymus pateikusiems pareiškėjams proporcingai projektams skirtam finansavimui, neviršijant pareiškėjų prašymuose nurodytų sumų;

91.5. pareiškėjas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie skirtas papildomas lėšas projektui finansuoti gavimo dienos savivaldybės administracijai pateikia patikslintą projekto sąmatą ir (ar) projekto įgyvendinimo planą, ir (ar) laukiamus rezultatus. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas, suderinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, su juo pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo;

91.6.  savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos Neįgaliųjų reikalų departamentui raštu pateikia patikslintą Paraišką skirti lėšų ir patikslintą informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus projektų rezultatus.

92.  Projektams administruoti savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos projektų vertinimo, administravimo, kontrolės vykdymo, transporto, įrangos remonto išlaidoms apmokėti, ryšio paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, įsigyti. Nuostatų 91 punkte nustatyta tvarka skiriant papildomai valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti, papildomų lėšų savivaldybių administracijoms projektams administruoti neskiriama.

XII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

93.  Savivaldybių administracijos projektų vykdymo laikotarpiu projektams finansuoti gali skirti papildomai savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos projektams skirstomos savivaldybių administracijų nustatyta tvarka.

94.  Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte nurodytų klaidingų pareiškėjo kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjas negauna laiškų arba su juo negalima susisiekti kitu būdu.

95Ministerijai patvirtinus 2022 metų asignavimus programoms, Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 2022 metų asignavimų programoms patvirtinimo Neįgaliųjų reikalų departamentui dienos savo interneto svetainėje skelbia Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymo dėl 2022 metais projektams finansuoti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms kopiją.

96Savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas (pagal savivaldybių administracijų pateiktą informaciją) savo interneto svetainėse skelbia apibendrintus projektų įgyvendinimo duomenis.

97.  Savivaldybių administracijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas, vykdydami Nuostatuose nurodytas funkcijas, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas fizinių asmenų duomenis gali tvarkyti tik Nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymo tikslais.

98.  Paraiškos, projektų vertinimo anketos ir kiti su konkurso organizavimu ir projektų įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

99Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus sprendimas dėl lėšų savivaldybėms skyrimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai projektų konkursams.

100. Pareiškėjas turi teisę motyvuotu raštu prašyti savivaldybės administracijos vertinti paraišką ir Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus, pateiktus vėliau, nei numatyta Nuostatuose, jei jie buvo pateikti nesilaikant terminų dėl nenumatytų ir (ar) ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių, konkursą organizavusios savivaldybės administracijoje kilusių techninių kliūčių. 

101. Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai, Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

102. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

____________________________